Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 5083-VI від 05.07.2012 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

  • Версія для друку
  •  

замінити рядками такого змісту:

"- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів до 5000 метрів

тис. куб. метрів

 

20

 

- природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів понад 5000 метрів

-"-

 

14

 

- з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

-"-

 

11**

 

- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

-"-

 

25**

 

- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

-"-

 

14**";

 

у примітках слова "решта плати за користування надрами враховується при визначенні частин розподілу продукції між інвестором і державою" виключити;

3) у пункті 263.10:

в абзаці першому слова "крім ставок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід" виключити;

таблицю та примітку до таблиці викласти в такій редакції:

"Критерії застосування коефіцієнта

Величина коефіцієнта

Видобування позабалансових запасів корисних копалин, крім вуглеводневої сировини*

0,50

Видобування позабалансових запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5*

0,79

Видобування позабалансових запасів природного газу, з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5*

0,61

Видобування позабалансових запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5*

0,96

Видобування позабалансових запасів нафти і конденсату*

0,95

Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ

0,50

Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов'язаного з плановими роботами з очищення фарватерів річок)

2,0

Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами

0,85

Видобування запасів з родовищ, які у порядку, визначеному законодавством, визнані як дотаційні запаси

0,01

Видобування платником запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти, крім вуглеводневої сировини

0,70

Видобування платником запасів природного газу, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти

0,88

Видобування платником запасів природного газу, з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти

0,77

Видобування платником запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти

0,97

Видобування платником запасів нафти і конденсату ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти

0,96

4) у пункті 263.11:

абзац перший підпункту 263.11.1 після слів "календарного кварталу" доповнити словами "а при видобуванні вуглеводневої сировини, що дорівнює календарному місяцю";

у підпунктах 263.11.3 і 263.11.4 слова "починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом" замінити словами "починаючи з календарного кварталу, а при видобуванні вуглеводневої сировини з календарного місяця, що настає за кварталом/місяцем";

у підпункті 263.11.5 після слів "виробничо-технологічних витрат природного газу" доповнити словами "на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування";

5) у пункті 263.12:

в абзаці першому підпункту 263.12.1 слова "з урахуванням фактичних сплачених авансових внесків" виключити;

підпункт 263.12.2 виключити;

6) у пункті 263.13:

в абзаці третьому підпункту 263.13.1 слова "органи державного геологічного контролю і державного гірничого нагляду" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державного гірничого нагляду, а також у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

у підпункті 263.13.2 слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику", а слова "спеціально уповноваженим" виключити;

у підпункті 263.13.5 слова "Органи центрального органу виконавчої влади з питань геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр", а слово "надсилають" - словом "надсилає".

69. У підпункті 264.6.1 пункту 264.6 статті 264:

1) в абзаці третьому слова "здійснюють органи державного гірничого нагляду" замінити словами "здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого нагляду";

2) в абзаці четвертому слова "Органи державного гірничого нагляду" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого нагляду", а слово "подають" - словом "подає".

70. У підпункті 267.2.2 пункту 267.2 статті 267:

1) у підпункті "а" слова "центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв'язку";

2) у підпункті "б" слова "центральним органом виконавчої влади у сфері культури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури".

71. У підпункті "д" підпункту 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 слова "Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я".

72. Пункт 276.3 статті 276 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Дія цього пункту не застосовується до земельних ділянок, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на платній основі".

73. В абзаці другому підпункту 282.1.7 пункту 282.1 статті 282 слова "Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" замінити словами "уповноваженим органом".

74. Підпункт 283.1 статті 283 доповнити підпунктом 283.1.7 такого змісту:

"283.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі".

75. В абзаці другому пункту 286.1 статті 286 слова "Відповідні центральні органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно" замінити словами "Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно".

76. У пункті 289.3 статті 289 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" та "центрального органу державної податкової служби" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

77. У пункті 291.4 статті 291:

друге речення абзацу четвертого підпункту 2 викласти в такій редакції: "Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої або п'ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп";

доповнити підпунктами 5 і 6 такого змісту:

"5) п'ята група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень;

6) шоста група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;

обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень".

78. У статті 292:

1) в абзацах третьому та четвертому пункту 292.3 слова "четвертої групи" замінити словами "четвертої та шостої груп";

2) в абзацах першому та другому пункту 292.6 слова "четвертої групи" замінити словами "четвертої та шостої груп";

3) в абзаці другому пункту 292.16 слова "першої і другої" замінити словами "першої - третьої", а слово і цифру "підпунктом 3" замінити словом і цифрою "підпунктом 5".

79. У статті 293:

1) пункт 293.3 викласти в такій редакції:

"293.3. Відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі:

293.3.1. Для третьої і четвертої груп платників єдиного податку:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

293.3.2. Для п'ятої і шостої груп платників єдиного податку:

1) 7 відсотків доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 10 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 підпункту 293.3.1 або підпунктом 2 підпункту 293.3.2 пункту 293.3 цієї статті";

2) у пункті 293.4:

в абзаці першому слова "першої, другої і третьої" замінити словами "першої - третьої і п'ятої";

у підпункті 1 слово і цифри "підпунктах 1, 2 і 3" замінити словом і цифрами "підпунктах 1, 2, 3 і 5";

3) у пункті 293.5:

в абзаці першому слова "четвертої групи" замінити словами "четвертої та шостої груп";

у підпункті 1 слова та цифру "у підпункті 4" замінити словами та цифрами "у підпунктах 4 і 6";

4) у пункті 293.8:

в абзаці першому підпунктів 1 і 2 після слова "третьої" доповнити словами "або п'ятої";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) платники єдиного податку третьої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, у наступному податковому (звітному) кварталі за поданою ними заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку п'ятої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Платники єдиного податку четвертої та шостої груп, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті для четвертої та шостої груп. Платники четвертої групи в наступному податковому (звітному) кварталі мають право за поданою ними заявою перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників податку шостої групи, або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування у порядку, встановленому цією главою. Платники шостої групи зобов'язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом.

Платники єдиного податку п'ятої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом";

у підпункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4) ставка єдиного податку, визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотки, а для п'ятої і шостої групи у розмірі 7 відсотків, може бути обрана";

у підпункті "б" цифру та слово "5 відсотків" замінити цифрами та словами "5 або 10 відсотків";

у підпункті 5 слова та цифру "за ставкою у розмірі 5" замінити словами та цифрами "за ставкою у розмірі 5 або 10".

80. У статті 294:

1) в абзаці другому пункту 294.1 слова "другої - четвертої" замінити словами "другої - шостої";

2) в абзаці другому пункту 294.4 слова "третьої або четвертої" замінити словами "третьої - шостої".

У пункті 295.3 статті 295 слова "третьої і четвертої" замінити словами "третьої - шостої".

81. У статті 296:

1) абзац перший підпункту 296.1.1 та підпункт 296.1.2 пункту 296.1 після слова "третьої" доповнити словами "та п'ятої";

2) у підпункті 296.1.3 слова "четвертої групи" замінити словами "четвертої та шостої груп";

3) у пункті 296.3 слова "другої - четвертої" замінити словами "другої - шостої";

4) у пункті 296.5:

в абзаці першому підпункту 296.5.1 слова "другої або третьої" замінити словами "другої, третьої або п'ятої";

абзац перший підпункту 296.5.3 після слова "третьої" доповнити словами "або п'ятої";

підпункт 296.5.4 викласти в такій редакції:

"296.5.4. Платники єдиного податку четвертої та шостої груп у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу;

2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу (у разі перевищення обсягу доходу)".

82. У підпункті 3 пункту 297.1 статті 297 слова та цифри "визначену підпунктом 1 пункту 293.3" замінити словами та цифрами "визначену підпунктом 1 підпункту 293.3.1 пункту 293.3 або підпунктом 1 підпункту 293.3.2 пункту 293.3".

83. У статті 298:

1) у пункті 298.1:

абзац другий підпункту 298.1.2 викласти в такій редакції:

"Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої - шостої груп, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації";

підпункт 298.1.5 після слова "третьої" доповнити словами "та п'ятої";

2) у підпункті 298.2.3 пункту 298.2:

у підпункті 1 слова "першої і другої" замінити словами "першої - третьої";

у підпункті 2 слово та цифру "підпунктом 3" замінити словом та цифрою "підпунктом 5", а слова "першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи" замінити словами "першої - третьої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для п'ятої групи";

підпункт 2 доповнити абзацом другим такого змісту:

"у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291, платниками єдиного податку четвертої групи, які використали право на застосування іншої ставки, встановленої для шостої групи, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення";

у підпункті 3 слова "третьої і четвертої" замінити словами "п'ятої і шостої";

3) у пункті 298.6 слова "третьої і четвертої" замінити словами "третьої - шостої".

84. В абзаці четвертому пункту 308.1 статті 308 слова "центральним органом виконавчої влади з питань державної аграрної політики за погодженням з центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

85. В абзаці другому пункту 313.5 статті 313 слова "орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики".

86. У пункті 321.2 статті 321 слова "центральному органу державної податкової служби, центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку", "центральним органом державної податкової служби" замінити відповідно словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

87. В абзаці першому пункту 322.2 статті 322 слова "центрального органу з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації".

88. У пункті 332.1 статті 332 слова "центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства".

89. Доповнити розділами XVIII-1 та XVIII-2 такого змісту:

"Розділ XVIII-1 
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Стаття 341. Служба в податкових органах

341.1. Служба в податкових органах України є професійною діяльністю придатних до неї за станом здоров'я, освітнім рівнем та віком громадян України, що пов'язана з підготовкою пропозицій щодо формування єдиної державної податкової політики та політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, забезпеченням їх реалізації, а також із здійсненням контролю за додержанням податкового та іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.

Стаття 342. Посадові особи органів державної податкової служби

342.1. Посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, якщо інше не передбачено законом.

342.2. У разі прийняття на роботу посадовій особі може бути встановлено випробувальний термін відповідно до Закону України "Про державну службу".

342.3. На роботу до органів державної податкової служби не можуть бути прийняті особи, щодо яких встановлено обмеження законами України "Про державну службу" і "Про засади запобігання і протидії корупції".

342.4. Посадові особи органів державної податкової служби є державними службовцями.

342.5. Посадові особи органів державної податкової служби України, які вперше зараховуються на службу до податкових органів і раніше не перебували на державній службі, складають присягу відповідно до Закону України "Про державну службу".

342.6. Правовий статус посадових осіб органів державної податкової служби, їх права та обов'язки визначаються Конституцією України, цим Кодексом, а в частині, що не регулюється ним, - Законом України "Про державну службу" та іншими законами.

342.7. Посадовим особам і працівникам органів державної податкової служби видається службове посвідчення, зразок якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

342.8. Покладення на посадових осіб органів державної податкової служби обов'язків, не передбачених цим Кодексом та законами, забороняється.

Стаття 343. Спеціальні звання

343.1. Посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються спеціальні звання:

головний державний радник податкової служби;

державний радник податкової служби I рангу;

державний радник податкової служби II рангу;

державний радник податкової служби III рангу;

радник податкової служби I рангу;

радник податкової служби II рангу;

радник податкової служби III рангу;

інспектор податкової служби I рангу;

інспектор податкової служби II рангу;

інспектор податкової служби III рангу.

343.2. Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, співвідношення з рангами державних службовців, розмір надбавок за спеціальне звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У разі присвоєння посадовій особі спеціального звання відповідно до пункту 343.1 цієї статті надбавка за ранг державного службовця не виплачується.

343.3. Спеціальні звання податкової служби присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів державної податкової служби

344.1. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів державної податкової служби України здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу".

При цьому період роботи зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоєні спеціальні звання) в органах державної податкової служби зараховується до стажу державної служби та до стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого Законом України "Про державну службу".

Стаття 345. Захист особистих і майнових прав посадових осіб органів державної податкової служби

345.1. Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна посадових осіб органів державної податкової служби та членів їхніх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.

345.2. Образа посадової особи органу державної податкової служби, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькі дії щодо посадової особи органу державної податкової служби, а також умисне знищення чи пошкодження її майна та інші протиправні дії тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.

Стаття 346. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі органу державної податкової служби

346.1. Працівники органів державної податкової служби України підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, в порядку, встановленому законом.

346.2. У разі загибелі посадової особи органу державної податкової служби у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або особам, які перебували на його утриманні, виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за його останньою посадою, яку він обіймав, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

346.3. У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

346.4. У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

346.5. Рішення про виплату одноразової допомоги приймається начальником органу державної податкової служби за місцем роботи потерпілого на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.

346.6. Шкода, завдана майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею своїх обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

346.7. Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї, проводиться на підставі рішення або вироку суду.

346.8. Для обліку фактичних витрат, пов'язаних з виплатою сум одноразової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї, для органів державної податкової служби в установах банків відкриваються спеціальні рахунки.

Стаття 347. Обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб органів державної податкової служби

347.1. Посадові особи органів державної податкової служби підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за останньою посадою, а у разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, - у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).

347.2. Порядок та умови страхування посадових осіб органів державної податкової служби встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Розділ XVIII-2
ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ

Стаття 348. Податкова міліція та її завдання

348.1. Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

348.2. Завданнями податкової міліції є:

запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері оподаткування та бюджетній сфері, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері;

запобігання і протидія корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

Стаття 349. Структура податкової міліції

349.1. До складу податкової міліції належать:

головні управління (управління, відділи, сектори) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

управління (відділи, сектори) податкової міліції відповідних державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, областях, округах (на два і більше регіони), містах Києві та Севастополі;

головні відділи (відділи, сектори) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій.

У складі податкової міліції діє спеціальний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

349.2. Податкову міліцію очолює Перший заступник керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику - начальник податкової міліції.

Податкову міліцію в державних податкових службах в Автономній Республіці Крим, областях, округах (на два і більше регіони), містах Києві та Севастополі очолюють начальники управлінь податкової міліції - перші заступники голів відповідних державних податкових служб.

Стаття 350. Повноваження податкової міліції

350.1. Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань:

350.1.1. приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про кримінальні та інші правопорушення, віднесені законом до компетенції податкової міліції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;

350.1.2. проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, а також досудове розслідування в межах наданої законом компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;

350.1.3. здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері;

350.1.4. вживає заходів щодо виявлення і розслідування злочинів, пов'язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями;

350.1.5. виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері, вживає заходів до їх усунення;

350.1.6. у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

350.1.7. передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які законом передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

350.1.8. забезпечує безпеку діяльності органів державної податкової служби та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків;

350.1.9. здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції в органах державної податкової служби та виявлення фактів корупції, а також усунення наслідків корупційних правопорушень;

350.1.10. складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

350.1.11. збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень у сфері оподаткування та бюджетній сфері, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.

350.2. Особа начальницького чи рядового складу податкової міліції незалежно від займаної посади, місцезнаходження і часу у разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або у разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це найближчому органу внутрішніх справ.

Стаття 351. Права податкової міліції

351.1. Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов'язків надаються права, передбачені підпунктами 20.1.2, 20.1.4, 20.1.30 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, а також пунктами 1-4, абзацами другим, третім пункту 5, пунктами 6-12, 14, підпунктами "а" і "б" пункту 15 (з урахуванням положень цього Кодексу), пунктом 16 з дотриманням правил проведення податкових перевірок, встановлених цим Кодексом, пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 статті 11, статтями 12-15-1 Закону України "Про міліцію".

На податкову міліцію поширюються вимоги, встановлені статтями 3 і 5 Закону України "Про міліцію".

Стаття 352. Прийняття на службу до податкової міліції

352.1. На службу до податкової міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які мають відповідну освіту, здатні за своїми особистими, діловими, моральними якостями та станом здоров'я виконувати обов'язки відповідно до покладених на податкову міліцію завдань.

На службу до податкової міліції не може бути прийнято особу, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

352.2. Стосовно осіб, які претендують на службу в податковій міліції, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

352.3. Особи, які претендують на службу в податковій міліції, зобов'язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

352.4. Громадяни України, які вперше зараховуються на службу до податкової міліції на посади начальницького і рядового складу, складають присягу такого змісту:

"Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до податкової міліції, присягаю на вірність Українському народові. Присягаю додержуватися Конституції і законів України, захищати права людини і громадянина, сумлінно виконувати свої обов'язки. Присягаю бути чесним і мужнім, пильно стояти на сторожі економічних інтересів Вітчизни, суворо зберігати державну та службову таємницю. Якщо я порушу присягу, готовий нести відповідальність, встановлену законом України".

Особа начальницького чи рядового складу податкової міліції підписує текст присяги, який зберігається в її особовій справі.

Стаття 353. Служба в податковій міліції

353.1. Особи начальницького і рядового складу податкової міліції проходять службу у порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ.

353.2. Особи, прийняті на службу до податкової міліції, у тому числі слухачі та курсанти навчальних закладів за спеціальностями з підготовки кадрів податкової міліції, які перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах податкової міліції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

353.3. Особи, які закінчили вищі навчальні заклади центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і яким присвоєно спеціальне звання начальницького складу податкової міліції, звільняються від призову на строкову військову службу.

353.4. Особам, яких прийнято на службу до податкової міліції на посади начальницького і рядового складу, присвоюються такі спеціальні звання:

353.4.1. вищий начальницький склад:

генерал-полковник податкової міліції;

генерал-лейтенант податкової міліції;

генерал-майор податкової міліції;

353.4.2. старший начальницький склад:

полковник податкової міліції;

підполковник податкової міліції;

майор податкової міліції;

353.4.3. середній начальницький склад:

капітан податкової міліції;

старший лейтенант податкової міліції;

лейтенант податкової міліції;

353.4.4. молодший начальницький склад:

старший прапорщик податкової міліції;

прапорщик податкової міліції;

353.4.5. рядовий склад:

рядовий податкової міліції.

353.5. Порядок присвоєння спеціальних звань молодшого начальницького та рядового складу податкової міліції визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Спеціальні звання старшого і середнього начальницького складу податкової міліції присвоюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Спеціальні звання вищого начальницького складу податкової міліції відповідно до Конституції України присвоює Президент України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

353.6. Особи начальницького і рядового складу податкової міліції мають формений одяг та знаки розрізнення і забезпечуються ними безкоштовно.

Опис та зразки форменого одягу, знаків розрізнення начальницького і рядового складу податкової міліції затверджуються Кабінетом Міністрів України.

353.7. На посадових і службових осіб податкової міліції поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Стаття 354. Заохочення та відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції

354.1. Посадова чи службова особа податкової міліції у межах повноважень, наданих цим Кодексом та іншими законами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу передбачену законом відповідальність.

354.2. У разі порушення посадовою чи службовою особою податкової міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний орган державної податкової служби зобов'язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків та на вимогу громадянина публічно вибачитися.

354.3. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка виконує свої обов'язки відповідно до наданих законом повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.

354.4. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка порушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов'язки, несе відповідальність у встановленому законом порядку.

354.5. Дії або рішення податкової міліції, її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури.

354.6. До посадових чи службових осіб податкової міліції можуть застосовуватися заходи заохочення згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншими нормативно-правовими актами керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та керівниками державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах.

354.7. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка повідомила про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою посадовою чи службовою особою, не може бути звільнена з роботи чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв'язку з таким повідомленням.

Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом порядку.

Стаття 355. Врегулювання конфлікту інтересів

355.1. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень посадова чи службова особа податкової міліції зобов'язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи чи службової особи податкової міліції зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Стаття 356. Правовий та соціальний захист осіб начальницького і рядового складу податкової міліції

356.1. Держава гарантує правовий та соціальний захист осіб начальницького і рядового складу податкової міліції та членів їхніх сімей. На них поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені статтями 20-23 Закону України "Про міліцію" та Законом України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".

Стаття 357. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення осіб начальницького і рядового складу податкової міліції

357.1. Форми та розмір матеріального забезпечення осіб начальницького і рядового складу податкової міліції, включаючи грошове утримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

357.2. Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції здійснюється у порядку, встановленому законом для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ".

90. Абзац восьмий пункту 4 розділу XIX "Прикінцеві положення" виключити.

91. У розділі XX "Перехідні положення":

1) у підрозділі 2:

у пункті 1:

в абзаці першому підпункту 6 слова "органі державної казначейської служби" замінити словами "органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";

в абзаці другому підпункту 10 слова "територіального органу Державного казначейства" замінити словами "органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";

в абзаці четвертому підпункту 11 та абзаці третьому підпункту 12 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства України" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

в абзаці першому підпункту "а" пункту 3 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі космічної діяльності" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності";

в абзаці третьому пункту 8 слова "позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу" замінити словами "відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу та позитивного рішення уповноваженого органу";

абзац перший пункту 15 доповнити словами "а також крім постачання таких зернових та технічних культур Аграрним фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість";

Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 05 липня 2012 5083-VI
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"