Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Наказ Міністерства внутрішніх справ України №62 від 14.02.2008 "Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС"

  • 85621
  • Версія для друку
  •  
 
     -  забезпечувати  захист персональних даних та інформації, що 
становить державну таємницю.
5.10. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники можуть
мати й інші права та обов'язки, передбачені законодавством та
статутом ВНЗ.
5.11. До наукових працівників ВНЗ належать фахівці МВС, які
обіймають у науково-дослідних підрозділах ВНЗ третього або
четвертого рівня акредитації посади начальників, їх заступників,
вчених секретарів, головних, провідних, старших наукових, наукових
та молодших наукових співробітників, докторантів. 5.11.1. Посади начальника науково-дослідного підрозділу та
його заступників можуть обіймати особи, які мають науковий ступінь
доктора (кандидата) наук або вчене звання професора (старшого
наукового співробітника, доцента) та досвід організації
науково-дослідної роботи. Посади головного, провідного, старшого наукового
співробітника можуть займати особи, які мають науковий ступінь і
вчене звання, а наукового і молодшого наукового співробітника -
особи, які мають повну вищу освіту переважно з
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Зазначені посади можуть
займати висококваліфіковані фахівці з органів внутрішніх справ та
внутрішніх військ МВС, які мають повну вищу освіту та досвід
науково-дослідної роботи. 5.11.2. Наукові працівники ВНЗ, крім прав, передбачених
статтею 5 Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), мають право: - обирати і бути обраними до Вченої ради ВНЗ (інституту,
факультету), а також до науково-технічної ради наукового
підрозділу; - брати участь у розробленні та обговоренні основних напрямів
і програм наукових досліджень, що запроваджуються у ВНЗ, а також в
обговоренні питань з навчально-виховної роботи; - брати участь у наукових дискусіях, конференціях,
симпозіумах "круглих столах", виступати на них з доповідями та
повідомленнями; - брати участь у конкурсах на займання наукових та
науково-педагогічних посад; - здійснювати з дозволу ректора ВНЗ наукову та творчу
діяльність зі створення науково-технічної продукції в органах
внутрішніх справ та внутрішніх військах МВС на умовах штатного
сумісництва або участі в тимчасових творчих колективах за умови
відсутності негативного впливу на виконання своїх посадових
інструкцій за основною посадою; - користуватися лабораторіями, експериментальними
установками, комп'ютерною технікою, бібліотеками ВНЗ під час
проведення наукових досліджень, а також маркетинговим,
інформаційним, патентно-ліцензійним та метрологічним
забезпеченням; - проводити навчальні заняття з курсантами (слухачами) згідно
з установленим у ВНЗ розкладом. 5.11.3. Наукові працівники ВНЗ, крім обов'язків, передбачених
статтею 6 Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), зобов'язані: - бути обізнаними щодо наукових проблем, вітчизняних та
зарубіжних досягнень відповідної галузі знань; - упроваджувати новітні методи, засоби в практику наукових
досліджень і розробок; - бути обізнаними з порядком укладання та виконання
договірних умов у разі спільного виконання робіт з іншими
установами; - володіти методикою проведення експериментів і спостережень,
узагальнення та оброблення інформації; - проводити наукові дослідження, використовуючи сучасні
наукові методи і практичний досвід органів внутрішніх справ та
внутрішніх військ МВС; - брати участь у наукових конференціях, семінарах та
підготовці статей у наукових виданнях; - брати участь у рецензуванні наукових робіт, статей,
доповідей, дисертацій, кваліфікаційних (дипломних) робіт
(проектів, завдань), результатів наукових досліджень, у тому числі
й тих, що одержані в інших вищих навчальних закладах та
науково-дослідних установах, і давати їм об'єктивну оцінку; - забезпечувати захист персональних даних та інформації, що
становить державну таємницю. 5.11.4. Наукові працівники можуть мати й інші права та
обов'язки, передбачені чинним законодавством та статутом ВНЗ.
{ Підпункт 5.11.4 пункту 5.11 глави 5 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від
15.10.2013 }
5.12. Керівники підрозділів курсантів (слухачів) ВНЗ
(начальники курсів, заступники начальників курсів, командири
навчальних взводів) є прямими начальниками курсантів (слухачів). Вони відповідають за стан навчання, службової дисципліни та
виховання курсантів (слухачів), знання й точне виконання ними
вимог статутів органів внутрішніх справ та Збройних Сил України,
розпорядку дня, підтримання зразкового внутрішнього порядку в
підрозділах, збереження та стан озброєння, спеціальної техніки,
майна, яке належить підрозділу. Посади керівників підрозділів курсантів (слухачів) займають
особи середнього та старшого начальницького складу органів
внутрішніх справ (офіцери внутрішніх військ) з вищою освітою (не
нижче базової), які мають стаж роботи в органах внутрішніх справ,
служби у внутрішніх військах МВС. { Абзац третій пункту 5.12 глави
5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 982
( z1892-13 ) від 15.10.2013 } 5.12.1. Керівники підрозділів курсантів (слухачів), крім
прав, передбачених статутами органів внутрішніх справ України,
мають право: - особисто проводити заняття з курсантами (слухачами) зі
стройової підготовки, брати участь у проведенні навчань і занять з
тактичної, тактико-спеціальної підготовки, в організації та
проведенні практичної підготовки курсантів (слухачів) в органах
внутрішніх справ; { Абзац другий підпункту 5.12.1 пункту 5.12
глави 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 982
( z1892-13 ) від 15.10.2013 } - брати участь у розробленні й обговоренні основних питань
навчальної, методичної, виховної та наукової діяльності; - бути присутніми на всіх видах занять, що проводяться з
курсантами (слухачами) підпорядкованих їм підрозділів; - брати участь у наукових дискусіях, конференціях і
семінарах, проводити наукові дослідження і публікувати їх
результати. 5.12.2. Керівники підрозділів курсантів (слухачів)
зобов'язані: - знати основні вимоги нормативно-правових актів щодо
підготовки фахівців для органів внутрішніх справ та внутрішніх
військ МВС і організації навчально-виховного процесу ВНЗ, вимоги
освітньо-кваліфікаційних характеристик та основний зміст програм
підготовки підлеглих курсантів (слухачів); - знати особисті якості курсантів (слухачів), їх поточну
успішність навчання і з урахуванням цього проводити індивідуальну
виховну роботу, розвивати і вдосконалювати в них професійні якості
формувати рішучість і наполегливість, хоробрість і вірність,
відданість Вітчизні; - виховувати в курсантів (слухачів) цілеспрямованість, волю,
ретельність, високу відповідальність за результати своєї праці,
дисциплінованість, розвивати фізичну витривалість; - формувати в курсантів (слухачів) прагнення до постійного
збагачення та поновлення знань, навичок організації навчальної
праці й управлінської діяльності, здатності до ініціативного,
творчого і відповідального вирішення практичних завдань; - здійснювати постійний контроль за навчанням курсантів
(слухачів) і надавати їм допомогу в опануванні навчальних
дисциплін, організації та забезпеченні їх самостійних занять,
підтримувати постійний зв'язок з науково-педагогічними
(педагогічними) працівниками кафедр; - бути для курсантів (слухачів) взірцем бездоганного
виконання службового обов'язку, ретельності, творчого ставлення до
справи, високої культури та моралі; - виявляти турботу за своєчасне і повне забезпечення
курсантів (слухачів) усіма видами утримання, створення умов для
творчого опанування обраного ними фаху; - підтримувати службову дисципліну і внутрішній порядок,
формувати в курсантів (слухачів) прагнення до здорового способу
життя, проводити роботу з попередження шкідливих звичок; - брати участь у профорієнтації вступників до ВНЗ, у відборі
їх для вступу до ВНЗ та розподілі випускників; { Абзац десятий
підпункту 5.12.2 пункту 5.12 глави 5 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від
15.10.2013 } - забезпечувати захист персональних даних та інформації, що
становить державну таємницю, і вимагати цього від підлеглих.
6. Особи перемінного складу ВНЗ
6.1. До перемінного складу ВНЗ належать особи, які навчаються
у ВНЗ. За своїм статусом вони поділяються на докторантів,
ад'юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів, студентів. 6.1.1. Статус "докторант" надається особам середнього та
старшого начальницького складу органів внутрішніх справ
(офіцерського складу внутрішніх військ) та цивільним особам, що
працюють в органах внутрішніх справ, на підприємствах, в
установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, які
мають науковий ступінь кандидата наук і зараховані до докторантури
ВНЗ для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук. { Підпункт 6.1.1 пункту 6.1 глави 6 в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
6.1.2. Статус "ад'юнкт" надається особам середнього та
старшого начальницького складу органів внутрішніх справ
(офіцерського складу внутрішніх військ), цивільним особам, що
працюють в органах внутрішніх справ, на підприємствах, в
установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, які
мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра або спеціаліста, навчаються за рахунок коштів державного
бюджету в ад'юнктурі ВНЗ для підготовки дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата наук. { Підпункт 6.1.2 пункту 6.1 глави 6 в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
6.1.3. Статус "аспірант" надається особам, які мають повну
вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або
спеціаліста, навчаються за рахунок коштів фізичних або юридичних
осіб в ад'юнктурі (аспірантурі) ВНЗ для підготовки дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата наук. { Підпункт 6.1.3 пункту 6.1 глави 6 в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
6.1.4. Статус "слухач" надається особам середнього та
старшого начальницького складу органів внутрішніх справ
(офіцерського складу внутрішніх військ), які в установленому
порядку зараховані до ВНЗ і навчаються за денною (очною), заочною,
дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього
та освітньо-кваліфікаційного рівнів або проходять підвищення
кваліфікації чи спеціалізацію. Також статус "слухач" надається особам рядового та молодшого
начальницького складу органів внутрішніх справ
(військовослужбовцям, що не мають звань офіцерського складу), які
в установленому порядку зараховані до ВНЗ і навчаються за заочною,
дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього
та освітньо-кваліфікаційного рівнів, і особам, яких уперше
прийнято на службу в органи внутрішніх справ на посади середнього
та старшого начальницького складу, які в установленому порядку
зараховані до ВНЗ для проходження початкової підготовки
(спеціалізації). { Підпункт 6.1.4 пункту 6.1 глави 6 в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
6.1.5. Статус "курсант" надається особам рядового та
молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ
(військовослужбовцям, що не мають звань офіцерського складу), які
в установленому порядку зараховані до ВНЗ і навчаються за денною
(очною) формою навчання з метою здобуття певних освітнього та
освітньо-кваліфікаційного рівнів за рахунок коштів державного
бюджету. { Підпункт 6.1.5 пункту 6.1 глави 6 в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
6.1.6. Статус "студент" надається особам, які в установленому
порядку зараховані до ВНЗ і навчаються за денною (очною), заочною
або дистанційною формами навчання з метою здобуття певних
освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів за рахунок коштів
фізичних або юридичних осіб. { Підпункт 6.1.6 пункту 6.1 глави 6 в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
6.2. Порядок проходження служби (навчання) особами
перемінного складу ВНЗ з числа осіб рядового та начальницького
складу (військовослужбовців внутрішніх військ) визначається чинним
законодавством та нормативно-правовими актами МВС.
6.3. Загальні права та обов'язки осіб перемінного складу ВНЗ
відповідно до їх спеціального або військового звання та службового
положення визначаються згідно із законами України, статутами
органів внутрішніх справ, Збройних Сил України, ВНЗ, іншими
нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. На осіб перемінного складу поширюються права та обов'язки,
передбачені законодавством для працівників МВС, з урахуванням
особливостей проходження служби (навчання) у ВНЗ.
6.4. Права та обов'язки докторантів (ад'юнктів) визначаються
Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня
1999 року N 309 ( 309-99-п ) (із змінами).
6.5. Права та обов'язки аспірантів та студентів визначаються
Законом України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
нормативно-правовими актами МОН та статутами ВНЗ.
6.6. Крім прав, передбачених статтею 54 Закону України "Про
вищу освіту" ( 2984-14 ), особи, які навчаються у ВНЗ, мають
право: 6.6.1. Докторанти (ад'юнкти, аспіранти): - отримувати щорічну відпустку, що зараховується до
загального терміну навчання; - на зарахування до науково-педагогічного стажу терміну
навчання в докторантурі (ад'юнктурі). 6.6.2. Курсанти (слухачі, студенти): - бути обраними до складу Вченої ради ВНЗ за клопотанням та
рекомендаціями органу курсантського (студентського)
самоврядування; - брати участь у роботі наукових товариств, творчих гуртків,
спортивних секцій, інших організацій, визначених статутом ВНЗ; - відвідувати додатково за узгодженням з керівництвом ВНЗ
будь-які види занять, що проводяться у ВНЗ і сприяють успішному
оволодінню напрямом підготовки, спеціальністю; - обирати тему магістерської, дипломної роботи (проекту) або
пропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки; - самостійно організовувати свою роботу в час, визначений для
цього розпорядком дня і розкладом занять; - у разі успішного оволодіння навчальною програмою (на
"відмінно" або "добре") за узгодженням з начальником інституту
(факультету) визначати індивідуальний термін складання екзаменів,
заліків, курсових проектів (робіт, задач), але не пізніше
термінів, які встановлені розкладом екзаменів.
6.7. Крім обов'язків, передбачених статтею 55 Закону України
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ), особи, які навчаються у ВНЗ,
зобов'язані: 6.7.1. Докторанти: - виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією; - щорічно звітувати про хід виконання дисертаційних
досліджень на засіданні кафедри (відділу, лабораторії), Вченої
ради ВНЗ (інституту); - здійснювати наукове керівництво ад'юнктами (аспірантами),
здобувачами наукових ступенів; - у встановлений термін завершити роботу над дисертацією і
подати її для захисту в спеціалізовану вчену раду; - забезпечувати захист персональних даних та інформації, що
становить державну таємницю. 6.7.2. Ад'юнкти (аспіранти): - скласти кандидатські іспити під час навчання в ад'юнктурі; - оволодіти методами використання сучасних інформаційних
технологій і математичного моделювання з урахуванням профілю
підготовки; - скласти додаткові кандидатські іспити з дисциплін, що
визначаються рішенням Вченої ради ВНЗ; - виконати самостійну науково-дослідну роботу із заданої теми
і подати кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата наук до спеціалізованої вченої ради; - пройти педагогічну або науково-дослідну практику; - забезпечувати захист персональних даних та інформації, що
становить державну таємницю. 6.7.3. Курсанти (слухачі): - знати мету і завдання навчання у ВНЗ, що визначені
освітньо-кваліфікаційними характеристиками; - виконувати вимоги законів України, Дисциплінарного статуту
органів внутрішніх справ України, статуту ВНЗ, правомірні накази
командирів і начальників; { Абзац третій підпункту 6.7.3 пункту
6.7 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 } - дбайливо ставитися до майна ВНЗ, озброєння та спеціальної
техніки; - суворо дотримуватися норм моралі, професійної та службової
етики, заходів безпеки під час навчальних занять і проведення
робіт з озброєнням та спеціальною технікою; { Абзац п'ятий
підпункту 6.7.3 пункту 6.7 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від
15.10.2013 } - дотримуватися вимог щодо захисту персональних даних та
інформації, що становить державну таємницю.
6.8. Початком проходження служби в органах внутрішніх справ,
військової служби у внутрішніх військах МВС уважається дата,
зазначена в наказі про зарахування на навчання до ВНЗ.
6.9. Після зарахування до ВНЗ курсанти проходять табірний
збір терміном до 1 місяця.
6.10. Після проходження табірного збору курсанти, які не
проходили службу в органах внутрішніх справ, складають Присягу
працівника органів внутрішніх справ України. На період навчання курсантам видаються службові посвідчення
особи.
6.11. Особи перемінного складу носять формений одяг
встановленого зразка з відзнаками відповідно до їх спеціального чи
військового звання. Дозволяється носити цивільний одяг поза розташуванням ВНЗ під
час перебування у відпустці або у вільний від служби (навчання)
час.
6.12. На навчання до ВНЗ за державним замовленням приймаються
особи чоловічої та жіночої статі, які мають відповідний рівень
освіти і відповідають вимогам статті 17 Закону України "Про
міліцію" ( 565-12 ).
6.13. ВНЗ, в особі ректора (начальника), з одного боку,
головним управлінням, управлінням МВС в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному
транспорті, в особі начальника, з другого боку, та громадянином
України, який зарахований на навчання до ВНЗ за державним
замовленням, з третього боку, протягом місяця з дня зарахування на
навчання укладається договір про підготовку фахівця у вищому
навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України (для
внутрішніх військ - контракт про проходження громадянами України
військової служби (навчання)). Типовий договір затверджений
наказом МВС від 14.05.2007 N 150 ( z0547-07 ) "Про затвердження
Типовового договору про підготовку фахівця у вищому навчальному
закладі Міністерства внутрішніх справ України" та зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 29.05.2007 за N 547/13814.
Установлення правових відносин між курсантами ВНЗ, яким не
виповнилося 18 років, і державою здійснюється відповідно до вимог
Цивільного кодексу України ( 435-15 ). { Абзац перший пункту 6.13
глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 } У разі відмови від укладання договору (контракту) особа
перемінного складу відраховується з ВНЗ.
6.14. Особам, зарахованим на навчання до ВНЗ та яким надано
відповідний статус, присвоюються спеціальні або військові звання.
6.15. Призначення на посаду курсантів здійснюється наказом
ректора (начальника) ВНЗ.
6.16. Курсанти (слухачі) можуть бути направлені в службові
відрядження: - для проходження практичної підготовки; { Абзац другий
пункту 6.16 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 } - для забезпечення охорони громадського порядку; - для супроводження хворих; - для участі в наукових заходах; { Абзац п'ятий пункту 6.16
глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 } - до органів досудового розслідування або для участі в
судовому засіданні; { Абзац шостий пункту 6.16 глави 6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 982
( z1892-13 ) від 15.10.2013 } - для виконання заходів, пов'язаних із забезпеченням
життєдіяльності ВНЗ, підрозділу та організацією і проведенням
навчально-виховного процесу; - для участі в спортивних і культурно-масових заходах.
6.17. Курсантам (слухачам) денної форми навчання щороку
надається чергова (канікулярна) відпустка у строки, визначені
навчальними планами.
6.18. Крім чергової (канікулярної) відпустки, курсантам
(слухачам) можуть надаватися відпустки у зв'язку з хворобою та за
сімейними обставинами. 6.18.1. Відпустка у зв'язку з хворобою надається на строк до
чотирьох місяців на підставі висновку (постанови)
військово-лікарської комісії. 6.18.2. Відпустка за сімейними обставинами надається: - у разі тяжкої хвороби або смерті близьких родичів курсанта
(слухача) (батько, мати, діти, рідні брати, сестри, дружина та її
батьки) або інших осіб, на вихованні яких він перебував; - у разі пожежі або іншого стихійного лиха, від якої
постраждала сім'я курсанта (слухача); - в інших випадках за рішенням ректора (начальника) ВНЗ. 6.18.3. Необхідність надання відпустки за сімейними
обставинами повинна бути підтверджена начальником органу,
підрозділу внутрішніх справ за місцем проживання його близьких
родичів чи лікувальним закладом. Відповідні документи подаються курсантом (слухачем) під час
порушення клопотання про надання відпустки або, у крайньому
випадку, після повернення з відпустки. 6.18.4. Відпустка за сімейними обставинами надається
тривалістю до 10 календарних днів.
6.19. Відпустка у зв'язку із закінченням ВНЗ надається
структурним підрозділом внутрішніх справ, до якого направили
випускника для проходження служби, після призначення на штатну
посаду відповідно до чинного законодавства. Ця відпустка
включається в тривалість чергової відпустки за поточний рік. { Пункт 6.19 глави 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
6.20. Курсантам (слухачам), які відбувають у відпустки,
передбачені цим Положенням, надається додатковий час для проїзду
до місця проведення відпустки і повернення до ВНЗ.
6.21. Невід'ємною складовою частиною практичної підготовки
осіб перемінного складу ВНЗ денної форми навчання є практика в
комплектуючих підрозділах МВС, що здійснюється з метою закріплення
теоретичних знань, отриманих на певному етапі навчання відповідно
до напряму, напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації),
набуття та вдосконалення професійних навичок і вмінь. Перелік видів практики для кожного напряму, напряму
підготовки, спеціальності (спеціалізації), їх форми, тривалість і
терміни проведення визначаються в навчальних планах.

{ Пункт 6.22 глави 6 виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }

6.22. Порядок організації, проведення та захисту практики
курсантів (слухачів) ВНЗ в органах та підрозділах внутрішніх справ
визначається окремими нормативно-правовими актами МВС та МОН.
6.23. Курсанти першого курсу (крім військовослужбовців
внутрішніх військ) розміщуються в казармах (гуртожитках). Курсанти наступних курсів проживають у гуртожитках, що
знаходяться в розташуванні навчального закладу, або поза
розташуванням ВНЗ.
6.24. Курсанти (військовослужбовці внутрішніх військ)
розміщуються у гуртожитках (казармах) у порядку, установленому
нормативно-правовими актами МВС та статутом ВНЗ.
6.25. Курсантам після закінчення ВНЗ присвоюється
кваліфікація відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня,
видається диплом державного зразка та нагрудний знак, а також
присвоюється спеціальне звання відповідно до вимог чинного
законодавства.
6.26. Курсанти (слухачі, студенти) несуть дисциплінарну,
адміністративну, матеріальну та кримінальну відповідальність
згідно із законодавством. { Пункт 6.26 глави 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
6.27. Порядок та підстави для відшкодування фактичних витрат,
пов'язаних з утриманням у ВНЗ осіб, які навчалися за державним
замовленням, визначаються відповідно до чинного законодавства. { Пункт 6.27 глави 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
6.28. У разі відмови осіб, які навчалися за державним
замовленням, від добровільного відшкодування витрат таке
відшкодування здійснюється в судовому порядку. { Пункт 6.28 глави 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
6.29. Питання відрахування та поновлення у ВНЗ курсантів
(слухачів, студентів), переведення їх з одного напряму підготовки,
спеціальності (напряму) на іншу (інший), з однієї форми навчання
на іншу, з одного ВНЗ до іншого ВНЗ, а також переривання навчання
здійснюється відповідно до Положення про порядок відрахування,
переривання навчання, поновлення і переведення курсантів
(слухачів) вищих навчальних закладів МВС, затвердженого наказом
МВС від 07 вересня 2009 року N 381 ( z0911-09 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 29 вересня 2009 року за N 911/16927.
{ Пункт 6.29 глави 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
{ Пункт 6.30 глави 6 виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
{ Пункт 6.31 глави 6 виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
{ Пункт 6.32 глави 6 виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
{ Пункт 6.33 глави 6 виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
{ Пункт 6.34 глави 6 виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
{ Пункт 6.35 глави 6 виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
7. Наукова діяльність
7.1. Наукова і науково-технічна діяльність є невід'ємною
складовою освітньої діяльності ВНЗ і здійснюється на принципах
органічного поєднання освіти, науки і практики, збалансованого
співвідношення фундаментальних і прикладних наукових досліджень,
комплексного підходу до розв'язання наукових проблем
правоохоронної діяльності, плановості проведення наукових
досліджень, економічної доцільності та ефективності наукових
досліджень. Визначення мети, завдань та перспективних напрямів розвитку
наукової та науково-технічної діяльності покладається на Вчену
раду ВНЗ.
7.2. Основними завданнями наукової і науково-технічної
діяльності у ВНЗ є: - спрямування фундаментальних і прикладних досліджень та
розробок на розв'язання актуальних проблем правоохоронної
діяльності підрозділів МВС відповідно до їх функцій та компетенції
а також забезпечення навчально-виховного процесу у ВНЗ; - вивчення ефективності правового регулювання діяльності
органів внутрішніх справ, внутрішніх військ, проведення наукових
експертиз проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів
організаційних рішень і програм правоохоронного спрямування; - розроблення за результатами наукових досліджень стандартів
вищої освіти, навчальної та наукової літератури,
навчально-методичних та інформаційних матеріалів, пропозицій і
рекомендацій з їх подальшим упровадженням у практику та навчальний
процес; { Абзац четвертий пункту 7.2 глави 7 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 )
від 15.10.2013 } - раціональне використання і розвиток потенціалу учасників
науково-дослідної діяльності, підготовка та підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників; - створення, розвиток та впровадження сучасних інформаційних
технологій та комплексів, спрямованих на підвищення якості
навчання, рівня підготовки фахівців для органів внутрішніх справ.
Розповсюдження передових інформаційних технологій та результатів
наукових досліджень ВНЗ на практичні підрозділи МВС; - вивчення та впровадження вітчизняного та зарубіжного
позитивного передового досвіду в практичну діяльність органів
внутрішніх справ України. { Пункт 7.2 глави 7 доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 982
( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
7.3. Наукова і науково-технічна діяльність у ВНЗ здійснюється
на основі постійної взаємодії і творчого співробітництва з іншими
ВНЗ, науковими установами та практичними підрозділами МВС,
органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, навчальними
та науковими закладами України, науковою громадськістю,
суспільно-політичними та неурядовими організаціями шляхом
координації тематики науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, спільного їх здійснення,
упровадження результатів наукових досліджень, обміну науковою
інформацією та досвідом організації наукової роботи, а також
шляхом здійснення в установленому порядку творчих контактів та
співробітництва з відповідними установами інших держав.
7.4. Загальну організацію та координацію наукової,
науково-технічної та науково-педагогічної діяльності у ВНЗ
здійснює відповідний підрозділ.
7.5. Результати оцінки наукової роботи і науково-технічної
діяльності у ВНЗ є частиною загальної оцінки діяльності вищого
навчального закладу.
7.6. До проведення наукових досліджень у ВНЗ, крім постійного
складу, залучається перемінний склад. { Главу 7 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
8. Міжнародне співробітництво
та зовнішньоекономічні зв'язки
8.1. ВНЗ мають право на здійснення міжнародного
співробітництва згідно з чинним законодавством. Основними
напрямами міжнародного співробітництва ВНЗ є: - обмін досвідом роботи, навчально-методичними матеріалами і
літературою; - організація та проведення спільних наукових досліджень у
галузі права, правоохоронної діяльності та боротьби зі
злочинністю; - обмін курсантами (слухачами, студентами) та викладачами; - проведення спільних семінарів, конференцій, симпозіумів,
"круглих столів"; - участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; - здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
8.2. Зовнішньоекономічна діяльність ВНЗ провадиться
відповідно до чинного законодавства шляхом укладання договорів з
іноземними юридичними та фізичними особами.
8.3. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності ВНЗ є: - навчання іноземних слухачів (студентів), післядипломна
підготовка та підвищення кваліфікації фахівців, підготовка
науковців; - організація спільної підготовки курсантів (слухачів,
студентів); - проведення спільних наукових розроблень; - виконання наукових робіт за грантами, започаткованими
фондами іноземних держав; - здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності,
передбачених чинним законодавством.
8.4. Підготовка фахівців для зарубіжних країн у ВНЗ
здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
8.5. Валютні, матеріальні надходження від
зовнішньоекономічної діяльності використовуються ВНЗ для
забезпечення його власної статутної діяльності згідно з кошторисом
та чинним законодавством.
9. Фінансове, ресурсне та майнове
забезпечення ВНЗ
9.1. Фінансування ВНЗ здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, призначених для фінансування МВС, та інших
джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
9.2. Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з
вищою освітою, а також підготовку наукових і науково-педагогічних
працівників на кожний календарний рік визначаються відповідним
Законом "Про Державний бюджет України".
9.3. З метою забезпечення діяльності ВНЗ Міністерство
внутрішніх справ передає в користування та оперативне управління
закладу об'єкти права власності (споруди, будівлі, майнові
комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно споживчого,
соціально-культурного та іншого призначення), що належить йому на
правах власності.
9.4. ВНЗ на правах, визначених чинним законодавством,
належать: - кошти, майно, інші об'єкти власності, передані йому
фізичними та (або) юридичними особами в порядку, установленому
чинним законодавством; - доходи від власної діяльності та придбані на ці доходи
об'єкти власності.
9.5. Земельні ділянки ВНЗ передаються їм у постійне
користування відповідно до вимог чинного законодавства.
9.6. ВНЗ мають право самостійно використовувати майно,
передане йому в оперативне управління.
9.7. ВНЗ забезпечують дотримання екологічних вимог відповідно
до законодавства України.
9.8. Додатковими джерелами фінансування ВНЗ є: - кошти, отримані за навчання, підготовку, підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених
договорів; - плата за надання додаткових освітніх послуг; - кошти, отримані за виконання науково-дослідних робіт
(послуг) та інших робіт (послуг) на замовлення підприємств,
установ, організацій та громадян; - фінансова допомога місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування; - кредити і позики банків, дивіденди від цінних паперів; - валютні надходження; - добровільні грошові внески, матеріальні цінності, отримані
від підприємств, установ, організацій, окремих громадян, та інші
кошти; - інші джерела, не заборонені законодавством. { Пункт 9.8
глави 9 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
9.9. Бюджетні асигнування та надходження спеціального фонду
не підлягають вилученню та використовуються виключно за
призначенням відповідно до вимог чинного законодавства.
9.10. ВНЗ самостійно використовують кошти загального та
спеціального фондів державного бюджету відповідно до кошторису, що
затверджується МВС.
9.11. ВНЗ користуються банківським кредитом і несуть
відповідальність за виконання кредитних договорів та дотримання
фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством.
Начальник Департаменту
освіти та науки МВС
полковник міліції В.Я.Горбачевський

 

 
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Відомчі нормативні акти"