Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 3668-VI від 08.07.2011 «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»

  • Версія для друку
  •  
 
частину першу  після   слова   "відповідальність"   доповнити 
словами "власним майном";
у частині другій слова "Пенсійним фондом" замінити словами
"виконавчою дирекцією Пенсійного фонду";
у статті 103:
у частині другій:
абзац третій після слів "Пенсійного фонду" доповнити словами
"законності та своєчасності руху коштів накопичувальної системи
пенсійного страхування";
в абзаці п'ятому слова "в частині управління пенсійними
активами" виключити;
після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"за дотриманням законодавства про захист економічної
конкуренції у сфері накопичувального пенсійного забезпечення -
Антимонопольний комітет України".
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
"Роз'яснення з питань здійснення пенсійних виплат за рахунок
коштів Накопичувального фонду надає Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України, центральний орган виконавчої
влади у сфері соціальної політики і Пенсійний фонд";
доповнити частиною восьмою такого змісту:
"8. Антимонопольний комітет України письмово повідомляє Раду
Накопичувального фонду про прийняті ним рішення щодо порушення
вимог законодавства про захист економічної конкуренції суб'єктами
накопичувальної системи пенсійного забезпечення.
Органи державного регулювання та нагляду у сфері
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
повідомляють Антимонопольний комітет України про ознаки порушення
законодавства з питань захисту економічної конкуренції суб'єктами
накопичувальної системи пенсійного забезпечення";
у статті 104:
пункт 3 доповнити словами "та про виявлені факти порушення
інформує Раду Накопичувального фонду";
у пункті 5 слова "та контролює їх виконання" виключити;
у пункті 6 слово "порядок" замінити словами "строки та вимоги
до";
доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
"8-1) у разі порушення вимог законодавства про накопичувальну
систему пенсійного страхування надсилає виконавчій дирекції
Пенсійного фонду повідомлення про необхідність усунення фактів
порушення законодавства про накопичувальну систему пенсійного
страхування";
статтю 107 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"2. Посадові особи виконавчої дирекції Пенсійного фонду не
мають права отримувати винагороду в будь-якому вигляді від
компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань,
зберігача, аудитора, а також від пов'язаних осіб зазначених
суб'єктів. У разі отримання такої винагороди у будь-якому вигляді
посадові особи виконавчої дирекції Пенсійного фонду несуть
відповідальність відповідно до закону".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
статтю 108 викласти в такій редакції:
"Стаття 108. Відповідальність компанії з управління активами
1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків,
передбачених цим Законом та договором про управління активами
накопичувальної системи пенсійного страхування, компанія з
управління активами несе відповідальність відповідно до закону та
укладеного договору.
2. Збитки, завдані Пенсійному фонду, Накопичувальному фонду
та/або учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування
внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору
компанією з управління активами, відшкодовуються за рахунок її
резервного фонду, а в разі його недостатності - за рахунок
власного майна компанії з управління активами.
Такі збитки не можуть відшкодовуватися за рахунок коштів
Пенсійного фонду та Накопичувального фонду.
3. Компанія з управління активами не несе відповідальності за
зобов'язаннями Пенсійного фонду та зобов'язаннями зберігача";
у розділі XV "Прикінцеві положення":
у пункті 1:
в абзаці третьому слово "частини" виключити;
в абзаці четвертому цифри і слово "11 років" замінити словами
"два роки", а слово "частини" виключити;
у пункті 3:
в абзаці другому слова і цифри "але не раніше ніж за 15 років
до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього
Закону" замінити словами і цифрами "після досягнення чоловіками
45 років, жінками - 40 років та";
в абзаці третьому слова і цифри "але не раніше ніж за
10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення
пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону" замінити
словами і цифрами "після досягнення чоловіками 50 років, жінками -
40 років та";
в абзаці четвертому слова і цифри "але не раніше ніж за
5 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26
цього Закону" замінити словами і цифрами "після досягнення
50 років та";
в абзаці п'ятому слова і цифри "але не раніше ніж за 5 років
до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього
Закону" замінити словами і цифрами "після досягнення 55 років та";
в абзаці шостому слова і цифри "але не раніше ніж за 5 років
до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього
Закону" замінити словами і цифрами "після досягнення чоловіками
55 років, жінками - 50 років та";
доповнити пунктами 4-1 і 4-2 такого змісту:
"4-1. Для осіб, яким пенсія призначена до набрання чинності
Законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення
реформування пенсійної системи" ( 3668-17 ), крім тих, яким після
набрання чинності зазначеним Законом ( 3668-17 ) здійснювався
перерахунок пенсії з урахуванням заробітної плати за періоди
страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку)
пенсії:
мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом
першим частини першої статті 28 цього Закону, встановлюється за
наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового
стажу;
збільшення пенсії, передбачене абзацом другим частини першої
статті 28 цього Закону, встановлюється за кожний повний рік
страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам.
4-2. У період до 1 січня 2016 року особи, визнані інвалідами
II групи, мають право на пенсію по інвалідності за наявності
страхового стажу на час настання інвалідності або на день
звернення за пенсією, передбаченого абзацами другим - дванадцятим
частини першої статті 32 цього Закону";
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Достроково призначена пенсія за віком з урахуванням
підпункту "г" частини першої пункту 1 статті 26 Закону України
"Про зайнятість населення" ( 803-12 ), пункту "в" частини другої
статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої
експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на
екологічно безпечну систему" ( 309-14 ) та статті 21 Закону
України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) у період до
досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону,
працюючим пенсіонерам не виплачується";
доповнити пунктами 7-1 і 7-2 такого змісту:
"7-1. Особам, які на день досягнення пенсійного віку,
передбаченого статтею 26 цього Закону, працювали в закладах та
установах державної або комунальної форми власності на посадах,
робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років
відповідно до пунктів "е"-"ж" статті 55 Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), і мають страховий стаж (для
чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років) на таких посадах, а
також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при
призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не
підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом
на день її призначення.
Виплата зазначеної грошової допомоги здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України.
Порядок обчислення стажу, який дає право на призначення
грошової допомоги, та механізм виплати цієї допомоги
встановлюються Кабінетом Міністрів України.
7-2. До 1 січня 2015 року право дострокового виходу на пенсію
за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності
страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з
роботи. У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно до
статті 27 та з урахуванням статті 28 цього Закону, зменшується на
0,5 відсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового
виходу на пенсію.
Зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом
усього періоду отримання пенсії незалежно від її виду.
У разі коли жінка, якій достроково призначено пенсію, до
досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону,
працевлаштувалася, виплата дострокової пенсії на час роботи
припиняється. У цьому випадку після досягнення віку, передбаченого
статтею 26 цього Закону, відсоток, на який зменшено розмір пенсії,
переглядається з урахуванням кількості повних місяців страхового
стажу, набутого за період роботи після дострокового виходу на
пенсію.
Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, також може
бути переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних
місяців страхового стажу, якщо особа після досягнення віку,
передбаченого статтею 26 цього Закону, продовжує працювати і
відмовилася від отримання пенсії";
у підпункті 1 пункту 8:
в абзаці першому цифри "5-10" замінити цифрами "6-10";
абзаци другий - третій виключити;
у пункті 9:
абзаци перший - четвертий викласти в такій редакції:
"9. Страхові внески до Накопичувального фонду сплачуються
застрахованими особами, яким на день запровадження перерахування
таких внесків виповнилося не більш як 35 років.
Зазначені в частині першій статті 12 цього Закону особи, які
на день перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду
не досягли 35-річного віку, можуть за власним бажанням сплачувати
такі внески за договором про добровільну участь у накопичувальній
системі пенсійного страхування.
Особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26
цього Закону, крім випадків відстрочення часу призначення пенсії
за віком відповідно до цього Закону, не можуть бути платниками
страхових внесків до Накопичувального фонду.
Максимальний розмір страхових внесків, що спрямовуються до
накопичувальної системи пенсійного страхування, не може
перевищувати 7 відсотків суми заробітної плати (доходу),
визначеної частиною першою статті 7 Закону України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" ( 2464-17 );
абзац шостий виключити;
абзац восьмий доповнити словами і цифрами "з урахуванням
коштів Державного бюджету України, спрямованих на забезпечення
потреб, визначених частиною третьою статті 113 цього Закону";
пункт 13 викласти в такій редакції:
"13. У разі якщо особа має право на отримання пенсії,
щомісячного довічного грошового утримання відповідно до законів
України "Про Кабінет Міністрів України" ( 2591-17 ), "Про державну
службу" ( 3723-12 ), "Про Національний банк України" ( 679-14 ),
"Про дипломатичну службу" ( 2728-14 ), "Про службу в органах
місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ),
"Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ), "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ), "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ),
"Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний
захист журналістів" ( 540/97-ВР ), Митного кодексу України
( 92-15 ), Положення про помічника-консультанта народного депутата
України ( 379/95-ВР ) та цього Закону, призначається одна пенсія,
щомісячне довічне грошове утримання за її вибором. При цьому
різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до
зазначених законодавчих актів, та розміром пенсії із солідарної
системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів
Державного бюджету України";
підпункт 6 пункту 15 виключити;
у тексті Закону слово "тендер" в усіх відмінках і числах
замінити словом "конкурс" у відповідному відмінку і числі;
18) абзац дев'ятий розділу V Загальнодержавної програми
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу, затвердженої Законом України "Про Загальнодержавну програму
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу" ( 1629-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 29, ст. 367), викласти в такій редакції:
"фінансові послуги (у тому числі послуги в системі
накопичувального пенсійного забезпечення)";
19) у Законі України "Про державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 33-34, ст. 404):
у статті 1:
абзац третій замінити дванадцятьма абзацами такого змісту:
"особа, яка не має права на пенсію, - особа, яка досягла віку
63 років та не має права на пенсію відповідно до чинного
законодавства. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не
мають права на пенсію, належать жінки 1958 року народження і
старші після досягнення ними такого віку:
58 років - які народилися до 30 вересня 1953 року включно;
58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1953 року по
31 березня 1954 року;
59 років - які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня
1954 року;
59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1954 року по
31 березня 1955 року;
60 років - які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня
1955 року;
60 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1955 року по
31 березня 1956 року;
61 рік - які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня
1956 року;
61 рік 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по
31 березня 1957 року;
62 роки - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня
1957 року;
62 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по
31 березня 1958 року;
63 роки - які народилися з 1 квітня 1958 року по 31 грудня
1958 року".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятнадцятим;
у частині першій статті 2, пункті 1 частини першої статті 4,
частинах першій і другій статті 5 та абзаці шостому статті 6 слова
і цифри "(чоловік - 63 років, жінка - 58 років)" у всіх відмінках
і числах замінити словами і цифрою "встановленого статтею 1 цього
Закону";
у другому реченні частини першої статті 5 слова і цифри
"чоловіками - 63 років, жінками - 58 років" замінити словами і
цифрою "віку, встановленого статтею 1 цього Закону";
20) у пункті 11 статті 1 Закону України "Про державні
гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються
із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та
членів їхніх сімей" ( 1763-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 36, ст. 444) цифри і слово "15 років" замінити цифрами
і словами "20 календарних років" та цифри і слова "40 відсотків
від грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на
2 відсотки за кожний наступний рік, але не більше ніж" виключити;
21) у статті 138 Закону України "Про судоустрій і статус
суддів" ( 2453-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
NN 41-45, ст. 529; 2011 р., N 23, ст. 160, N 29, ст. 272):
назву та частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 138. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання
судді у відставці
1. Судді, який вийшов у відставку, після досягнення
чоловіками віку 62 роки, жінками - пенсійного віку, встановленого
статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ), виплачується пенсія на умовах,
передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ), або за його вибором щомісячне довічне грошове
утримання. До досягнення віку, встановленого першим реченням цієї
частини, право на пенсію за віком або щомісячне довічне грошове
утримання мають чоловіки 1955 року народження і старші після
досягнення ними такого віку:
60 років - які народилися по 31 грудня 1952 року;
60 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1953 року по
31 грудня 1953 року;
61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня
1954 року;
61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року по
31 грудня 1955 року";
у частині другій слова "пенсійного віку" замінити словами
"віку, встановленого частиною першою цієї статті";
у частині третій:
перше речення після цифр і слів "80 відсотків грошового
утримання судді" доповнити словами і цифрами "з якого було
сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
друге речення виключити;
частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Виплата щомісячного довічного грошового утримання,
призначеного відповідно до цієї статті, на період роботи на
посадах, які дають право на його призначення або право на
призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених законами
України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12 ), "Про державну службу" ( 3723-12 ),
припиняється. На цей період призначається і виплачується пенсія
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ). Максимальний розмір щомісячного
довічного грошового утримання суддів у відставці (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової
допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та
інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати
до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових
мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
Довічне грошове утримання суддям виплачується органами Пенсійного
фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України";
22) у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 )
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2-3, ст. 11):
у частині першій статті 1:
у пункті 4 слово "п'ятнадцяти" замінити словом "сімнадцяти";
доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11) учасники накопичувальної системи пенсійного
страхування - фізичні особи, які сплачують/за яких сплачуються
страхові внески до накопичувальної системи загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування";
абзац перший частини першої статті 5 доповнити словами "а
щодо застрахованих осіб, які є учасниками накопичувальної системи
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі -
учасниками накопичувальної пенсійної системи) - з Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та
центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики";
у статті 11:
абзац перший частини першої після слів "соціального
страхування" доповнити словами "на рахунки Накопичувального
пенсійного фонду (далі - Накопичувальний фонд), а у випадках,
передбачених законом, - недержавних пенсійних фондів";
пункт 1 частини другої після слів "соціального страхування"
доповнити словами "Накопичувального фонду, а у випадках,
передбачених законом, - недержавних пенсійних фондів";
у пункті 2 частини першої статті 13:
абзац перший після слів "єдиного внеску" доповнити словами
"достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування";
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Планові та позапланові перевірки проводяться органами
Пенсійного фонду за місцезнаходженням платника єдиного внеску, а в
разі відсутності у платника єдиного внеску приміщення така
перевірка може бути проведена в приміщенні органу Пенсійного
фонду".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
Президент України

м. Київ, 8 липня 2011 року N 3668-VI
В.ЯНУКОВИЧ
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон П'ятниця, 08 липня 2011 3668-VI
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"