Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 3668-VI від 08.07.2011 «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»

  • Версія для друку
  •  
 
5) надавати   учаснику   накопичувальної  системи  пенсійного 
страхування не рідше одного разу на рік письмовий звіт щодо обсягу
пенсійних коштів, що обліковуються на його накопичувальному
пенсійному рахунку;
6) інформувати у письмовій формі учасника накопичувальної
системи пенсійного страхування про порядок отримання довічної
пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної
системи пенсійного страхування;
7) давати розпорядження Державній казначейській службі
України про перерахування страхових внесків на рахунок
Накопичувального фонду або обраного недержавного пенсійного
фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;
8) розраховувати щодня спільно з компаніями з управління
активами чисту вартість пенсійних активів Накопичувального фонду,
чисту вартість одиниці пенсійних активів і вести їх облік;
9) надавати щодня зберігачу інформацію, необхідну для
перевірки правильності обчислення чистої вартості пенсійних
активів і чистої вартості одиниці пенсійних активів
Накопичувального фонду;
10) забезпечувати доступ зберігачу до інформації та
документів, необхідних для перевірки правильності обчислення
чистої вартості пенсійних активів і чистої вартості одиниці
пенсійних активів Накопичувального фонду;
11) давати розпорядження зберігачу Накопичувального фонду про
перерахування належних учасникам накопичувальної системи
пенсійного страхування коштів до відповідних недержавних пенсійних
фондів - суб'єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення,
до обраної страхової організації для укладення договору
страхування довічної пенсії або про здійснення пенсійної виплати
відповідно до статті 56 цього Закону;
12) давати розпорядження зберігачу Накопичувального фонду про
оплату послуг, пов'язаних з адміністративним управлінням
Накопичувальним фондом, послуг радника з інвестиційних питань,
компаній з управління активами, зберігача і аудитора, здійснення
яких передбачено цим Законом;
13) надавати Державній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України інформацію про стан накопичувальної
системи пенсійного страхування за формою, визначеною цією
комісією;
14) надавати адміністратору недержавного пенсійного фонду -
суб'єкту другого рівня системи пенсійного забезпечення (на його
запит) інформацію про страхові внески учасників накопичувальної
системи пенсійного страхування - учасників такого фонду;
15) звітувати перед Радою Накопичувального фонду щодо
адміністрування Накопичувального фонду, стану накопичувальної
системи пенсійного страхування;
16) діяти від імені Накопичувального фонду і в інтересах
учасників накопичувальної системи пенсійного страхування";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Розмір оплати послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду
з адміністрування Накопичувального фонду затверджується Радою
Накопичувального фонду та не може перевищувати 0,2 відсотка
щомісячної суми страхових внесків до накопичувальної системи
пенсійного страхування";
у частині першій статті 72:
у пункті 1 слова "загальнообов'язкового державного"
виключити;
доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) кошти, сплачені виконавчій дирекції Пенсійного фонду за
надання послуг з адміністрування Накопичувального фонду та послуг
недержавним пенсійним фондам - суб'єктам другого рівня системи
пенсійного забезпечення";
пункт 4 після слів "фінансових санкцій" доповнити словами "та
пені (крім сум пені, сплачених роботодавцем за несвоєчасне
перерахування з його вини сум страхових внесків застрахованої
особи до накопичувальної системи пенсійного страхування)";
у частині другій статті 73 слова "для оплати договорів
страхування довічних пенсій і одноразових виплат та" виключити;
у другому реченні частини п'ятої статті 74 слова
"Накопичувального фонду" замінити словами "накопичувальної системи
пенсійного страхування та інших коштів";
у статті 78:
частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування,
який сплачує (за якого сплачують) страхові внески до
накопичувальної системи пенсійного страхування, має право
спрямувати такі внески до недержавного пенсійного фонду - суб'єкта
другого рівня системи пенсійного забезпечення. При цьому учасник
накопичувальної системи пенсійного страхування подає
територіальному органові Пенсійного фонду такі документи:
заяву про обрання недержавного пенсійного фонду;
копію пенсійного контракту, укладеного з недержавним
пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня системи пенсійного
забезпечення";
доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Планова аудиторська перевірка діяльності Накопичувального
фонду, компаній з управління активами, зберігача Накопичувального
фонду, виконавчої дирекції Пенсійного фонду (у частині
адміністрування Накопичувального фонду), радника з інвестиційних
питань проводиться один раз на рік за рахунок осіб, які
перевіряються. Зазначена перевірка проводиться обраним за
результатами конкурсу незалежним аудитором (аудиторською фірмою),
який має право на провадження аудиторської діяльності і надає
виключно аудиторські послуги згідно із законодавством.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку і Міністерством фінансів України встановлює вимоги
до аудиторів, які проводять аудиторську перевірку суб'єктів
накопичувальної системи пенсійного страхування.
Аудитором не може бути:
пов'язана особа компаній (посадових осіб компаній) з
управління активами, що здійснюють управління пенсійними активами
Накопичувального фонду, зберігача Накопичувального фонду, радника
з інвестиційних питань;
особа, яка протягом останніх п'яти років була посадовою
особою суб'єктів, щодо яких проводиться аудиторська перевірка;
особа, яка надає консультаційні послуги суб'єктам, щодо яких
проводиться аудиторська перевірка.
Один і той самий аудитор не може проводити щорічну
аудиторську перевірку суб'єктів накопичувальної системи пенсійного
страхування більш як два роки підряд.
До річної звітності, що подається Державній комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України та Державній комісії
з цінних паперів та фондового ринку, виконавча дирекція Пенсійного
фонду, компанії з управління активами і зберігач обов'язково
додають копію аудиторського висновку";
статтю 79 викласти в такій редакції:
"Стаття 79. Джерела формування накопичувальної системи
пенсійного страхування та використання її коштів
1. Джерелами формування накопичувальної системи пенсійного
страхування є:
1) страхові внески до накопичувальної системи пенсійного
страхування (крім суми, передбаченої у частині четвертій статті 64
цього Закону);
2) інвестиційний дохід, що утворюється в результаті
розміщення та інвестування коштів накопичувальної системи
пенсійного страхування у порядку, встановленому законом;
3) суми пені, сплаченої страхувальником за несвоєчасне
перерахування сум страхових внесків на рахунок для другого рівня
системи пенсійного забезпечення на користь учасників
накопичувальної системи пенсійного страхування.
2. Кошти накопичувальної системи пенсійного страхування
використовуються для:
1) інвестування з метою отримання інвестиційного доходу на
користь учасників накопичувальної системи пенсійного страхування;
2) оплати договорів страхування довічних пенсій або
здійснення одноразових виплат;
3) оплати послуг компаній з управління активами
Накопичувального фонду або відповідного недержавного пенсійного
фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;
4) оплати послуг зберігача Накопичувального фонду або
відповідного недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого
рівня системи пенсійного забезпечення;
5) оплати послуг із проведення планової аудиторської
перевірки Накопичувального фонду або недержавного пенсійного
фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;
6) оплати послуг радника з інвестиційних питань;
7) оплати послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду з
адміністрування Накопичувального фонду, у тому числі на проведення
конкурсів, у порядку та розмірах, встановлених Радою
Накопичувального фонду, або оплати послуг з адміністрування
недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи
пенсійного забезпечення (крім випадків, якщо адміністрування
здійснює юридична особа - одноосібний засновник).
3. Забороняється використання коштів накопичувальної системи
пенсійного страхування для забезпечення виплати пенсій та надання
соціальних послуг із солідарної системи, на виплату пенсій на
визначений строк у системі недержавного пенсійного забезпечення та
на інші цілі, не передбачені цим Законом.
4. Інвестиційний дохід від операцій з пенсійними активами
накопичувальної системи пенсійного страхування не включається до
складу доходу компаній з управління активами або будь-якого іншого
суб'єкта системи накопичувального пенсійного забезпечення.
5. Кошти накопичувальної системи пенсійного страхування є
власністю учасників накопичувальної системи пенсійного страхування
в сумі, що обліковується на їх накопичувальних пенсійних рахунках
в Накопичувальному фонді або на індивідуальних пенсійних рахунках
у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб'єктах другого
рівня системи пенсійного забезпечення.
6. Право власності учасника накопичувальної системи
пенсійного страхування на належну частку пенсійних коштів
накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються
на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному
фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку в недержавному
пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного
забезпечення, реалізується згідно із цим Законом, а у разі смерті
такого учасника право власності спадкоємців на його пенсійні кошти
реалізується відповідно до цього Закону та Цивільного кодексу
України ( 435-15 ).
7. Облік надходжень і витрат Накопичувального фонду здійснює
виконавча дирекція Пенсійного фонду";
у статті 80:
у назві слова "Накопичувального фонду" замінити словами
"накопичувальної системи пенсійного страхування";
частину другу виключити;
у частині третій:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) акцій, які відповідно до норм законодавства пройшли
лістинг, перебувають в обігу на фондовій біржі, що відповідає
вимогам, встановленим Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку (крім придбання акцій українських емітентів під
час їх розміщення у разі, якщо акції відповідного емітента входять
до складу пенсійних активів Накопичувального фонду)";
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) облігацій та іпотечних облігацій українських емітентів,
кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за
національною шкалою, визначеною законодавством, або які відповідно
до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що
відповідає вимогам, установленим Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку";
доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
"Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного
страхування можуть формуватися виключно у результаті проведення
операцій, пов'язаних із здійсненням накопичувального пенсійного
страхування відповідно до цього Закону";
у частині четвертій:
пункт 1 після слів "Пенсійного фонду" доповнити словами "або
відповідно адміністратором недержавного пенсійного фонду -
суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення";
пункти 2 і 5 викласти в такій редакції:
"2) цінні папери, які не пройшли лістинг на фондовій біржі
(крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими
гарантовано відповідно до законодавства державою, органами
місцевого самоврядування або третіми особами)";
"5) похідні (деривативи)";
у частині шостій:
у першому реченні слова "частиною п'ятою" замінити словами
"частиною другою";
друге речення доповнити словами "адміністратора недержавного
пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного
забезпечення чи будь-якого іншого суб'єкта системи
накопичувального пенсійного забезпечення";
частини сьому - десяту викласти в такій редакції:
"7. Сума коштів, що належить кожному з учасників
накопичувальної системи пенсійного страхування, визначається
шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів, що
обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в
Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у
відповідному недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого
рівня системи пенсійного забезпечення, на чисту вартість одиниці
пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування
станом на день підрахунку у порядку, встановленому Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
Облік усіх операцій на рахунку учасника накопичувальної
системи пенсійного страхування здійснюється в національній валюті
України із зазначенням кількості одиниць пенсійних активів.
Сума коштів, що обліковується на накопичувальних пенсійних
рахунках усіх учасників Накопичувального фонду, дорівнює сумі
чистої вартості активів Накопичувального фонду.
Сума коштів, що обліковується на індивідуальних пенсійних
рахунках учасників накопичувальної системи пенсійного страхування
у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого
рівня системи пенсійного забезпечення, дорівнює сумі чистої
вартості активів накопичувальної системи пенсійного страхування у
такому фонді.
Кількість одиниць пенсійних активів, що обліковуються на
рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування у
розрізі операцій, визначається шляхом ділення суми за відповідною
операцією на рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного
страхування на чисту вартість одиниці пенсійних активів
накопичувальної системи пенсійного страхування, розрахованої на
кінець дня розрахунку.
8. Вартість пенсійних активів накопичувальної системи
пенсійного страхування визначається відповідно до цього Закону у
порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України.
Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного
страхування оцінюються за їх ринковою вартістю відповідно до
методики, затвердженої Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
Обчислення чистої вартості пенсійних активів накопичувальної
системи пенсійного страхування та чистої вартості одиниці
пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування
здійснюється виконавчою дирекцією Пенсійного фонду або
адміністратором відповідного недержавного пенсійного фонду -
суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення на підставі
визначеної компанією (компаніями) з управління активами вартості
пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування,
які перебувають в її (їх) управлінні. Обчислення чистої вартості
пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування
та одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного
страхування здійснюється станом на кінець кожного робочого дня, а
за вихідні та святкові дні - на кінець останнього вихідного
(святкового) дня. Зберігач Накопичувального фонду та зберігач
недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи
пенсійного забезпечення перевіряють правильність такого
підрахунку.
Процедура обчислення чистої вартості пенсійних активів і
чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи
пенсійного страхування та кількості одиниць пенсійних активів
такої системи визначається Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України за погодженням з Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
9. Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного
страхування у разі визнання банкрутом компанії з управління
активами, зберігача, адміністратора недержавного пенсійного
фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення не
можуть включатися до ліквідаційної маси зазначених осіб.
10. На пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного
страхування не може бути накладене будь-яке стягнення або
застосована конфіскація, а також вони не можуть бути предметом
застави";
у статті 81:
частину третю доповнити абзацами другим і третім такого
змісту:
"Членом Ради Накопичувального фонду не може бути особа, яка
була засуджена за умисні злочини або позбавлена права займати
певні посади чи провадити певну діяльність.
Член Ради Накопичувального фонду зобов'язаний подати
інформацію щодо володіння безпосередньо або через пов'язаних осіб
часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу юридичних осіб,
можливості здійснювати вирішальний/суттєвий вплив на основі
договору чи в інший спосіб, а також про загальний обсяг
корпоративних прав, що належить йому, членам його сім'ї та
юридичним особам, які контролюються ним або членами його сім'ї";
у частині четвертій:
абзац третій доповнити реченням такого змісту: "У разі
розголошення таких відомостей члени Ради Накопичувального фонду
несуть відповідальність згідно із законом";
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Член Ради Накопичувального фонду, який є засновником
(власником) чи пов'язаною особою суб'єкта, допущеного до участі у
другому етапі конкурсу, що проводиться для обрання компаній з
управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача та
аудитора, зобов'язаний повідомити про це Раді Накопичувального
фонду для прийняття нею рішення про відсторонення такого члена від
участі у прийнятті рішення про визначення переможця за
результатами конкурсу. Якщо за підсумками конкурсу такого учасника
визнано переможцем, член Ради Накопичувального фонду, який є
засновником (власником) чи пов'язаною особою такого учасника,
повинен скласти з себе повноваження члена Ради Накопичувального
фонду";
частину сьому після абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"звітує щороку перед Верховною Радою України про результати
діяльності Накопичувального фонду".
У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно
абзацами четвертим - десятим;
частину восьму після абзацу шостого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"у разі вчинення дій, які призвели до розкриття
конфіденційної інформації про умови та технічне завдання конкурсу,
що встановлено судом".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати
відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;
у статті 82:
у частині першій:
пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
"1) визначення за результатами конкурсу компаній з управління
активами, радника з інвестиційних питань, зберігача, аудитора
Накопичувального фонду;
2) затвердження умов проведення і технічного завдання
конкурсу з вибору компаній з управління активами, радника з
інвестиційних питань, зберігача, аудитора Накопичувального фонду";
у пункті 3 слово "доцільність" виключити;
доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) прийняття рішення про припинення зберігачем виконання
розпоряджень компанії з управління активами Накопичувального фонду
на підставах, визначених цим Законом";
пункт 6 після слів "компаній з управління активами" доповнити
словами "радника з інвестиційних питань";
у пункті 7 слова "адміністративним управлінням
Накопичувальним фондом" замінити словами "наданням послуг з
адміністрування Накопичувального фонду";
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) заслуховування звіту виконавчої дирекції Пенсійного фонду
про надання послуг з адміністрування Накопичувального фонду,
внесення правлінню Пенсійного фонду рекомендацій та пропозицій
щодо вдосконалення послуг з адміністрування Накопичувального фонду
і про стан накопичувальної системи пенсійного страхування,
затвердження такого звіту";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. У разі виявлення фактів порушення вимог цього Закону щодо
пов'язаних осіб Рада Накопичувального фонду протягом місяця
приймає рішення про проведення конкурсу щодо обрання нової
компанії з управління активами, радника з інвестиційних питань,
зберігача та/або аудитора із забезпеченням дотримання вимог цього
Закону щодо пов'язаних осіб. Вартість проведення конкурсу щодо
нової компанії з управління активами, радника з інвестиційних
питань, зберігача та/або аудитора, відшкодовується особою, яка
порушила вимоги цього Закону щодо пов'язаних осіб";
частину п'яту статті 83 доповнити реченням такого змісту: "У
разі незгоди з рішенням Ради Накопичувального фонду член Ради
підписує рішення з викладенням своїх аргументованих міркувань";
у статті 84:
друге речення частини першої викласти в такій редакції:
"Вимоги до радника з інвестиційних питань визначаються Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з
Антимонопольним комітетом України та центральним органом
виконавчої влади у сфері соціальної політики";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Виконавча дирекція Пенсійного фонду укладає з радником з
інвестиційних питань договір на умовах, визначених статтею 95
цього Закону.
На підставі рішення Ради Накопичувального фонду договір з
радником з інвестиційних питань може бути достроково розірваний у
разі:
1) невиконання радником з інвестиційних питань договору або
недотримання його умов (неналежне виконання);
2) початку проведення процедури ліквідації, порушення
провадження у справі про банкрутство;
3) наявності висновку аудитора або органів державного
регулювання та нагляду у сфері загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування про те, що в результаті інвестування коштів
Накопичувального фонду відповідно до запропонованих радником з
інвестиційних питань основних напрямів інвестиційної політики та
нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду показник
зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального
фонду за останні 12 місяців більш як на 10 відсотків менший
порівняно із середньозваженим показником зміни чистої вартості
одиниці пенсійних активів, який розраховується Державною комісією
з регулювання ринків фінансових послуг України, якщо це не
обумовлено об'єктивними змінами на фінансовому ринку.
У разі прийняття рішення про дострокове розірвання договору з
радником з інвестиційних питань у випадках, передбачених цією
частиною, Рада Накопичувального фонду приймає одночасно рішення
про дострокове проведення конкурсу з метою залучення нового
радника з інвестиційних питань.
Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов'язана протягом 10
календарних днів з дня прийняття рішення про дострокове проведення
конкурсу з метою залучення нового радника з інвестиційних питань
оголосити та опублікувати рішення Ради Накопичувального фонду про
проведення такого конкурсу.
Радник з інвестиційних питань у разі дострокового розірвання
договору (крім випадків, зазначених у пунктах 2 і 3 цієї частини)
зобов'язаний компенсувати всі витрати, пов'язані з проведенням
наступного конкурсу з метою залучення радника з інвестиційних
питань";
у пунктах 2 і 3 частини третьої слова "Пенсійному фонду"
замінити словами "Раді Накопичувального фонду";
частину п'яту після слів "компанії з управління активами"
доповнити словами "виконавчої дирекції Пенсійного фонду";
частини третю - шосту статті 85 викласти в такій редакції:
"3. Компанією з управління активами може бути юридична особа.
4. Компанії з управління активами - резиденти, що обираються
з числа компаній, які:
1) провадять протягом останніх трьох років діяльність з
управління активами на підставі відповідної ліцензії, виданої
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
2) мають одночасно в управлінні активи в сумі, розмір якої
встановлюється в технічному завданні конкурсу;
3) підтримують власний капітал у розмірі не менш як
25 мільйонів гривень на день подання заяви на участь у конкурсі;
4) відповідають вимогам, встановленим Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, щодо кваліфікаційного рівня та
досвіду роботи фахівців, які безпосередньо виконуватимуть функції,
передбачені технічним завданням конкурсу;
5) мають сформований резервний фонд за рахунок прибутку у
розмірі не менш як 25 відсотків мінімального розміру статутного
капіталу, встановленого законом для компаній з управління
активами.
5. У разі якщо основними напрямами інвестиційної політики
передбачено інвестування пенсійних активів у цінні папери
іноземних емітентів, у конкурсі можуть брати участь компанії з
управління активами - нерезиденти, які утворені та зареєстровані в
країні, законодавством якої передбачено державний нагляд за
діяльністю компаній з управління активами, та провадять протягом
трьох років діяльність з управління активами. При цьому компанією
з управління активами - нерезидентом не може бути юридична особа,
зареєстрована в державі або на території держави, у межах якої є
конфіденційними відомості про майно, сферу діяльності і структуру
власності/акціонерів юридичної особи, а також ідентифікаційні дані
власників-бенефіціарів, або знаходитися під безпосереднім чи
опосередкованим контролем такої компанії. Компанія з управління
активами - нерезидент провадить діяльність з управління активами
накопичувальної системи пенсійного страхування виключно за межами
України. Вимоги до такої компанії встановлюються Радою
Накопичувального фонду з урахуванням пропозицій, поданих Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
6. Компанія з управління активами не може бути засновником
(власником) або пов'язаною особою радника з інвестиційних питань,
зберігача, аудитора Накопичувального фонду та їх пов'язаних осіб";
у статті 86:
у частині першій:
пункт 1 доповнити словами "та умовами договору";
доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) подання щодня зберігачу Накопичувального фонду
інформації, необхідної для перевірки правильності обчислення
чистої вартості пенсійних активів та чистої вартості одиниці
пенсійних активів Накопичувального фонду, у порядку та за формою,
встановленими Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України";
частини другу - п'яту викласти в такій редакції:
"2. Розмір оплати послуг, що надаються компанією з управління
активами, визначається в договорі про управління активами
накопичувальної системи пенсійного страхування з урахуванням
результатів її діяльності та не може перевищувати сумарно
0,75 відсотка середньоарифметичного значення чистої вартості
пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування,
що перебувають в її управлінні протягом року (або 0,0625 відсотка
на місяць), за який проводиться оплата таких послуг.
3. У разі якщо зміна чистої вартості одиниці пенсійних
активів Накопичувального фонду, отримана за останній календарний
рік у результаті інвестування коштів Накопичувального фонду, є
нижчою середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці
пенсійних активів за відповідний період, розрахованого Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Рада
Накопичувального фонду розглядає питання про зменшення розміру
оплати послуг компаній з управління активами.
У разі якщо зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
Накопичувального фонду, отримана за останній календарний рік у
результаті інвестування коштів Накопичувального фонду, є вищою
середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці
пенсійних активів за відповідний період, розрахованого Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, за
рішенням Ради Накопичувального фонду розмір оплати послуг компаній
з управління активами може бути збільшений в межах, передбачених
частиною другою цієї статті.
4. У разі якщо за висновком аудитора або органів державного
регулювання та нагляду у сфері загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування про те, що в результаті інвестування коштів
Накопичувального фонду показник зміни чистої вартості одиниці
пенсійних активів Накопичувального фонду за останній календарний
рік є меншим більш як на 20 відсотків порівняно із
середньозваженим показником зміни чистої вартості одиниці
пенсійних активів, який розраховується Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України, якщо це не
обумовлено об'єктивними змінами на фінансовому ринку, Рада
Накопичувального фонду розглядає питання про заміну компанії з
управління активами.
5. У разі анулювання ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
компанії з управління активами накопичувальної системи пенсійного
страхування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
зобов'язана оприлюднити таку інформацію на своєму офіційному
веб-сайті та повідомити письмово про це Раду Накопичувального
фонду в день анулювання такої ліцензії";
частини першу і другу статті 87 викласти в такій редакції:
"1. Повноваження компанії з управління активами припиняються
Радою Накопичувального фонду за поданням Пенсійного фонду,
зберігача, органів державного регулювання та нагляду у сфері
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в разі:
1) порушення умов договору про управління пенсійними активами
накопичувальної системи пенсійного страхування або іншого
договору, укладеного з виконавчою дирекцією Пенсійного фонду;
2) порушення положень цього Закону, основних напрямів
інвестиційної політики та нормативів інвестування коштів
Накопичувального фонду;
3) прийняття Радою Накопичувального фонду рішення відповідно
до частини четвертої статті 86 цього Закону;
4) анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку - діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);
5) прийняття учасниками юридичної особи - компанії з
управління активами, судом або органом державної влади рішення про
ліквідацію та/або припинення цієї компанії;
6) укладення компанією з управління активами договорів, які
порушують вимоги цього Закону, умови договору про управління
активами накопичувальної системи пенсійного страхування або
положення основних напрямів інвестиційної політики та нормативів
інвестування коштів Накопичувального фонду;
7) порушення вимог цього Закону щодо пов'язаних осіб.
Рішення Ради Накопичувального фонду про припинення
повноважень компанії з управління активами тягне за собою
розірвання договору про управління пенсійними активами
накопичувальної системи пенсійного страхування. При цьому компанія
з управління активами зобов'язана компенсувати збитки, завдані з
її вини Накопичувальному фонду, учасникам накопичувальної системи
пенсійного страхування внаслідок порушення вимог законодавства,
основних напрямів інвестиційної політики або договору.
2. Рішення Ради Накопичувального фонду про припинення
повноважень компанії з управління активами накопичувальної системи
пенсійного страхування надсилається зберігачу для негайного
припинення виконання розпоряджень такої компанії, а копія
рішення - виконавчій дирекції Пенсійного фонду, Державній комісії
з цінних паперів та фондового ринку і Державній комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України.
Порядок призначення компанії з управління активами, яка
тимчасово здійснюватиме управління пенсійними активами
Накопичувального фонду, встановлюється Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним
комітетом України.
Компанія з управління активами, яка тимчасово здійснюватиме
управління пенсійними активами Накопичувального фонду,
призначається на строк, необхідний для проведення нового конкурсу
та укладення договору з компанією з управління активами, обраною
за результатами конкурсу";
у статті 88:
у частині першій:
у пункті 5 слова "та емітентами яких є комерційні банки"
виключити;
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) придбавати або додатково інвестувати в облігації
підприємств - резидентів більш як 40 відсотків загальної вартості
пенсійних активів";
доповнити пунктом 20 такого змісту:
"20) придбавати або додатково інвестувати в іпотечні
облігації українських емітентів більш як 40 відсотків загальної
вартості пенсійних активів";
у частині третій слова "на організаційно оформленому ринку
цінних паперів України, фондовій біржі або в
торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому
порядку" замінити словами "на фондовій біржі, зареєстрованій у
встановленому законодавством порядку, яка відповідає вимогам,
визначеним Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку";
у статті 89:
у назві та тексті слова "коштів Накопичувального фонду"
замінити словами "пенсійних активів накопичувальної системи
пенсійного страхування";
у частині першій:
в абзаці першому цифру і слова "1 січня року, протягом якого
вони діють" замінити цифрою і словами "1 грудня року, що передує
року, протягом якого вони діятимуть";
абзаци другий і третій замінити одним абзацом такого змісту:
"Проекти основних напрямів інвестиційної політики та
нормативів інвестування пенсійних активів накопичувальної системи
пенсійного страхування подає Раді Накопичувального фонду виконавча
дирекція Пенсійного фонду за погодженням з Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, центральним органом виконавчої
влади у сфері економіки і Національним банком України";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. В основних напрямах інвестиційної політики відображаються
основні напрями та обмеження інвестування пенсійних активів
накопичувальної системи пенсійного страхування, встановлені з
урахуванням загальних вимог та обмежень, визначених цим Законом.
Основні напрями інвестиційної політики обов'язкові для
застосування Пенсійним фондом, компаніями з управління активами та
зберігачем";
у статті 90:
назву та частину першу після слів "компаній з управління
активами" доповнити словами "радника з інвестиційних питань";
частину першу доповнити словами "які погоджуються з
Антимонопольним комітетом України";
у частині третій:
пункт 1 після слів "компаній з управління активами" доповнити
словом "аудитора";
пункти 3-6 після слів "компанії з управління активами" та
"компаній з управління активами" доповнити словами "радника з
інвестиційних питань";
у підпункті 2 частини другої статті 92 слова "розмір
статутного капіталу, власного капіталу, відомості щодо пов'язаних
осіб" замінити словами "розміри статутного та власного капіталу,
відомості щодо засновників, пов'язаних осіб";
у статті 93:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Конкурс з обрання компаній з управління активами, радника
з інвестиційних питань, зберігача і аудитора Накопичувального
фонду проводиться у два етапи.
У першому етапі конкурсу з обрання компаній з управління
активами повинні брати участь не менш як шість претендентів, а для
обрання радника з інвестиційних питань, зберігача і аудитора - не
менш як три претенденти";
абзац другий частини восьмої викласти в такій редакції:
"Організаційне забезпечення конкурсу здійснюється виконавчою
дирекцією Пенсійного фонду. Матеріально-технічне забезпечення
конкурсу здійснюється за рахунок коштів, передбачених частиною
четвертою статті 92 цього Закону, а також коштів Накопичувального
фонду, які включаються до оплати послуг виконавчої дирекції
Пенсійного фонду, пов'язаних з адміністративним управлінням
Накопичувальним фондом";
доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
"9. Члени Ради Накопичувального фонду, посадові особи
виконавчої дирекції Пенсійного фонду та радник з інвестиційних
питань, винні у порушенні порядку проведення конкурсу, зокрема
щодо збереження конфіденційної інформації, несуть відповідальність
відповідно до закону";
у частині четвертій статті 94 слова "Пенсійним фондом"
замінити словами "виконавчою дирекцією Пенсійного фонду";
у статті 95:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. За результатами конкурсу виконавча дирекція Пенсійного
фонду укладає у місячний строк після оголошення результатів
конкурсу в письмовій формі договори з компаніями з управління
активами, зберігачем, радником з інвестиційних питань та аудитором
Накопичувального фонду";
абзац дев'ятий частини другої викласти в такій редакції:
"розмір оплати послуг";
у частині третій:
абзац другий після слів "щодо інвестування пенсійних активів"
доповнити словами "в інтересах застрахованих осіб";
в абзаці четвертому слова "а також акт приймання-передачі в
управління пенсійних активів, які сформовані на день укладення
договору та" замінити словами "витяг з рішення Ради
Накопичувального фонду про визначення для компанії з управління
активами обсягу пенсійних активів Накопичувального фонду";
у частині четвертій:
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"умови і строки передачі пенсійних активів та відповідної
документації іншому зберігачу".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
абзац п'ятий доповнити словами "а також акт
приймання-передачі на зберігання пенсійних активів, які сформовані
на день укладення договору, завірений Пенсійним фондом, компанією
з управління активами та попереднім зберігачем у разі проведення
заміни зберігача";
у статті 96:
назву та абзац перший частини першої після слів "пенсійних
активів" доповнити словами "накопичувальної системи пенсійного
страхування";
частину другу після слів "Накопичувального фонду" доповнити
словами "та накопичувальної системи пенсійного страхування в
цілому";
у статті 97:
назву та абзац перший частини першої після слів
"Накопичувальний фонд" доповнити словами "та накопичувальну
систему пенсійного страхування";
у частині першій:
пункт 7 виключити;
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) звіт про чисту вартість пенсійних активів, чисту вартість
одиниці пенсійних активів і показники зміни чистої вартості
пенсійних активів та зміни чистої вартості одиниці пенсійних
активів на кінець звітного року";
пункти 12, 13 і 15 після слів "Накопичувального фонду" у всіх
відмінках доповнити словами "та накопичувальної системи пенсійного
страхування в цілому";
доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Крім випадків, установлених законом, не підлягає
розголошенню та оприлюдненню інформація про:
страхові внески до накопичувальної системи пенсійного
страхування;
суму коштів, що обліковується на накопичувальному пенсійному
рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;
умови та стан виконання договорів страхування довічної
пенсії;
персональні дані учасників накопичувальної системи пенсійного
страхування";
текст статті 98 викласти в такій редакції:
"1. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов'язана
безоплатно надавати до 1 липня року, що настає за звітним, кожному
учасникові Накопичувального фонду письмовий звіт про стан його
накопичувального пенсійного рахунка із зазначенням чистої вартості
пенсійних активів на початок та кінець звітного року, щомісячних
надходжень страхових внесків.
Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов'язана також
надавати таку інформацію за письмовим запитом учасника
Накопичувального фонду протягом п'яти робочих днів з дня його
надходження за плату, визначену Радою Накопичувального фонду, крім
випадків надання інформації для укладення договору страхування
довічної пенсії";
у статті 99:
у другому реченні абзацу першого частини першої слова
"Наглядова рада" замінити словами "орган управління";
пункти 1 та 2 частини другої викласти в такій редакції:
"1) мати ліцензію, видану Національним банком України, та
ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на
право провадження професійної депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів;
2) мати розмір регулятивного капіталу не менш як 500
мільйонів гривень";
у частині третій:
у пунктах 5 і 6 слово "доручення" замінити словом
"розпорядження";
абзаци четвертий і п'ятий пункту 7 викласти в такій редакції:
"інформацію про загальну вартість пенсійних активів
накопичувальної системи пенсійного страхування на день подання
інформації та зміну чистої вартості пенсійних активів за звітний
період;
інформацію про операції з пенсійними активами накопичувальної
системи пенсійного страхування, здійснені компаніями з управління
активами. Така інформація подається також Державній комісії з
цінних паперів та фондового ринку і Державній комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України. Інформація щодо руху
таких пенсійних активів подається зберігачем у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України";
доповнити пунктами 7-1 - 7-4 такого змісту:
"7-1) забезпечує в день надходження до банку зарахування
страхових внесків на рахунок Накопичувального фонду та
перерахування пенсійних активів Накопичувального фонду для їх
інвестування компаніями з управління активами;
7-2) у разі виявлення фактів порушення законодавства
компаніями з управління активами протягом одного робочого дня з
дня їх виявлення припиняє виконання розпоряджень компаній у
частині управління пенсійними активами Накопичувального фонду та
інформує про це виконавчу дирекцію Пенсійного фонду, Раду
Накопичувального фонду, Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України і Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку;
7-3) виконує рішення Ради Накопичувального фонду, а також
розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку про припинення виконання розпоряджень компанії з управління
активами Накопичувального фонду на підставах, встановлених
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за
погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України, центральним органом виконавчої влади у сфері
соціальної політики, Антимонопольним комітетом України;
7-4) щодня перевіряє правильність обчислення чистої вартості
пенсійних активів та чистої вартості одиниці пенсійних активів
Накопичувального фонду";
частину четверту доповнити словами "здійснювати управління
пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування
та використовувати пенсійні активи Накопичувального фонду як
кредитні ресурси";
у частині шостій слова "правлінню Пенсійного фонду" замінити
словами "виконавчій дирекції Пенсійного фонду, Державній комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України", а слова "Наглядова
рада" - словами "орган управління зберігача";
доповнити частинами сьомою - десятою такого змісту:
"7. Зберігач має право доступу до інформації та документів,
необхідних для перевірки правильності обчислення чистої вартості
пенсійних активів і чистої вартості одиниці пенсійних активів
Накопичувального фонду.
8. Заміна зберігача може здійснюватися:
1) після закінчення строку дії договору, укладеного за
результатами конкурсу з обрання зберігача;
2) у разі дострокового розірвання укладеного договору з
ініціативи Ради Накопичувального фонду або зберігача.
9. Дострокове розірвання договору із зберігачем здійснюється
за рішенням Ради Накопичувального фонду за поданням виконавчої
дирекції Пенсійного фонду, Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку і Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України у разі:
1) відкликання Національним банком України ліцензії;
2) анулювання Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку ліцензії на право провадження професійної
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
3) порушення зберігачем вимог цього Закону або умов договору;
4) порушення провадження у справі про банкрутство зберігача,
прийняття рішення про ліквідацію зберігача або введення тимчасової
адміністрації.
10. У разі обрання нового зберігача попередній зберігач, з
яким розірвано договір, зобов'язаний:
1) забезпечити передачу всіх пенсійних активів
накопичувальної системи пенсійного страхування, що перебувають у
нього на зберіганні, та відповідних документів новому зберігачу у
визначений строк;
2) виконувати функцію до повної передачі всіх пенсійних
активів Накопичувального фонду новому зберігачу в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України";
частину другу статті 101 викласти в такій редакції:
"2. Максимальний щорічний розмір оплати послуг зберігача не
може перевищувати 0,1 відсотка розміру чистої вартості пенсійних
активів";
у статті 102:
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон П'ятниця, 08 липня 2011 3668-VI
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"