Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 2229-XII від 25.03.1992 "Про Службу безпеки України "

 • Версія для друку
 •  

  13) морально і матеріально заохочувати співробітників Служби безпеки України та інших осіб за заслуги по забезпеченню державної безпеки; представляти їх у встановленому порядку до державних нагород; 

     14) позачергово придбавати квитки на всі види транспорту незалежно від наявності місць і поселятися в готелях при пред'явленні посвідчення про відрядження; 

     15) безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, а також попутним транспортом; 

     16) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров'я особам, взятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку. { Статтю 25 доповнено пунктом 16 згідно із Законом N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 } 

     У разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності Служба безпеки України, її органи і співробітники мають також право: 

     1) одержувати в установленому законом порядку на письмову вимогу керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України від органів доходів і зборів, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форми власності) інформацію і документи про операції, стан рахунків і руху коштів на них за конкретний проміжок часу (з розшифруванням сум, дати призначення та контрагента платежу), вклади, внутрішньо- та зовнішньоекономічні угоди, а також завірені копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок конкретної юридичної або фізичної особи. Отримання від банків відомості, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ). Документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо - не пізніш як протягом 10 діб;

{ Пункт 1 частини другої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 } 

     2) залучати в установленому законодавством порядку до проведення перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій контрольних і фінансових органів; 

     3) одержувати в установленому законодавством порядку за письмовими запитами керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та банків даних, створюваних Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Національним банком України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування України; 

     4) подавати за матеріалами оперативно-розшукової діяльності до суду заяви про скасування реєстрації і припинення діяльності суб'єктів підприємництва, а також за наявності підстав, передбачених законом, подавати до суду позови про визнання недійсними угод у порядку, встановленому законодавством України; 

     5) входити за письмовим розпорядженням керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України за службовими посвідченнями на територію, у приміщення, склади та сховища підприємств, організацій і установ (крім іноземних дипломатичних представництв) незалежно від форми власності, на пункти пропуску через державний кордон та митниць, а також у виробничі приміщення громадян, які займаються підприємницькою діяльністю; 

     6) за постановою слідчого та з санкції відповідного прокурора по нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, а у невідкладних випадках - з наступним повідомленням прокурора протягом доби в разі загрози знищення, приховування або втрати предметів чи документів, які можуть бути використані в розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, а також вилучати предмети і документи в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України ( 4651-17); { Пункт 6 частини другої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 } 

     7) ініціювати згідно із законом питання накладення на невизначений строк арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них за зверненням особи, яка може документально підтвердити потреби в покритті основних та надзвичайних витрат.

{ Частину другу статті 25 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 3266-VI ( 3266-17 ) від 21.04.2011 } { Статтю 25 доповнено частиною другою згідно із Законом N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003 } 

{ Частину третю статті 25 виключено на підставі Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 } 

      Стаття 26. Підстави і порядок застосування зброїта спеціальних засобів 

     Військовослужбовці Служби безпеки України мають право зберігати, носити, використовувати і застосовувати зброю та спеціальні засоби на підставах і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ), військовими статутами Збройних Сил України та іншими актами законодавства. 

Розділ V 

СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВІ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

     Стаття 27. Соціальний і правовий захист військовослужбовціві працівників Служби безпеки України 

     Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України. 

     Військовослужбовці Служби безпеки України користуються політичними, соціально-економічними та особистими правами і свободами, а також пільгами відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ), цього Закону, інших актів законодавства. 

     Право на пільги зберігається за військовослужбовцями Служби безпеки України, яких звільнено зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років. 

     Соціальний захист працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю. 

     Стаття 28. Правові гарантії захисту військовослужбовців Служби безпеки України та громадян, які беруть участь у забезпеченні державної безпеки 

     Військовослужбовці Служби безпеки України при виконанні покладених на них обов'язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом. Недоторканність їх особи, їх честь і гідність охороняються законодавством. 

     Близькі родичі військовослужбовців Служби безпеки України також підлягають державному захисту. Правопорушення щодо близьких родичів військовослужбовців Служби безпеки України, вчинені у зв'язку з виконанням покладених на цих військовослужбовців обов'язків, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом. { Частина друга статті 28 в редакції Закону N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 } 

     Під захистом держави знаходяться особи, які допомагають і сприяють Службі безпеки України, а також пенсіонери Служби безпеки України. 

     Особам, які допомагають і сприяють Службі безпеки України, гарантується конфіденційність відносин. Розголошення даних про такі відносини, інші правопорушення щодо цих громадян та членів їх родин, які здійснюються у зв'язку з їх діяльністю по забезпеченню державної безпеки, тягнуть за собою встановлену законодавством відповідальність. 

     Працівники Служби безпеки України в разі залучення їх до заходів щодо забезпечення державної безпеки, не пов'язаних безпосередньо з їх функціональними обов'язками, користуються правами, які надаються військовослужбовцям Служби безпеки України пунктами 1, 4, 6 і 7 статті 25 цього Закону. У цих випадках на них поширюються гарантії правового захисту, встановлені для військовослужбовців Служби безпеки України. 

     Не допускається розголошення факту належності співробітників Служби безпеки України до її оперативних підрозділів. 

     Стаття 29. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців Служби безпеки України і громадян, залучених до заходів щодо забезпечення державної безпеки, та компенсація заподіяння збитків їх майну 

{ Назва статті 29 в редакції Законів N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006, N 5040-VI ( 5040-17 ) від 04.07.2012 } 

     Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця Служби безпеки України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ).

{ Частину першу і другу статті 29 замінено однією частиною згідно із Законом N 5040-VI ( 5040-17 ) від 04.07.2012 } 

     Збитки, завдані майну військовослужбовця Служби безпеки України або членам його родини у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, компенсуються йому, а в разі його загибелі - членам сім'ї у повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету. 

     Положення цієї статті поширюються на працівників Служби безпеки України та осіб, залучених до заходів щодо забезпечення державної безпеки, а також на пенсіонерів Служби безпеки України. 

     Стаття 30. Грошове забезпечення військовослужбовців та оплата праці працівників Служби безпеки України

{ Назва статті 30 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 } 

     Форми та розміри грошового забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України встановлюються законодавством і повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування Служби безпеки України якісним складом військовослужбовців, враховувати характер, умови роботи, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності.

{ Частина перша статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 } 

     Умови та оплата праці працівників Служби безпеки України визначаються Кабінетом Міністрів України.

{ Статтю 30 доповнено частиною другою згідно із Законом N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006 } { Щодо зупинення дії статті 30 див. Закон N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 

Розділ VI 

КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЛУЖБИБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

     Стаття 31. Підзвітність Служби безпеки України 

     Постійний контроль за діяльністю Служби безпеки України, дотриманням нею законодавства здійснюється Верховною Радою України. 

     Голова Служби безпеки України щорічно подає Верховній Раді України звіт про діяльність Служби безпеки України.

{ Стаття 31 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 

     Стаття 32. Контроль Президента України за діяльністюСлужби безпеки України 

     Контроль за діяльністю Служби безпеки України здійснюється Президентом України та уповноваженими ним державними органами. 

     Постійний контроль за дотриманням конституційних прав громадян і законодавства в оперативно-розшуковій діяльності та діяльності у сфері охорони державної таємниці органів і підрозділів Служби безпеки України, а також контроль за відповідністю виданих Службою безпеки України положень, наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок Конституції і законам України здійснюється спеціально призначеними Президентом України посадовими особами. Повноваження цих посадових осіб та правові гарантії їх діяльності визначаються Положенням, яке затверджується Президентом України. { Частина друга статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004 } 

     Служба безпеки України регулярно у порядку, визначеному Президентом України, інформує Президента України, членів Ради національної безпеки України і посадових осіб, спеціально призначених Президентом України, з основних питань своєї діяльності, про випадки порушення законодавства, а також на їх вимогу подає інші необхідні відомості. 

     Голова Служби безпеки України щорічно подає Президенту України письмовий звіт про діяльність Служби безпеки України. 

     Голова Служби безпеки України несе персональну відповідальність за своєчасність, об'єктивність і повноту поданої інформації. 

     Стаття 33. Контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Служби безпеки України 

     Контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Служби безпеки України здійснюється у порядку, визначеному Президентом України. 

     Стаття 34. Нагляд за додержанням законів 

     Нагляд за додержанням законів підрозділами Служби безпеки України, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, а також при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, здійснюється прокурором.

{ Текст статті 34 в редакції Закону N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 } 

Розділ VII 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

      Стаття 35. Відповідальність співробітниківСлужби безпеки України 

     Співробітники Служби безпеки України самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень. Вони повинні відмовитись від виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать чинному законодавству. За протиправні дії та бездіяльність вони несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність. 

     Співробітники Служби безпеки України, які виконують свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень і в рамках Закону, не несуть відповідальності за завдані майнові збитки. 

     Такі збитки відповідно до законодавства компенсуються за рахунок державного бюджету Службою безпеки України. 

     Стаття 36. Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень Служби безпеки України 

     Законні вимоги співробітників Служби безпеки України при виконанні ними службових обов'язків є обов'язковими для громадян і посадових осіб. 

     Непокора або опір законним вимогам співробітників Служби безпеки України, неправомірне втручання в їх законну діяльність тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством. 

 Президент України                 Л.КРАВЧУК 
 м. Київ, 25 березня 1992 року   N 2229-XII 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Середа, 25 березня 1992 2229-XII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"