Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 1788 – XII від 05.11.1991р. «Про пенсійне забезпечення»

  • Версія для друку
  •  
 
Всі правила  цього  Закону,  що  стосуються  сімей  померлих, 
відповідно поширюються (оскільки не обумовлено інше) і на сім'ї
безвісти відсутніх, якщо безвісна відсутність годувальника
засвідчена у встановленому порядку.
Стаття 38. Члени сім'ї, які вважаються утриманцями
Члени сім'ї померлого вважаються такими, що були на його
утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували
від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом
засобів до існування.
Члени сім'ї померлого, для яких його допомога була постійним
і основним джерелом засобів до існування, але які й самі
одержували яку-небудь пенсію, мають право перейти на нову пенсію.
Стаття 39. Виплата пенсії в разі втрати годувальника дітям,
які перебувають на повному державному утриманні
Дітям - круглим сиротам за період перебування на повному
державному утриманні пенсії в разі втрати годувальника
виплачуються у повному розмірі.
Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні,
виплачується 50 процентів призначеної пенсії.
Стаття 40. Право на пенсію в разі втрати годувальника
усиновителів і усиновлених
Усиновителі мають право на пенсію в разі втрати годувальника
нарівні з батьками, а усиновлені - нарівні з рідними дітьми.
Неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати
годувальника, зберігають це право також і при їх усиновленні.
Стаття 41. Право на пенсію в разі втрати годувальника вітчима
і мачухи, пасинка і падчірки
Вітчим і мачуха мають право на пенсію в разі втрати
годувальника нарівні з батьком і матір'ю за умови, якщо
виховували або утримували померлого пасинка чи падчірку не менше 5
років.
Пасинок і падчірка, якщо вони не одержували аліментів від
батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми.
Стаття 42. Збереження пенсії в разі втрати годувальника при
новому одруженні
Пенсія в разі втрати годувальника, призначена в разі смерті
одного з подружжя, зберігається і при новому одруженні пенсіонера.
Стаття 43. Стаж роботи годувальника, який дає право на пенсію
Сім'ї годувальника, який помер внаслідок трудового каліцтва
чи професійного захворювання, а також сім'ї померлого пенсіонера
пенсія призначається незалежно від стажу роботи годувальника.
Пенсія в разі втрати годувальника, який помер внаслідок
загального захворювання чи каліцтва, не пов'язаного з роботою,
призначається, якщо годувальник на день смерті мав стаж, який був
би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності (стаття
25).
Сім'ям вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів,
стажистів, аспірантів, клінічних ординаторів, докторантів, які не
працювали до вступу в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру
чи клінічну ординатуру, пенсії призначаються відповідно на тих
самих підставах, що і пенсії по інвалідності цим учням, студентам,
аспірантам і клінічним ординаторам (стаття 28).
Сім'ям громадян України - переселенців з інших держав, якщо
годувальник не працював в Україні, пенсії призначаються: а) тим, хто одержував в інших державах пенсію в разі втрати
годувальника, - незалежно від стажу роботи годувальника; б) тим, хто не одержував пенсії, - за умови, якщо годувальник
за віком на день припинення роботи мав відповідний стаж (стаття
25), а в разі смерті його внаслідок трудового каліцтва чи
професійного захворювання - незалежно від стажу роботи
годувальника.
Стаття 44. Розміри пенсій в разі втрати годувальника
Пенсії в разі втрати годувальника призначаються на кожного
непрацездатного члена сім'ї в розмірі 30 процентів заробітку
годувальника (стаття 64), але не менше соціальної пенсії,
встановленої для відповідної категорії непрацездатних.
На дітей, які втратили обох батьків (круглих сиріт), а також
на дітей померлої одинокої матері пенсія на кожну дитину не може
бути меншою від двократного розміру соціальної пенсії.
Сім'ям, до складу яких входять діти, які втратили обох
батьків (круглі сироти), пенсія обчислюється із загальної суми
заробітку обох батьків.
Стаття 45. Пенсії в разі втрати годувальника при неповному
стажі роботи
Членам сім'ї, що втратила годувальника, який помер внаслідок
загального захворювання і не мав стажу, достатнього для
призначення повної пенсії по інвалідності (стаття 25),
призначається пенсія при неповному стажі в розмірі, пропорційному
наявному стажу роботи годувальника.
Сім'ям померлих пенсіонерів, які одержували пенсію при
неповному стажі, пенсія призначається пропорційно стажу роботи,
виходячи з якого було призначено пенсію померлому годувальнику.
При цьому пенсія на кожного непрацездатного члена сім'ї не
може бути меншою від соціальної пенсії, встановленої для
відповідної категорії непрацездатних.
Стаття 46. Право на звернення за призначенням пенсії в разі
втрати годувальника без обмеження строком
Сім'я, яка має право на пенсію в разі втрати годувальника,
може звертатися за призначенням пенсії в будь-який час після
смерті або встановлення безвісної відсутності годувальника без
обмеження будь-яким строком.
Пенсії в разі втрати годувальника призначаються: а) сім'ям осіб, зазначених у статті 3 цього Закону, -
незалежно від того, коли помер годувальник: у період роботи
(навчання) чи після припинення роботи (навчання); б) сім'ям пенсіонерів - якщо годувальник помер у період
одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення виплати
пенсії.
Стаття 47. Період, на який призначається пенсія в разі втрати
годувальника. Зміна розміру пенсії
Пенсія в разі втрати годувальника встановлюється на весь
період, протягом якого член сім'ї померлого вважається
непрацездатним згідно з статтею 37 цього Закону, а членам сім'ї,
які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), - довічно. { Частина перша статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
Зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім'ї
провадиться з першого числа місяця, що йде за тим місяцем, в якому
настали обставини, що спричинили зміну розміру або припинення
виплати пенсії.
Стаття 48. Призначення однієї пенсії в разі втрати
годувальника на всіх членів сім'ї.
Виділення частки пенсії
На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію,
призначається одна спільна пенсія.
На вимогу члена сім'ї його частка пенсії виділяється і
виплачується йому окремо.
Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця,
що йде за тим місяцем, в якому надійшла заява про поділ пенсії.
Стаття 49. Розмір пенсії в разі втрати годувальника при
зміні кількості членів сім'ї
При зміні кількості членів сім'ї, забезпечуваних пенсією в
разі втрати годувальника, пенсія відповідно збільшується або
зменшується за кількістю членів сім'ї, які мають право на пенсію.
Такий же перегляд пенсії провадиться і в тих випадках, коли
виплата пенсії одному з членів сім'ї зупиняється або поновлюється
після закінчення обставин, що спричинили зупинення виплати пенсії.
Стаття 50. Порядок і строки встановлення інвалідності
членам сім'ї
На членів сім'ї, які є інвалідами, відповідно поширюються
правила, викладені в статтях 24, 34, 35, частинах першій та другій
статті 36 цього Закону.
ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
Стаття 51. Підстави пенсійного забезпечення
за вислугу років
Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям
громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати
професійної працездатності або придатності до настання віку, що
дає право на пенсію за віком.
Стаття 52. Працівники, які мають право на пенсію
за вислугу років
Право на пенсію за вислугу років мають: окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного
складу; робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників,
які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують
безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені; водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в
технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних
кар'єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи; механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на
вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад
морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім
суден портових, що постійно працюють на акваторії порту,
службово-допоміжних, роз'їзних, приміського і внутріміського
сполучення); працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад,
безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних,
пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних,
гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах; робітники і майстри (у тому числі старші майстри),
безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи
зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання; деякі категорії артистів театрів та інших
театрально-видовищних підприємств і колективів відповідно до
пункту "ж" статті 55; працівники освіти, охорони здоров'я, а також соціального
забезпечення, які в будинках-інтернатах для престарілих та
інвалідів і спеціальних службах безпосередньо зайняті
обслуговуванням пенсіонерів та інвалідів, відповідно до пункту "е"
статті 55; спортсмени відповідно до пункту "є" статті 55.
Стаття 53. Розміри пенсій за вислугу років
Пенсії за вислугу років (крім пенсій працівникам
льотно-випробного складу авіації та особам льотних екіпажів
повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам,
бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам)
і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах)
призначаються в розмірах, встановлених статтями 19 і 21 цього
Закону для пенсій за віком. { Частина перша статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1222-XIV ( 1222-14 ) від 17.11.99 }
Пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку (статті
64-67, 69), одержуваного перед припиненням роботи, яка дає право
на пенсію за вислугу років (статті 54 і 55), крім пенсій
працівникам льотно-випробного складу та особам льотних екіпажів
повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам,
бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам)
і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах. { Частина друга статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1222-XIV ( 1222-14 ) від 17.11.99 }
Працівникам льотно-випробного складу та особам льотних
екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам,
бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам)
і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах,
пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку за роботу, що
дає право на пенсію за вислугу років (частина перша статті 64 та
статті 65, 66, 69), одержуваного перед її припиненням, і
призначаються в розмірах, передбачених частинами першою - третьою,
шостою статті 19 та статтею 21 цього Закону для пенсій за віком, і
не можуть перевищувати 85 процентів заробітку для працівників
льотно-випробного складу та 75 процентів заробітку для осіб
льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів,
штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів,
льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні
роботи в польотах. При цьому розмір пенсії для осіб льотних
екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів,
бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів)
і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, не
може перевищувати дві з половиною величини середньої заробітної
плати працівників, зайнятих в галузях економіки України, за
календарний рік, що передує місяцю, з якого призначається пенсія.
{ Частина третя статті 53 в редакції Закону N 1222-XIV ( 1222-14 )
від 17.11.99 } { Стаття 53 в редакції Закону N 428/95-ВР від 14.11.95, із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1222-XIV ( 1222-14 ) від
17.11.99 }
{ Дія статті 53 поширюється на працівників льотно-випробного
складу, які вийшли на пенсію до прийняття Закону ( 428/95-ВР)
згідно з Постановою ВР N 429/95-ВР від 14.11.95 }
{ Дія статті 53 поширюється на працівників з числа осіб льотних
екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів,
бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів)
і бортоператорів, які виконували спеціальні роботи в польотах, які
вийшли на пенсію до набрання чинності Закону ( 1222-14 ) згідно із
Законом N 1222-XIV ( 1222-14 ) від 17.11.99 }
Стаття 54. Окремі категорії працівників авіації
і льотно-випробного складу, які мають право
на пенсію за вислугу років
Право на пенсію за вислугу років мають такі категорії
робітників і службовців авіації, а також льотно-випробного складу,
незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств, установ і
організацій, в яких вони зайняті: а) працівники льотного і льотно-випробного складу при вислузі
років на цих посадах не менше 25 років у чоловіків і не менше 20
років у жінок. Зазначені працівники, звільнені від льотної роботи за станом
здоров'я (через хворобу), при наявності вислуги років у чоловіків
не менше 20 років і у жінок не менше 15 років мають право
на пенсію пропорційно відпрацьованому часу. Перелік посад працівників льотного складу, порядок обчислення
строків вислуги років для призначення їм пенсій, а також порядок
призначення і виплати пенсій льотно-випробному складу
затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів
України; б) працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і
мають свідоцтво диспетчера: чоловіки - після досягнення 50 років і при загальному стажі
роботи не менше 20 років, з них не менше 12 років 6 місяців роботи
по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден; жінки - після досягнення 45 років і при загальному стажі
роботи не менше 17 років 6 місяців, з них не менше 10 років роботи
по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден. Зазначені працівники, звільнені від роботи по безпосередньому
управлінню польотами повітряних суден за станом здоров'я
(через хворобу), при наявності вислуги років у чоловіків не менше
10 років і у жінок не менше 7 років 6 місяців мають право на
пенсію пропорційно відпрацьованому часу. У вислугу років працівникам, які здійснюють управління
повітряним рухом, зараховується також робота, зазначена у пункті
"а" цієї статті. Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і
мають посвідчення (диспетчери, старші диспетчери, керівники
польотів), мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони
були зайняті на цих роботах: чоловіки - не менше 20 років; жінки - не менше 17 років 6 місяців. Порядок обчислення строків вислуги для призначення їм пенсій
затверджується Кабінетом Міністрів України; в) інженерно-технічний склад - за переліком посад і робіт, що
затверджується в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів
України: чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі
роботи в цивільній авіації не менше 25 років, з них не менше 20
років на зазначених посадах; жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі
роботи в цивільній авіації не менше 20 років, з них не менше 15
років на зазначених посадах. У вислугу років працівникам інженерно-технічного складу
зараховується також робота, зазначена в пунктах "а" і "б" цієї
статті; г) бортпровідники: чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі
роботи не менше 25 років, з них не менше 15 років як
бортпровідник; жінки - після досягнення 45 років і при загальному стажі
роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років як
бортпровідниця.
Стаття 55. Окремі категорії працівників інших галузей
народного господарства, які мають право
на пенсію за вислугу років
Право на пенсію за вислугу років мають: а) робітники локомотивних бригад і окремі категорії
працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і
забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та
метрополітенах, - за списками професій і посад, що затверджуються
в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України; водії
вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному
процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар'єрах на
вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи: чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі
роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на
зазначеній роботі; жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі
роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній
роботі; б) працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад,
безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних,
пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних,
гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах: чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі
роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на
зазначеній роботі; жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі
роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній
роботі. При цьому період роботи безпосередньо в польових умовах
протягом півроку або більше півроку зараховується за рік роботи,
менше півроку - за фактичною тривалістю, а на сезонних роботах -
відповідно до статті 61 цього Закону; в) робітники, майстри (у тому числі старші майстри),
безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи
зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання, - за списком
професій, посад і виробництв, що затверджується у порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України: чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі
роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на
зазначеній роботі; жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі
роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній
роботі; г) механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на
вантажно-розвантажувальних роботах у портах: чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі
роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначеній
роботі; жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі
роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній
роботі; д) плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної
промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на
акваторії порту, службово-допоміжних, роз'їзних, приміського і
внутріміського сполучення): чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі
роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на
зазначеній роботі; жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі
роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній
роботі; працівники окремих видів суден, професій і посад плавскладу
суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості - за
списком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом
Міністрів України, незалежно від віку: чоловіки - при стажі роботи на цих суднах, за цими професіями
і посадами не менше 25 років; жінки - при стажі роботи на цих суднах, за цими професіями і
посадами не менше 20 років; е) працівники освіти, охорони здоров'я та соціального
забезпечення при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30
років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається
Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку; є) спортсмени - заслужені майстри спорту, майстри спорту
міжнародного класу - члени збірних команд при загальному стажі
роботи не менше 20 років - у порядку, який визначається Кабінетом
Міністрів України, незалежно від віку; ж) артисти театрально-концертних та інших видовищних
закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності
від 20 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку.
ОБЧИСЛЕННЯ СТАЖУ РОБОТИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПЕНСІЙ
Стаття 56. Види трудової діяльності, що зараховується до
стажу роботи, який дає право на трудову пенсію
До стажу роботи зараховується робота, виконувана на підставі
трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях і
кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності та
господарювання, а також на підставі членства в колгоспах та інших
кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи і
тривалості перерв.
При обчисленні стажу роботи в колгоспі за період після 1965
року, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин
встановленого мінімуму трудової участі в громадському
господарстві, враховується час роботи за фактичною тривалістю.
До стажу роботи зараховується також: а) будь-яка інша робота, на якій працівник підлягав
державному соціальному страхуванню, або за умови сплати страхових
внесків, період одержання допомоги по безробіттю, а також робота
в'язнів і робота за угодами цивільно-правового характеру за умови
сплати страхових внесків; { Пункт "а" частини третьої статті 56
із змінами, внесеними згідно із Законом N 3284-12 від 17.06.93 } б) творча діяльність осіб, передбачених пунктом "в" статті 3
цього Закону. При цьому творча діяльність членів Спілки
письменників України, Спілки художників України, Спілки
композиторів України, Спілки кінематографістів України, Спілки
театральних діячів України, інших творчих працівників, які не є
членами творчих спілок, але об'єднані відповідними професійними
комітетами, до введення в дію цього Закону зараховується в стаж
роботи незалежно від сплати страхових внесків. У цих випадках стаж
творчої діяльності встановлюється секретаріатами правлінь творчих
спілок республіки починаючи з дня опублікування або першого
публічного виконання чи публічного показу твору даного автора; в) військова служба та перебування в партизанських загонах і
з'єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах
внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби; г) служба у воєнізованій охороні, в органах спеціального
зв'язку і в гірничорятувальних частинах, незалежно від відомчої
підпорядкованості та наявності спеціального або військового
звання; д) навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних
закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню
кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і
клінічній ординатурі; е) тимчасова непрацездатність, що почалася у період роботи; є) час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом
віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду; ж) час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але
не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку; з) період проживання дружин осіб офіцерського складу,
прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з
чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх
працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років.
При збільшенні розміру пенсії за віком за кожний рік роботи
(стаття 19) поряд з роботою враховуються також періоди,
передбачені пунктами "а" - "ж" цієї статті і статтями 57-61 цього
Закону.
Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним
випадком на виробництві або професійним захворюванням
зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а
також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на
призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах
(статті 13 і 14). { Частина п'ята статті 56 в редакції Закону N 3128-12 від
22.04.93 }
При призначенні пенсій на пільгових умовах відповідно до
статей 13 і 14 та пенсій за вислугу років відповідно до статті 55
цього Закону провадиться взаємне зарахування періодів роботи,
передбачених цими статтями, за умови, що зазначені роботи дають
право на пенсію на аналогічних або більш пільгових умовах.
Стаття 57. Пільги по обчисленню стажу за час перебування на
фронті
Військова служба у складі діючої армії у період бойових дій,
у тому числі при виконанні інтернаціонального обов'язку, а також
перебування в партизанських загонах і з'єднаннях зараховується до
стажу роботи на пільгових умовах у порядку, встановленому для
обчислення строків цієї служби при призначенні пенсій за вислугу
років військовослужбовцям.
Стаття 58. Пільги по обчисленню стажу роботи
реабілітованим громадянам
Громадянам, необгрунтовано притягнутим до кримінальної
відповідальності, необгрунтовано репресованим і згодом
реабілітованим, час тримання під вартою, час відбування покарання
в місцях позбавлення волі та заслання, а також перебування на
примусовому лікуванні зараховується до стажу у потрійному розмірі.
Стаття 59. Пільги по обчисленню стажу за період
Великої Вітчизняної війни
Робота, незалежно від віку, в тому числі як вільнонайманого
складу у військових частинах, і служба, крім військової служби,
передбаченої статтею 57 цього Закону, в роки Великої Вітчизняної
війни та в інші періоди ведення бойових дій, зараховується до
стажу роботи у подвійному розмірі, а час перебування у фашистських
концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період
війни осіб, у тому числі дітей, насильно вивезених з тимчасово
окупованої території у період Великої Вітчизняної війни, - у
потрійному розмірі.
Робота в м. Ленінграді в період його блокади в роки Великої
Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року
зараховується до стажу роботи у потрійному розмірі, час проживання
в м. Ленінграді в цей період - у подвійному розмірі.
Стаття 60. Пільги по обчисленню стажу за роботу в деяких
медичних закладах
Робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони
здоров'я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених
вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших
інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров'я, у
патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони
здоров'я, а також у психіатричних закладах охорони здоров'я
зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі. { Текст статті 60 в редакції Закону N 1110-IV ( 1110-15 ) від
10.07.2003 }
Стаття 61. Порядок включення в стаж роботи окремих видів
робіт
Робота на водному транспорті протягом повного навігаційного
періоду зараховується за рік роботи.
Робота протягом повного сезону на підприємствах і в
організаціях сезонних галузей промисловості, незалежно від
відомчої підпорядкованості підприємств і організацій, - за
списком, що затверджується Кабінетом Міністрів України,
зараховується до стажу роботи за рік роботи.
Інші сезонні роботи зараховуються до стажу роботи за їх
фактичною тривалістю.
Стаття 62. Порядок підтвердження стажу роботи
Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова
книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при
відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній
( 637-93-п ) встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 63. Умови зарахування до стажу роботи іноземним
громадянам часу роботи за межами України
Іноземним громадянам, а також їх сім'ям у тих випадках, коли
для призначення пенсії потрібний певний стаж роботи, пенсії
призначаються за умови, що половина необхідного стажу роботи
припадає на роботу в Україні, якщо договорами (угодами) не
передбачено інше, або незалежно від цього співвідношення, якщо
сплачено повністю необхідні страхові внески до Пенсійного фонду
України.
Громадянам інших республік, які проживають на території
України, пенсія виплачується на загальних підставах.
ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЙ
Стаття 64. Обчислення пенсій у процентах до середньомісячного
заробітку
Пенсії обчислюються за встановленими нормами у процентах до
середньомісячного заробітку, що визначається відповідно до статей
65-67 цього Закону, який громадяни одержували перед зверненням за
пенсією.

{ Частину другу статті 64 виключено на підставі Закону
N 307/97-ВР від 04.06.97 }

Стаття 65. Загальний порядок визначення середньомісячного
заробітку для обчислення пенсій
Середньомісячний заробіток для обчислення пенсій береться за
будь-які 60 календарних місяців роботи підряд протягом усієї
трудової діяльності незалежно від перерв у роботі та за період
роботи починаючи з 1 липня 2003 року до моменту звернення за
пенсією. Заробіток за період роботи до 1 липня 2003 року
враховується на підставі документів про нараховану заробітну плату
(виплати, дохід), виданих у встановленому законодавством порядку,
а за період роботи починаючи з 1 липня 2003 року - за даними
персоніфікованого обліку відомостей у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
У разі відсутності відомостей про заробітну плату (виплати,
дохід) у системі персоніфікованого обліку подаються документи про
нараховану заробітну плату (виплати, дохід), видані в
установленому законодавством порядку.
У разі якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала
менший період, ніж передбачено частиною першою цієї статті,
середньомісячний заробіток визначається за фактичний період роботи
шляхом ділення загальної суми заробітку за цей період на число
місяців у ньому.
Якщо працівник пропрацював менше одного календарного місяця,
то заробіток за весь відпрацьований час ділиться на число
відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на число робочих
днів за місяць, обчислене в середньому за рік (25,4 - при
шестиденному робочому тижні та 21,2 - при п'ятиденному робочому
тижні). У цьому разі для обчислення пенсії враховується заробіток
у розмірі не більше двох тарифних ставок (окладів).
У разі призначення пенсій працівникам, зайнятим на сезонних
роботах, середньомісячний фактичний заробіток визначається в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. { Стаття 65 в редакції Закону N 854-IV ( 854-15 ) від 22.05.2003 }
Стаття 66. Види оплати праці, що враховуються при обчисленні
пенсій
До заробітку для обчислення пенсії включаються всі види
оплати праці (виплат, доходу), на які відповідно до Закону України
"Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"
( 400/97-ВР ) нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування, в межах максимальної величини фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу
(прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми
заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески
(збори) до соціальних фондів, що діяла на день одержання
зазначеного заробітку (виплат, доходу). { Частина перша статті 66 в редакції Закону N 854-IV ( 854-15 )
від 22.05.2003 }
У заробіток для обчислення пенсії членам колгоспів
включається оплата в усіх її видах за роботу в громадському
господарстві колгоспу.
У заробіток для обчислення пенсії включається за відповідні
періоди допомога по тимчасовій непрацездатності чи середній
заробіток, що зберігається за працівником.
У заробіток для обчислення пенсії особам, які не підлягають
державному соціальному страхуванню (пункт "д" статті 3),
включаються всі види грошового забезпечення, аналогічні тим видам
оплати праці, на які нараховуються страхові внески.
Членам колгоспів, інших кооперативів, працівникам радгоспів
та інших підприємств і організацій, які одержують поряд з грошовою
оплатою натуральну, на вартість якої нараховуються страхові
внески, ця натуральна оплата при визначенні середньомісячного
заробітку враховується за державними роздрібними цінами того
періоду, коли провадилася оплата праці.
Стаття 67. Обчислення пенсій членам творчих спілок
Членам творчих спілок та іншим особам, зазначеним у пункті
"в" статті 3 цього Закону, пенсії обчислюються з авторського
гонорару, що розраховується за державними ставками, за 24 останніх
місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією або за 60 місяців
роботи підряд протягом всієї трудової діяльності перед зверненням
за пенсією.
Особам, зазначеним у частині першій цієї статті, якщо вони
одночасно працюють на підприємствах або в організаціях, для
обчислення пенсії враховуються за відповідний період заробіток і
авторський гонорар.
Стаття 68. Обчислення пенсій при неповному стажі роботи
Пенсії при неповному стажі роботи (статті 20, 30 і 45)
призначаються в розмірі, пропорційному наявному стажу.
Обчислення пенсії провадиться таким чином: спочатку
визначається відповідна повна пенсія, ця пенсія ділиться на число
місяців потрібного повного стажу роботи, одержана сума множиться
на число місяців наявного фактичного стажу роботи (у цьому стажі
період більше 15 днів округлюється до повного місяця, а період до
15 днів включно не враховується).
Якщо пенсія при повному стажі роботи належала б у
мінімальному розмірі, встановленому цим Законом (статті 19, 29 і
44), то пенсія при неповному стажі призначається пропорційно
наявному стажу виходячи з мінімального розміру пенсії, але в усіх
випадках у розмірі не менше соціальної пенсії, встановленої для
відповідної категорії непрацездатних (стаття 94).
Стаття 69. Перерахунок пенсій з більш високого заробітку
Пенсіонерам, які пропрацювали після призначення пенсій за
віком або інвалідністю не менш як 2 роки з більш високим
заробітком, ніж той, з якого було обчислено пенсію, встановлюється
за заявою пенсіонера новий розмір пенсії виходячи з більш високого
заробітку, який визначається за 2 роки роботи підряд після
призначення пенсії відповідно до статей 64 - 67 цього Закону.
На тих же умовах провадиться перерахунок пенсії, призначеної
в мінімальному розмірі у зв'язку з відсутністю заробітку.
У разі дальшого зростання заробітку пенсіонера провадиться за
його заявою новий перерахунок пенсії. Кожний наступний перерахунок
пенсії провадиться не раніш як через 2 роки роботи після
попереднього перерахунку.
Стаття 70. Перерахунок пенсій при неповному стажі роботи
Якщо пенсіонер, якому при неповному стажі призначено пенсію
за віком або пенсію по інвалідності, пропрацював після призначення
пенсії не менш як 2 роки, то за його заявою провадиться
перерахунок пенсії виходячи із стажу, який є на час перерахунку.
Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через
2 роки роботи після попереднього перерахунку.
Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу,
достатнього для призначення повної пенсії, то за заявою пенсіонера
провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того,
скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі.
При цьому повна пенсія по інвалідності встановлюється за умови,
якщо пенсіонер має стаж, достатній для призначення повної пенсії
відповідно віку пенсіонера на час настання інвалідності (стаття
25).
Перерахунок пенсії провадиться за вибором пенсіонера із
заробітку, з якого пенсію було спочатку призначено (або згодом
перераховано в порядку, передбаченому статтею 69 цього Закону),
або з останнього заробітку.
Стаття 71. Обчислення пенсій особам, які навчаються
Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам,
клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам при обчисленні
пенсії за їх бажанням за період навчання замість
заробітку може враховуватися стипендія.
Стаття 72. Обчислення заробітку за період роботи за межами
України
При обчисленні середньомісячного заробітку працівникам за
роботу за межами України враховується заробітна плата, яку вони
одержували перед виїздом (статті 64-67), або за їх вибором
заробіток, що визначається відповідно до статті 73 цього Закону, а
за умови сплати в цей період внесків до Пенсійного фонду України -
на загальних підставах.
Стаття 73. Обчислення пенсій громадянам України -
переселенцям з інших держав
Пенсії громадянам України - переселенцям з інших держав, які
не працювали в Україні, обчислюються з розрахунку
середньомісячного заробітку працівників відповідної професії та
кваліфікації в Україні на час призначення пенсії (за даними
відповідної профспілки), а за умови сплати повністю необхідної
суми страхових внесків до Пенсійного фонду України - на загальних
підставах.
Стаття 74. Обчислення пенсій сім'ям пенсіонерів
Сім'ям пенсіонерів пенсії в разі втрати годувальника
обчислюються з того ж заробітку, з якого обчислювалась пенсія
годувальника.
Сім'ям тих пенсіонерів, які мали право на перерахунок пенсії
в порядку, передбаченому статтею 69 цього Закону, пенсії
обчислюються із заробітку, з якого було проведено або могло бути
проведено перерахунок пенсії годувальника.

{ Статтю 75 виключено на підставі Закону N 307/97-ВР від
04.06.97 }

Стаття 76. Члени сім'ї, на яких нараховуються надбавки до
пенсій
Надбавки до пенсій, встановлені для непрацюючих пенсіонерів,
які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї,
нараховуються на членів сім'ї, зазначених у статтях 37, 38, 40 і
41 цього Закону. Ці надбавки не нараховуються на тих членів сім'ї,
які одержують трудову або соціальну пенсію.
При наявності в сім'ї двох або більше непрацюючих пенсіонерів
кожний непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їх спільному
утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з
пенсіонерів за їх вибором.
Стаття 77. Підвищення пенсій деяким категоріям громадян
Призначені пенсії підвищуються: а) пенсії за віком інвалідам війни - на суму мінімального
розміру пенсії по інвалідності, встановленого Законом України про
пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ для інвалідів війни з
числа солдатів і матросів строкової служби по відповідній групі
інвалідності; { Пункт "а" статті 77 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3284-12 від 17.06.93 } б) іншим учасникам війни з числа військовослужбовців, які
проходили службу в складі діючої армії, партизанських загонах і
з'єднаннях, військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях
при виконанні інтернаціонального обов'язку та особам
вільнонайманого складу діючої армії, батькам та дружині, якщо вона
не взяла повторний шлюб, військовослужбовців, які загинули на
фронті, при виконанні інтернаціонального обов'язку або інших
обов'язків військової служби, - на 50 процентів мінімальної пенсії
за віком; в) пенсії по інвалідності з дитинства внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, пов'язаних з бойовими діями в період
Великої Вітчизняної війни чи пов'язаних з їх наслідками, а також
пенсії в разі втрати годувальника інвалідам з дитинства
внаслідок зазначених причин - на 15 процентів мінімальної пенсії
за віком; г) громадянам, які необгрунтовано зазнали політичних репресій
і згодом були реабілітовані, призначені пенсії - на 50
процентів, а членам їх сімей, яких було примусово переселено, - на
25 процентів мінімальної пенсії за віком.
Стаття 78. Перерахунок пенсії у зв'язку із зміною в сімейному
стані, влаштуванням на роботу або її припиненням
У тих випадках, коли після призначення пенсії пенсіонер у
зв'язку із зміною в сімейному стані, влаштуванням на роботу або її
припиненням здобуває або втрачає право на надбавку на
непрацездатних членів сім'ї або розмір цієї надбавки підлягає
зміні, провадиться відповідний перерахунок пенсії.
Стаття 79. Визначення суми заробітку та розміру пенсії
При обчисленні суми середньомісячного заробітку та
встановленні розміру пенсії частина карбованця менше п'ятдесяти
копійок не враховується, а п'ятдесят копійок і більше округлюється
до карбованця.
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ
Стаття 80. Порядок звернення за призначенням пенсії
Заява про призначення пенсії працюючим подається за місцем
роботи, а непрацюючим - до зазначених у статті 81 цього Закону
органів за місцем проживання заявника. { Стаття 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2981-III
( 2981-14 ) від 17.01.2002 }
Стаття 81. Органи, що призначають пенсії
Призначення пенсій і оформлення документів для їх виплати
здійснюється органами Пенсійного фонду України. { Стаття 81 в редакції Закону N 2981-III ( 2981-14 ) від
17.01.2002 }
Стаття 82. Строки розгляду документів про
призначення пенсій
Документи про призначення пенсій розглядаються органом, що
призначає пенсії (стаття 81), не пізніше 10 днів з дня їх
надходження.
Повідомлення про відмову в призначенні пенсії із зазначенням
причин відмови та порядку оскарження орган, що призначає пенсії,
видає або надсилає підприємству, організації або заявникові не
пізніше 5 днів після винесення відповідного рішення. { Частина друга статті 82 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2981-III ( 2981-14 ) від 17.01.2002 }
Стаття 83. Строки призначення пенсій
Пенсії призначаються з дня звернення за пенсією, крім таких
випадків, коли пенсії призначаються з більш раннього строку: а) пенсії за віком та по інвалідності призначаються з дня
досягнення пенсійного віку або відповідно встановлення
інвалідності органами медико-соціальної експертизи, якщо звернення
за пенсією надійшло не пізніше 3 місяців з дня досягнення
пенсійного віку або встановлення інвалідності; б) пенсії у разі втрати годувальника призначаються з дня
виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед
зверненням за пенсією.
Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня
подання відповідної заяви з усіма необхідними документами.
Стаття 84. Строки перерахунку призначеної пенсії
Перерахунок призначеної пенсії провадиться з таких строків: при виникненні права на підвищення пенсії - з першого числа
місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо
відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до
15-го числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо
заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15-го
числа; при настанні обставин, які тягнуть за собою зменшення пенсії,
з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо вони
мали місце до 15-го числа включно, і з першого числа наступного
місяця, якщо вони мали місце після 15-го числа.
У випадках, передбачених статтями 35 і 47 цього Закону,
перерахунок пенсії провадиться із строків, зазначених у цих
статтях.
ВИПЛАТА ПЕНСІЙ
Стаття 85. Виплата пенсій
Пенсії виплачуються без урахування одержуваного заробітку
(прибутку) за місцем проживання пенсіонера, незалежно від
реєстрації місця проживання. { Частина перша статті 85 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 }
Виплата пенсій провадиться за поточний місяць загальною
сумою у встановлені строки, але не пізніше 25 числа місяця, за
який виплачується пенсія. { Статтю 85 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2631-III
( 2631-14 ) від 11.07.2001 }
Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії
за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до
пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок
окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів,
установлених для осіб, які втратили працездатність. { Статтю 85 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 }
{ Частина третя статті 85 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 )
від 08.07.2011 }
Стаття 86. Виплата пенсій за довіреністю
Пенсія може виплачуватись за довіреністю, порядок оформлення
і строк дії якої визначається законодавством.
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Вівторок, 05 листопада 1991 1788 – XII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"