Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 1789-XII від 05.11.1991р. «Про прокуратуру»

  • Версія для друку
  •  
 
 До  вислуги  років,  що  дає  право  на  пенсію згідно з цією 
статтею, зараховується час роботи на прокурорських посадах,
перелічених у статті 56 цього Закону, в тому числі у військовій
прокуратурі, стажистами в органах прокуратури, слідчими, суддями,
на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ,
офіцерських посадах Служби безпеки України, посадах державних
службовців, які займають особи з вищою юридичною освітою, в
науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України
працівникам, яким присвоєно класні чини, на виборних посадах у
державних органах, на посадах в інших організаціях, якщо
працівники, що мають класні чини, були направлені туди, а потім
повернулися в прокуратуру, строкова військова служба, половина
строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах, частково
оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення
нею трьох років. { Частина шоста статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією
статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних
членів сім'ї та на догляд за одиноким пенсіонером у розмірах і за
умов, передбачених законами України. { Частина статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 }
Право на пенсію за вислугу років мають особи, які
безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії
працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах
Генеральної прокуратури України, а також особи, звільнені з
прокурорсько-слідчих посад органів прокуратури за станом здоров'я,
у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників та у
зв'язку з обранням їх на виборні посади органів державної влади чи
органів місцевого самоврядування.
Прокурорам і слідчим, що визнані інвалідами I або II групи,
призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених
частиною першою цієї статті, за наявності стажу роботи в органах
прокуратури не менше 10 років.
Прокурорам і слідчим, які мають одночасно право на різні
державні пенсії, призначається одна пенсія за їхнім вибором, у
тому числі на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ). Військові прокурори і слідчі
військових прокуратур при звільненні з військової служби мають
право на одержання пенсії відповідно до цієї статті або на
одержання пенсії, встановленої законом для військовослужбовців.
Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення
з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за
вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою
років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею,
позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з
засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з
використанням свого посадового становища, або вчиненням
корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень,
передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ). У таких випадках пенсія прокурорам і
слідчим призначається на загальних підставах. { Частина одинадцята статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012, N 224-VII
( 224-18 ) від 14.05.2013 }
Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті
призначаються органами Пенсійного фонду України і виплачуються в
частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що
призначається відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), за
рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що
перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного
бюджету України. { Частина статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2981-III ( 2981-14 ) від 17.01.2002; в редакції Закону N 2105-IV
( 2105-15 ) від 21.10.2004 }
Обчислення (перерахунок) пенсій провадиться за документами
пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами,
виходячи з розміру місячного заробітку за відповідною посадою, з
якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за
призначенням або перерахунком.
За пенсіонерами і членами їхніх сімей зберігаються пільги і
гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом та іншими
законами. Пенсіонери і члени їхніх сімей, що проживають разом із
ними, мають також право на медичне обслуговування в тих медичних
закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію
працівника прокуратури.
Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період
роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку
та на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про
статус народного депутата України" ( 2790-12 ), "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про державну службу"
( 3723-12 ), виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ), а після звільнення з таких посад - у
розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний
розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової
пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги
перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених
законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб,
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може
перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб,
які втратили працездатність. { Частина статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Частина статті 50-1 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від
08.07.2011 }

{ Частину шістнадцяту статті 50-1 виключено на підставі
Закону N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014 }

Членам сімей прокурора або слідчого (батькам, дружині,
чоловіку, дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку,
якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які
навчаються, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж
до досягнення ними 23-річного віку), які були на його утриманні на
момент смерті, призначається пенсія на випадок втрати
годувальника, за наявності у нього стажу роботи в органах
прокуратури не менше 10 років, у розмірі 60 відсотків від
середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім'ї,
80 відсотків - на двох і більше членів сім'ї.
Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються у
зв'язку з підвищенням заробітної плати відповідних категорій
прокурорсько-слідчих працівників. Перерахунок призначених пенсій
провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому
настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо
при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в
пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за
12 місяців. Перерахунок пенсій провадиться з урахуванням фактично
отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на
день його звільнення з роботи.
Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів з
числа працівників прокуратури, яким до набрання чинності цим
Законом призначена пенсія за віком, вислугою років або за
інвалідністю безпосередньо з прокурорсько-слідчих посад і посад у
науково-навчальних закладах, незалежно від часу виходу на пенсію,
за умови наявності у них стажу роботи, передбаченого цією статтею.
На ветеранів війни, які мають необхідний стаж роботи для
призначення пенсії за вислугою років, дія цієї статті поширюється
незалежно від того, з яких підприємств, установ чи організацій
вони вийшли на пенсію. { Закон доповнено статтею 50-1 згідно із Законом N 3662-12 від
26.11.93, в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від
12.07.2001 }
Р о з д і л V
ІНШІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
Стаття 51. Науково-навчальні та інші установи прокуратури
Генеральна прокуратура України може створювати відомчі
науково-навчальні заклади для наукових досліджень, підвищення
кваліфікації прокурорських працівників, видавати спеціальну
літературу, мати поліграфічні підприємства.
Для наукового сприяння у виконанні завдань, покладених на
органи прокуратури, розроблення та розгляду науково-методичних
рекомендацій, інших документів і пропозицій щодо поліпшення
організації роботи, впровадження найбільш досконалих та ефективних
форм і методів, вдосконалення законодавства при Генеральній
прокуратурі України утворюється науково-методична рада
( v0041900-12 ). З цією самою метою при прокуратурах Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних
до них прокуратурах можуть створюватися методичні ради. { Частина друга статті 51 в редакції Закону N 5288-VI ( 5288-17 )
від 18.09.2012 }
Положення про науково-методичну раду при Генеральній
прокуратурі України та її персональний склад затверджує
Генеральний прокурор України. { Частина статті 51 в редакції Закону N 5288-VI ( 5288-17 ) від
18.09.2012 }
Стаття 51-1. Інформування громадськості про стан законності
та заходи щодо її зміцнення
Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, міські, районні, міжрайонні, районні в містах, а
також інші прокурори на відкритому пленарному засіданні
відповідної ради, на яке запрошуються представники засобів масової
інформації, не менш як двічі на рік інформують населення
відповідної адміністративно-територіальної одиниці про стан
законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності на
відповідній території. { Закон доповнено статтею 51-1 згідно із Законом N 2389-VI
( 2389-17 ) від 01.07.2010 }
Стаття 51-2. Національна академія прокуратури України
Національна академія прокуратури України є державним вищим
навчально-науковим закладом із спеціалізованої підготовки
прокурорів та інших працівників прокуратури, підвищення їх
кваліфікації, а також здійснення науково-дослідної діяльності.
Національна академія прокуратури України є юридичною особою,
що діє на підставі законодавства України та статуту.
На науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів
Національної академії прокуратури України, які мають класні чини,
поширюються положення статей 46, 46-2, 46-3, 46-4, 47, 48, 48-1,
49, 50, 50-1, 51, 52, 53, 54 та 55 цього Закону. { Закон доповнено статтею 51-2 згідно із Законом N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
Стаття 52. Фінансування і матеріально-технічне
забезпечення органів прокуратури
Фінансування органів прокуратури здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету України.
Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом,
надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання
відповідних бюджетних установ. { Статтю 52 доповнено частиною згідно із Законом N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 }
Кошторис витрат на утримання органів прокуратури затверджує
Генеральний прокурор України, і в межах виділених асигнувань він
має право вносити в нього зміни. { Частина третя статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
Місцеві Ради, їх виконавчі органи забезпечують розташовані на
їх території органи прокуратури відповідними службовими
приміщеннями на умовах оренди. { Частина статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
Транспортними і матеріально-технічними засобами органи
прокуратури забезпечуються за рахунок державного бюджету України у
централізованому порядку, що визначається Президентом України.

{ Частину шосту статті 52 виключено на підставі Закону
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

{ Частину сьому статті 52 виключено на підставі Закону
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

Стаття 53. Формений одяг працівників прокуратури
Працівники прокуратури, яким присвоєно класні чини, мають
єдиний формений одяг з відповідними відзнаками, що видається
безкоштовно.
Стаття 54. Печатка органів прокуратури
Генеральна прокуратура України і підпорядковані їй
прокуратури є юридичними особами і мають свою печатку з
зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.
Стаття 55. Посвідчення працівника прокуратури
Прокурори і слідчі прокуратури мають службове посвідчення.
Положення про службове посвідчення працівника прокуратури та його
зразок ( 386-2012-п ) затверджує Кабінет Міністрів України. { Стаття 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III
( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
Стаття 56. Роз'яснення поняття "прокурор"
Під поняттям "прокурор" у статті 8, частині четвертій статті
9, частинах першій, другій, третій статті 12, частині першій
статті 20, статтях 34, 35, 36, 44, 45, частинах першій, третій,
п'ятій і сьомій статті 46, статті 46-2, 46-3, 46-4, частині першій
статті 47, статтях 48, 48-1, 49, 50, 50-1 та 55 цього Закону слід
розуміти: Генеральний прокурор України, перший заступник,
заступники Генерального прокурора України, їх старші помічники та
помічники, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах
обласних), їх перші заступники, заступники, міжрайонні прокурори,
прокурори міст, районів, районів у містах та прирівняних до них
спеціалізованих прокуратур, їх перші заступники і заступники,
начальники головних управлінь, управлінь, відділів прокуратур, їх
перші заступники, заступники, старші прокурори та прокурори
прокуратур усіх рівнів, які діють у межах своєї компетенції.
Під поняттям "прокурор" у частині третій статті 20 та статтях
21, 23 та 24 цього Закону слід розуміти: Генеральний прокурор
України, перший заступник, заступники Генерального прокурора
України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах
обласних), їх перші заступники, заступники, міжрайонні прокурори,
прокурори міст, районів, районів у містах та прирівняних до них
спеціалізованих прокуратур, їх перші заступники і заступники. { Статтю 56 доповнено частиною другою згідно із Законом N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
{ Стаття 56 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від
26.11.93; в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012;
із змінами, внесеними згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від
17.05.2012 }

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 листопада 1991 року
N 1789-XII
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Вівторок, 05 листопада 1991 1789-XII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали