Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 796-XII від 28.02.1991р. «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 • Версія для друку
 •  
 
 Стаття 40. Оплата праці військовослужбовців, 
військовозобов'язаних, вільнонайманих, які
несуть службу на територіях радіоактивного
забруднення
Військовослужбовцям, які несуть службу на територіях
радіоактивного забруднення, підвищення оплати праці провадиться
шляхом нарахування на оклади грошового утримання надбавок,
встановлених статтею 39 цього Закону. Військовозобов'язаним, вільнонайманим, призваним та
направленим для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, а
також тим, які несуть службу на територіях радіоактивного
забруднення, оплата праці провадиться згідно із статтею 39 цього
Закону за всі календарні дні роботи на підставі довідки, яка
надається військовою частиною.
{ Дію статті 41 зупинено на 2007 рік в частині виплати
компенсацій і допомог у розмірах відповідно до мінімальної
заробітної плати згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від
19.12.2006; додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } { Дію статті 41
зупинено на 2006 рік в частині виплати компенсацій і допомог у
розмірах відповідно до мінімальної заробітної плати згідно із
Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 }
Стаття 41. Оплата праці працівників, які перебувають
у відрядженні на територіях радіоактивного
забруднення
Працівникам, тимчасово переведеним або відрядженим для
роботи на територіях радіоактивного забруднення, оплата праці
провадиться з урахуванням доплат, передбачених статтею 39 цього
Закону, виплачуються добові у розмірі, передбаченому
законодавством. У зоні відчуження добові виплачуються у
підвищеному розмірі, який встановлюється Кабінетом Міністрів
України. { Частина перша статті 41 в редакції Закону N 2532-12
від 01.07.92, із змінами, внесеними згідно із Законом N 230/96-ВР
від 06.06.96 } Працівникам, відрядженим на будівництво об'єктів, пов'язаних
з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, замість добових
виплачується 75 процентів середньої заробітної плати за місцем
основної роботи.
{ Частину третю статті 41 виключено на підставі Закону
N 230/96-ВР від 06.06.96 }

{ Статтю 42 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

Стаття 43. Оплата праці працівників, зайнятих спеціальною
переробкою, утилізацією, дослідженням сировини
і матеріалів з підвищеною внаслідок
Чорнобильської катастрофи радіоактивністю, а
також контролем, ремонтом і спеціальною
обробкою радіоактивно забруднених технічних
засобів
Оплата праці працівників, зайнятих спеціальною переробкою,
утилізацією, дослідженням сировини і матеріалів з підвищеною
внаслідок Чорнобильської катастрофи радіоактивністю, провадиться
за підвищеними на 25 процентів тарифними ставками (відрядними
розцінками) і посадовими окладами за умови розташування
підприємства поза зонами радіоактивного забруднення і постійної
потужності дози зовнішнього опромінення на робочому місці понад 50
мікрорентген на годину. Оплата праці працівників, зайнятих ремонтом і обслуговуванням
технічних засобів та обладнання, їх спеціальною обробкою,
проведенням дозиметричного контролю, провадиться за підвищеними на
25 процентів тарифними ставками (відрядними розцінками),
посадовими окладами за умови, що поверхневе забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи цих технічних засобів та обладнання
перевищує встановлені норми. { Стаття 43 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }
{ Дію статті 44 зупинено на 2007 рік в частині виплати
компенсацій і допомог у розмірах відповідно до мінімальної
заробітної плати згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від
19.12.2006; додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } { Дію статті 44
зупинено на 2006 рік в частині виплати компенсацій і допомог у
розмірах відповідно до мінімальної заробітної плати згідно із
Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 }
Стаття 44. Оплата праці у вихідні та святкові дні на
територіях радіоактивного забруднення
Оплата праці у вихідні та святкові дні на територіях
радіоактивного забруднення провадиться в подвійному розмірі з
урахуванням доплат, встановлених статтею 39 цього Закону. { Стаття 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230/96-ВР
від 06.06.96 }
{Статтю 45 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 -
щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}

{ Статтю 46 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

Стаття 47. Щорічні відпустки працівникам, які працюють
(перебувають у відрядженні) на територіях
радіоактивного забруднення
Працівники, які працюють (перебувають у відрядженні) на
територіях радіоактивного забруднення, надається щорічна відпустка
тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу: - у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового)
відселення - 44 календарні дні. Загальна тривалість відпустки не
повинна перевищувати 56 календарних днів; - у зоні гарантованого добровільного відселення - 37
календарних днів. Загальна тривалість відпустки не повинна
перевищувати 49 календарних днів; - у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 30
календарних днів. Загальна тривалість відпустки не повинна
перевищувати 42 календарних днів. Зазначені відпустки надаються без урахування додаткової
відпустки, передбаченої законодавством України. В усіх випадках тривалість щорічної відпустки не повинна бути
меншою за передбачену законодавством України для будь-якої
категорії працівників. За працівниками, які отримують відпустку
більшої тривалості, ніж передбачено цим Законом, її тривалість
зберігається. { Стаття 47 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }
Р о з д і л VIII
ПЕНСІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ, ВІДНЕСЕНИМ ДО
КАТЕГОРІЙ 1, 2, 3, 4
Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам,
які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи,
інших ядерних аварій та випробувань, учасникам ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій,
ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної
зброї, сім’ям у зв’язку із втратою годувальника та щорічна допомога на оздоровлення
Одноразова компенсація виплачується учасникам ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської
катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, особам,
які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних
робіт, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій
та випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них
регламентних робіт, дружинам (чоловікам), якщо та (той) не
одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана
з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків
інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних
зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, сім’ям, які
втратили годувальника, та батькам померлого із числа осіб,
віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською
катастрофою, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською
катастрофою.

Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали
участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях,
у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних
зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших
обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним
до категорії 1, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь у ядерних випробуваннях,
у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних
зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших
обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним
до категорії 2 або 3, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з
Чорнобильською катастрофою, кожній дитині, яка втратила одного з
батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи, та евакуйованим із зони
відчуження у 1986 році.
Компенсація та допомога, передбачені цією статтею, виплачуються
в порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

{Текст статті 48 в редакції Закону № 2532-XII від 01.07.92; із змінами,
внесеними згідно із Законами № 230/96-ВР від 06.06.96,
№ 563-XIV від 25.03.99, № 2638-III від 11.07.2001;
в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; стаття 48 в редакції
Закону № 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності
норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення";
в редакції Законів № 1339-VIII від 21.04.2016, № 2082-VIII від 06.06.2017}

{Щодо дії тексту статті 48 додатково див. Закони № 3235-IV від 20.12.2005,
№ 489-V від 19.12.2006, Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 від 09.07.2007}
   Стаття 49. Пенсії особам, віднесеним до 
категорій 1, 2, 3, 4
{ Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких
поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за
віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), пункту "в" частини
другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої
експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на
екологічно безпечну систему" ( 309-14 ) та статті 21 Закону
України ( 3721-12 ) "Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у
період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством
для відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із Законом
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення
Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
{ Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії
або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги
та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до
пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих)
у 2006-2007 роках відповідно до цього Закону не може перевищувати
12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом
першим частини першої статті 28 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а
по інших категоріях пенсіонерів розмір пенсії або щомісячного
довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за
особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007
році, не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць згідно із
Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
{ Установити, що розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за
особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством), призначених у 2006 році відповідно
до цього Закону, не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за
віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від
20.12.2005 }
{ Установити, що у 2006 році достроково призначена пенсія за віком
з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) у період до досягнення пенсійного
віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб,
працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, не
виплачується згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від
20.12.2005 }
Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4,
встановлюються у вигляді: а) державної пенсії; б) додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, яка
призначається після виникнення права на державну пенсію.
Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну
здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна
додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у порядку
та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

{Текст статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2532-XII від 01.07.92, № 230/96-ВР від 06.06.96; в редакції
Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною
згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008;
текст статті 50 в редакції Закону № 76-VIII від 28.12.2014 -
щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}
   Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну 
здоров'ю, особам, віднесеним до категорій
2, 3, 4

Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається
щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю,
у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

{Текст статті 51 в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; текст статті 51 в редакції Закону
№ 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності норм зазначеного
Закону див. "Прикінцеві положення"}
Стаття 52. Щомісячна компенсація сім'ям за втрату
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи

Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається
на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні,
у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

{Частини першу та другу статті 52 замінено однією частиною згідно
із Законом № 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності норм
зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}
   Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, 
заподіяну здоров'ю, та щомісячної
компенсації сім'ям за втрату годувальника

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна
компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати
десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

{Текст статті 53 в редакції Закону № 76-VIII від 28.12.2014 -
щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}
   Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 
та у зв'язку з втратою годувальника

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання,
і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку,
одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі
відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення
пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати
3,0 тис. карбованців.

Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності,
що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку
з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.

{Стаття 54 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2532-12 від 01.07.92,
Декретом № 29-93 від 26.03.93, Законами № 3285-12 від 17.06.93,
№ 230/96-ВР від 06.06.96, № 3108-IV від 17.11.2005, № 107-VI від 28.12.2007;
текст статті 54 в редакції Закону № 76-VIII від 28.12.2014 -
щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}
   Стаття 55. Умови надання пенсій за віком особам, які 
працювали або проживали на територіях
радіоактивного забруднення
Особам, які працювали або проживали на територіях
радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням
пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ):
{ Абзац перший частини першої статті 55 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 } ____________________________________________________________
N | Категорії осіб, які постраждали |Зменшен- п/п| |ня віку ___|_______________________________________________|________
1. Учасники ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС:
- які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днів 10 років
- які працювали у 1987 році у зоні відчуження не менше 14 календарних днів 8 років - які працювали з 1 липня 1986 року по 31 груд- ня 1986 року у зоні відчуження від 1 до 5 кален- дарних днів, у 1987 році - від 10 до 14 кален- дарних днів, у 1988 році - не менше 30 кален- дарних днів, на діючих пунктах санітарної оброб- ки населення і дезактивації техніки або їх бу- дівництві - не менше 14 календарних днів у 1986 році 5 років { Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 55 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }
Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо
шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у
встановленому порядку (чоловіки - 10 років і більше, жінки - 7
років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується
додатково на три роки понад передбачений цією статтею. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами
праці за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і
показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки - 12
років 6 місяців і більше, жінки - 10 років і більше), вік виходу
на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений
цією статтею.
2. Потерпілі від Чорнобильської катастрофи:
- евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження
у 1986 році 10 років
- евакуйовані з інших територій зони відчуження
у 1986 році 8 років
- особи, які постійно проживали або
постійно проживають чи постійно працювали 4 роки *
або постійно працюють у зоні безумовного та додатково
(обов'язкового) відселення за умови, що 1 рік за кож-
вони за станом на 1 січня 1993 року прожили ний рік про-
або відпрацювали у цій зоні не менше живання, робо-
2 років ти, але не
більше
9 років
- особи, які постійно проживали або 3 роки *
постійно проживають чи постійно працювали та додатково
або постійно працюють у зоні гарантованого 1 рік за 2
добровільного відселення за умови, що вони роки про-
за станом на 1 січня 1993 року прожили або живання, робо-
відпрацювали у цій зоні не менше 3 років ти, але не
більше
6 років
- особи, які постійно проживали або постійно 2 роки *
проживають чи постійно працювали або та додатково
постійно працюють у зоні посиленого 1 рік за 3
радіологічного контролю за умови, що вони роки про-
за станом на 1 січня 1993 року прожили або живання, робо-
відпрацювали у цій зоні не менше 4 років ти, але не
більше
5 років
- особи, які працювали з моменту аварії до 2 роки
1 липня 1986 року не менше 14 календарних
днів або не менше трьох місяців протягом
1986-1987 років за межами зони відчуження
на роботах з особливо шкідливими умовами
праці (за радіаційним фактором), пов'яза-
ними з ліквідацією наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, що виконувалися за
урядовими завданнями { Абзац сьомий пункту 2 частини першої статті 55 в редакції
Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }
———————————— * Початкова величина зниження пенсійного віку
встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно
працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31 липня 1986
року незалежно від часу проживання або роботи в цей період.
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на
підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці за списком N 1 (чоловіки - 10 років і
більше, жінки - 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію
зменшується додатково на два роки понад передбачений цією статтею. Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на
інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2
(чоловіки - 12 років 6 місяців і більше, жінки - 10 років і
більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік
понад передбачений цією статтею. Пенсійний вік за бажанням особи може бути знижено тільки за
однією підставою, передбаченою цією статтею, якщо не обумовлено
інше. При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене
цією статтею, застосовується також до завершення періоду
збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року. { Частина друга статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
Призначення та виплата пенсій названим категоріям провадиться
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) і цього Закону. { Частина третя статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 }
{ Стаття 55 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }
Стаття 56. Пільги щодо обчислення стажу роботи (служби)
1. Час роботи, служби (в тому числі державної) з ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження
зараховується до стажу роботи, стажу державної служби, вислуги
років, яка надає право на пенсію за вислугу років відповідно до
Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ): до 1 січня
1988 року - у потрійному, а з 1 січня 1988 року до 1 січня 1993
року - у полуторному розмірі (у тому числі за списком N 1
( 36-2003-п )). З 1 січня 1993 року та в наступні роки пільги з
обчислення стажу роботи у зоні відчуження визначаються Кабінетом
Міністрів України. { Пункт 1 статті 56 в редакції Закону
N 230/96-ВР від 06.06.96; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005; в редакції Закону N 231-V
( 231-16 ) від 05.10.2006 } 2. Право на пенсію в повному розмірі мають громадяни,
віднесені до категорій 1, 2, 3, 4, за умови стажу роботи не менш
як: чоловіки - 20 років, жінки - 15 років, із збільшенням пенсії
на один процент заробітку за кожний рік роботи понад встановлений
цим пунктом стаж, але не вище 75 процентів заробітку, а
громадянам, які відпрацювали за списком N 1, чоловіки - 10 років
і більше, жінки - 7 років 6 місяців і більше - не вище 85
процентів заробітку. 3. Громадянам, віднесеним до категорій 1, 2, 3 і 4,
надається статус ветерана праці за умови наявності у них стажу
роботи на 10 років більшого за встановлений пунктом 2 цієї статті
(у жінок - 25 років, у чоловіків - 30 років). { Статтю 56
доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3108-IV ( 3108-15 ) від
17.11.2005 }
Стаття 57. Пільги по обчисленню середньомісячного заробітку
Обчислення середньомісячного заробітку провадиться відповідно
до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ). У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої
статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) за бажанням того, хто звернувся
за пенсією, середньомісячний фактичний заробіток для обчислення
пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на
територіях радіоактивного забруднення. Якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала на
територіях радіоактивного забруднення: менше 12 місяців, - середньомісячний заробіток визначається
шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи
на кількість цих місяців; не менше 30 календарних днів у двох місяцях, -
середньомісячний заробіток визначається за будь-які фактично
відпрацьовані 30 календарних днів роботи; менше місяця, - середньомісячний заробіток визначається за
цей календарний місяць з додаванням до заробітку на основній
роботі. Порядок обчислення середньомісячного заробітку для
призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва
чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до
статті 54 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України. Особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС у 1986 році, а також в евакуації населення на
добровільній безплатній основі і стали інвалідами внаслідок
Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними
документами, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з
п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був
встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження. { Стаття 57 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3108-IV
( 3108-15 ) від 17.11.2005; в редакції Закону N 231-V ( 231-16 )
від 05.10.2006 }
Стаття 58. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам

Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, пенсії, призначені відповідно до цього Закону:

{Абзац перший частини першої статті 58 в редакції Закону № 911-VIII від 24.12.2015;
із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016}

особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій,
осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"), які займають посади державної служби, визначені Законом
України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу", а також працюють на
посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру",
"Про судоустрій і статус суддів", призначені пенсії/щомісячне довічне грошове
утримання не виплачуються;

{Абзац другий частини першої статті 58із змінами, внесеними згідно
із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016}

у період роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни
III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія
пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту") на інших посадах/роботах пенсії, розмір яких перевищує
150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру,
але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб,
які втратили працездатність.

Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється.

З 1 січня 2018 року пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, виплачуються в повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).

{Частина третя статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 911-VIII від 24.12.2015, № 1774-VIII від 06.12.2016}

{Стаття 58 в редакції Закону № 213-VIII від 02.03.2015}
   Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь 
у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Пенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового
забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами.
Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається
відповідно до статті 51 цього Закону. { Частина перша статті 59 в
редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей
пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в
порядку, визначених законодавством України для осіб, які стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони
дістали при виконанні обов'язків військової служби (службових
обов'язків) або відповідно до статті 54 цього Закону. Особам, які брали участь у ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової
служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія по інвалідності
обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з
п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був
встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження. { Частина третя статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }
Стаття 59-1. Виплата пенсій громадянам України, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, у разі виїзду за кордон
У разі виїзду пенсіонера із числа постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи на постійне місце проживання за кордон
пенсія, призначена в Україні, крім пенсії, зазначеної в частині
другій цієї статті, виплачується в порядку, передбаченому статтею
51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ).
Пенсія по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи
захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначена
згідно із статтею 54 цього Закону, в разі виїзду пенсіонера на
постійне місце проживання за кордон виплачується органом, що
призначає пенсії. При цьому застосовується порядок переведення в
інші країни пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва
або професійного захворювання, що визначається Кабінетом Міністрів
України. { Закон доповнено статтею 59-1 згідно із Законом N 3108-IV
( 3108-15 ) від 17.11.2005 }
Стаття 60. Право вибору пільг та компенсацій особами,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
які мають одночасно право на інші пільги та компенсації,
передбачені законодавством України, надаються за їх вибором
пільги та компенсації відповідно до одного із законів України.

{Стаття 60 в редакції Закону № 76-VIII від 28.12.2014 -
щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}
              Р о з д і л IX 
ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Стаття 61. Пільги щодо оподаткування об'єднань громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
Пільги щодо оподаткування об'єднань громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлюються законами про
оподаткування. { Стаття 61 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12 від
01.07.92, Декретом N 12-92 від 26.12.92, Законами N 3180-12 від
05.05.93, N 498/95-ВР від 22.12.95, в редакції Закону N 230/96-ВР
від 06.06.96 }
Р о з д і л X
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 62. Роз'яснення порядку застосування цього Закону
Роз'яснення порядку застосування цього Закону провадиться у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рішення якого є
обов'язковими для виконання міністерствами та іншими центральними
та місцевими органами виконавчої влади, всіма суб'єктами
господарювання незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм
власності. { Стаття 62 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від
16.10.2012 }
Стаття 63. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією
цього Закону

Фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією цього Закону,
здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого
бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

{Стаття 63 в редакції Закону № 2532-12 від 01.07.92;
текст статті 63 в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; стаття 63 в редакції Закону
№ 911-VIII від 24.12.2015}
Стаття 64. Відповідальність осіб за порушення цього Закону
Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, утаюванні або
навмисному перекрученні відомостей про стан радіаційної обстановки
або про захворюваність людей, у видачі документів, посвідчень,
вчиненні будь-яких інших діянь, що призводять до незаконного
одержання громадянами прав і пільг, передбачених цим Законом,
несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну
відповідальність, встановлену законодавством України.
Стаття 65. Порядок видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
1. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та потерпілим від Чорнобильської катастрофи видаються
посвідчення, виготовлені за зразками, затвердженими Кабінетом
Міністрів України.
Дітям, які не досягли повноліття, посвідчення видаються на
загальних підставах та вручаються батькам.
2. При зміні категорії, а також у випадках, передбачених
статтею 17 цього Закону, посвідчення підлягає заміні. ( Пункт 2
статті 65 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 )
3. Посвідчення "Учасник ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС" та "Потерпілий від Чорнобильської катастрофи"
є документами, що підтверджують статус громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надають право користування
пільгами, встановленими цим Законом.
4. Видача посвідчень провадиться спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими
державними адміністраціями за поданням районних державних
адміністрацій. { Абзац перший пункту 4 статті 65 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }
Порядок видачі посвідчень встановлюється Кабінетом Міністрів
України. { Пункт 4 статті 65 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
{ Стаття 65 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }
Стаття 66. Поширення дії цього Закону на громадян
інших держав, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Громадяни інших держав, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, користуються всіма пільгами, що
передбачені цим Законом, у разі переїзду на постійне місце
проживання в Україну.
Стаття 67. Порядок підвищення розміру доплат, пенсій і
компенсацій, передбачених цим Законом
Конкретні розміри всіх доплат, пенсій і компенсацій
підвищуються Кабінетом Міністрів України відповідно до зміни
індексу вартості життя і зростання мінімальної заробітної плати.
Крім індексації пенсії, яка здійснюється відповідно до
законодавства про індексацію грошових доходів населення, у разі,
якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики, за минулий рік зросла, то з 1 березня
поточного року розмір пенсії підвищується в порядку, встановленому
частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ). { Статтю 67 доповнено частиною другою згідно із Законом N 231-V
( 231-16 ) від 05.10.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії
за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до
пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до
надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових
мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.
{ Статтю 67 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 231-V
( 231-16 ) від 05.10.2006; в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008;
в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі
заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії,
встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим
категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною)
не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених
для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017
року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі
заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії,
встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим
категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною)
не може перевищувати 10740 гривень.

{Статтю 67 доповнено частиною третьою згідно із Законом
№ 231-V від 05.10.2006; в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Законів
№ 3668-VI від 08.07.2011, № 1774-VIII від 06.12.2016}
{ Стаття 67 в редакції Закону N 230/96 від 06.06.96 } 
Стаття 68. Підстави для припинення виплати компенсацій та
надання пільг за проживання на території зони
безумовного (обов'язкового) відселення
Виплата компенсацій і надання пільг, передбачених статтями 37
і 46 цього Закону, громадянам, які проживають на території зони
безумовного (обов'язкового) відселення, припиняється у разі їх
відмови від переселення в збудоване для цієї мети житло (житлові
умови повинні відповідати вимогам, передбаченим житловим
законодавством). На зазначених громадян у період їх подальшого
проживання на радіоактивно забрудненій території не поширюється
також пільга щодо зменшення пенсійного віку, передбачена статтею
55 цього Закону.
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 28 лютого 1991 797-XII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"