Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 3759-XII від 21.12.1993 "Про телебачення і радіомовлення"

  • Версія для друку
  •  
 
   е) статтю 9 доповнити частиною сьомою такого змісту: 
"7. Голова Національної ради є розпорядником бюджетних
асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Національної
ради та, на підставі рішень Національної ради, позабюджетних
коштів, інших коштів, що надійшли на рахунок Національної ради з
джерел, не заборонених законодавством України";
є) у статті 11:
частину другу доповнити реченням такого змісту: "Представник
Національної ради є працівником апарату Національної ради і
виконує службові функції відповідно до штатного розпису апарату
Національної ради";
абзац другий частини сьомої викласти в такій редакції:
"нагляд за дотриманням ліцензіатами умов ліцензії";
ж) частину шосту статті 12 після слів "прирівнюються до"
доповнити словом "відповідних";
з) другий абзац статті 13 викласти в такій редакції:
"нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами
програмної послуги вимог законодавства у галузі
телерадіомовлення";
и) статтю 14 після абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"ліцензування провайдерів програмної послуги".
У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно
абзацами четвертим - сьомим;
і) статтю 15 після абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"розробка і затвердження Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору".
У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати
відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;
ї) у статті 16:
у частині третій:
після абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого
змісту:
"визначені Планом розвитку національного
телерадіоінформаційного простору завдання на звітний період та
підсумки їх виконання;
інформація про внесені за звітний період зміни до Плану
розвитку національного телерадіоінформаційного простору;
визначені Планом розвитку національного
телерадіоінформаційного простору завдання на наступний звітний
період".
У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно
абзацами п'ятим - десятим;
абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
"інформація про дотримання вимог законодавства щодо участі
іноземного капіталу в статутних капіталах телерадіоорганізацій та
вимог до установчих і статутних документів телерадіоорганізацій";
частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. За результатами розгляду звіту Національної ради Верховна
Рада України може висловити недовіру Національній раді. Якщо
недовіру висловив і Президент України, це має наслідком відставку
всього складу Національної ради";
й) статтю 19 викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Державна реєстрація телерадіоорганізацій та
провайдерів програмної послуги
Національна рада здійснює державну реєстрацію
телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги і веде
відповідні реєстри в порядку, визначеному Законом України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 );
к) статтю 21 викласти в такій редакції:
"Стаття 21. Санкції за порушення законодавства про
телебачення і радіомовлення
Національна рада застосовує санкції до порушників
законодавства про телебачення і радіомовлення відповідно до вимог
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 );
л) статтю 22 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Національна рада має право виступати засновником
(співзасновником) друкованих засобів масової інформації";
м) у частині другій статті 24:
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"затверджуються План розвитку національного
телерадіоінформаційного простору та зміни до нього".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - чотирнадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятим - п'ятнадцятим;
після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"приймаються рішення про видачу та продовження ліцензій
провайдерів програмної послуги, про затвердження та внесення змін
до відповідних пакетів програм універсальної програмної послуги".
У зв'язку з цим абзаци десятий - п'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами одинадцятим - шістнадцятим;

після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"приймаються рішення про застосування санкцій та про
звернення до суду із заявою про анулювання ліцензії на мовлення
або про скасування державної реєстрації провайдера програмної
послуги".
У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятнадцятим - сімнадцятим;
н) абзац четвертий частини першої статті 25 викласти в такій
редакції:
"розробку та реалізацію Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору, впровадження нових технологій і
проведення досліджень щодо користування радіочастотним ресурсом
для цілей телерадіомовлення";
2) частину другу статті 28 Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 12, ст. 155) викласти в такій редакції:
"2. Надання телекомунікаційних послуг для потреб телебачення
і радіомовлення регулюється Законом України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 );
3) у Законі України "Про радіочастотний ресурс
України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 48, ст. 526):
а) абзац дев'ятий статті 1 після слів "діяльність якої"
доповнити словом "безпосередньо";
б) пункт 7 частини третьої статті 16 після слів "підготовка
висновків" доповнити словами "на безпосереднє замовлення";
в) частину четверту статті 19 викласти в такій редакції:
"4. Радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального
та спеціального користування здійснюється на платних засадах за
рахунок коштів Державного бюджету України";
г) у статті 24:
у пункті 2 слова "в частині телерадіомовлення" виключити;
у пункті 3 слово "телерадіомовлення" замінити словами
"каналів мовлення, мереж мовлення";
ґ) пункт 2 частини другої статті 30 доповнити словом
"телерадіоорганізаціями";
д) частину п'яту статті 31 після слів "радіочастотним
ресурсом України" доповнити словами "телерадіоорганізаціями та
провайдерами програмної послуги";
е) пункт 3 частини сьомої статті 42 після слів "копію
ліцензії на мовлення" доповнити словами "або копію ліцензії
оператора багатоканальної телемережі", а слово "телесистем"
замінити словом "телемереж";
4) у Законі України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р.,
N 1, ст. 1, N 20, ст. 134; 2004 р., N 12, ст. 155; 2005 р., N 42,
ст. 465):
а) у частині другій статті 2 слова "ліцензування каналів
мовлення" замінити словами "ліцензування діяльності в галузі
телебачення і радіомовлення";
б) статтю 4 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Розробку та реалізацію державної політики ліцензування
телерадіомовлення здійснює Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення";
5) статтю 19 Закону України "Про кінематографію" ( 9/98-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст. 114;
2003 р., N 30, ст. 248) після частини першої доповнити новою
частиною такого змісту:
"З метою сприяння розвитку кінематографії України, в тому
числі шляхом залучення спонсорських та благодійних коштів,
встановити, що до складу валових витрат платників податків
незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності
включаються суми коштів або вартість майна, що спрямовані такими
платниками податків як допомога на виробництво та/або
демонстрування національного фільму, але не більше десяти
відсотків від валового доходу такого платника податків за
попередній звітний (податковий) рік".
У зв'язку з цим частини другу - восьму вважати відповідно
частинами третьою - дев'ятою;
6) у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27,
ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 48, ст. 418; 2000 р.,
N 32, ст. 254, N 39, ст. 333; 2001 р., N 32, ст. 169; 2002 р.,
N 2, ст. 12, N 29, ст. 192; 2003 р., N 12, ст. 88, N 33-34,
ст. 267; 2004 р., N 35, ст. 412, N 52, ст. 563; 2005 р., N 5,
ст. 114, NN 17-19, ст. 267):
а) пункт 5.2 статті 5 доповнити підпунктами 5.2.18 та 5.2.19
такого змісту:
"5.2.18. Суми коштів або вартість майна, спрямовані як
фінансова допомога на виробництво та/або демонстрування
національних фільмів.
5.2.19. Суми коштів або вартість майна, спрямовані на
придбання, створення, виробництво аудіовізуальних творів";
б) підпункт 8.1.3 пункту 8.1 статті 8 доповнити абзацом
шостим такого змісту:
"створення та/або придбання аудіовізуальних творів".
5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом забезпечити приведення
міністерствами та іншими органами виконавчої влади України
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом привести видані нею нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 грудня 1993 року
N 3759-XII
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Вівторок, 21 грудня 1993 3759-XII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"