Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Наказ Міністерства внутрішніх справ України №62 від 14.02.2008 "Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС"

  • 93014
  • Версія для друку
  •  
 

 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.02.2008 N 62
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2008 р.
за N 193/14884

Про затвердження Положення про вищі
навчальні заклади МВС
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }

Відповідно до вимог Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ),
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), Положення
про державний вищий навчальний заклад, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року N 1074
( 1074-96-п ), та з метою вдосконалення порядку підготовки
фахівців у вищих навчальних закладах МВС Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про вищі навчальні заклади МВС (далі
- Положення), що додається.
2. Департаменту освіти та науки (Горбачевський В.Я.),
керівникам вищих навчальних закладів МВС:
2.1. Привести нормативно-правові акти з питань діяльності
підпорядкованих вищих навчальних закладів у відповідність до вимог
Положення про вищі навчальні заклади МВС, затвердженого цим
наказом.
2.2. Забезпечити діяльність підпорядкованих вищих навчальних
закладів відповідно до вимог Положення.
3. Скасувати накази МВС від 13.09.94 N 505 "Про затвердження
Статусу слухачів і курсантів вищих навчальних закладів МВС
України" (зі змінами), від 04.04.98 N 231 "Про затвердження
Положення про вищий заклад освіти МВС України" (зі змінами).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Вербенського М.Г.
5. Наказ надіслати за належністю.
Міністр Ю.В.Луценко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра освіти
і науки України В.Д.Шинкарук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
14.02.2008 N 62
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2008 р.
за N 193/14884

ПОЛОЖЕННЯ
про вищі навчальні заклади МВС
{ У тексті Положення слово "спеціальність" в усіх відмінках та
числах замінено словами "напрям підготовки, спеціальність" у
відповідних відмінках та числах;
слова "захист інформації, що становить державну таємницю" в
усіх відмінках замінено словами "захист персональних даних
та інформації, що становить державну таємницю" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
1. Загальні положення
1.1. Вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ
України (далі - МВС) є державними навчальними закладами, які
підпорядковані МВС, засновані і діють згідно із законодавством
України, реалізовують відповідно до наданої ліцензії (ліцензій)
освітньо-професійні програми підготовки фахівців за певними
освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечують навчання,
виховання та професійну підготовку осіб з урахуванням нормативних
вимог у галузі вищої освіти з метою задоволення освітніх потреб
особи, суспільства і держави, а також здійснюють наукову і
науково-технічну діяльність.
1.2. Вищі навчальні заклади МВС (далі - ВНЗ) у своїй
діяльності керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами
України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про освіту" ( 1060-12 ),
"Про міліцію" ( 565-12 ), "Про внутрішні війська Міністерства
внутрішніх справ України" ( 2235-12 ), "Про наукову та
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), іншими законодавчими
актами України, постановами Верховної Ради України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України,
нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України
(далі - МОН), МВС, а також цим Положенням.
1.3. Основною метою діяльності ВНЗ є забезпечення умов,
необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців
для органів і підрозділів МВС, інших органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій України. { Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
1.4. До ВНЗ належать навчальні заклади таких типів:
університети, академії, інститути, коледжі, училища.
1.5. ВНЗ є юридичними особами, мають власний статут, прапор,
символіку (емблему, нарукавну вишивку), відокремлене майно,
рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатки
із зображенням Державного Герба України і свого найменування, від
свого імені набувають майнових і особистих немайнових прав, мають
обов'язки, є позивачами та відповідачами у суді. { Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
1.6. Статут ВНЗ розробляється навчальним закладом відповідно
до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), приймається на
загальних зборах (конференції) трудового колективу ВНЗ,
погоджується з МОН, Департаментом кадрового забезпечення МВС (далі
- ДКЗ) і затверджується Міністром внутрішніх справ України. { Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
1.7. МВС розробляє і затверджує Порядок відбору кандидатів на
навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх
справ України за погодженням з МОН. { Пункт 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
1.8. Перелік напрямів та напрямів підготовки, спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за відповідними
освітньо-кваліфікаційними рівнями, визначається постановами
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 787
( 787-2010-п ) "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра", від 13
грудня 2006 року N 1719 ( 1719-2006-п ) "Про перелік напрямів, за
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра". { Пункт 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
1.9. Державне замовлення на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку у ВНЗ формується відповідно до чинного
законодавства. { Пункт 1.9 глави 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
1.10. Порядок організації навчального процесу, форми навчання
та види контролю за набуттям знань курсантами (слухачами,
студентами) встановлює МВС за погодженням з МОН. Тривалість канікулярних відпусток та їх терміни визначаються
МВС відповідно до законодавства.
1.11. Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої
освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої
діяльності ВНЗ незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм
навчання.
1.12. Контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти,
державне інспектування та навчально-методичне керівництво
діяльності ВНЗ здійснюють МОН та МВС.
1.12.1. План інспектування (перевірки) ВНЗ комісіями МВС
щороку розробляється і затверджується Міністром внутрішніх справ
України, його заступниками або начальником ДКЗ. { Підпункт 1.12.1 пункту 1.12 глави 1 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
1.12.2. За рішенням Міністра внутрішніх справ України, його
заступників, начальника ДКЗ проводяться перевірки ВНЗ. { Підпункт 1.12.1 пункту 1.12 глави 1 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
1.13. Взаємні зобов'язання керівництва ВНЗ і профспілкового
комітету ВНЗ у частині забезпечення прав, безпечних умов праці,
виконання обов'язків регулюються колективним договором, що
розробляється та укладається відповідно до законодавства України.
1.14. У ВНЗ створюється комісія з трудових спорів, яка
розглядає спірні питання, що виникають між працівниками та
керівництвом ВНЗ.
1.15. ВНЗ можуть створювати навчальні та навчально-наукові
комплекси, які об'єднують на добровільних засадах споріднені
факультети, інститути, філії, коледжі, технікуми, наукові та
науково-дослідні інститути (лабораторії), інші підрозділи, які
забезпечують підготовку, післядипломну освіту фахівців з певних
напрямів підготовки (спеціальностей), наукові дослідження з
актуальних проблем правоохоронної діяльності. Усі учасники
комплексу, які є юридичними особами, зберігають статус юридичних
осіб. У ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань
"Право", створюються юридичні клініки та забезпечується їх
функціонування згідно з наказом Міністерства освіти і науки
України від 03 серпня 2006 року N 592 ( z0956-06 ) "Про
затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого
навчального закладу України", зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 08 серпня 2006 року за N 956/12830. { Пункт 1.15 глави 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
1.16. ВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації, які
працюють за спільними навчальними планами й об'єднані в комплекс з
навчальними закладами першого та другого рівнів акредитації,
надається право зараховувати випускників цих навчальних закладів
для продовження навчання за спеціальними програмами із скороченим
терміном підготовки фахівців. Умови фінансування такої підготовки
визначаються відповідно до чинного законодавства. { Пункт 1.16 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
1.17. Особовий склад ВНЗ поділяється на постійний і
перемінний. { Пункт 1.17 глави 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
2. Завдання, права та обов'язки ВНЗ
2.1. Головними завданнями ВНЗ є: - освітня діяльність з підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації та спеціалізації фахівців відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів згідно зі стандартами вищої
освіти; - виконання державного замовлення та угод на підготовку
фахівців з вищою освітою; - наукова, науково-педагогічна, науково-практична,
науково-технічна і культурно-виховна діяльність; - підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів для МВС
та їх атестація; { Абзац п'ятий пункту 2.1 глави 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 982
( z1892-13 ) від 15.10.2013 } - спеціальна курсова підготовка; - довузівська профорієнтаційна підготовка учнів шкіл, ліцеїв,
гімназій та інших загальноосвітніх навчальних закладів, а також
інших осіб, які мають право вступу до ВНЗ.
2.2. ВНЗ здійснюють освітню діяльність на підставі ліцензій
та сертифікатів про акредитацію, які видаються в порядку,
установленому Кабінетом Міністрів України. { Пункт 2.2 глави 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
2.3. ВНЗ надають платні послуги в галузі вищої освіти та
пов'язаних з нею інших галузях діяльності, перелік яких
визначається постановами Кабінету Міністрів України від 27 серпня
2010 року N 796 ( 796-2010-п ) "Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і
комунальної форм власності" та від 04 червня 2007 року N 795
( 795-2007-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які
надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної
міграційної служби, і розміру плати за їх надання". Платні послуги в галузі вищої освіти та пов'язаних з нею
інших галузях діяльності надаються ВНЗ фізичним та юридичним
особам відповідно до статуту ВНЗ за умови забезпечення провадження
освітньої діяльності. { Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
2.4. ВНЗ, крім прав, передбачених статтею 29 Закону України
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ), мають право відповідно до
законодавства: - залучати на умовах сумісництва (погодинної оплати)
провідних діячів науки і техніки України, провідних фахівців
органів внутрішніх справ, внутрішніх військ для проведення
навчальної та наукової роботи; - створювати тимчасові творчі колективи для виконання
договірних робіт з розроблення науково-технічної продукції, у тому
числі за участю працівників практичних підрозділів органів
внутрішніх справ, внутрішніх військ; - підтримувати міжнародні зв'язки в галузі правоохоронної
діяльності та науки; - розробляти пропозиції щодо вдосконалення
організаційно-штатної структури ВНЗ; - здійснювати видання та реалізацію навчальної, наукової і
методичної літератури; - видавати наукові та науково-методичні журнали,
інформаційно-аналітичні збірники, інші періодичні та одноразові
видання.
2.5. ВНЗ зобов'язані: - дотримуватись вимог Законів України "Про освіту"
( 1060-12 ) "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) та інших законодавчих,
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, МОН і МВС; - дотримуватися стандартів вищої освіти; - забезпечувати безпечні умови проведення освітньої
діяльності; - дотримуватися договірних зобов'язань з іншими суб'єктами
освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, у тому
числі за міжнародними угодами; - дотримуватися фінансової дисципліни та збереження
державного майна; - забезпечувати соціальний захист учасників
навчально-виховного процесу.
3. Структура ВНЗ
3.1. Структура ВНЗ визначається відповідно до цього Положення
та його статуту і затверджується МВС.
3.2. Структурними підрозділами ВНЗ третього та четвертого
рівнів акредитації є інститути, факультети, кафедри, філії,
бібліотеки, курси, підрозділи забезпечення навчального процесу
тощо. У складі ВНЗ четвертого рівня акредитації можуть створюватися
наукові, навчально-наукові та науково-дослідні інститути,
навчально-науково-виробничі центри (комплекси), що об'єднують
споріднені факультети, коледжі, наукові, науково-дослідні
інститути, кафедри, наукові лабораторії, інші підрозділи. До складу ВНЗ четвертого рівня акредитації можуть входити
інститути, які є вищими навчальними закладами, мають статус
юридичної особи і здійснюють свою діяльність відповідно до
законодавства України та власних статутів.
3.3. ВНЗ можуть мати у своєму складі підготовчі відділення
(підрозділи), підрозділи післядипломної освіти (перепідготовки,
спеціалізації та підвищення кваліфікації персоналу), лабораторії,
навчально-методичні кабінети, комп'ютерні, інформаційні, навчальні
центри та полігони, навчально-виробничі майстерні,
науково-дослідні виробничі структури, видавництва, спортивні
комплекси, заклади культурно-побутового призначення та інші
підрозділи, діяльність яких не заборонена чинним законодавством.
3.4. Для надання платних послуг у галузі вищої освіти та
пов'язаних з нею інших галузях діяльності наказом МВС у ВНЗ
створюються окремі структурні підрозділи за умови провадження
освітньої діяльності. Такі підрозділи підпорядковуються
безпосередньо ректору, який відповідно до статуту ВНЗ призначає
керівника, визначає напрями їх основної діяльності, порядок
фінансово-господарської діяльності, структуру управління та умови
використання матеріально-технічної бази, що належить ВНЗ.
3.5. Інститут, факультет є структурними підрозділами ВНЗ
третього або четвертого рівня акредитації, на базі якого
здійснюється навчання курсантів (слухачів, студентів) з однієї або
з декількох споріднених напрямів підготовки, спеціальностей,
підготовка здобувачів, ад'юнктів (аспірантів), докторантів. 3.5.1. Інститут є науковим, навчально-науковим,
науково-дослідним структурним підрозділом ВНЗ і може створюватися
з метою ефективної реалізації статутних завдань закладу.
Навчально-науковий інститут об'єднує споріднені факультети,
кафедри, наукові та науково-дослідні лабораторії і створюється МВС
відповідно до вимог чинного законодавства. Керівництво
навчально-науковим інститутом здійснює начальник (директор)
інституту, який призначається на посаду наказом ректора ВНЗ.
Посадові обов'язки начальника інституту визначаються ректором ВНЗ
відповідно до його статуту. { Абзац перший підпункту 3.5.1 пункту
3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 } Науково-дослідний інститут (центр) об'єднує споріднені
наукові лабораторії і створюється МВС у встановленому порядку.
Начальник інституту (центру) призначається на посаду і
звільняється з посади наказом ректора ВНЗ. 3.5.2. Факультет - основний організаційний і
навчально-науковий структурний підрозділ ВНЗ, що об'єднує
відповідні кафедри та лабораторії. Факультет створюється рішенням
Вченої ради ВНЗ за умови, якщо до його складу входить не менше ніж
три кафедри і на ньому навчається не менше ніж 200 курсантів
(слухачів, студентів) денної (очної) форми навчання. Керівництво
факультетом здійснює начальник (декан), який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом ректора ВНЗ. Посадові
обов'язки начальника (декана) визначаються ректором ВНЗ. { Підпункт 3.5.2 пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від
15.10.2013 }
3.6. До складу ВНЗ можуть входити філії (інститути,
факультети) як їх структурні, територіально відокремлені
підрозділи, які самостійно здійснюють навчальну, методичну,
виховну та науково-дослідну роботу за окремими спеціальностями
підготовки або освітньо-кваліфікаційними рівнями. Структурні
підрозділи можуть мати окремі права юридичної особи. До складу філії (інституту, факультету) можуть входити
навчальні, науково-організаційні, адміністративно-господарські
підрозділи, підрозділи забезпечення навчального процесу тощо. Керівництво філією (інститутом, факультетом) здійснює
начальник (директор, декан), який призначається на посаду і
звільняється з посади відповідно до вимог чинного законодавства, в
тому числі нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,
МВС та статуту ВНЗ. { Абзац третій пункту 3.6 глави 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 982
( z1892-13 ) від 15.10.2013 } { Пункт 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
3.7. Кафедра є базовим структурним підрозділом ВНЗ третього
та четвертого рівнів акредитації (інститутів, факультетів, філій),
що проводить навчальну і методичну діяльність з однієї або кількох
споріднених напрямів підготовки, спеціальностей, спеціалізацій чи
навчальних дисциплін, наукову та виховну роботу з курсантами
(студентами, слухачами), науково-дослідну роботу. Кафедра створюється за умови, якщо до її складу входить не
менше ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра
є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий
ступінь або вчене звання. У складі кафедри, за необхідності, можуть створюватися
предметно-методичні комісії (групи), до складу яких входять
науково-педагогічні працівники, які спільно проводять навчальну та
навчально-методичну роботу з груп навчальних дисциплін або певної
навчальної дисципліни.
3.8. Наукова та науково-дослідна лабораторії створюються для
проведення наукових досліджень актуальних проблем у галузі
правоохоронної діяльності та забезпечення правопорядку,
розроблення та вдосконалення озброєння і спеціальної та військової
техніки, пов'язаних з удосконаленням системи освіти, підвищенням
ефективності навчального процесу та якості підготовки фахівців. { Пункт 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
3.9. Підрозділами курсантів (слухачів, студентів) є: курс,
навчальна група (взвод), навчальне відділення. У підрозділах організовується і проводиться навчальна та
методична робота із стройової та загальновійськової підготовки,
виховна робота з курсантами (слухачами).
3.10. Підрозділи післядипломної освіти створюються для
спеціалізованого вдосконалення освіти та професійної підготовки
працівників органів внутрішніх справ шляхом поглиблення,
розширення і оновлення їх професійних знань, умінь і навичок або
отримання іншого напряму підготовки, спеціальності на основі
здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного
досвіду. { Пункт 3.10 глави 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
3.11. Підрозділи забезпечення навчального процесу створюються
для забезпечення навчально-виховного процесу та життєдіяльності
особового складу ВНЗ.
3.12. Чисельність особового складу ВНЗ визначається їх
штатними розписами, які затверджуються відповідно до чинного
законодавства. { Пункт 3.12 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
3.13. Штатні розписи коригуються в залежності від обсягів
замовлення на підготовку фахівців для МВС. { Пункт 3.13 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
4. Управління вищими навчальними закладами
4.1. Управління ВНЗ здійснюється на основі принципів:
розмежування прав, повноважень та відповідальності МОН, МВС,
керівництва ВНЗ та його структурних підрозділів; поєднання
колегіальних та єдиноначальних засад; академічної автономії та
самоврядування.
4.2. МВС як орган управління ВНЗ забезпечує: - розроблення нормативно-правової бази для діяльності ВНЗ; - соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; - отримання (придбання) нерухомого майна та обладнання,
необхідного для провадження освітньої діяльності, формування
державного замовлення; - установлення вимог до змісту, рівня і обсягу освіти; - здійснення інформаційного забезпечення освітньої
діяльності; - створення типової навчально-методичної бази основних
нормативних дисциплін.
4.3. Управління ВНЗ здійснюють: - ректор (начальник); - проректори (заступники начальника); - вчені ради; - наглядові ради; - робочі та дорадчі органи; - органи громадського самоврядування; - органи курсантського (слухацького, студентського)
самоврядування.
4.4. Безпосереднє управління діяльністю ВНЗ здійснює ректор,
начальник (далі - ректор), який діє на засадах єдиноначальності та
на якого покладаються функції практичної реалізації завдань
діяльності ВНЗ. 4.4.1. Ректор ВНЗ є прямим начальником для всього особового
складу ВНЗ і є відповідальним перед державою та МВС за дотримання
законів, наказів і договірних зобов'язань, виконання покладених на
ВНЗ завдань, стан навчально-виховної, методичної і наукової
діяльності, професійну (функціональну) підготовку,
морально-психологічний стан особового складу, службову і трудову
дисципліну, належну експлуатацію та збереження озброєння і
спеціальної техніки, фінансово-господарську діяльність, стан
будівель, споруд та іншого майна, що передано ВНЗ для використання
а також за організацію забезпечення охорони державної таємниці та
захисту інформації з обмеженим доступом. 4.4.2. Ректор ВНЗ зобов'язаний: - організовувати розподіл обов'язків між проректорами
(заступниками начальника) ВНЗ та контролювати їх виконання;
{ Абзац другий підпункту 4.4.2 пункту 4.4 глави 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 982
( z1892-13 ) від 15.10.2013 } - забезпечувати виконання державного замовлення на підготовку
фахівців у визначеній чисельності за відповідними напрямами
підготовки, спеціальностями (спеціалізаціями); - організовувати розроблення та затвердження правил прийому
до ВНЗ; - спільно з комплектуючими органами внутрішніх справ
організовувати роботу з професійної орієнтації та
професійно-психологічного відбору вступників до ВНЗ, безпосередньо
керувати комплектуванням курсів слухачів (курсантів), подавати
пропозиції щодо розподілу випускників ВНЗ з урахуванням їх
рейтингу; - організовувати проведення вступних випробувань громадян,
які виявили бажання навчатися у ВНЗ; - організовувати навчальну, методичну, наукову та виховну
діяльність у ВНЗ; - керувати розробкою стандартів вищої освіти ВНЗ -
варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик
випускників та освітньо-професійних програм підготовки, засобів
діагностики якості вищої освіти, навчальних планів, програм
навчальних дисциплін, забезпечувати повне і якісне їх виконання; - уживати заходів щодо постійного вдосконалення
навчально-виховного процесу, втілення передових методів навчання і
виховання слухачів (курсантів, студентів), забезпечувати
викладання навчальних дисциплін на високому науковому і
методичному рівні; - підтримувати постійну бойову і мобілізаційну готовність
ВНЗ; - проводити навчальні заняття з курсантами (слухачами), а
також заняття з особами середнього та старшого начальницького
складу (офіцерами внутрішніх військ) ВНЗ з професійної
(функціональної) підготовки; - керувати виховним процесом у ВНЗ, уживати заходів щодо
зміцнення службової та трудової дисципліни, створення в
підрозділах ВНЗ здорового морально-психологічного клімату; - забезпечувати умови для підвищення професійного рівня
особового складу ВНЗ; - організовувати роботу щодо відбору, розстановки та ротації
науково-педагогічних (педагогічних) і наукових працівників ВНЗ; - визначати навчальне навантаження науково-педагогічних
(педагогічних) працівників ВНЗ; - організовувати контроль за якістю роботи
науково-педагогічних (педагогічних) працівників, організацією
навчальної, виховної, методичної та науково-технічної діяльності
підрозділів ВНЗ; - підтримувати зв'язки з практичними органами та підрозділами
внутрішніх справ України, іншими навчальними закладами України,
підприємствами та установами, забезпечення системи МВС та інших
органів виконавчої влади з питань діяльності ВНЗ; - організовувати розроблення та затвердження посадових
інструкцій (функціональних обов'язків) для всіх категорій
особового складу ВНЗ і забезпечувати контроль за їх виконанням; - організовувати експлуатацію та збереження озброєння і
спеціальної техніки ВНЗ; - забезпечувати вдосконалення навчально-матеріальної бази,
складання і подання заявок до підрозділів тилового забезпечення
МВС; - забезпечувати охорону праці, дотримання законності та
внутрішнього розпорядку у ВНЗ та в місцях виконання завдань
особовим складом; - присвоювати чергові спеціальні звання, застосовувати
заохочення та накладати дисциплінарні стягнення особам
начальницького складу органів внутрішніх справ відповідно до вимог
чинного законодавства; - організовувати роботу щодо охорони державної таємниці та
захисту інформації з обмеженим доступом; - забезпечувати своєчасне подання звітності з питань
діяльності ВНЗ; - організовувати взаємодію підпорядкованого ВНЗ та органів
внутрішніх справ щодо проходження служби випускниками ВНЗ протягом
перших трьох років після завершення навчання. { Підпункт 4.4.2
пункту 4.4 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
4.5. Безпосереднє керівництво навчальним, методичним,
науковим виховним, адміністративно-господарським та іншими
напрямками діяльності ВНЗ здійснюють проректори (заступники
начальника) ВНЗ відповідно до їх посадових інструкцій
(функціональних обов'язків).
4.6. Вчена рада ВНЗ є колегіальним органом ВНЗ третього або
четвертого рівня акредитації. Компетенція Вченої ради, членство в
ній, прийняття рішень і їх реалізація визначаються вимогами
чинного законодавства та статутом ВНЗ. 4.6.1. Вчену ради ВНЗ очолює її голова - ректор (начальник)
ВНЗ. 4.6.2. Рішення Вченої ради ВНЗ уводяться в дію наказами
ректора (начальника) ВНЗ.
4.7. Вчена рада інституту (факультету) ВНЗ є колегіальним
органом інституту (факультету) ВНЗ. { Главу 4 доповнено новим пунктом 4.7 згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
4.8. Склад та повноваження Вченої та Наглядової рад ВНЗ
визначаються відповідно до чинного законодавства. { Главу 4 доповнено новим пунктом 4.8 згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
4.9. У ВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації може
створюватися Наглядова рада. У ВНЗ, що мають статус національних,
Наглядова рада створюється в обов'язковому порядку. Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку ВНЗ,
надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики в
галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за
діяльністю керівництва ВНЗ, забезпечує ефективну взаємодію ВНЗ з
органами державного управління, науковою громадськістю, іншими
організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.
4.10. Для вирішення поточних питань діяльності ВНЗ
створюються робочі органи: - ректорат; - оперативна нарада інституту (факультету, філії); - приймальна комісія.
4.11. Повноваження, напрямки діяльності, форми взаємодії з
керівником, іншими органами управління ВНЗ визначаються в
положеннях про робочі органи, які затверджуються наказом ректора
ВНЗ відповідно до статуту ВНЗ. { Пункт 4.11 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
4.12. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
ВНЗ є загальні збори (конференція) трудового колективу. Органом
громадського самоврядування факультету є загальні збори
(конференція) трудового колективу факультету. Порядок скликання органів громадського самоврядування, їх
робота та повноваження визначаються Законом України "Про вищу
освіту" ( 2984-14 ) та статутом ВНЗ.
4.13. Курсантське (слухацьке, студентське) самоврядування
(далі - органи самоврядування) є правом курсантських (слухацьких,
студентських) громад ВНЗ або його структурного підрозділу (філії,
інституту, факультету, курсу, навчальної групи (взводу) самостійно
або через свої виборчі виконавчі органи вирішувати питання,
віднесені до його компетенції. { Абзац перший пункту 4.13 глави 4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 } 4.13.1. Органи самоврядування у ВНЗ - це самостійна
громадська діяльність курсантів (слухачів, студентів) з реалізації
основних завдань щодо забезпечення виконання курсантами
(слухачами, студентами) своїх обов'язків, захисту їх прав,
сприяння гармонійному розвитку особистості курсанта (слухача,
студента), формування в них активної громадської позиції, навичок
майбутніх фахівців та керівників. 4.13.2. Перелік питань, що належать до компетенції органів
самоврядування кожного ВНЗ або структурного підрозділу,
визначається статутом ВНЗ. 4.13.3. Органи самоврядування ВНЗ користуються всебічною
підтримкою і допомогою керівництва в розв'язанні питань
організації та діяльності органу, зокрема щодо забезпечення його
приміщенням, обладнанням, документацією. 4.13.4. Основними завданнями органів самоврядування є: - забезпечення і захист прав та інтересів курсантів
(слухачів, студентів); - забезпечення виконання курсантами (слухачами, студентами)
своїх обов'язків; - сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності
курсантів (слухачів, студентів); - сприяння в створенні необхідних умов для проживання і
відпочинку курсантів (слухачів, студентів); - створення різноманітних гуртків, товариств, об'єднань,
клубів за інтересами; - організація співробітництва з курсантами (слухачами,
студентами) інших вищих навчальних закладів і молодіжними
організаціями; - сприяння працевлаштуванню випускників; - участь у вирішенні питань міжнародного обміну курсантами
(слухачами, студентами). 4.13.5. Для органів самоврядування з числа осіб
начальницького складу органів внутрішніх справ можуть визначатися
або коригуватися додаткові завдання, права та обов'язки відповідно
до Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ). 4.13.6. Залежно від форми навчання, специфіки організації
навчально-виховного процесу та типу ВНЗ самоврядування
здійснюється на рівні навчальної групи (взводу), курсу,
факультету, іншого структурного підрозділу ВНЗ, напряму
підготовки, спеціальності. { Підпункт 4.13.6 пункту 4.13 глави 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від
15.10.2013 }
4.13.7. Органи самоврядування мають різноманітні форми. 4.13.8. Самоврядування здійснюється як безпосередньо
(загальні збори, конференції), так і через виборчі виконавчі
органи курсантського (слухацького, студентського) самоврядування. 4.13.9. Вищим органом самоврядування є загальні збори
(конференції) курсантів (слухачів, студентів) ВНЗ, його
структурного підрозділу, на яких: - затверджується Положення про курсантське (слухацьке,
студентське) самоврядування; - обирається виконавчий орган самоврядування, визначаються
його структура і термін повноважень, заслуховується його звіт. 4.13.10. Виконавчий орган самоврядування структурного
підрозділу ВНЗ обирається на загальних зборах (конференції)
курсантів (слухачів, студентів) цього підрозділу. 4.13.11. Виборчі виконавчі органи самоврядування
представляють інтереси відповідних курсантських (слухацьких,
студентських) громад та здійснюють від їх імені та в їх інтересах
функції і повноваження самоврядування в межах компетенції,
визначеної цим Положенням. 4.13.12. Виборчі виконавчі органи самоврядування є
підзвітними і підконтрольними вищим органам самоврядування
(загальним зборам, конференції).
5. Особи постійного складу ВНЗ
5.1. До постійного складу ВНЗ належать: - науково-педагогічні (педагогічні) та наукові працівники; - керівники підрозділів курсантів (слухачів, студентів); - інженерно-технічний, навчально-допоміжний,
адміністративно-господарський та командний склад; - офіцери, військовослужбовці, які проходять військову службу
за контрактом, працівники підрозділів забезпечення навчального
процесу внутрішніх військ МВС. 5.1.1. Порядок комплектування посад ректорів (начальників) та
проректорів (заступників начальника) ВНЗ, начальників факультетів
та їх заступників, науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства, в тому числі нормативно-правових актів, що
регламентують призначення працівників органів внутрішніх справ.
{ Підпункт 5.1.1 пункту 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від
15.10.2013 } 5.1.2. Призначення осіб рядового та начальницького складу
органів внутрішніх справ на інші посади постійного складу ВНЗ
здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Прийняття на роботу до ВНЗ осіб, які не мають спеціальних
звань, здійснюється за наказом ректора ВНЗ. 5.1.3. Залучення постійного складу ВНЗ до заходів, які не
пов'язані з виконанням ними посадових інструкцій (функціональних
обов'язків), проведенням чи забезпеченням навчально-виховного
процесу, не допускається, за винятком випадків, визначених
законодавством. У таких випадках залучення вищезазначених
працівників ВНЗ здійснюється за рішенням Міністра внутрішніх справ
України (або особи, яка виконує його обов'язки), заступника
Міністра внутрішніх справ, що відповідає за кадрове забезпечення
органів внутрішніх справ та підготовку працівників органів
внутрішніх справ, або начальника ДКЗ. { Підпункт 5.1.3 пункту 5.1 глави 5 в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
5.2. До науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВНЗ
належать особи, які обіймають посади науково-педагогічних
(педагогічних) працівників. До посад науково-педагогічних працівників ВНЗ третього та
четвертого рівнів акредитації, крім основних посад, визначених у
статті 48 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), належать
посади начальника ВНЗ, його заступників з навчальної
(навчально-наукової, наукової) роботи, начальника інституту
(факультету, кафедри) та його заступників.
5.3. Посади начальників (завідувачів) кафедр та їх
заступників у ВНЗ займають особи, які мають вчене звання професора
(доцента) або науковий ступінь доктора (кандидата) наук, досвід
науково-педагогічної роботи не менше п'яти років, здатні
організувати роботу колективу кафедри з підготовки фахівців і
науково-дослідну роботу за профілем кафедри.
5.4. Посаду професора у ВНЗ займають особи, які мають: - вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук; - вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і
науковий ступінь кандидата наук зі стажем науково-педагогічної
роботи не менше п'яти років.
5.5. Посаду доцента у ВНЗ займають особи: - які мають вчене звання доцента (старшого наукового
співробітника) або науковий ступінь, досвід науково-педагогічної
роботи; - науково-педагогічні працівники без наукових ступенів і
вчених звань, які мають не менше десяти років стажу
науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття на
високому науково-методичному рівні і мають опубліковані
навчально-методичні посібники та наукові праці.
5.6. На посади науково-педагогічних (наукових) працівників у
ВНЗ призначаються випускники ад'юнктури (аспірантури), а також
особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну
діяльність. На посади науково-педагогічних (наукових) працівників
профільних кафедр (лабораторій) призначаються особи, які мають
наукові ступені або вчені звання та досвід роботи у відповідних
органах внутрішніх справ. Статутом ВНЗ може бути встановлено додаткові вимоги до осіб,
які приймаються на посади науково-педагогічних працівників. { Пункт 5.6 глави 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 982 ( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
5.7. Науково-педагогічні, педагогічні працівники ВНЗ з числа
атестованого складу під час проведення занять з курсантами
(слухачами) є їх прямими начальниками.
5.8. Науково-педагогічні (педагогічні) працівники, крім прав,
передбачених статтею 50 Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ), мають право: - обирати та бути обраними до Вченої (педагогічної) ради ВНЗ
(інституту, факультету); - брати участь в обговоренні та вирішенні через органи
управління ВНЗ питань навчальної, методичної, виховної, наукової
та науково-технічної діяльності ВНЗ; - брати участь у наукових дискусіях, конференціях,
симпозіумах "круглих столах", проводити наукові випробування та
публікувати їх результати в установленому порядку відповідно до
законодавства України, брати безпосередню участь у втіленні
результатів досліджень у навчальний процес і практику органів
внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС разом із замовником; - користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями,
читальними залами, бібліотеками, а також послугами комп'ютерних
центрів ВНЗ; - здійснювати, з дозволу ректора ВНЗ, наукову діяльність зі
створення науково-технічної продукції в практичних підрозділах,
установах і організаціях органів внутрішніх справ та внутрішніх
військ МВС на умовах штатного сумісництва або брати участь у
тимчасових творчих колективах за умови відсутності негативного
впливу на виконання своїх посадових інструкцій за основною
посадою; - брати участь у конкурсах на займання науково-педагогічних
(педагогічних) та наукових посад; - залучати перемінний склад ВНЗ до науково-дослідної роботи з
виконання наукових досліджень за замовленнями структурних
підрозділів апарату МВС. { Пункт 5.8 глави 5 доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 982
( z1892-13 ) від 15.10.2013 }
5.8.1. Відволікання науково-педагогічних (педагогічних)
працівників від виконання професійних обов'язків не допускається,
за винятком випадків, передбачених законодавством України. 5.8.2. За досягнення високих результатів у навчальній,
методичній, виховній, науковій та науково-технічній діяльності
особи з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників
можуть нагороджуватися державними та відомчими нагородами, їм
можуть присвоюватись державні премії, почесні звання і відзнаки,
вони можуть нагороджуватись іменними медалями, знаками, преміями,
грамотами.
5.9. Особи з числа науково-педагогічних (педагогічних)
працівників, крім обов'язків, передбачених статтею 51 Закону
України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), зобов'язані: - знати вимоги нормативних документів з організації
навчально-виховного процесу, освітньо-кваліфікаційної
характеристики, зміст освітньо-професійних програм, програм
навчальних дисциплін і тематичних планів, роль та місце навчальних
дисциплін, з яких вони проводять заняття; - здійснювати на високому професійному рівні навчальну та
методичну діяльність зі своєї навчальної дисципліни, забезпечувати
високу ефективність педагогічного процесу, об'єктивно оцінювати
знання та вміння курсантів (слухачів), сприяти розвитку в них
самостійності, розумної ініціативи, творчих здібностей у процесі
засвоєння навчальних дисциплін; - своєчасно і якісно розробляти навчально-методичні матеріали
з навчальних дисциплін, з яких вони проводять заняття; - здійснювати методичне забезпечення самостійних занять
курсантів (слухачів, студентів) з навчальних дисциплін; - вести наукові дослідження, брати участь у впровадженні їх
результатів у практичну діяльність органів внутрішніх справ і
внутрішніх військ МВС та в навчальний процес, активно залучати до
цієї роботи курсантів (слухачів, студентів); - керувати науково-дослідною роботою курсантів (слухачів,
студентів); - здійснювати наукове керівництво підготовкою
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (доктори і
кандидати наук); - вивчати і впроваджувати в процес навчання і виховання
курсантів (слухачів) досвід правоохоронної діяльності МВС,
передовий педагогічний досвід; - здійснювати в ході навчально-виховного процесу виховання
курсантів (слухачів, студентів), формувати в них готовність до
захисту державних інтересів України; 
 
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Відомчі нормативні акти"