Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Митний кодекс № 92-IV від 11.07.2002р.

  • Версія для друку
  •  
 
Проби та зразки товарів, що перебувають під митним контролем, 
з дозволу митного органу можуть братися також декларантами та
відповідними органами державного контролю.
Проби та зразки товарів беруться у мінімальній кількості, що
забезпечує можливість проведення їх дослідження (аналізу,
експертизи) за нормативами, затвердженими спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Про взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним
контролем, складається акт за формою, встановленою спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи.
Декларанти мають право бути присутніми під час взяття проб та
зразків товарів посадовими особами митного органу та інших органів
державного контролю. Взяття проб та зразків товарів, що
перебувають під митним контролем, іншими органами державного
контролю, а також декларантами здійснюється у присутності
посадових осіб митних органів. Декларанти зобов'язані сприяти
посадовим особам митних органів під час взяття проб та зразків
товарів і здійснювати за свій рахунок вантажні та інші необхідні
операції.
Окрема митна декларація на проби та зразки товарів не
подається за умови, що відомості про них будуть наведені в митній
декларації, яка подається щодо всіх товарів, які переміщуються
через митний кордон України.
Декларанти мають право ознайомлюватися з результатами
проведеного дослідження (аналізу, експертизи) взятих проб та
зразків товарів та отримувати копії результатів досліджень
(аналізів, експертиз).
Митні органи мають бути ознайомлені з результатами проведених
досліджень (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів, що
перебувають під митним контролем, взятих іншими органами
державного контролю, а також декларантами. Митним органам також
повинні надаватися копії результатів таких досліджень (аналізів,
експертиз).
Митні органи не відшкодовують витрат, понесених декларантом в
результаті взяття проб та зразків товарів, що перебувають під
митним контролем. Витрати на проведення дослідження (аналізу,
експертизи) проб та зразків товарів, понесені митними органами та
митними лабораторіями, особою, яка має повноваження щодо таких
товарів, не відшкодовуються, крім випадків, коли таке дослідження
(аналіз, експертиза) проводиться з ініціативи зазначеної особи.
Порядок взяття проб та зразків товарів, строк проведення їх
дослідження (аналізу, експертизи), а також розпорядження ними
( 1862-2002-п ) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 76. Подання митним органам актів, складених
підприємствами
Підприємства, що переміщують товари через митний кордон
України, в присутності посадової особи митного органу складають
акти про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у
необхідних для здійснення митного контролю документах, про
пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування. Зазначені акти
подаються відповідним митним органам.
Форма акта встановлюється спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Стаття 77. Мова документів, які подаються для здійснення
митного контролю та митного оформлення
Документи, необхідні для здійснення митного контролю та
митного оформлення товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України при здійсненні
зовнішньоекономічних операцій, подаються митному органу
українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є
Україна, або іншою іноземною мовою, яка є поширеною у світі. Якщо
оригінали таких документів складені іншою мовою, декларант має
забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.
Стаття 78. Строки митного оформлення
Митне оформлення здійснюється митним органом, як правило,
протягом однієї доби з часу пред'явлення товарів і транспортних
засобів, що підлягають митному оформленню, подання митної
декларації та всіх необхідних документів і відомостей.
Митне оформлення вважається завершеним після виконання митним
органом митних процедур, визначених ним на підставі цього Кодексу
відповідно до заявленого митного режиму.
Стаття 79. Спрощений порядок митного оформлення деяких
видів товарів
У разі переміщення через митний кордон України товарів,
необхідних для подолання наслідків стихійного лиха, аварій,
катастроф, епідемій, а також живих тварин, органів та інших
анатомічних матеріалів людини для потреб трансплантації, товарів,
що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання,
радіоактивних матеріалів, фото-, аудіо- і відеоматеріалів для
засобів масової інформації, товарів міжнародної технічної та
гуманітарної допомоги, товарів, що слідують за процедурою МДП, їх
митне оформлення здійснюється першочергово у спрощеному порядку.
Умови застосування спрощеного порядку митного оформлення
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 80. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог,
виконання яких забезпечує можливість митного
оформлення
У разі відмови у митному оформленні та пропуску через митний
кордон України товарів і транспортних засобів митний орган
зобов'язаний видавати заінтересованим особам письмове повідомлення
із зазначенням причин відмови та вичерпним роз'ясненням вимог,
виконання яких забезпечує можливість митного оформлення та
пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон
України.
Глава 11
ДЕКЛАРУВАННЯ
Стаття 81. Процедура декларування
Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою
формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей
про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний
кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх
митного контролю та митного оформлення.
Умови та порядок застосування форм декларування, перелік
( 80-2006-п ) відомостей, необхідних для здійснення митного
контролю та митного оформлення, визначаються Кабінетом Міністрів
України, а порядок заповнення митних декларацій та інших
документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і
транспортних засобів, встановлюється спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню,
встановлюється цим Кодексом та актами Кабінету Міністрів України.
Стаття 82. Тимчасова та неповна декларація
Якщо декларант з поважних причин, перелік яких визначається
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи, не може здійснити у повному обсязі
декларування товарів і транспортних засобів, які ввозяться на
митну територію України, безпосередньо під час переміщення їх
через митний кордон України (крім товарів, які переміщуються
транзитом через територію України), такі товари можуть бути
випущені у вільний обіг у спрощеному порядку після подання митному
органу тимчасової чи неповної декларації та під зобов'язання про
подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку не
пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг.
Рішення про можливість випуску товарів у вільний обіг з
наступним оформленням митних документів у повному обсязі
приймається митним органом виходячи з обставин переміщення таких
товарів через митний кордон України, характеристики підприємства,
установи, організації та за умови сплати належних податків і
зборів у повному обсязі.
Стаття 83. Періодична митна декларація
У разі якщо товари регулярно переміщуються через митний
кордон України однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та
підставах, митний орган може дозволити такій особі подавати
періодичну митну декларацію, яка оформляється на переміщення
товарів за певний погоджений з митним органом період.
Порядок та умови подання періодичної митної декларації
визначаються Кабінетом Міністрів України ( 1985-2002-п ).
Стаття 84. Місце декларування
Товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний
кордон України, декларуються митному органу, який здійснює митне
оформлення цих товарів і транспортних засобів.
Транспортні засоби, що використовуються для переміщення
товарів, декларуються одночасно з цими товарами, за винятком
випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.
Морські, річкові та повітряні судна декларуються митному
органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України
або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України.
Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, які
перевозять пасажирів, декларуються в місці перетину митного
кордону України або в митному органі за місцем розташування
власника транспортного засобу.
Стаття 85. Строки декларування
Митна декларація подається митному органу, який здійснює
митне оформлення, протягом 10 днів з дати доставлення товарів і
транспортних засобів у митний орган призначення.
Товари, що переміщуються через митний кордон України
громадянами, декларуються митному органу одночасно з пред'явленням
цих товарів.
Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, в яких
перевозяться пасажири, у разі в'їзду на митну територію України
декларуються митному органу не пізніше ніж через три години з
моменту прибуття у пункт пропуску на митному кордоні України, а у
разі виїзду за межі митної території - не пізніше ніж за три
години до перетинання митного кордону України.
Зазначені строки можуть продовжуватися у порядку та на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
Стаття 86. Прийняття митної декларації
Митна декларація приймається та реєструється митним органом у
порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України або
уповноваженим ним органом.
Подання митної декларації повинно супроводжуватися наданням
митному органу комерційних супровідних та інших необхідних
документів, перелік ( 80-2006-п ) яких визначається Кабінетом
Міністрів України або уповноваженим ним органом.
Митна декларація приймається митним органом, якщо
встановлено, що в ній містяться всі необхідні відомості і до неї
додано всі необхідні документи. Дата і час прийняття митної
декларації фіксуються посадовою особою митного органу, що її
прийняла, проставленням відміток на бланку митної декларації та
відповідним записом у документах митного органу.
З моменту прийняття митної декларації вона є документом, що
засвідчує факти, які мають юридичне значення.
Митний орган не має права відмовити в прийнятті митної
декларації, якщо декларантом виконано всі умови, встановлені цим
Кодексом.
Відмова митного органу в прийнятті митної декларації повинна
бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово
повідомлено декларанту.
Стаття 87. Декларанти
Декларантами можуть бути підприємства або громадяни, яким
належать товари і транспортні засоби, що переміщуються через
митний кордон України, або уповноважені ними митні брокери
(посередники).
Декларантами товарів і транспортних засобів, що належать
громадянам, також можуть бути громадяни, уповноважені власниками
зазначених товарів і транспортних засобів на здійснення
декларування нотаріально посвідченими дорученнями.
Стаття 88. Обов'язки декларанта
Декларант виконує всі обов'язки і несе у повному обсязі
відповідальність, передбачену цим Кодексом, незалежно від того, чи
він є власником товарів і транспортних засобів, які переміщуються
через митний кордон України, митним брокером чи іншою
уповноваженою особою.
Декларант зобов'язаний:
здійснити декларування товарів і транспортних засобів
відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;
на вимогу митного органу пред'явити товари і транспортні
засоби для митного контролю і митного оформлення;
надати митному органу передбачені законодавством документи і
відомості, необхідні для виконання митних процедур;
сплатити податки і збори.
Стаття 89. Попередня митна декларація
До ввезення товарів на митну територію України декларантом
може подаватися до відповідного митного органу попередня митна
декларація.
Подання попередньої митної декларації при ввезенні на митну
територію України підакцизних товарів є обов'язковим.
Порядок подання попередньої митної декларації, її форма та
перелік відомостей, що зазначаються у ній, встановлюються
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи відповідно до вимог цього Кодексу.
Стаття 90. Зміна, доповнення та відкликання митної декларації
З дозволу митного органу відомості, зазначені у митній
декларації, можуть бути змінені чи доповнені, а подана митна
декларація відкликана.
Зміна, доповнення чи відкликання можуть бути здійснені лише
до моменту прийняття митним органом митної декларації до митного
оформлення.
Зміна, доповнення та відкликання митної декларації після її
прийняття митним органом до митного оформлення не допускаються.
Внесення до митної декларації змін чи доповнень, які мають істотне
значення для застосування процедур митного контролю щодо товарів і
транспортних засобів або впливають на умови оподаткування товарів
чи застосування до них заходів нетарифного регулювання,
здійснюється шляхом подання митному органу нової митної
декларації, якщо це дозволяється відповідно до цього Кодексу.
Посадові особи митних органів не мають права заповнювати
митну декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в
митній декларації, за винятком внесення до неї відомостей, що
належать до компетенції митних органів.
Розділ IV
ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
Глава 12
ПОПЕРЕДНІ ОПЕРАЦІЇ
Стаття 91. Попередні операції
Попередніми операціями вважаються дії, що виконуються до
початку митного оформлення товарів і транспортних засобів.
Попередні операції покликані сприяти прискоренню митного
оформлення товарів і транспортних засобів, а також здійсненню
передбачених цим Кодексом митних процедур.
Умови та порядок застосування попередніх операцій,
передбачених цим Кодексом, не залежать від країни походження
товарів або країни їх відправлення.
Стаття 92. Подання документів митним органам у пунктах
пропуску на митному кордоні України
Якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів у
повному обсязі відповідно до їх митного режиму здійснюється не в
місці перетинання митного кордону, митному органу у пункті
пропуску на митному кордоні України подаються транспортні,
комерційні та інші супровідні документи, що містять відомості про
товари і транспортні засоби, достатні для прийняття рішення про
можливість їх пропуску через митний кордон України.
Стаття 93. Повідомлення митних органів про намір ввезти
товари на митну територію України та про намір
вивезти товари за межі митної території України
У разі ввезення товарів на митну територію України у
випадках, передбачених цим Кодексом, декларант заздалегідь
повідомляє відповідний митний орган про намір ввезти ці товари.
У разі вивезення товарів за межі митної території України
декларант попередньо повідомляє відповідний митний орган про намір
вивезти ці товари. Митний орган визначає час і місце доставки
зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного
оформлення.
Порядок повідомлення митного органу про намір ввезти товари
на митну територію України або вивезти товари з цієї території
встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи.
Положення цієї статті не застосовуються до морських, річкових
та повітряних суден, які перетинають митну територію України без
зупинки в порту чи аеропорту, розташованому на митній території
України.
Стаття 94. Доставка товарів та документів у місце, визначене
митним органом
Після подання зазначеного у статті 93 цього Кодексу
повідомлення декларант зобов'язаний доставити товари та документи
на них без будь-якої зміни їх стану у визначене митним органом
місце і забезпечити перебування їх у цьому місці до прибуття
посадових осіб митного органу.
Доставка товарів та документів на них повинна бути здійснена
в строк, визначений митним органом у межах звичайних строків
доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу,
встановленого маршруту та інших умов перевезення.
Товари та транспортні засоби, якими вони перевозяться, після
прибуття у місце доставки розміщуються у зонах митного контролю.
У місці доставки товари і транспортні засоби пред'являються,
а документи на них передаються митному органу. Заява про
пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного контролю
та передання документів на них мають бути зроблені у мінімально
можливий строк після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим
часом, встановленим для митного органу, - у мінімально можливий
строк після початку роботи цього органу.
Зміна місця стоянки транспортного засобу, вивантаження,
перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування
товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів ідентифікації
допускаються лише з дозволу митного органу.
Усі додаткові витрати, понесені декларантом внаслідок дій чи
обставин, передбачених цією статтею, митними органами не
відшкодовуються.
Глава 13
ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
Стаття 95. Пункти пропуску на митному кордоні України, через
які переміщуються товари і транспортні засоби
Переміщення товарів і транспортних засобів через митний
кордон України здійснюється через пункти пропуску на митному
кордоні України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів
України відповідно до міжнародних договорів України, укладених в
установленому законом порядку.
Переміщення окремих видів товарів через митний кордон України
може здійснюватися через спеціально визначені пункти пропуску на
митному кордоні України. Перелік таких пунктів пропуску
затверджується Кабінетом Міністрів України ( 1950-2002-п,
1057-2010-п ).
Стаття 96. Заборона щодо переміщення окремих товарів через
митний кордон України
Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її
територію товарів окремих видів можуть заборонятися законами
України.
Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари:
1) заборонені до ввезення в Україну;
2) заборонені до вивезення з України;
3) заборонені до транзиту через митну територію України;
4) щодо яких не було здійснено митне оформлення;
5) які переміщуються через митний кордон України з порушенням
вимог цього Кодексу та інших законів України.
До переміщення через митний кордон України у міжнародних
поштових відправленнях забороняються культурні цінності.
Рішення митних органів щодо заборони або дозволу переміщення
через митний кордон України конкретних товарів може бути оскаржено
до суду.
Стаття 97. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через
митний кордон України
У випадках, передбачених законом, на окремі товари можуть
запроваджуватися обмеження у разі їх переміщення через митний
кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України
здійснюється на підставі дозволів уповноважених органів державної
влади, що виконують відповідні контрольні функції.
Переліки товарів, переміщення яких через митний кордон
України здійснюється на підставі дозволів органів державної влади,
а також порядок видачі таких дозволів затверджуються Кабінетом
Міністрів України. Органи державної влади, уповноважені видавати
такі дозволи, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Порядок переміщення через митний кордон України валютних
цінностей встановлюється Національним банком України.
Порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску
через митний кордон України товарів, щодо яких встановлено
обмеження, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 98. Компетенція митних органів щодо здійснення
контролю за переміщенням культурних цінностей
через митний кордон України
Митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних
цінностей через митний кордон України у взаємодії зі спеціально
уповноваженим державним органом по контролю за переміщенням
культурних цінностей через державний кордон України та спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері
архівної справи і діловодства в порядку, встановленому законом.
Глава 14
ТИМЧАСОВЕ ЗБЕРІГАННЯ
Стаття 99. Склади тимчасового зберігання
Товари і транспортні засоби з моменту пред'явлення митному
органу і до їх випуску відповідно до обраного митного режиму
можуть перебувати на тимчасовому зберіганні під митним контролем.
Такі товари і транспортні засоби до завершення митного оформлення
з дозволу відповідного митного органу розміщуються на складах
тимчасового зберігання. Товари та транспортні засоби гуманітарної
допомоги до завершення їх митного оформлення з дозволу
відповідного митного органу розміщуються на складах організацій -
отримувачів гуманітарної допомоги. Митний режим щодо зазначених
товарів і транспортних засобів обирається під час передачі цих
товарів і транспортних засобів на тимчасове зберігання і не може
змінюватися їх власником або уповноваженою ним особою без
погодження з відповідним митним органом до закінчення строку
тимчасового зберігання. { Частина перша статті 99 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3397-IV ( 3397-15 ) від 07.02.2006 }
З метою створення сприятливих умов та скорочення часу
проведення митного контролю та митного оформлення митним органом
може прийматися рішення про організацію складів тимчасового
зберігання, що належать транспортно-експедиційним організаціям,
які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон
України, чи іншим підприємствам, зі створенням зони митного
контролю в межах таких складів.
Як склади тимчасового зберігання можуть використовуватися
відповідним чином облаштовані складські приміщення, резервуари,
криті чи відкриті майданчики, призначені для зберігання товарів і
транспортних засобів. Дозвіл на їх використання як складів
тимчасового зберігання надається митними органами, в зоні
діяльності яких розташовані такі приміщення, резервуари,
майданчики, у порядку, встановленому спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Допускається розміщення товарів і транспортних засобів, що
перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, на
складах митних органів.
Стаття 100. Дозвіл на використання приміщення, резервуару,
майданчика як складу тимчасового зберігання

Приміщення, резервуар або майданчик можуть бути використані
як склад тимчасового зберігання за наявності належним чином
оформленого дозволу відповідного митного органу.
Порядок розгляду заяви і видачі дозволу на використання
приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового
зберігання визначається Кабінетом Міністрів України або
уповноваженим ним органом.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи веде облік складів тимчасового зберігання та
дозволів на їх відкриття, що видаються митними органами.
Якщо власник складу тимчасового зберігання не виконує
обов'язків, додаткових вимог або обмежень, зазначених у статтях
104-106 цього Кодексу, дозвіл на використання приміщення,
резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання може бути
анульований митним органом, який його видав.
Порядок оскарження анулювання дозволу власником складу
тимчасового зберігання визначається законом.
Стаття 101. Типи складів тимчасового зберігання
Склади тимчасового зберігання можуть бути закритого та
відкритого типу.
Склади тимчасового зберігання закритого типу призначаються
виключно для зберігання власником складу товарів, що належать
йому.
Склади тимчасового зберігання відкритого типу призначаються
для використання будь-якими особами.
Обов'язковою умовою для отримання дозволу на використання
приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового
зберігання відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на
право здійснення митної брокерської діяльності. { Частина четверта статті 101 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010 }
Стаття 102. Взаємовідносини власника складу тимчасового
зберігання з особами, які розміщують товари і
транспортні засоби на складі
Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з
особами, які розміщують товари і транспортні засоби на складі,
визначаються договором зберігання.
Взаємовідносини митних органів, що є власниками складів, у
яких товари і транспортні засоби знаходяться на тимчасовому
зберіганні під митним контролем, з особами, які розміщують такі
товари і транспортні засоби на складі, здійснюються відповідно до
цього Кодексу та цивільного законодавства України.
Стаття 103. Документи, необхідні для розміщення товарів
і транспортних засобів на складі тимчасового
зберігання
Для розміщення товарів і транспортних засобів на складі
тимчасового зберігання митним органам подаються лише документи, що
дають змогу ідентифікувати ці товари і транспортні засоби та
підтверджують законні підстави знаходження цих товарів і
транспортних засобів у особи, яка бажає користуватися послугами
складу.
Стаття 104. Обов'язки власника складу тимчасового зберігання
Власник складу тимчасового зберігання зобов'язаний:
1) облаштувати склад і створити всі необхідні умови для
забезпечення митного контролю;
2) виключити можливість вилучення із складу поза митним
контролем товарів і транспортних засобів, які зберігаються на
складі;
3) не перешкоджати здійсненню митного контролю;
4) вести облік і подавати митному органу звітність щодо
товарів і транспортних засобів, які зберігаються на складі,
відповідно до порядку ( z0471-09 ), що встановлюється Кабінетом
Міністрів України або уповноваженим ним органом;
5) забезпечити неможливість проникнення сторонніх осіб на
склад, де зберігаються товари і транспортні засоби;
6) обладнати склад не менше ніж двома засобами забезпечення
(ідентифікації), один з яких має знаходитися у віданні митного
органу;
7) виконувати умови дозволу на використання приміщення,
резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання та вимоги
митного органу, в тому числі забезпечувати доступ посадових осіб
митного органу до товарів і транспортних засобів, що зберігаються
на складі, в будь-який час на їхню вимогу надавати митним органам
приміщення, обладнання і засоби зв'язку для здійснення і
забезпечення митного контролю та митного оформлення.
Стаття 105. Додаткові права митних органів щодо складів
тимчасового зберігання
Митні органи можуть встановлювати обов'язкові вимоги щодо
конструкції, облаштування і місця розташування складів тимчасового
зберігання відповідно до положення про склади тимчасового
зберігання, що затверджується спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Митний орган має право не дозволяти розміщення товарів і
транспортних засобів на складі тимчасового зберігання, якщо
власник складу не забезпечує належних умов для діяльності на його
території посадових осіб митного органу з метою проведення митного
контролю за такими товарами і транспортними засобами.
Стаття 106. Обмеження щодо розміщення товарів на складі
тимчасового зберігання
На складі тимчасового зберігання можуть розміщуватися
будь-які товари і транспортні засоби. Товари, які можуть завдати
шкоди іншим товарам, або ті, що потребують особливих умов
зберігання, повинні розміщуватися в спеціально пристосованих
приміщеннях складу тимчасового зберігання.
Не підлягають передачі на тимчасове зберігання підприємствам
товари і транспортні засоби, що зберігаються виключно митним
органом відповідно до статті 166 цього Кодексу.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи може визначати також перелік окремих видів
товарів і транспортних засобів, які передаються на тимчасове
зберігання під митним контролем лише на склади митних органів.
Стаття 107. Особа, відповідальна за схоронність товарів і
транспортних засобів, розміщених на складі
тимчасового зберігання
Відповідальним перед митними органами за втрату чи
пошкодження товарів і транспортних засобів, розміщених на складі
тимчасового зберігання, є власник складу тимчасового зберігання.
За видачу без дозволу митного органу або втрату товарів,
транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання,
власник складу тимчасового зберігання несе відповідальність,
передбачену цим Кодексом.
Стаття 108. Строк тимчасового зберігання товарів і
транспортних засобів
Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів
на складі тимчасового зберігання або на складі організації -
отримувача гуманітарної допомоги не може перевищувати трьох
місяців. { Частина перша статті 108 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3397-IV ( 3397-15 ) від 07.02.2006 }
Кабінет Міністрів України може встановлювати для товарів і
транспортних засобів окремих категорій менші строки зберігання.
Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів,
зазначений у частині першій цієї статті, за заявою декларанта може
бути продовжений, але не більше ніж на один місяць, митним
органом, за дозволом якого товари і транспортні засоби були
розміщені на складі. Заява про продовження строку тимчасового
зберігання товарів і транспортних засобів попередньо погоджується
з власником складу. { Частина третя статті 108 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 548-V ( 548-16 ) від 09.01.2007 }
До закінчення строків зберігання, зазначених у частинах
першій, другій та третій цієї статті, товари і транспортні засоби,
що тимчасово зберігаються під митним контролем, повинні бути:
1) задекларовані власником або уповноваженою ним особою до
обраного митного режиму;
2) або передані власником або уповноваженою ним особою для
зберігання відповідному митному органу.
Стаття 109. Операції з товарами і транспортними засобами, що
знаходяться на складі тимчасового зберігання
Крім операцій, зазначених у статті 63 цього Кодексу, товари і
транспортні засоби, що знаходяться на складі тимчасового
зберігання, можуть бути з дозволу митного органу піддані:
1) оглядові та вимірюванню власником складу, іншою особою,
яка розмістила ці товари і транспортні засоби на складі, або її
представником;
2) операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих
товарів і транспортних засобів у незмінному стані.
З дозволу митного органу можуть також братися проби та зразки
товарів, що зберігаються на складі.
Розділ V
МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ
МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ
Глава 15
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 110. Засоби та способи переміщення товарів
Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється
засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного,
трубопровідного транспорту, а також лініями електропередачі.
Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а
також договору на перевезення товари переміщуються у:
1) вантажних відправленнях;
2) супроводжуваному багажі;
3) несупроводжуваному багажі;
4) ручній поклажі;
5) міжнародних поштових відправленнях;
6) міжнародних експрес-відправленнях.
Стаття 111. Митні процедури на транспорті
Транспортні засоби, якими переміщуються громадяни та товари
через митний кордон України, підлягають митному контролю та
митному оформленню.
Митні процедури, що здійснюються під час митного контролю та
митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються
громадяни та товари через митний кордон України, мають
уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або
країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей
транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків,
передбачених міжнародними договорами України, укладеними в
установленому законом порядку, та відповідними міжнародними
актами, в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з
окремими країнами.
Стаття 112. Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень
товарів
Митний контроль за міжнародними перевезеннями товарів
здійснюється митними органами у взаємодії з іншими відповідними
контрольними службами за спільними технологічними схемами з
визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх
безпосередніх обов'язків.
Розклад руху транспортних засобів через митний кордон України
затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі
транспорту за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади в галузі митної справи та спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах
охорони державного кордону України.
Зазначені у частині першій цієї статті технологічні схеми
затверджуються керівниками митних органів за погодженням з
керівниками відповідних органів охорони державного кордону
України, центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту
та інших відповідних контрольних служб.
Стаття 113. Сприяння посадовим особам митних органів у
здійсненні митних процедур
З метою прискорення здійснення митних процедур під час
переміщення транспортних засобів через митний кордон України
працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного
транспорту сприяють посадовим особам митних органів у виконанні
ними своїх службових обов'язків.
Стаття 114. Службові приміщення митних органів у портах,
міжнародних аеропортах і на прикордонних
залізничних станціях
Адміністрація морських і річкових портів, міжнародних
аеропортів, прикордонних залізничних станцій на договірних засадах
забезпечує митні органи необхідними службовими приміщеннями,
обладнанням, засобами зв'язку та створює належні умови для
здійснення ними митних процедур.
Перелік приміщень та вимоги до них визначаються спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи і центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту
України відповідно до обсягу та характеру міжнародних перевезень.
Стаття 115. Митні процедури щодо запасів для споживання
Під запасами, призначеними для споживання, розуміються:
1) товари, призначені для споживання пасажирами та екіпажем
на борту суден, літаків, у поїздах, інших транспортних засобах,
незалежно від того, продаються ці товари чи ні;
2) товари, включаючи паливно-мастильні матеріали, необхідні
для експлуатації та технічного обслуговування суден, літаків,
засобів залізничного та іншого транспорту, у тому числі придбані
за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії або для здійснення
необхідного поточного ремонту цих транспортних засобів;
3) товари, призначені для матеріально-технічного постачання
та спорядження, паливно-мастильні матеріали, сировина для
промислової переробки, продовольство, інші товари, що вивозяться
за межі митної території України для забезпечення виробничої
діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими
підприємствами суден, які здійснюють морський промисел.
Запаси, призначені для споживання, що переміщуються на
суднах, літаках, засобах залізничного та іншого транспорту через
митний кордон України в обсягах, що визначаються на підставі
встановлених Кабінетом Міністрів України норм споживання та з
урахуванням тривалості рейсу, підлягають митному оформленню в
безліцензійному порядку без декларування та сплати податків і
зборів (крім випадків, передбачених цим Кодексом), а понад
зазначені норми - у загальному порядку відповідно до заявленого
митного режиму.
Стаття 116. Пропуск спеціального обладнання, що ввозиться
(вивозиться) разом з транспортними засобами
Спеціальне обладнання, призначене для навантаження,
вивантаження, захисту і зберігання вантажу, яке переміщується
разом з транспортним засобом через митний кордон України, підлягає
пропуску у тому ж порядку, що і транспортний засіб, за умови
використання такого обладнання за призначенням та зворотного
вивезення (ввезення) разом з цим транспортним засобом.
Стаття 117. Пропуск запасних частин та обладнання для ремонту
транспортних засобів
Запасні частини та обладнання, призначені для використання в
процесі ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів,
тимчасово ввезених на митну територію України або тимчасово
вивезених з неї, можуть ввозитися (вивозитися) під зобов'язання
про їх зворотне вивезення (ввезення) без справляння податків і
зборів. Митний орган, що здійснює пропуск таких запасних частин та
обладнання, може застосовувати заходи гарантування, зазначені у
статті 211 цього Кодексу.
Замінені запасні частини та обладнання можуть не вивозитися
за межі митної території України (не ввозитися на неї), а з
дозволу митного органу:
бути пред'явлені митному органу та оформлені для вільного
обігу на митній території України (за її межами);
бути знищені під контролем митного органу.
Стаття 118. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та
тютюнових виробів через митний кордон України
на борту транспортного засобу
На борту транспортного засобу, що здійснює міжнародний рейс і
прибуває на митну територію України, дозволяється ввозити та
вивозити для споживання членами екіпажу та пасажирами алкогольні
напої та тютюнові вироби з розрахунку споживання однією особою на
добу за нормами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 119. Тимчасовий пропуск транспортних засобів на митну
територію України
Транспортні засоби, що використовуються для переміщення
товарів та пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово
ввозитися на митну територію України без справляння податків і
зборів та без застосування заходів нетарифного регулювання.
Тимчасово ввезені на митну територію України транспортні
засоби підлягають вивезенню без внесення в їх конструкцію
будь-яких змін (без урахування природного зношення, витрати
паливно-мастильних матеріалів та необхідного ремонту).
Тимчасове ввезення транспортних засобів на територію України
допускається за умови, що такі транспортні засоби не
використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній
території України.
Стаття 120. Товари, помилково ввезені на митну територію
України
Товари можуть вважатися помилково ввезеними на митну
територію України, якщо перевізником або одержувачем буде
доведено, що ввезення цих товарів не є результатом навмисних дій
чи грубої недбалості.
Помилково ввезеними на митну територію України не можуть
вважатися товари, умови та підстави ввезення яких були змінені
після перетинання ними митного кордону України.
Глава 16
МИТНІ ПРОЦЕДУРИ НА МОРСЬКОМУ І РІЧКОВОМУ
ТРАНСПОРТІ
Стаття 121. Місця здійснення митних процедур
Митні органи здійснюють митні процедури в зонах митного
контролю на території морських та річкових портів, а також в
акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень.
Стаття 122. Зони митного контролю в морських та річкових
портах
Зони митного контролю в морських та річкових портах
розташовуються в межах, відведених адміністрацією цих портів,
територій та акваторій.
Порядок створення та функціонування зон митного контролю у
морських та річкових портах визначається Кабінетом Міністрів
України ( 1947-2002-п ).
Стаття 123. Тривалість митного контролю
Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в
порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей
період здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування та
опечатування його окремих трюмів і приміщень, де знаходяться
товари, підстави для ввезення на митну територію України,
вивезення за межі митної території України чи транзит через
територію України яких відсутні.
Стаття 124. Строк митного оформлення суден закордонного
плавання
Залежно від водотоннажності і призначення суден закордонного
плавання їх митне оформлення проводиться в строк, який
визначається керівником митного органу за погодженням з керівником
відповідного органу охорони державного кордону України та іншими
контрольними службами.
Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється
цілодобово у порядку їх прибуття.
Стаття 125. Розміщення об'єктів митного контролю у водному
сполученні
Райони розвантаження та завантаження суден закордонного
плавання, посадки та висадки пасажирів цих суден, а також місця
стоянки суден для здійснення митного контролю визначаються
адміністрацією порту з урахуванням функціональної і технологічної
діяльності порту та за поданням митного органу, погодженим з
органом охорони державного кордону України.
Зміна місця стоянки суден визначається адміністрацією порту з
повідомленням відповідного митного органу та органу охорони
державного кордону України.
Стаття 126. Митний контроль у разі виникнення особливих
обставин
Якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного
лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в
змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній
території України, вивантаження з нього товарів допускається в
місцях, де немає митних органів. У таких випадках капітан судна
повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання
цих товарів та пред'явлення їх найближчому митному органу.
Стаття 127. Митний контроль за вантажними операціями у
водному сполученні
Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та
завантаження товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу
митного органу та під його контролем згідно з товаросупровідними
документами, передбаченими законодавством України. Пропуск через
митний кордон України товарів, що перевозяться в міжнародному
водному сполученні, здійснюється на підставі оформлених митних
декларацій.
Стаття 128. Митний контроль суден закордонного плавання,
що перетинають державний кордон України на
нетривалий час
Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для
міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів води,
палива, продовольства, проведення термінових ремонтних робіт на
строк до двох діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває
під митним контролем до його відправлення.
Товари, які завантажуються на це судно, підлягають митному
оформленню на загальних підставах.
Стаття 129. Митний контроль каботажних суден
Судна каботажного плавання, що плавають під Державним
Прапором України, а також судна каботажного плавання, що плавають
під іноземним прапором, за умови одержання на це дозволу
центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту,
перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу.
Митне оформлення таких суден здійснюється документально після
повернення з рейсу на підставі письмового повідомлення капітана
судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших
держав і не причалювало до суден закордонного плавання, а при
виході в рейс - що цим рейсом не передбачається захід до портів
інших держав та причалювання до суден закордонного плавання.
Митне оформлення рибної продукції, виробленої українськими
суднами в межах Азово-Чорноморського басейну, здійснюється без
оформлення вантажної митної декларації. Оподаткування зазначеної
продукції здійснюється відповідно до законів України.
Якщо судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в порти
інших держав або причалювало до суден закордонного плавання, воно
підлягає митному контролю на загальних підставах.
Стаття 130. Митне оформлення українських суден, побудованих
чи придбаних за кордоном або проданих за кордон
Митне оформлення придбаного або побудованого резидентом за
межами митної території України судна здійснюється після набуття
резидентом права власності на таке судно в режимі імпорту під час
його першого заходу в один з українських портів.
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон, Постанова Четвер, 11 липня 2002 92-IV
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"