Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 3668-VI від 08.07.2011 «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»

  • Версія для друку
  •  
 
У зв'язку з цим абзаци тридцятий -  сорок  четвертий  вважати 
відповідно абзацами двадцять восьмим - сорок другим;
абзац тридцять сьомий викласти в такій редакції:
"страхова організація - страховик, який має ліцензію на
здійснення страхування життя, а також ліцензію на здійснення
страхування довічних пенсій та здійснює страхування і виплату
довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи
пенсійного страхування";
абзац тридцять дев'ятий виключити;
абзац сорок перший викласти в такій редакції:
"чиста вартість одиниці пенсійних активів - розрахункова
вартість одиниці пенсійних активів, що визначається в порядку,
передбаченому цим Законом, шляхом ділення чистої вартості
пенсійних активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів
станом на день розрахунку";
абзац третій частини першої статті 2 після слів
"Накопичувальному фонді" доповнити словами "або у відповідних
недержавних пенсійних фондах - суб'єктах другого рівня системи
пенсійного забезпечення";
в абзаці одинадцятому частини другої статті 5, в абзаці
десятому частини першої статті 7, частинах другій і третій
статті 8, частині другій статті 15 слова "Накопичувального фонду"
замінити словами "накопичувальної системи пенсійного страхування";
частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
"2. За рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного
страхування, що обліковуються на накопичувальних пенсійних
рахунках Накопичувального фонду або на індивідуальних пенсійних
рахунках у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб'єктах
другого рівня системи пенсійного забезпечення, здійснюються такі
пенсійні виплати, як довічні пенсії і одноразова виплата";
частину другу статті 13 доповнити словами "у Накопичувальному
фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному
недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи
пенсійного забезпечення";
у частині першій статті 16:
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) отримувати безоплатно відомості, внесені до її
персональної облікової картки з системи персоніфікованого обліку
та Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального
страхування, у тому числі інформацію, що відображає обсяг
пенсійних коштів на її накопичувальному пенсійному рахунку в
Накопичувальному фонді або індивідуальному пенсійному рахунку в
недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи
пенсійного забезпечення, якщо застрахована особа обрала такий
недержавний пенсійний фонд, та стан здійснення пенсійних виплат за
формою, встановленою правлінням Пенсійного фонду, та в порядку,
визначеному цим Законом";
доповнити пунктами 11-1 і 11-2 такого змісту:
"11-1) обирати недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого
рівня системи пенсійного забезпечення на умовах та в порядку,
визначених законом;
11-2) змінювати відповідний недержавний пенсійний фонд -
суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення, але не
частіше одного разу на два роки";
у статті 20:
у частині четвертій слова "недержавного пенсійного фонду"
замінити словами "недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого
рівня системи пенсійного забезпечення";
у частині дев'ятій:
в абзаці другому слова "або у випадках, передбачених цим
Законом, на рахунок Накопичувального фонду" виключити;
в абзаці третьому слова "та/або Накопичувального фонду"
виключити;
частину одинадцяту викласти в такій редакції:
"11. Суми надміру або помилково сплачених страхових внесків
до накопичувальної системи пенсійного страхування, у тому числі
сплачені із заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка
працює за сумісництвом, що перевищує максимальну величину,
передбачену пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України "Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" ( 2464-17 ), повертаються цій застрахованій
особі або за її бажанням залишаються в Накопичувальному фонді та
обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку або у
відповідному недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого
рівня системи пенсійного забезпечення та обліковуються на
індивідуальному пенсійному рахунку в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України";
у статті 21:
пункт 4 частини третьої викласти в такій редакції:
"4) частина персональної облікової картки, яка відображає
стан накопичувального пенсійного рахунку застрахованої особи або
здійснення виплат її спадкоємцям за рахунок коштів, що
обліковуються на такому рахунку, а також відомості про стан
індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в
недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи
пенсійного забезпечення та здійснення їй пенсійних виплат:
сума заробітної плати (грошового забезпечення, доходу), з
якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;
сума страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного
страхування за відповідний місяць;
дата перерахування страхових внесків до накопичувальної
системи пенсійного страхування;
кількість одиниць пенсійних активів;
загальна сума коштів застрахованої особи;
реквізити обраного застрахованою особою недержавного
пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного
забезпечення, з яким укладено пенсійний контракт, та реквізити
адміністратора і зберігача такого фонду;
сума коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному
рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді -
суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, за
останній звітний рік;
сума одноразової виплати, сплаченої відповідно до статті 56
цього Закону застрахованій особі або її спадкоємцю, дата такої
виплати;
реквізити страхової організації, з якою укладено договір
страхування довічної пенсії у разі його укладення;
дата укладення договору страхування довічної пенсії та розмір
страхової виплати за цим договором (у разі його укладення);
сума коштів, перерахованих з накопичувальної системи
пенсійного страхування страховій організації, обраній
застрахованою особою, для оплати договору страхування довічної
пенсії, дата їх перерахування;
сума пені, сплачена страхувальником за несвоєчасне
перерахування сум страхових внесків до накопичувальної системи
пенсійного страхування на користь застрахованої особи, дата її
сплати;
відмітка про смерть застрахованої особи";
частину п'яту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом і
адміністраторами недержавних пенсійних фондів - суб'єктів другого
рівня системи пенсійного забезпечення визначається Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України спільно з
центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики і
Пенсійним фондом";
текст статті 26 викласти в такій редакції:
"1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після
досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше
15 років.
До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї статті,
право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші
після досягнення ними такого віку:
55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно;
55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по
31 березня 1957 року;
56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня
1957 року;
56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по
31 березня 1958 року;
57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня
1958 року;
57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по
31 березня 1959 року;
58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня
1959 року;
58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по
31 березня 1960 року;
59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня
1960 року;
59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по
31 березня 1961 року;
60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня
1961 року";
частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
"3. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії
за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до
пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок
окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів,
установлених для осіб, які втратили працездатність";
абзаци перший і другий частини першої статті 28 викласти в
такій редакції:
"1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у
чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу
встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати
застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом,
мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі
зменшується на розмір зазначеної пенсії.
За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років
чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на
1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27
цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру
пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини";
у статті 29:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до
цього Закону, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого
абзацом першим частини першої статті 26 цього Закону, виявила
бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку,
пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на
день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії
за віком, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, на
такий відсоток:
на 0,5% - за кожний повний місяць страхового стажу після
досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на
строк до 60 місяців;
на 0,75% - за кожний повний місяць страхового стажу після
досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на
строк понад 60 місяців";
у частині другій слово "рік" замінити словом "місяць";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Жінкам, які народилися у період по 31 грудня 1961 року,
після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії,
обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, в розмірі 2,5
відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію,
починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку";
частину першу статті 32 викласти в такій редакції:
"1. Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по
інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності такого
страхового стажу на час настання інвалідності або на день
звернення за пенсією:
для інвалідів I групи:
до досягнення особою 25 років включно - 1 рік;
від 26 років до досягнення особою 28 років включно - 2 роки;
від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 3 роки;
від 32 років до досягнення особою 34 років включно - 4 роки;
від 35 років до досягнення особою 37 років включно - 5 років;
від 38 років до досягнення особою 40 років включно - 6 років;
від 41 року до досягнення особою 43 років включно - 7 років;
від 44 років до досягнення особою 48 років включно - 8 років;
від 49 років до досягнення особою 53 років включно - 9 років;
від 54 років до досягнення особою 59 років включно -
10 років;
для інвалідів II та III груп:
до досягнення особою 23 років включно - 1 рік;
від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 2 роки;
від 27 років до досягнення особою 28 років включно - 3 роки;
від 29 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;
від 32 років до досягнення особою 33 років включно - 5 років;
від 34 років до досягнення особою 35 років включно - 6 років;
від 36 років до досягнення особою 37 років включно - 7 років;
від 38 років до досягнення особою 39 років включно - 8 років;
від 40 років до досягнення особою 42 років включно - 9 років;
від 43 років до досягнення особою 45 років включно -
10 років;
від 46 років до досягнення особою 48 років включно -
11 років;
від 49 років до досягнення особою 51 року включно - 12 років;
від 52 років до досягнення особою 55 років включно -
13 років;
від 56 років до досягнення особою 59 років включно -
14 років.
Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку,
передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право на пенсію по
інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці
першому частини першої статті 26 цього Закону";
частину другу статті 33 викласти в такій редакції:
"2. Непрацюючі інваліди II групи за їх вибором мають право на
призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком,
обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності
такого страхового стажу:
у жінок - 20 років, а у чоловіків - 25 років, якщо їм вперше
встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;
у жінок - 21 рік, а у чоловіків - 26 років, якщо їм вперше
встановлено інвалідність у віці до 48 років включно;
у жінок - 22 роки, а у чоловіків - 27 років, якщо їм вперше
встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;
у жінок - 23 роки, а у чоловіків - 28 років, якщо їм вперше
встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;
у жінок - 24 роки, а у чоловіків - 29 років, якщо їм вперше
встановлено інвалідність у віці до 56 років включно;
у жінок - 25 років, а у чоловіків - 30 років, якщо їм вперше
встановлено інвалідність у віці до 59 років включно.
Непрацюючі інваліди II групи, визнані інвалідами після
досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону,
та інваліди III групи за їх вибором мають право на призначення
пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої
відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності страхового
стажу, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 28 цього
Закону";
у другому реченні частини першої статті 34 слова і цифри
"інвалідам - чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років"
замінити словами і цифрами "інвалідам, які досягли пенсійного
віку, встановленого статтею 26 цього Закону";
у першому реченні першого абзацу частини першої статті 36
слова "по інвалідності" замінити словами "по III групі
інвалідності";
у статті 40:
абзаци перший і третій частини першої викласти в такій
редакції:
"1. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата
(дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня
2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження
довідки про заробітну плату первинними документами у період до
1 січня 2016 року або в разі, якщо страховий стаж починаючи з
1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення
пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які
60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня
2000 року незалежно від перерв";
"За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з
періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для
обчислення пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців
страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів незалежно від
перерв, що включаються до страхового стажу згідно з частиною
третьою статті 24 цього Закону, та будь-якого періоду страхового
стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі складають не
більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в
одинарному розмірі. Додатково за бажанням особи можуть бути
виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду
за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за
пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до 1 січня
2005 року, а також періоди, коли особа підлягала
загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно
до пунктів 8, 13 і 14 статті 11 цього Закону. У всіх випадках,
крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, період,
за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж
60 календарних місяців";
у частині другій:
абзаци четвертий, сьомий та дванадцятий викласти в такій
редакції:
"Зс - середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну
застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові
внески, за три календарні роки, що передують року звернення за
призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної
заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за
погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузі
статистики, економіки, соціальної політики і фінансів";
"У разі відсутності на день призначення пенсії даних про
заробітну плату (дохід) в середньому на одну застраховану особу в
цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка
відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за
попередній рік для визначення середньої заробітної плати (доходу)
враховується наявна заробітна плата (дохід) у середньому на одну
застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові
внески та яка відповідно до цього Закону враховується для
обчислення пенсії, за місяці попереднього року з наступним
перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після
отримання даних про заробітну плату (дохід) у середньому на одну
застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові
внески та яка відповідно до цього Закону враховується для
обчислення пенсії";
"Зс - заробітна плата (дохід) у середньому на одну
застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові
внески та яка відповідно до цього Закону враховується для
обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт
заробітної плати (доходу)";
абзац двадцять третій після слів і цифр "у пунктах 8, 13 і 14
статті 11 цього Закону" доповнити словами і цифрами "та за
періоди, які включаються до страхового стажу згідно з абзацом
третім частини першої статті 24 цього Закону";
у статті 42:
абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
"2. Крім індексації пенсії, передбаченої частиною першою цієї
статті, у разі якщо величина середньомісячної заробітної плати
штатного працівника в Україні за даними спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади у галузі статистики за
минулий рік зросла, з 1 березня поточного року розмір пенсії
підвищується на коефіцієнт, що відповідає не менш як 20 відсоткам
темпів зростання середньомісячної заробітної плати штатного
працівника в Україні порівняно з попереднім роком, крім випадків,
коли підвищення пенсійних виплат за минулий рік перевищило цей
коефіцієнт. Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому
році був менший, ніж зазначений у цій частині, то збільшення
пенсій здійснюється з урахуванням попереднього підвищення";
частини третю і четверту викласти в такій редакції:
"3. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується
розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону
(крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з
отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування). Перерахунок
пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового
мінімуму. Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність,
пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування),
після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія
перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність, визначеного законом, який встановлений на
дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.
4. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії
продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з
урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після
призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв
у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати
(доходу), з якої обчислена пенсія.
За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із
заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині
першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника
середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час
призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
У разі якщо застрахована особа після призначення
(перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу,
перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після
призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового
стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та
заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано)
пенсію.
Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу,
достатнього для обчислення пенсії відповідно до частини першої
статті 28 цього Закону, за його заявою проводиться відповідний
перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після
призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням
заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано)
пенсію.
Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок
пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що
настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час
призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким
призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), та які не досягли
віку, встановленого статтею 26 цього Закону";
у частині першій статті 44 слова "або про її відстрочення"
виключити;
у статті 45:
абзац другий пункту 1 частини першої викласти в такій
редакції:
"У разі якщо при відстрочці часу призначення пенсії за віком
не здійснюється підвищення розміру пенсії за неповний місяць
страхового стажу, пенсія, обчислена відповідно до статті 29 цього
Закону, призначається з дня, що настає за останнім днем повного
місяця відстрочки часу виходу на пенсію, який враховано до
страхового стажу";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з
дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж,
заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час
переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а
також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.
При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням
особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди
страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього
Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати
(доходу), який враховувався під час призначення (попереднього
перерахунку) попереднього виду пенсії.
Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності
продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового
стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії
незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по
інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна
плата (дохід), визначена частиною другою статті 40 цього Закону
для призначення пенсії";
назву розділу VII викласти в такій редакції:
"Розділ VII
ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ";
у статті 54:
назву і частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 54. Види пенсійних виплат за рахунок коштів
накопичувальної системи пенсійного страхування
1. Застрахована особа, яка відповідно до закону є учасником
накопичувальної системи пенсійного страхування, має право на
отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок
коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що
обліковуються на її накопичувальному пенсійному рахунку в
Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у
відповідному недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого
рівня системи пенсійного забезпечення, за умови досягнення
пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, а в разі
відстрочення часу призначення пенсії за віком відповідно до цього
Закону у період після досягнення такого віку - з дня закінчення
строку відстрочення дати призначення пенсії за віком у солідарній
системі.
Довічна пенсія за рахунок коштів накопичувальної системи
пенсійного страхування враховується під час визначення мінімальної
пенсії за віком відповідно до статті 28 цього Закону";
в абзаці другому частини другої слова "вартості оплаченого"
замінити словами "суми оплати";
у частині третій слова "створюють Централізований страховий
фонд та" виключити;
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Одноразова виплата учаснику накопичувальної системи
пенсійного страхування за рахунок коштів накопичувальної системи
пенсійного страхування здійснюється в порядку, визначеному
статтею 56 цього Закону:
територіальним органом Пенсійного фонду - за рахунок коштів,
що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку учасника
накопичувальної системи пенсійного страхування;
адміністратором відповідного недержавного пенсійного фонду -
суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення - за
рахунок коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному
рахунку учасника накопичувальної системи пенсійного страхування";
у статті 55:
частини першу і другу викласти в такій редакції:
"1. Договір страхування довічної пенсії укладається між
учасником накопичувальної системи пенсійного страхування та
страховою організацією відповідно до законодавства про страхову
діяльність з урахуванням вимог, передбачених цим Законом, після
досягнення учасником накопичувальної системи пенсійного
страхування віку, передбаченого статтею 26 цього Закону.
Для укладення договору страхування довічної пенсії учасник
накопичувальної системи пенсійного страхування подає страховій
організації протягом місяця до досягнення віку, передбаченого
статтею 26 цього Закону, заяву за формою, встановленою страховою
організацією, та довідку Пенсійного фонду про суму коштів,
облікованих на його накопичувальному пенсійному рахунку в
Накопичувальному фонді, або відповідно довідку адміністратора
недержавного пенсійного фонду про суму коштів на його
індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному
пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного
забезпечення.
У разі відстрочення дати призначення пенсії за віком
відповідно до цього Закону учасник накопичувальної системи
пенсійного страхування має право укласти договір страхування
довічної пенсії з більш пізнього строку, визначеного ним
відповідно до статті 29 цього Закону, але не пізніш як із 70
років.
2. Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування
інформує територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратора
недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи
пенсійного забезпечення про обрану страхову організацію та подає
письмову заяву про перерахування зазначеній організації коштів з
накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються
відповідно на накопичувальному пенсійному рахунку в
Накопичувальному фонді чи на індивідуальному пенсійному рахунку в
недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи
пенсійного забезпечення для оплати договору страхування довічної
пенсії.
Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор
відповідного недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого
рівня системи пенсійного забезпечення зобов'язаний не пізніш як
через три робочих дні після надходження такої заяви надати
розпорядження зберігачу щодо перерахування обраній страховій
організації коштів учасника накопичувальної системи пенсійного
страхування в сумі, що обліковується на його накопичувальному
пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному
пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді -
суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення. Зберігач
зобов'язаний не пізніш як через три робочих дні після отримання
розпорядження перерахувати зазначені кошти для оплати учасником
накопичувальної системи пенсійного страхування договору
страхування довічної пенсії. У разі порушення зазначеного строку
зберігач за власний рахунок сплачує учаснику накопичувальної
системи пенсійного страхування пеню в розмірі подвійної облікової
ставки Національного банку України в розрахунку на один день від
суми, що підлягає перерахуванню за кожний день прострочення
платежу, у порядку, визначеному Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України.
У разі неподання учасником накопичувальної системи пенсійного
страхування такої заяви протягом трьох місяців з дня досягнення
ним пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону,
територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор
недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи
пенсійного забезпечення зобов'язаний з'ясувати причини неподання
учасником накопичувальної системи пенсійного страхування заяви та
запропонувати йому укласти договір страхування довічної пенсії.
У разі відмови учасника накопичувальної системи пенсійного
страхування від укладення такого договору, крім випадків такої
відмови у разі відстрочення дати призначення пенсії за віком
відповідно до цього Закону, територіальний орган Пенсійного фонду
або адміністратор недержавного пенсійного фонду самостійно укладає
договір страхування довічної пенсії з установленим періодом на
умовах, що є найбільш вигідними для учасника накопичувальної
системи пенсійного страхування, із страховою організацією, обраною
відповідно до цього Закону в порядку, встановленому Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України спільно з
центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики
та погодженому з Антимонопольним комітетом України.
Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор
відповідного недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого
рівня системи пенсійного забезпечення перераховує страховій
організації кошти в сумі, що обліковується на його
накопичувальному пенсійному рахунку або відповідно на
індивідуальному пенсійному рахунку. Розміри страхових тарифів за
договорами страхування довічної пенсії не повинні перевищувати їх
середніх показників, які визначаються Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з
центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.
Страхові організації, з якими Пенсійний фонд або відповідний
недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи
пенсійного забезпечення укладає договір страхування довічної
пенсії, визначаються на конкурсних засадах у порядку,
встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України спільно з центральним органом виконавчої влади у
сфері соціальної політики та Антимонопольним комітетом України";
у частині третій:
в абзаці другому після слів "Пенсійного фонду" доповнити
словами "або адміністратор недержавного пенсійного фонду -
суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення", а слова
"застрахованій особі" замінити словами "учаснику накопичувальної
системи пенсійного страхування";
абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:
"якщо територіальним органом Пенсійного фонду,
адміністратором недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого
рівня системи пенсійного забезпечення або учасником
накопичувальної системи пенсійного страхування вже укладено
договір страхування довічної пенсії;
якщо сума пенсійних коштів, що належить учаснику
накопичувальної системи пенсійного страхування, є меншою, ніж
мінімальна сума коштів, необхідна для оплати договору страхування
довічної пенсії, а також якщо такий учасник не виявив бажання
додатково за свій рахунок перерахувати на накопичувальний
пенсійний рахунок у Накопичувальному фонді кошти в сумі, якої не
вистачає для забезпечення оплати договору страхування довічної
пенсії відповідно до частини першої статті 56 цього Закону";
абзаци дев'ятий і десятий викласти в такій редакції:
"Про відмову в перерахуванні коштів для оплати договору
страхування довічної пенсії територіальний орган Пенсійного фонду
або адміністратор відповідного недержавного пенсійного фонду -
суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення письмово
повідомляє учасника накопичувальної системи пенсійного страхування
та відповідну страхову організацію. Відмова повинна бути
обґрунтованою.
Відмова територіального органу Пенсійного фонду або
адміністратора відповідного недержавного пенсійного фонду -
суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення в наданні
розпорядження зберігачу щодо перерахування обраній страховій
організації коштів, належних учасникові накопичувальної системи
пенсійного страхування, може бути оскаржена таким учасником або
відповідною страховою організацією до виконавчої дирекції
Пенсійного фонду, Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України або в судовому порядку";
слова "в перерахуванні" замінити словами "в наданні
розпорядження зберігачу щодо перерахування";
у частині четвертій слова "вибору та" виключити;
частини п'яту і шосту викласти в такій редакції:
"5. У разі якщо договір страхування довічної пенсії не
укладено внаслідок смерті учасника накопичувальної системи
пенсійного страхування чи визнання його безвісно відсутнім або
оголошення померлим, територіальний орган Пенсійного фонду або
адміністратор недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого
рівня системи пенсійного забезпечення вживає заходів до виплати
спадкоємцям належних учаснику накопичувальної системи пенсійного
страхування коштів відповідно до вимог цього Закону.
У разі якщо територіальним органом Пенсійного фонду або
адміністратором недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого
рівня системи пенсійного забезпечення з незалежних від нього
обставин не з'ясовано причини неподання учасником накопичувальної
системи пенсійного страхування заяви про укладення договору
страхування довічної пенсії, кошти, що належать такому учаснику,
використовуються для інвестування з метою отримання доходу на
користь такого учасника та обліковуються на його накопичувальному
пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному
пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді -
суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення.
6. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України оприлюднює щомісяця на власному веб-сайті інформацію про
розміри страхових тарифів за договорами страхування довічних
пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного
страхування та розрахункові розміри довічних пенсій залежно від
пенсійного віку за такими договорами, ставки інвестиційного
доходу, що застосовуються для розрахунку довічних пенсій, поточний
фінансовий стан страхових організацій.
Страхова організація, яка здійснює страхування довічних
пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного
страхування, оприлюднює розміри страхових тарифів за договорами
страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної
системи пенсійного страхування, розрахункові розміри довічних
пенсій залежно від пенсійного віку за такими договорами, ставки
інвестиційного доходу не пізніш як за десять днів до початку
місяця, у якому вони набирають чинності, і використовує ставки
інвестиційного доходу для всіх учасників накопичувальної системи
пенсійного страхування, які мають намір укласти договір
страхування довічної пенсії протягом наступного місяця.
Територіальний орган Пенсійного фонду або адміністратор
недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи
пенсійного забезпечення на вимогу учасника накопичувальної системи
пенсійного страхування безоплатно надає йому письмово інформацію
про обсяг пенсійних коштів, що обліковуються на його
накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або
на його індивідуальному пенсійному рахунку у недержавному
пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного
забезпечення, розміри страхових тарифів за договорами довічних
пенсій, передбачених цим Законом; розрахункові розміри довічних
пенсій залежно від пенсійного віку за такими договорами; ставки
інвестиційного доходу страхових організацій за попередні періоди";
у статті 56:
у частині першій:
в абзаці першому слова "застрахованій особі" замінити словами
"учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування", а слова
"пенсійних активів" замінити словами "пенсійних коштів";
в абзаці другому слова "застрахованої особи" замінити словами
"учасника накопичувальної системи пенсійного страхування";
доповнити абзацом третім такого змісту:
"Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування за
бажанням має право додатково за свій рахунок перерахувати на свій
накопичувальний пенсійний рахунок у Накопичувальному фонді кошти в
сумі, якої не вистачає для забезпечення оплати договору
страхування довічної пенсії в порядку, встановленому Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за
погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері
соціальної політики";
частини другу - четверту викласти в такій редакції:
"2. Якщо учасник накопичувальної системи пенсійного
страхування визнаний інвалідом I або II групи і набуває право на
пенсію по інвалідності відповідно до цього Закону у солідарній
системі, належні йому пенсійні кошти накопичувальної системи
пенсійного страхування, розраховані відповідно до частини сьомої
статті 80 цього Закону, використовуються за його вибором для:
здійснення одноразової виплати незалежно від достатності
обсягу такої суми коштів для оплати договору страхування довічної
пенсії;
оплати договору страхування довічної пенсії.
У разі визнання учасника накопичувальної системи пенсійного
страхування інвалідом III групи належні йому пенсійні кошти
використовуються ним після досягнення віку, передбаченого
статтею 26 цього Закону, на оплату договору страхування довічної
пенсії, а у разі недостатності суми коштів для оплати такого
договору - на здійснення одноразової виплати.
3. У разі смерті учасника накопичувальної системи пенсійного
страхування до досягнення ним віку, передбаченого статтею 26 цього
Закону, належні йому пенсійні кошти накопичувальної системи
пенсійного страхування успадковуються в порядку, визначеному
Цивільним кодексом України ( 435-15 ).
Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має
право в будь-який час визначити спадкоємцями одну або декілька
фізичних осіб (незалежно від наявності у нього з такими особами
сімейних, родинних відносин), які мають право на отримання у разі
його смерті коштів в сумі, що обліковується на його
накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або
на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному
пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного
забезпечення, а також визначити розмір часток, в яких вони повинні
бути розподілені між зазначеними особами. У такому разі учасник
накопичувальної системи пенсійного страхування складає заповіт
відповідно до вимог Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
Особи, які мають право на отримання у спадщину коштів
накопичувальної системи пенсійного страхування в сумі, що належить
померлому учасникові накопичувальної системи пенсійного
страхування, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному
рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному
рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб'єкті
другого рівня системи пенсійного забезпечення, можуть подати заяву
про спрямування таких коштів на свій накопичувальний пенсійний
рахунок у Накопичувальному фонді або за бажанням - на свій
індивідуальний пенсійний рахунок у недержавному пенсійному фонді -
суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення.
У разі відсутності у померлого учасника накопичувальної
системи пенсійного страхування спадкоємців за законом та за
заповітом належні йому кошти, обліковані на його накопичувальному
пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному
пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді -
суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення,
спрямовуються до резерву коштів для покриття дефіциту бюджету
Пенсійного фонду у майбутніх періодах, передбаченого статтею 74
цього Закону. У такому разі робиться відповідна позначка в його
персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку.
4. Для отримання одноразової виплати учасник накопичувальної
системи пенсійного страхування чи його спадкоємці подають
територіальному органу Пенсійного фонду або адміністраторові
відповідного недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого
рівня системи пенсійного забезпечення заяву та документи, що
підтверджують їх право на отримання такої виплати. Перелік
зазначених документів затверджується центральним органом
виконавчої влади у сфері соціальної політики.
Одноразова виплата здійснюється протягом десяти робочих днів
з дня надходження заяви та зазначених документів";
у статті 57:
у частині першій слова "застрахованій особі" замінити словами
"учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування";
в абзаці другому частини третьої слова "ніж сума вартості
договору страхування довічної пенсії на час його укладення"
замінити словами "ніж сума, обумовлена в договорі страхування
довічної пенсії";
у частині п'ятій слова "Застрахована особа" замінити словами
"Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування";
у частині шостій:
в абзацах першому і четвертому слова "застрахованою особою"
та "застрахованої особи" замінити відповідно словами "учасником
накопичувальної системи пенсійного страхування" та "учасника
накопичувальної системи пенсійного страхування";
в абзаці другому слова "рівень інвестиційного доходу, який"
замінити словами "ставка інвестиційного доходу, яка";
абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Страхова
організація не має права відмовити учаснику накопичувальної
системи пенсійного страхування в укладенні договору страхування
одного з видів довічної пенсії, передбачених цією статтею";
абзац шостий частини другої статті 58 виключити;
у частині першій статті 61:
у пункті 5 слова "та Накопичувального фонду" виключити;
пункт 14 виключити;
доповнити пунктом 19-1 такого змісту:
"19-1) за погодженням з Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України і центральним органом виконавчої
влади у сфері соціальної політики затверджує порядок ведення
накопичувальних пенсійних рахунків учасників накопичувальної
системи пенсійного страхування, форму звіту, що надсилається
щороку учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування
про стан їх накопичувальних пенсійних рахунків, а також порядок
обліку на накопичувальних пенсійних рахунках сум пені, сплачених
роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його вини страхових
внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування";
в абзаці другому частини п'ятої статті 63 слова "та
Накопичувального фонду" виключити;
у статті 64:
пункти 4 і 6 частини першої викласти в такій редакції:
"4) вилучати на строк до трьох днів документи, що свідчать
про порушення порядку використання коштів Пенсійного фонду та
накопичувальної системи пенсійного страхування, з обов'язковим
складенням протоколу, у якому зазначаються дата його складення,
прізвище та посада особи, яка провела вилучення, перелік вилучених
документів і день, коли такі документи повинні повернутися
відповідно до цього Закону";
"6) застосовувати фінансові санкції та нараховувати пеню,
передбачені законом";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов'язана у процесі
надання послуг з адміністрування Накопичувального фонду:
1) здійснювати організаційне та матеріально-технічне
забезпечення роботи Ради Накопичувального фонду;
2) відкрити розрахунковий рахунок Накопичувального фонду в
обраному за конкурсом зберігачі;
3) готувати та подавати у порядку, встановленому статтею 89
цього Закону, на розгляд Ради Накопичувального фонду проекти
документів, якими визначаються основні напрями інвестиційної
політики та нормативи інвестування коштів Накопичувального фонду;
4) укладати за рішенням Ради Накопичувального фонду договори
з радником з інвестиційних питань, компаніями з управління
активами, зберігачем, аудитором (аудиторами) Накопичувального
фонду;
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон П'ятниця, 08 липня 2011 3668-VI
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"