Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
 • Версія для друку
 •  

  

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

Про Службу безпеки України 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст.382 ) 

{ Вводиться в дію Постановою ВР N 2230-XII ( 2230-12 ) від 25.03.92, ВВР, 1992, N 27, ст.383 } 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст. 79 N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст. 38 N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117 N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.236 N 488-IV ( 488-15 ) від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 15, ст.109 N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209

    - набуває чинності 01.08.2003 року N 747-IV ( 747-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.236 N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.357 N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004, ВВР, 2004, N 32, ст.394 N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116 N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 30, ст.258 N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006, ВВР, 2006, N 51, ст.519 N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.442 } 

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

                - зміни діють по 31 грудня 2008 року } 

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63 N 3266-VI ( 3266-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 43, ст.449 N 4157-VI ( 4157-17 ) від 09.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.333 N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208 N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 14, ст.89 N 5040-VI ( 5040-17 ) від 04.07.2012, ВВР, 2013, N 25, ст.246 N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012, ВВР, 2013, N 39, ст.517 N 5453-VI ( 5453-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 47, ст.657 N 224-VII ( 224-18 ) від 14.05.2013, ВВР, 2014, N 11, ст.132 N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712 N 721-VII ( 721-18 ) від 16.01.2014, ВВР, 2014, N 22, ст.801 - втратив чинність на підставі Закону N 732-VII ( 732-18 ) від 28.01.2014, ВВР, 2014, N 22, ст.811 N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014, ВВР, 2014, N 17, ст.593 } 

{ Щодо втрати чинності Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 додатково див. Закон N 763-VII ( 763-18 ) від 23.02.2014, ВВР, 2014, N 12, ст.189 } 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 22, ст.816 N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 } 

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

     Стаття 1. Служба безпеки України 

     Служба безпеки України - державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. 

     Служба безпеки України підпорядкована Президенту України.

{ Частина друга статті 1 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 

     Стаття 2. Завдання Служби безпеки України 

     На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці.

{ Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004 } 

     До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України. 

     Стаття 3. Засади діяльності Служби безпеки України 

     Діяльність Служби безпеки України, її органів і співробітників грунтується на засадах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України. 

     В оперативно-службовій діяльності Служба безпеки України дотримується принципів поєднання єдиноначальності і колегіальності, гласності і конспірації. 

     Стаття 4. Правова основа діяльності Служби безпеки України 

     Правову основу діяльності Служби безпеки України становлять Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон та інші акти законодавства України, відповідні міжнародні правові акти, визнані Україною. 

     Стаття 5. Діяльність Служби безпеки України і права людини 

     Діяльність Служби безпеки України здійснюється на основі дотримання прав і свобод людини. Органи і співробітники Служби безпеки України повинні поважати гідність людини і виявляти до неї гуманне ставлення, не допускати розголошення відомостей про особисте життя людини. У виняткових випадках з метою припинення та розкриття державних злочинів окремі права та свободи особи можуть бути тимчасово обмежені у порядку і межах, визначених Конституцією та законами України. 

     Неправомірне обмеження законних прав та свобод людини є неприпустимим і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством. 

     Орган Служби безпеки України у разі порушення його співробітниками при виконанні службових обов'язків прав чи свобод людини повинен вжити заходів до поновлення цих прав та свобод, відшкодування заподіяної моральної і матеріальної шкоди, притягнення винних до відповідальності. 

     Служба безпеки України на вимогу громадян України у місячний строк зобов'язана дати їм письмові пояснення з приводу обмеження їх прав чи свобод. Такі особи мають право оскаржити до суду неправомірні дії посадових (службових) осіб та органів Служби безпеки України. 

     Стаття 6. Позапартійність Служби безпеки України 

     Використання Служби безпеки України в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. 

     Діяльність партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичні цілі, в Службі безпеки України забороняється. 

     На період служби чи роботи за трудовим договором членство співробітників Служби безпеки України у таких об'єднаннях зупиняється. 

     Як виняток, дозволяється членство працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, у професійних спілках. 

     Стаття 7. Право громадськості на інформацію про діяльність Служби безпеки України 

     Служба безпеки України інформує про свою діяльність через засоби масової інформації, шляхом надання відповідей на запити на доступ до публічної інформації та в інших формах у визначеному законодавством порядку.

{ Частина перша статті 7 в редакції Закону N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014 } 

     Забороняється встановлювати обмеження на інформацію щодо загального бюджету Служби безпеки України, її компетенції та основних напрямів діяльності, а також випадків протиправних дій органів і співробітників Служби безпеки України. 

     Не підлягає розголошенню інформація з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законами України.

{ Частина третя статті 7 в редакції Закону N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014 } 

Стаття 8. Відносини Служби безпеки України з державнимиорганами, підприємствами, установами,організаціями, посадовими особами, громадянамита їх об'єднаннями 

     Служба безпеки України взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, які сприяють виконанню покладених на неї завдань. 

     Громадяни України та їх об'єднання, інші особи сприяють законній діяльності Служби безпеки України на добровільних засадах. 

Розділ II 

СИСТЕМА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

     Стаття 9. Система Служби безпеки України 

     Систему Служби безпеки України складають Центральне управління Служби безпеки України, підпорядковані йому регіональні органи, органи військової контррозвідки, військові формування, а також навчальні, науково-дослідні та інші заклади Служби безпеки України.

{ Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 

     Організаційна структура Служби безпеки України визначається Президентом України. 

     Центральне управління Служби безпеки України, інші органи та установи, що входять у систему Служби безпеки України, є юридичними особами, мають печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі валютні. 

     Для організації і проведення антитерористичних операцій та координації діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до антитерористичних операцій, при Службі безпеки України функціонує Антитерористичний центр. Положення про Антитерористичний центр при Службі безпеки України затверджується Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. { Статтю 9 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003 } 

     Стаття 10. Центральне управління Служби безпеки України 

     Центральне управління Служби безпеки України відповідає за стан державної безпеки, координує і контролює діяльність інших органів Служби безпеки України. До його складу входять апарат Голови Служби безпеки України та функціональні підрозділи: контррозвідки, військової контррозвідки, контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичний, оперативно-технічний, оперативного документування, слідчий, зв'язку, по роботі з особовим складом, адміністративно-господарський, фінансовий, військово-медичний та інші згідно з організаційною структурою Служби безпеки України.

{ Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006, N 4157-VI ( 4157-17 ) від 09.12.2011 } 

{ Частину другу статті 10 виключено на підставі Закону N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 } 

     Центральне управління Служби безпеки України видає положення, накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов'язкові для виконання у системі Служби безпеки України. Зазначені акти не підлягають виконанню, якщо в них встановлюються не передбачені законодавством додаткові повноваження органів і співробітників Служби безпеки України або антиконституційні обмеження прав та свобод громадян. 

     У межах своєї компетенції Центральне управління Служби безпеки України вносить Президенту України пропозиції про видання актів з питань збереження державної таємниці, обов'язкових для виконання органами державного управління, підприємствами, установами, організаціями і громадянами. 

     Стаття 11. Регіональні органи Служби безпеки України 

     З метою ефективного виконання своїх завдань Службою безпеки України створюються її регіональні органи: обласні управління Служби безпеки України, їх міжрайонні, районні та міські підрозділи, розміщення і територіальна компетенція яких можуть не збігатися з адміністративно-територіальним поділом України. 

     В інтересах державної безпеки органи і підрозділи Служби безпеки України можуть створюватися на окремих державних стратегічних об'єктах і територіях, у військових формуваннях. 

     У своїй оперативно-службовій діяльності регіональні органи Служби безпеки України є незалежними від органів місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування, посадових осіб, партій і рухів. 

     Стаття 12. Органи військової контррозвідки 

     Органи військової контррозвідки створюються для контррозвідувального забезпечення Збройних Сил України і Державної прикордонної служби України та інших військових формувань, дислокованих на території України.

{ Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року } 

     Стаття 13. Голова Служби безпеки України 

     Керівництво всією діяльністю Служби безпеки України, її Центральним управлінням здійснює Голова Служби безпеки України. Він несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Службу безпеки України. 

     Голова Служби безпеки України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.

{ Частина друга статті 13 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 

     Голова Служби безпеки України має заступників, які призначаються на посади за його поданням та звільняються з посад Президентом України.

{ Частина третя статті 13 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 

     Стаття 14. Колегія Служби безпеки України 

     У Службі безпеки України створюється колегіальний дорадчий орган - колегія, яка визначає шляхи виконання покладених на Службу безпеки України завдань, приймає рішення з основних напрямів і проблем оперативно-службової діяльності та роботи з кадрами. 

     Рішення колегії приймаються більшістю голосів і оголошуються наказами Голови Служби безпеки України. 

     До складу колегії входять Голова Служби безпеки України, його заступники та інші особи, крім народних депутатів України, призначені Президентом України. Перебування членів колегії в партіях, рухах, інших громадських об'єднаннях, що мають політичні цілі, відповідно до статті 6 цього Закону зупиняється.

{ Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 

     Положення про колегію Служби безпеки України затверджується Президентом України. 

     Стаття 15. Порядок призначення начальників органів і підрозділів Служби безпеки України 

     Начальники підрозділів Центрального управління Служби безпеки України: контррозвідки, військової контррозвідки, контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичного, оперативно-технічного, оперативного документування, слідчого, по роботі з особовим складом, інших підрозділів, визначених Президентом України, а також начальники регіональних органів - обласних управлінь Служби безпеки України призначаються на посади за поданням Голови Служби безпеки України та звільняються з посад Президентом України.

{ Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006; в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4157-VI ( 4157-17 ) від 09.12.2011 } 

{ Частину другу статті 15 виключено на підставі Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 

     Порядок призначення інших посадових осіб Служби безпеки України визначається Головою Служби безпеки України. Начальники регіональних органів Служби безпеки України призначаються з відома глави місцевої державної адміністрації. 

     Стаття 16. Взаємодія Служби безпеки України з органами безпеки іноземних держав 

     Для вирішення покладених завдань Служба безпеки України може встановлювати контакти з органами безпеки іноземних держав і взаємодіяти з ними на підставі норм міжнародного права, відповідних договорів та угод. 

     Стаття 17. Взаємодія Служби безпеки України з правоохоронними та іншими державними органами України 

     Служба безпеки України взаємодіє з Управлінням охорони вищих посадових осіб України, правоохоронними та органами доходів і зборів у порядку і на засадах, визначених законами, указами Президента України та прийнятими на їх основі актами Служби безпеки України і відповідного відомства.

{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 } 

        Стаття 18. Фінансування, матеріально-технічне тасоціально-побутове забезпечення Службибезпеки України 

     Фінансування, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення Служби безпеки України здійснюється Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному Верховною Радою України, за рахунок коштів державного бюджету України. 

     Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ.

{ Статтю 18 доповнено частиною згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 

     Органи місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування сприяють Службі безпеки України, її органам і підрозділам у вирішенні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортом і зв'язком. 

     Служба безпеки України має адміністративні приміщення та інші споруди, об'єкти охорони здоров'я, навчального, науково-дослідного, господарського та соціально-культурного призначення, відомчий житловий фонд. 

Розділ III 

КАДРИ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

     Стаття 19. Склад кадрів Служби безпеки України 

     Кадри Служби безпеки України складають: співробітники-військовослужбовці, працівники, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, а також військовослужбовці строкової служби. Порядок обліку кадрів Служби безпеки України затверджується Головою Служби безпеки України.

{ Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4157-VI ( 4157-17 ) від 09.12.2011 } 

     До органів Служби безпеки України приймаються на конкурсній, добровільній і договірній основі громадяни України, здатні за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я ефективно виконувати службові обов'язки. Критерії професійної придатності, зокрема юридичної обізнаності, визначаються кваліфікаційно-нормативними документами, які затверджуються Головою Служби безпеки України. 

     Кількісний склад співробітників Служби безпеки України визначається Президентом України за поданням Голови Служби безпеки України, виходячи з потреб надійного захисту державної безпеки України, та в межах видатків, передбачених на утримання Служби безпеки України в Державному бюджеті України.

{ Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } 

     Стосовно осіб, які претендують на службу в органах Служби безпеки України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ).

{ Статтю 19 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } 

     Особи, які претендують на службу в органах Служби безпеки України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (3206-17 ), та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

{ Статтю 19 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } 

     На службу в органи Служби безпеки України не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

{ Статтю 19 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } 

     Співробітники Служби безпеки України зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ).

{ Статтю 19 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } 

     На співробітників Служби безпеки України поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

{ Статтю 19 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } 

     Працівники Служби безпеки України (крім військовослужбовців), яких притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), або кримінального правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня одержання відповідним органом Служби безпеки України копії відповідного судового рішення. Військовослужбовці Служби безпеки України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", або кримінального правопорушення, підлягають звільненню із служби.

{ Статтю 19 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 224-VII ( 224-18 ) від 14.05.2013 } 

     Співробітник Служби безпеки України, який повідомив про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншим співробітником, не може бути звільнений із служби чи змушений до звільнення або притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.

{ Статтю 19 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } 

     Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом порядку.

{ Статтю 19 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } 

     Стаття 19-1. Врегулювання конфлікту інтересів 

     У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень співробітник Служби безпеки України зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник співробітника Служби безпеки України зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством. 

     Примітка. Термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ).

{ Закон доповнено статтею 19-1 згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } 

     Стаття 19-2. Обмеження щодо роботи близьких осіб 

     Співробітники Служби безпеки України не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. 

     У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування. 

     У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади або із служби. 

     Співробітнику Служби безпеки України забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких йому осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення. 

     Примітка. Терміни "безпосереднє підпорядкування" і "близька особа" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ).

{ Закон доповнено статтею 19-2 згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } 

     Стаття 20. Військовослужбовці Служби безпеки України 

     Умови і порядок виконання своїх обов'язків співробітниками-військовослужбовцями Служби безпеки України визначаються укладеним договором (контрактом). На них, а також на військовослужбовців строкової служби поширюється порядок проходження військової служби у Збройних Силах України, визначений законодавством. Військовослужбовці Служби безпеки України приймають Військову присягу на вірність народу України. 

     Військовослужбовцям Служби безпеки України видається службове посвідчення, вони мають єдину форму одягу, зразки якого затверджуються Президентом України. 

     Використання військових звань, відзнак, форми одягу і службового посвідчення військовослужбовців Служби безпеки України іншими особами тягне за собою встановлену законодавством відповідальність. 

     Стаття 21. Правове регулювання трудових відносин працівників Служби безпеки України 

     Трудові відносини працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, регулюються законодавством України про працю. 

     Стаття 22. Підготовка спеціалістів для Служби безпеки України 

     Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів для Служби безпеки України здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та інших актів законодавства. 

     Для забезпечення професійної освіти кадрів Служба безпеки України створює відповідні навчальні заклади. 

     Стаття 23. Запас Служби безпеки України 

     У запас Служби безпеки України зараховуються громадяни України, які вислужили установлені строки служби і звільнені зі служби у Службі безпеки України, придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і які не досягли граничного віку перебування в запасі. 

     Зазначені особи перебувають на військовому обліку в Центральному управлінні та регіональних органах Служби безпеки України і залучаються до проведення навчальних зборів у визначеному законодавством порядку.

{ Стаття 23 в редакції Закону N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 } 

Розділ IV 

ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

     Стаття 24. Обов'язки Служби безпеки України 

     Служба безпеки України відповідно до своїх основних завдань зобов'язана: 

     1) здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення органами державної влади та управління України внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших питань, пов'язаних з національною безпекою України; { Пункт 1 статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002 } 

{ Пункт 1-1 статті 24 виключено на підставі Закону N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 } 

     2) здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ, а також заходи, пов'язані з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном; 

     3) виявляти, припиняти та розкривати кримінальні правопорушення, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, проводити їх досудове розслідування; розшукувати осіб, які переховуються у зв'язку із вчиненням зазначених кримінальних правопорушень; { Пункт 3 статті 24 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 } 

     4) здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попередження, виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної діяльності проти України; 

     5) забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку окремих осіб та їх об'єднань; 

     6) здійснювати контррозвідувальне забезпечення оборонного комплексу, Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих на території України, енергетики, транспорту, зв'язку, а також важливих об'єктів інших галузей господарства; 

     7) брати участь у розробці і здійсненні відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та інших актів законодавства заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та здійснення контролю за додержанням порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, що містять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, сприяти у порядку, передбаченому законодавством, підприємствам, установам, організаціям та підприємцям у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України; { Пункт 7 частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004, N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014 } 

{ Пункт 7-1 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-2 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-3 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-4 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-5 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-6 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-7 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-8 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-9 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-10 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-11 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-12 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-13 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-14 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-15 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-16 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-17 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 7-18 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

     8) здійснювати відповідно до законодавства профілактику правопорушень у сфері державної безпеки; 

     9) у межах визначеної законодавством компетенції забезпечувати захист особистої безпеки громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх життю, здоров'ю, житлу чи майну; брати участь у реабілітації і поновленні прав незаконно репресованих осіб; { Пункт 9 статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 } 

     10) сприяти Державній прикордонній службі України в охороні державного кордону України; { Пункт 10 статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV (662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року } 

     11) сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх оголошення, а також ліквідації наслідків стихійного лиха, значних аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій; 

     12) подавати наявними силами і засобами, в тому числі і технічними, допомогу органам внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам у боротьбі із вчиненням кримінальних правопорушень; { Пункт 12 статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 } 

     13) брати участь у розробці заходів і вирішенні питань, що стосуються в'їзду в Україну та виїзду за кордон, перебування на її території іноземців та осіб без громадянства, прикордонного режиму і митних правил, приймати рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцю або особі без громадянства, про скорочення строку тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України, про примусове повернення іноземця або особи без громадянства в країну походження або третю країну; { Пункт 13 статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5453-VI ( 5453-17 ) від 16.10.2012 } 

{ Пункт 14 частини першої статті 24 виключено на підставі Закону N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006 } 

     15) проводити наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи, впроваджувати їх результати в практику діяльності Служби безпеки України; 

     16) виконувати за дорученням Президента України інші завдання, безпосередньо спрямовані на забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки держави; { Пункт 16 статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 

     17) брати участь у розробленні та здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт. { Статтю 24 доповнено пунктом 17 згідно із Законом N 747-IV ( 747-15 ) від 15.05.2003 } 

     Стаття 25. Права Служби безпеки України 

     Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання покладених на них обов'язків надається право: 

     1) вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби безпеки України, перевіряти у зв'язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а також проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів злочинної діяльності; 

     2) подавати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності обов'язкові для розгляду пропозиції з питань національної безпеки, у тому числі із забезпечення охорони державної таємниці; { Пункт 2 частини першої статті 25 в редакції Закону N 1703-IV (1703-15 ) від 11.05.2004 } 

{ Пункт 2-1 частини першої статті 25 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 2-2 частини першої статті 25 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 2-3 частини першої статті 25 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 2-4 частини першої статті 25 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 2-5 частини першої статті 25 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 2-6 частини першої статті 25 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 2-7 частини першої статті 25 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 2-8 частини першої статті 25 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

{ Пункт 2-9 частини першої статті 25 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 } 

     3) одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу Служби безпеки України від міністерств, державних комітетів, інших відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та їх об'єднань дані і відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України, а також користуватись з цією метою службовою документацією і звітністю. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ). Отримання від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, здійснюється в порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України" ( 5178-17 ); { Пункт 3 статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012 } 

     4) входити у порядку, погодженому з адміністрацією підприємств, установ та організацій і командуванням військових частин, на їх територію і в службові приміщення; 

     4-1) складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Служби безпеки України, проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення; { Частину першу статті 25 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004 } 

{ Пункт 5 статті 25 виключено на підставі Закону N 488-IV ( 488-15 ) від 06.02.2003 } 

     6) використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям, військовим частинам і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються в їх вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що потребують термінової медичної допомоги; 

     7) виключно при безпосередньому припиненні злочинів, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, переслідуванні осіб, що підозрюються у їх вчиненні, заходити в жилі, службові, виробничі та інші приміщення, на території і земельні ділянки та оглядати їх в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України ( 4651-17 ); { Пункт 7 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 } 

     8) проводити гласні і негласні оперативні заходи у порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ); 

     9) здійснювати співробітництво з громадянами України та іншими особами, в тому числі на договірних засадах, дотримуючись при цьому умов добровільності і конфіденційності цих відносин; 

     10) користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями підприємств, установ, організацій, військових частин, а також жилими та іншими приміщеннями громадян; 

     11) направляти військовослужбовців Служби безпеки України для роботи на штатних посадах в інших установах, підприємствах і організаціях на час виконання конкретних завдань в інтересах контррозвідки, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю; в окремих випадках у порядку, визначеному колегією Служби безпеки України, допускається направлення на роботу таких військовослужбовців в установи, підприємства і організації за ініціативою їх керівників; { Пункт 11 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 } 

     12) в інтересах контррозвідки і оперативно-розшукової діяльності створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і порядку, що визначаються завданнями, покладеними на Службу безпеки України цим Законом; { Пункт 12 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 } 

Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Середа, 25 березня 1992 2229-XII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"