Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 1977-XII від 13.12.1991р. «Про наукову і науково-технічну діяльність»

  • Версія для друку
  •  
 
61 рік  6  місяців  -  які  народилися з 1 січня 1955 року по 
31 грудня 1955 року. { Частина друга статті 24 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 )
від 08.07.2011 }
{ Дію частини третьої статті 24 зупинено на 2007 рік щодо
обрахунку максимального розміру пенсії згідно із Законом N 489-V
( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення Конституційного
Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам
призначаються в розмірі 80 відсотків від сум заробітної плати
наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається
відповідно до статті 23 цього Закону та частини другої статті 40
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) та на яку відповідно до законодавства
нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
(внески).
{ Частину четверту статті 24 виключено на підставі Закону
N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового
(науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за
весь період страхового стажу на посадах наукового
(науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року.
За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про
заробітну плату первинними документами у період до 1 січня
2016 року або в разі якщо період страхового стажу на посадах
наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня
2000 року, становить менш як 60 календарних місяців, для
обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним
місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу
на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до
1 липня 2000 року незалежно від перерв. { Частина п'ята статті 24 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 )
від 08.07.2011 }
За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за
який враховується заробітна плата для обчислення пенсії,
виключається період до 60 календарних місяців підряд за умови, що
зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості
наукового стажу.
У всіх випадках період, за який враховується заробітна плата,
з урахуванням виключення, передбаченого цим Законом, не може бути
меншим ніж 60 календарних місяців.
Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників
підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на
призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на
пенсію ( 257-2004-п ) відповідно до цієї статті, затверджується
Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень статей 22-1,
22-2 цього Закону.
Різниця між сумою пенсії, призначеної за цим Законом, та
сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів,
на яку має право науковий працівник, фінансується:
для наукових (науково-педагогічних) працівників державних
бюджетних наукових установ, організацій та вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації - за рахунок коштів державного
бюджету;
для наукових (науково-педагогічних) працівників інших
державних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації - за рахунок коштів цих
підприємств, установ, організацій та закладів, а також коштів
державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України. При цьому за рахунок коштів державного бюджету науковим
(науково-педагогічним) працівникам оплачується з розрахунку на
одну особу 50 відсотків різниці пенсії, призначеної за цим
Законом;
для наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних
наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації - за рахунок коштів цих установ,
організацій та закладів.
Для обчислення заробітку під час призначення пенсії
науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується
середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки
України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні
роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня
заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України,
у тому числі в сільському господарстві, визначається центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики. { Частина десята статті 24 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 )
від 08.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
При цьому заробіток для обчислення пенсії в усіх випадках не
може перевищувати граничну суму заробітку (доходу), з якої
справляється збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.
Пенсії, призначені за цим Законом, індексуються відповідно до
законодавства про індексацію грошових доходів населення.
У разі коли величина середньої заробітної плати в Україні за
даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики за минулий рік зросла, то з 1 березня
кожного року розмір пенсії підвищується у порядку, встановленому
частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ). { Частина тринадцята статті 24 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
При визначенні середньомісячного заробітку наукових
(науково-педагогічних) працівників недержавних наукових установ,
організацій та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
для обчислення пенсії враховується заробітна плата, яку вони
отримували під час перебування на посадах, зазначених у Переліку
посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств,
установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії
та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до
цієї статті, затвердженому Кабінетом Міністрів України, розмір
якої не перевищував:
для керівників, заступників керівників недержавних наукових
установ, організацій - максимального розміру посадового окладу
(ставки) керівника, заступника керівника науково-дослідної
установи Національної академії наук України з урахуванням доплати
за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із
законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру
посадового окладу (ставки), а для керівників, заступників
керівників недержавних вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації - максимального розміру посадового окладу (ставки)
ректора, проректора відповідного державного вищого навчального
закладу III-IV рівнів акредитації з урахуванням доплати за
науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із
законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру
посадового окладу (ставки);
для інших наукових працівників недержавних наукових установ,
організацій, закладів - максимального розміру посадового окладу
(ставки) старшого наукового співробітника науково-дослідної
установи Національної академії наук України з урахуванням доплати
за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із
законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру
посадового окладу (ставки), а для науково-педагогічних працівників
недержавних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації -
максимального розміру посадового окладу (ставки) аналогічних посад
відповідного державного вищого навчального закладу III-IV рівнів
акредитації з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки
за стаж наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із
зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки).
Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів із
числа наукових працівників, яким пенсія призначена до набрання
чинності цим Законом.
Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно
до цього Закону призначається з дня звернення за призначенням
пенсії та за умов звільнення з посади наукового
(науково-педагогічного) працівника, за винятком осіб, які працюють
за строковим трудовим договором (контрактом), що укладений після
досягнення пенсійного віку.
Пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до
цього Закону працювали за строковим трудовим договором
(контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних)
працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу,
проводиться перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи
після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із
заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з
якої обчислена пенсія, або із заробітної плати, визначеної в
порядку, передбаченому частинами третьою - сьомою цієї статті, із
застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який
враховувався під час призначення (попереднього перерахунку)
пенсії. { Частина сімнадцята статті 24 в редакції Закону N 3668-VI
( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону
поширюється також і на осіб, які на момент звернення за
призначенням пенсії працюють на будь-яких посадах на
підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та
мають стаж наукової роботи, передбачений частиною другою цієї
статті.
При виході на пенсію з посади наукового
(науково-педагогічного) працівника відповідно до цього Закону
науковому (науково-педагогічному) працівнику видається грошова
допомога в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з
урахуванням надбавок і доплат за наявності стажу роботи на
посадах, зазначених у Переліку посад наукових
(науково-педагогічних) працівників підприємств, установ,
організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,
перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату
грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до цієї
статті ( 257-2004-п ), затвердженому Кабінетом Міністрів України,
не менше:
для чоловіків - 12,5 року;
для жінок - 10 років.
Пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи
професійного захворювання, а також унаслідок каліцтва чи
захворювання у зв'язку з Чорнобильською катастрофою науковому
(науково-педагогічному) працівнику призначається в таких розмірах:
інвалідам I групи - 80 відсотків заробітної плати наукового
(науково-педагогічного) працівника;
інвалідам II групи - 60 відсотків заробітної плати наукового
(науково-педагогічного) працівника;
інвалідам III групи - 40 відсотків заробітної плати наукового
(науково-педагогічного) працівника.
Науковим (науково-педагогічним) працівникам, які визнані
інвалідами I, II і III груп, призначається пенсія по інвалідності
в розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника
незалежно від віку за наявності стажу наукової роботи,
передбаченого частиною другою цієї статті, та страхового стажу,
передбаченого статтею 32 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а особам із числа
інвалідів з дитинства - незалежно від часу встановлення
інвалідності. { Частина двадцять перша статті 24 в редакції Закону N 3668-VI
( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
Пенсія в разі втрати годувальника призначається
непрацездатним членам сім'ї померлого наукового
(науково-педагогічного) працівника (годувальника), які були на
його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від
того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі:
80 відсотків пенсії наукового (науково-педагогічного)
працівника - на трьох і більше непрацездатних членів сім'ї;
60 відсотків - на двох непрацездатних членів сім'ї;
40 відсотків - на одного непрацездатного члена сім'ї.
До непрацездатних членів сім'ї померлого наукового
(науково-педагогічного) працівника належать особи, зазначені в
статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону
поширюється на всіх осіб, які вийшли на пенсію до набрання
чинності цим Законом та мають стаж наукової роботи, передбачений
частиною другою цієї статті. Призначення пенсій таким працівникам
здійснюється відповідно до частин третьої - сьомої цієї статті з
дня звернення за призначенням пенсії та за умови звільнення з
посади наукового (науково-педагогічного) працівника, за винятком
осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом),
що укладений після досягнення пенсійного віку.
Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону
поширюється також на непрацездатних членів сім'ї наукового
(науково-педагогічного) працівника, який помер до набрання
чинності цим Законом. Пенсія встановлюється в розмірах,
передбачених частиною двадцять другою цієї статті.
Заява про призначення (перерахунок) пенсії та інші необхідні
документи подаються до центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері пенсійного забезпечення, або до
уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі особисто або
через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності,
посвідченої нотаріально. Перелік необхідних документів та порядок
їх подання визначаються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері соціального
захисту населення, за погодженням із центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері науки. { Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2745-VI
( 2745-17 ) від 02.12.2010; частина двадцять шоста статті 24 в
редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Для осіб, які працюють на посадах, що згідно із
законодавством належать до посад державного службовця, попередній
стаж наукової роботи, набутий у державних установах, організаціях,
закладах, зараховується до стажу державної служби незалежно від
наявності перерв у роботі, а для осіб, які працювали (працюють) на
посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, попередній
стаж державної служби зараховується до стажу наукової роботи
незалежно від наявності перерв у роботі.
Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи
на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на
умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про державну
службу" ( 3723-12 ), "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ), виплачується в розмірі,
обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а після звільнення з
таких посад - у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону.
Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі
заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії,
встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим
категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не
може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для
осіб, які втратили працездатність. { Частина статті 24 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } { Щодо дії частини статті 24 додатково див. Закон N 489-V
( 489-16 ) від 19.12.2006, Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
{ Частина статті 24 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від
08.07.2011 }
Достроково призначена пенсія з урахуванням підпункту "г"
частини першої пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ), пункту "в" частини другої статті 12 Закону
України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого
четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему"
( 309-14 ) і статті 21 Закону України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні" ( 3721-12 ) у період до досягнення пенсійного
віку, встановленого частиною другою цієї статті, працюючим
пенсіонерам не виплачується.
{ Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3668-VI
( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
Науковим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток
науки, можуть встановлюватися державні стипендії, а для підтримки
наукової молоді - стипендії для молодих учених відповідно до
законодавства.
Науковим працівникам, які мають науковий ступінь кандидата
або доктора наук, для забезпечення умов для наукової діяльності
надається в установленому законодавством порядку додаткова жила
площа у вигляді кімнати (кабінету) або в розмірі до 20 кв. метрів.
Зазначена додаткова жила площа оплачується в одинарному розмірі.
Окремим категоріям наукових (науково-педагогічних)
працівників (за переліком, затвердженим центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері науки, президіями Національної та національних галузевих
академій наук) науковими організаціями та установами можуть
надаватися службові жилі приміщення. { Частина тридцять друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Дія цієї статті поширюється на наукових
(науково-педагогічних) працівників наукових установ та організацій
недержавної форми власності, які пройшли державну атестацію згідно
із цим Законом, недержавних вищих навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації, що діють відповідно до Закону України "Про
вищу освіту" ( 2984-14 ), міжнародних наукових організацій,
відкритих на території України відповідно до міжнародних
договорів, установчі документи яких затверджено Кабінетом
Міністрів України, а також на наукових (науково-педагогічних)
працівників наукових установ і вищих навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації, що належали партійним та громадським
організаціям колишніх Української РСР, інших республік СРСР та
СРСР. { Стаття 24 в редакції Закону N 1646-III ( 1646-14 ) від
06.04.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2905-III
( 2905-14 ) від 20.12.2001, N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002; в
редакції Закону N 1316-IV ( 1316-15 ) від 20.11.2003; із змінами,
внесеними згідно із Законами N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003,
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005; додатково див. Закон
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005; в редакції Закону N 190-V
( 190-16 ) від 22.09.2006 }
Р о з д і л IV
ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 25. Повноваження Верховної Ради України у сфері
наукової і науково-технічної діяльності
Верховна Рада України:
здійснює державне регулювання у сфері наукової і
науково-технічної діяльності;
визначає основні засади і напрями державної політики у сфері
наукової і науково-технічної діяльності;
затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та
загальнодержавні програми науково-технічного розвитку України;
{ Абзац четвертий статті 25 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 }
здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції
України віднесені до її відання.
Стаття 26. Повноваження Президента України у сфері наукової
і науково-технічної діяльності
Президент України відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та
законів України:
утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням
Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію
державної політики у сфері наукової і науково-технічної
діяльності;
сприяє розвитку науки і техніки, здійснюючи інші
повноваження, визначені Конституцією України. { Стаття 26 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від
16.10.2012 }

Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері
наукової і науково-технічної діяльності
Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів
виконавчої влади:
забезпечує проведення науково-технічної політики держави;
подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки та матеріально-технічного
забезпечення;
забезпечує розроблення і виконання державних цільових
науково-технічних програм;
затверджує в межах своєї компетенції державні цільові
науково-технічні програми відповідно до визначених Верховною Радою
України пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;
визначає порядок формування та використання фондів для
науково-технічної діяльності;
здійснює інші повноваження у сфері наукової і
науково-технічної діяльності відповідно до законів. { Стаття 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV
( 3421-15 ) від 09.02.2006; в редакції Закону N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері науки, і центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері наукової та науково-технічної
діяльності
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері науки:
розробляє засади наукового і науково-технічного розвитку
України;
забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу
України;
організовує та координує інноваційну діяльність;
забезпечує розвиток загальнодержавної системи
науково-технічної інформації;
формує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та
інноваційної діяльності на підставі довгострокових (понад десять
років) і середньострокових прогнозів науково-технічного та
інноваційного розвитку;
координує діяльність органів виконавчої влади щодо
розроблення державних цільових наукових та науково-технічних
програм, наукових частин інших державних цільових програм і
контролює їх виконання;
здійснює керівництво системою наукової і науково-технічної
експертизи;
забезпечує інтеграцію вітчизняної науки у світовий науковий
простір зі збереженням і захистом національних пріоритетів;
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності:
організовує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій
науково-технічного розвитку;
здійснює аналіз результативності провадження наукової та
науково-технічної діяльності;
організовує та проводить конкурс наукових і науково-технічних
проектів, спрямованих на реалізацію (виконання) завдань державних
цільових наукових та науково-технічних програм, наукових частин
інших державних цільових програм за пріоритетними напрямами
розвитку науки і техніки, державним замовником яких він є;
здійснює організаційно-методичне забезпечення державної
атестації наукових установ;
реєструє та обліковує науково-дослідні і
дослідно-конструкторські роботи, дисертації;
здійснює інші повноваження, передбачені законом. { Стаття 28 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2261-IV
( 2261-15 ) від 16.12.2004, N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006;
в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 29. Повноваження інших центральних органів виконавчої
влади у сфері наукової і науково-технічної
діяльності
Інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх
повноважень:
здійснюють управління у сфері наукової та інноваційної
діяльності і відповідають за рівень науково-технічного розвитку
відповідних галузей;
визначають напрями розвитку наукового і
науково-технологічного потенціалу галузей, спрямовують і
контролюють діяльність підпорядкованих їм наукових організацій;
беруть участь у формуванні пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки в Україні, державних цільових наукових та
науково-технічних програм і державного замовлення; { Абзац
четвертий статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 }
формують програми науково-технічного розвитку відповідних
галузей та організують їх виконання;
організують розроблення, освоєння та виробництво сучасної
конкурентоспроможної продукції на основі використання нових
високоефективних технологій, устаткування, матеріалів,
інформаційного забезпечення;
готують пропозиції щодо вдосконалення економічного механізму
забезпечення науково-технічного розвитку відповідних галузей;
здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством
України.
Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органів виконавчої
влади
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої
влади щодо наукової та науково-технічної діяльності відповідно до
їх компетенції:
забезпечують виконання державних цільових наукових та
науково-технічних програм; { Абзац другий статті 30 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 }
розробляють та організують виконання регіональних
(територіальних) програм науково-технічного розвитку;
створюють місцеві інноваційні фонди відповідно до
законодавства України;
сприяють розвитку технопарків, технополісів, інноваційних
бізнес-інкубаторів;
залучають відповідні наукові установи (за їх згодою) до
вирішення проблем науково-технічного розвитку регіону.
Р о з д і л V
ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
У НАУКОВІЙ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 31. Цілі та напрями державної політики в науковій і
науково-технічній діяльності
Основними цілями державної політики у науковій і
науково-технічній діяльності є:
примноження національного багатства на основі використання
наукових та науково-технічних досягнень;
створення умов для досягнення високого рівня життя кожного
громадянина, його фізичного, духовного та інтелектуального
розвитку через використання сучасних досягнень науки і техніки;
зміцнення національної безпеки на основі використання
наукових та науково-технічних досягнень;
забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної
творчості.
Держава забезпечує:
соціально-економічні, організаційні, правові умови для
формування та ефективного використання наукового та
науково-технічного потенціалу, включаючи державну підтримку
суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності;
створення сучасної інфраструктури науки і системи
інформаційного забезпечення наукової і науково-технічної
діяльності, інтеграцію освіти, науки і виробництва;
підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку наукових
кадрів;
підвищення престижу наукової і науково-технічної діяльності,
підтримку та заохочення наукової молоді;
фінансування та матеріальне забезпечення фундаментальних
досліджень;
організацію прогнозування тенденцій науково-технічного та
інноваційного розвитку на довгостроковий та середньостроковий
періоди; { Частину другу статті 31 доповнено абзацом згідно із
Законом N 2261-IV ( 2261-15 ) від 16.12.2004 }
підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки,
державних цільових наукових і науково-технічних програм та
концентрацію ресурсів для їх реалізації; { Абзац восьмий частини
другої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV
( 3421-15 ) від 09.02.2006 }
створення ринку наукової і науково-технічної продукції та
впровадження досягнень науки і техніки в усі сфери суспільного
життя;
правову охорону інтелектуальної власності та створення умов
для її ефективного використання;
організацію статистики в науковій діяльності;
проведення наукової і науково-технічної експертизи
виробництва, нових технологій, техніки, результатів досліджень,
науково-технічних програм і проектів тощо;
стимулювання наукової та науково-технічної творчості,
винахідництва та інноваційної діяльності;
пропагування наукових та науково-технічних досягнень,
винаходів, нових сучасних технологій, внеску України у розвиток
світової науки і техніки;
встановлення взаємовигідних зв'язків з іншими державами для
інтеграції вітчизняної та світової науки.
Стаття 32. Основні принципи державного управління та
регулювання у науковій і науково-технічній
діяльності
При здійсненні державного управління та регулювання науковою
діяльністю держава керується принципами:
органічної єдності науково-технічного, економічного,
соціального та духовного розвитку суспільства;
поєднання централізації та децентралізації управління у
науковій діяльності;
додержання вимог екологічної безпеки;
визнання свободи творчої, наукової і науково-технічної
діяльності;
збалансованості розвитку фундаментальних і прикладних
досліджень;
використання досягнень світової науки, можливостей
міжнародного наукового співробітництва;
свободи поширення наукової та науково-технічної інформації;
відкритості для міжнародного науково-технічного
співробітництва, забезпечення інтеграції української науки в
світову в поєднанні із захистом інтересів національної безпеки.
Стаття 33. Фінансово-кредитні та податкові важелі державного
регулювання у сфері наукової і науково-технічної
діяльності
Держава застосовує фінансово-кредитні та податкові важелі для
створення економічно сприятливих умов для ефективного здійснення
наукової і науково-технічної діяльності відповідно до
законодавства України.
Стаття 34. Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної
діяльності
Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної
діяльності здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету
України, власних або залучених коштів підприємств, установ та
організацій, коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт,
грантів, інших джерел, не заборонених законом. { Статтю 34 доповнено новою частиною першою згідно із Законом
N 3714-VI ( 3714-17 ) від 08.09.2011 }
Одним із основних важелів здійснення державної політики у
сфері наукової та науково-технічної діяльності є бюджетне
фінансування.
Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової та
науково-технічної діяльності (крім видатків на оборону) у розмірі
не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту України.
Видатки на наукову і науково-технічну діяльність є захищеними
статтями видатків Державного бюджету України.
Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності
здійснюється шляхом фінансування основної діяльності державних
наукових установ, наукових досліджень вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації, фінансування окремих наукових і
науково-технічних програм, проектів та надання грантів. { Частина п'ята статті 34 в редакції Закону N 3714-VI ( 3714-17 )
від 08.09.2011 }
Базове фінансування надається для забезпечення:
фундаментальних наукових досліджень;
найважливіших для держави напрямів досліджень, у тому числі в
інтересах національної безпеки та оборони;
розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної
діяльності;
збереження наукових об'єктів, що становлять національне
надбання;
підготовки наукових кадрів.
Перелік наукових установ та вищих навчальних закладів, яким
надається базове фінансування для здійснення наукової і
науково-технічної діяльності, затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Програмно-цільове фінансування здійснюється, як правило, на
конкурсній основі для:
науково-технічних програм і окремих розробок, спрямованих на
реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;
забезпечення проведення найважливіших прикладних
науково-технічних розробок, які виконуються за державним
замовленням;
проектів, що виконуються в межах міжнародного
науково-технічного співробітництва;
підтримки фундаментальних наукових досліджень за грантами
Державного фонду фундаментальних досліджень та інших державних
фондів, створених з метою підтримки наукової і науково-технічної
діяльності; { Частину восьму статті 34 доповнено абзацом п'ятим
згідно із Законом N 3714-VI ( 3714-17 ) від 08.09.2011 }
розроблення наукових засад державної політики у відповідних
сферах, проведення наукової експертизи проектів
нормативно-правових актів, державних програм; { Частину восьму
статті 34 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 3714-VI
( 3714-17 ) від 08.09.2011 }
розвитку матеріально-технічної бази наукової і
науково-технічної діяльності. { Частину восьму статті 34 доповнено
абзацом сьомим згідно із Законом N 3714-VI ( 3714-17 ) від
08.09.2011 }
Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності
здійснюється відповідно до законодавства України. Видатки
Державного бюджету України, передбачені для проведення
фундаментальних досліджень, здійснюються за наявності висновку про
доцільність проведення витрат по кожній науковій темі, наданого
Експертною радою при Національній академії наук України із
залученням експертів центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної
діяльності. { Частина статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; N 5460-VI ( 5460-17 )
від 16.10.2012 }
Порядок формування і виконання замовлення на проведення
фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових
досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних)
розробок за рахунок коштів Державного бюджету України та порядок
проведення конкурсного відбору науково-дослідних,
науково-технічних та дослідно-конструкторських робіт
встановлюється Кабінетом Міністрів України. { Статтю 34 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 3714-VI
( 3714-17 ) від 08.09.2011; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4996-VI ( 4996-17 ) від 21.06.2012 }
Стаття 35. Державний фонд фундаментальних досліджень
Для підтримки фундаментальних наукових досліджень у галузі
природничих, технічних і гуманітарних наук, що провадяться
науковими установами, вищими навчальними закладами, вченими,
створюється Державний фонд фундаментальних досліджень (далі -
Фонд).
Діяльність Фонду регулюється Положенням ( 1717-2001-п ), яке
затверджується Кабінетом Міністрів України.
У Державному бюджеті України кошти для Фонду визначаються
окремим рядком.
Кошти Фонду формуються за рахунок:
бюджетних коштів;
добровільних внесків юридичних і фізичних осіб (у тому числі
іноземних).
Кошти Фонду розподіляються на конкурсній основі.
Стаття 36. Державні цільові наукові та науково-технічні
програми у сфері наукової і науково-технічної
діяльності
Державні цільові наукові та науково-технічні програми є
основним засобом реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки шляхом концентрації науково-технічного потенціалу держави
для розв'язання найважливіших природничих, технічних і
гуманітарних проблем.
Державні цільові наукові та науково-технічні програми з
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки формуються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері науки на основі цільових проектів,
відібраних на конкурсних засадах. { Частина друга статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
{ Стаття 36 в редакції Закону N 3421-IV ( 3421-15 ) від
09.02.2006 }
Стаття 37. Державне замовлення на науково-технічну продукцію
Державне замовлення на науково-технічну продукцію щорічно
формується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері науки, і центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері економічного розвитку на основі переліку найважливіших
розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та
продукції, і затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно
до законодавства України. { Стаття 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 38. Державний інноваційний фонд
З метою фінансового забезпечення проведення державної
політики у науковій і науково-технічній діяльності і заходів,
спрямованих на розвиток та використання досягнень науки в Україні,
створюється Державний інноваційний фонд, положення про який
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Державний інноваційний фонд підпорядковується центральному
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
наукової та науково-технічної діяльності. { Частина друга статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Державний інноваційний фонд здійснює на конкурсних засадах
фінансову та матеріально-технічну підтримку заходів, спрямованих
на впровадження пріоритетних науково-технічних розробок та
новітніх технологій у виробництво, технічне його переоснащення,
освоєння випуску нових видів конкурентоспроможної продукції.
{ Дію частини четвертої статті 38 зупинено на 2004 рік згідно
із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 } { Дію частини
четвертої статті 38 зупинено на 2003 рік згідно із Законом
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002 } { Дію частини четвертої
статті 38 зупинено на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III
( 2905-14 ) від 20.12.2001 }
Кошти Державного інноваційного фонду формуються за рахунок
зборів до цього фонду, встановлених законодавством України, а
також позабюджетних коштів, одержаних від повернення позик,
інвестиційних вкладів, лізингових платежів, надходжень від
сумісної діяльності з виконавцями інноваційних проектів,
добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, та інших
надходжень, що не суперечать законодавству України.
Стаття 39. Забезпечення розвитку кадрового потенціалу науки
З метою постійного поновлення інтелектуального потенціалу
суспільства, розвитку та поширення наукової і технічної культури,
розвитку новаторства, сприяння творчості працівників наукової та
науково-технічної діяльності держава:
забезпечує підвищення престижу наукової праці;
організує підготовку та підвищення кваліфікації наукових і
науково-педагогічних кадрів у державних наукових установах і
навчальних закладах;
забезпечує пошук і відбір талановитої молоді, сприяє її
стажуванню;
сприяє підготовці та перепідготовці наукових і
науково-педагогічних кадрів за межами України;
запроваджує систему атестації кадрів, сприяє визнанню
дипломів про вищу освіту, наукових ступенів та вчених звань на
міждержавному рівні;
встановлює в освітніх програмах обов'язковий мінімум наукових
та науково-технічних знань для кожного рівня освіти.
Стаття 40. Наукова і науково-технічна експертиза
Наукова і науково-технічна експертиза є невід'ємним елементом
державного регулювання та управління у сфері наукової і
науково-технічної діяльності і проводиться відповідно до Закону
України "Про наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ).
Стаття 41. Система науково-технічної інформації
Для забезпечення розвитку науки і сприяння науково-технічній
творчості держава створює систему науково-технічної інформації,
функціонування і розвиток якої регулюється законодавством України.
Стаття 42. Захист права інтелектуальної власності
Захист права інтелектуальної власності забезпечується
відповідно до законів та інших нормативно-правових актів органами
державної влади України.
У разі порушення права інтелектуальної власності його захист
здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним
і кримінальним законодавством.
Обов'язковими умовами договору (контракту), на підставі якого
виконуються науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи,
що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, є
визначення суб'єктів права інтелектуальної власності, зобов'язання
сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об'єкти
інтелектуальної власності, визначення сторони, яка буде сплачувати
винагороду суб'єктам права інтелектуальної власності згідно із
законодавством України. { Стаття 42 в редакції Закону N 1407-IV ( 1407-15 ) від
03.02.2004 }
Стаття 43. Стандартизація, метрологічне забезпечення і
сертифікація у науковій і науково-технічній
діяльності
Стандартизація, метрологічне забезпечення і сертифікація у
науковій і науково-технічній діяльності здійснюється відповідно до
законодавства України.
Стаття 44. Державна підтримка міжнародного наукового та
науково-технічного співробітництва
Держава створює необхідні правові та економічні умови для
здійснення суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності
вільних та рівноправних відносин з науковими та науково-технічними
організаціями, іноземними юридичними особами, міжнародними
науковими організаціями, іноземними та міжнародними науковими
товариствами і об'єднаннями, якщо ці відносини не суперечать
законодавству України.
Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво
здійснюється через:
провадження спільних наукових досліджень, технічних і
технологічних розробок на основі кооперації, спільних
науково-технічних програм;
провадження досліджень та розробок за спільними
координаційними угодами;
виконання робіт, передбачених угодою, однією зі сторін якої є
організація іноземної держави або міжнародна організація;
спільні дослідження та розробки у міжнародних колективах
спеціалістів, міжнародних інститутах та спільних підприємствах,
використання власності на науковий та науково-технічний результат
на основі договорів між суб'єктами наукової та науково-технічної
діяльності;
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон П'ятниця, 13 грудня 1991 1977-XII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"