Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 3759-XII від 21.12.1993 "Про телебачення і радіомовлення"

  • Версія для друку
  •  
 
     4. План розвитку переглядається не рідше одного разу  на  рік 
за результатами звіту Національної ради.
5. Порядок розробки Плану розвитку та змін до нього
визначається Національною радою.
6. План розвитку та зміни до нього офіційно оприлюднюються
Національною радою протягом місяця з дня прийняття відповідного
рішення.
Стаття 22. Створення і розвиток каналів мовлення, мереж
мовлення та телемереж

1. Канали мовлення, мережі мовлення та телемережі, які
передбачають використання радіочастотного ресурсу України,
створюються та/або територіально змінюються за рішенням
Національної ради відповідно до Плану використання радіочастотного
ресурсу України та Плану розвитку.
Визначення можливості та умов користування радіочастотним
ресурсом України для потреб телерадіомовлення здійснюється лише за
замовленням Національної ради. { Частину першу статті 22 доповнено
абзацом другим згідно із Законом N 4311-VІ ( 4311-17 ) від
12.01.2012 }
2. На підставі рішення про створення каналу мовлення, мережі
мовлення або багатоканальної телемережі, яка передбачає
використання радіочастотного ресурсу України, Національна рада
звертається із замовленням про розроблення висновків щодо
можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України
для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом
України "Про радіочастотний ресурс України". Після отримання таких
висновків Національна рада оголошує відповідний конкурс (конкурси)
на отримання ліцензії (ліцензій) на мовлення. { Частина друга статті 22 в редакції Закону N 4311-VІ ( 4311-17 )
від 12.01.2012 }
3. Технічну розробку каналу мовлення або мережі мовлення
здійснює телерадіоорганізація, яка отримала ліцензію на мовлення,
або визначені нею суб'єкти господарювання відповідно до вимог
законодавства про телекомунікації та про радіочастотний ресурс
України.
4. Порядок технічної розробки багатоканальних телемереж
забезпечується оператором багатоканальних телемереж відповідно до
вимог законодавства про телекомунікації та радіочастотний ресурс.
5. Національна рада сприяє максимальному територіальному
охопленню каналами, мережами мовлення та телемережами кожної з
територіальних категорій. Розширення каналів, мереж мовлення та
телемереж у межах, визначених ліцензією на мовлення Національної
ради, здійснюється на підставі заяви ліцензіата на позаконкурсних
засадах відповідно до Плану розвитку.
6. Зміна територіальної категорії каналу, мережі мовлення,
телемережі потребує повторного ліцензування мовлення на цьому
каналі, на цій мережі або на відповідних каналах багатоканальної
телемережі відповідно до вимог цього Закону.
7. Перехід від аналогового до цифрового мовлення здійснюється
відповідно до Плану розвитку.
8. Національна рада сприяє запровадженню цифрового мовлення
та відповідному технологічному переоснащенню діючих каналів та
мереж мовлення. Зміни умов ліцензії на мовлення при переході від
аналогового до цифрового мовлення в частині змін технологічних
параметрів, виду мовлення (переходу до багатоканального мовлення)
та змін програмної концепції мовлення здійснюються за визначеною
цим Законом процедурою переоформлення ліцензії на мовлення.
9. У разі якщо ліцензіат протягом двох місяців з моменту
готовності каналу або мережі до впровадження цифрового мовлення не
подав до Національної ради відповідну заяву про переоформлення
ліцензії, Національна рада оголошує конкурс на отримання ліцензії
на багатоканальне мовлення. При цьому за чинним ліцензіатом
залишається право мовлення на одному з каналів нової цифрової
багатоканальної телемережі.
10. Порядок користування радіочастотним ресурсом для потреб
телерадіомовлення, забезпечення електромагнітної сумісності,
розміщення і експлуатації радіоелектронних засобів мовлення
визначається Законом України "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ).
11. Кошти на розробку висновків щодо можливості та умов
користування радіочастотним ресурсом України для
телерадіомовлення, необхідних для передбаченого Планом розвитку
створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та
багатоканальних телемереж, передбачаються в Державному бюджеті
України окремим рядком у видатках Національної ради. { Частина одинадцята статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4311-VІ ( 4311-17 ) від 12.01.2012 }
12. Кількість каналів, мереж мовлення та телемереж, які
передбачають використання радіочастотного ресурсу України по
кожній територіальній категорії, враховуючи також мовлення з
використанням цифрових технологій, визначається Національною
радою.

{ Частину тринадцяту статті 22 виключено на підставі Закону
N 4311-VІ ( 4311-17 ) від 12.01.2012 }

Стаття 23. Ліцензування мовлення
1. Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною
радою відповідно до порядку та вимог, встановлених цим Законом та
Законом України "Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення" ( 538/97-ВР ).
2. Ліцензування мовлення іноземних телерадіоорганізацій
забороняється.
3. Залежно від організаційно-технологічних особливостей
розповсюдження програм Національна рада видає ліцензії на такі
види мовлення:
супутникове;
ефірне;
кабельне;
проводове;
багатоканальне.
4. Залежно від території розповсюдження програм визначається
територіальна категорія мовлення та територіальна категорія каналу
мовлення або багатоканальної телемережі:
загальнонаціональне мовлення - мовлення не менше ніж на дві
третини населення кожної з областей України;
регіональне мовлення - мовлення на регіон (область, декілька
суміжних областей), але менше ніж на половину областей України;
місцеве мовлення - мовлення на один чи кілька суміжних
населених пунктів, яке охоплює не більше половини території
області;
закордонне мовлення - мовлення на територію поза межами
державного кордону України.
5. Цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу
України ліцензується як багатоканальне мовлення.
6. Видача ліцензій на мовлення здійснюється на конкурсних
засадах (за результатами відкритих конкурсів) або без конкурсів
(за заявковим принципом) у випадках, передбачених цим Законом.
7. На конкурсних засадах здійснюється видача ліцензій на:
ефірне мовлення;
багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного
ресурсу.
8. Без конкурсів здійснюється видача ліцензій на:
супутникове мовлення;
кабельне мовлення;
проводове мовлення;
ефірне мовлення на каналі мовлення багатоканальної ефірної
телемережі у випадку, передбаченому частиною дев'ятою статті 22
цього Закону.
9. Ліцензія на мовлення, видана Національною радою, є єдиним
і достатнім документом, що надає ліцензіату право відповідно до
умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами
мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів
передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.
Стаття 24. Заява про видачу (продовження) ліцензії на
мовлення
1. Юридична особа (суб'єкт господарювання), яка має на меті
отримати (продовжити) ліцензію на мовлення, подає до Національної
ради заяву про видачу (продовження) ліцензії за встановленою
формою.
2. У заяві повинні міститися такі дані:
а) відомості про засновника (співзасновників), власника
(співвласників) телерадіоорганізації та пов’язаних осіб (для
юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, код згідно з
ЄДРПОУ, банківські реквізити, а для фізичних осіб - прізвище,
ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в
паспорті) і про розподіл часток статутного капіталу. Для
акціонерного товариства зазначається інформація, визначена цим
пунктом, про акціонерів, які на момент подання заяви володіють
пакетами акцій більш як по 5 відсотків; { Пункт "а" частини другої статті 24 в редакції Закону N 409-VII
( 409-18 ) від 04.07.2013 }
б) відомості про особовий склад керівних та наглядових
органів телерадіоорганізації: керівник організації, склад ради
директорів, склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб -
прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство,
адреса);
в) найменування телерадіоорганізації, місцезнаходження, код
згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити, контактні телефони та інші
вихідні дані (логотип, позивні, емблема тощо); { Пункт "в" частини другої статті 24 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 409-VII ( 409-18 ) від 04.07.2013 }
г) вид мовлення відповідно до вимог статті 23 цього Закону;
ґ) передбачувана територія розповсюдження програм відповідно
до вимог статті 23 цього Закону;
д) порядок розгляду заяви - за конкурсом на отримання
ліцензії або на позаконкурсних засадах відповідно до вимог статей
22 і 25 цього Закону та рішення Національної ради;
е) характеристики каналу мовлення, мережі мовлення,
багатоканальної телемережі:
для наземного ефірного та мережного мовлення - частота
(частоти), місцезнаходження та потужність передавача
(передавачів), територія впевненого прийому сигналу;
для супутникового мовлення - відомості про параметри
супутникового каналу мовлення та територію охоплення;
для мовлення в багатоканальних телемережах та
багатоканального мовлення - оператор телекомунікацій, що здійснює
обслуговування і експлуатацію телемережі, місцезнаходження
головної станції багатоканальної мережі, максимальна кількість
каналів (ресурс) багатоканальної мережі, територія розташування
(прийому) багатоканальної мережі;
є) періодичність, час, обсяги та сітка мовлення;
{ Пункт "ж" частини другої статті 24 виключено на підставі
Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012 }
з) кількість домогосподарств на передбачуваній території
розповсюдження програм.
3. Телерадіоорганізація до заяви про видачу (продовження)
ліцензії додає:
копії затверджених у встановленому порядку установчих
та статутних документів телерадіоорганізації як суб'єкта
господарювання;
копію свідоцтва про реєстрацію телерадіоорганізації як
суб'єкта інформаційної діяльності (в разі наявності);
орієнтовний штатний розклад телерадіоорганізації;
програмну концепцію мовлення відповідно до вимог статті 28
цього Закону.
4. У разі наявності розгалуженої мережі мовлення, значної
кількості передавачів, інших вихідних даних телерадіоорганізація
вносить їх на окремих бланках як додаток до заяви.
5. Для забезпечення дотримання визначених законодавством
антимонопольних обмежень та обмежень стосовно частки іноземних
власників у статутному капіталі телерадіоорганізації Національна
рада має право:
додатково запитати і отримати від телерадіоорганізації
інформацію щодо розподілу часток статутних капіталів юридичних
осіб, які є її засновниками або власниками, зокрема акціонерами;
запитати висновок органів Антимонопольного комітету України
щодо монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції в
інформаційній сфері.
6. Вимагання інших документів для видачі (продовження)
ліцензії не допускається.
7. Якщо видача ліцензії здійснюється за реєстраційним
принципом у порядку позаконкурсного розгляду, заява про видачу
ліцензії на мовлення розглядається і рішення щодо неї приймається
у місячний строк з дня її надходження до Національної ради з
обов'язковим повідомленням про це рішення заявника.
8. При проведенні конкурсу на видачу ліцензії розгляд заяв
про видачу ліцензії здійснюється відповідно до статей 25, 26 цього
Закону.
9. Розгляд заяв про продовження ліцензії здійснюється
відповідно до статті 33 цього Закону.
10. Національна рада може залишити заяву про видачу
(продовження) ліцензії без розгляду відповідно до вимог статті 29
цього Закону.
11. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає
рішення про видачу (продовження) ліцензії або про відмову у видачі
(продовженні) ліцензії відповідно до вимог цього Закону.
Стаття 25. Конкурс на отримання ліцензії на мовлення
1. За результатами відкритих конкурсів здійснюється видача
ліцензій на мовлення, пов'язане з використанням радіочастотного
ресурсу, а також мовлення на вільних каналах багатоканальних
мереж.
2. Конкурс на отримання ліцензії ініціюється, оголошується і
проводиться Національною радою. Національна рада може ініціювати
проведення конкурсу за власною ініціативою або за відповідним
зверненням телерадіоорганізації.
3. Національна рада оголошує конкурс на отримання ліцензії за
наявності вільних каналів мовлення, мереж мовлення, вільного часу
на каналах (мережах) мовлення, а також у випадках, якщо:
а) отримано висновки щодо можливості та умов користування
радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення; { Пункт "а" частини третьої статті 25 в редакції Закону N 4311-VІ
( 4311-17 ) від 12.01.2012 }
б) попередній ліцензіат за 180 днів до закінчення строку дії
ліцензії не подав заяву до Національної ради на її продовження або
Національна рада відмовила цьому ліцензіату у продовженні ліцензії
в порядку, визначеному цим Законом;
в) ліцензія попереднього ліцензіата анульована згідно з
вимогами цього Закону;
г) ліцензія переможця попереднього конкурсу не набула
чинності у зв'язку з несплатою ним у визначений термін
ліцензійного збору відповідно до вимог цього Закону.
4. Конкурс на отримання ліцензії оголошується рішенням
Національної ради. Повідомлення про проведення конкурсу
публікується в засобах масової інформації, перелік яких
визначається Національною радою, не пізніше ніж за 60 днів до
закінчення терміну подачі заяв на видачу ліцензії.
5. У повідомленні вказуються:
а) граничний термін подачі заяв на видачу ліцензії, включаючи
повторну подачу після усунення причин залишення заяви без
розгляду відповідно до вимог статті 24 цього Закону;
б) граничні терміни підбиття підсумків конкурсу, які не
повинні перевищувати 60 днів після завершення прийому заяв на
видачу ліцензії;
в) стислі відомості про канал мовлення, мережу мовлення або
канал (канали) багатоканальної телемережі, з використанням яких
здійснюється мовлення;
г) конкурсні умови та граничні терміни їх виконання;
ґ) особливості мовлення на каналі, в мережі мовлення або на
каналі (каналах) багатоканальної телемережі;
д) максимальний розмір ліцензійного збору;
е) конкурсна гарантія;
є) граничний обсяг мовлення;
ж) адреса, за якою мають подаватися заяви на видачу ліцензії.
6. До участі в конкурсі допускаються юридичні особи, які
подали до Національної ради заяву про видачу ліцензії на мовлення
та інші документи відповідно до вимог статті 24 цього Закону.
7. До участі в конкурсі не допускаються:
юридичні особи, заяви яких було залишено без розгляду згідно
зі статтею 29 цього Закону;
юридичні особи, які не відповідають вимогам статті 12 цього
Закону щодо заснування телерадіоорганізацій, частки власності
іноземних фізичних та юридичних осіб в акціонерному або статутному
капіталі телерадіоорганізації та установчих і статутних документів
телерадіоорганізації.
8. Національна рада приймає вмотивоване рішення про
недопущення юридичної особи до конкурсу і повідомляє їй про це
протягом 30 днів після отримання відповідної заяви. Це рішення
може бути оскаржене в судовому порядку.
9. Якщо у визначений термін не надійшло жодної заяви на
видачу ліцензії, Національна рада може продовжити граничний термін
прийому заяв, відкласти проведення конкурсу на певний строк,
змінити конкурсні умови, припинити проведення конкурсу.
10. Наявність заяви лише одного претендента не дає підстав
для продовження граничного терміну прийому заяв, відкладення
проведення конкурсу на певний строк, зміни конкурсних умов,
припинення проведення конкурсу.
11. Конкурсні умови визначаються Національною радою до
оголошення конкурсу і затверджуються окремим рішенням Національної
ради.
12. Конкурсні умови включають:
а) ліцензійні умови для відповідного виду мовлення;
б) вимоги до програмної концепції мовлення;
в) вимоги щодо організаційно-технічних, фінансових та
інвестиційних зобов'язань майбутнього ліцензіата.
13. Рішення про переможця конкурсу та про видачу ліцензії
приймається Національною радою в місячний термін після завершення
прийому заяв на отримання ліцензії.
14. При розгляді заяв Національна рада надає перевагу
телерадіоорганізації, яка:
а) здатна найкраще забезпечити виконання конкурсних умов;
б) надає перевагу соціально важливим програмам
(інформаційним, соціально-політичним, дитячим тощо), задовольняє
інформаційні потреби національних меншин та забезпечує свободу
слова;
в) має перевагу у фінансово-економічних та
професійно-технічних можливостях телерадіомовлення.
15. Керуючись принципами діяльності телерадіоорганізацій,
визначеними цим Законом, Національна рада може розширити перелік
критеріїв за умови їх публічного оголошення до кожного конкурсу.
16. Протягом п'яти робочих днів після протокольного
оформлення підсумків конкурсу Національна рада письмово повідомляє
заявників про ухвалене рішення (копія рішення надсилається або
видається).
17. Ліцензія на мовлення оформляється і видається
телерадіоорганізації, яка перемогла в конкурсі, протягом 10 днів
після сплати нею грошового (ліцензійного) збору, що
підтверджується відповідним документом органу, що здійснює
казначейське обслуговування бюджетних коштів, за умови, що сплату
здійснено протягом місяця з дня ухвалення рішення про видачу
ліцензії. { Частина сімнадцята статті 25 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
18. Умови ліцензії на мовлення, отриманої за результатами
конкурсу, визначаються Національною радою за погодженням з
майбутнім ліцензіатом відповідно до конкурсних умов та заявлених
ліцензіатом характеристик мовлення і зобов'язань. Після завершення
конкурсу телерадіоорганізація-переможець може взяти на себе
додаткові зобов'язання, які також оформлюються як умови ліцензії.
19. Національна рада може залучати державні установи,
неурядові організації та об'єднання громадян для надання
експертних висновків щодо можливостей претендентів. Ці висновки
мають для Національної ради рекомендаційний характер.
Стаття 26. Конкурсна гарантія
1. Для підтвердження намірів та зобов'язань щодо власних
пропозицій до конкурсу на отримання ліцензії претендент здійснює
грошовий внесок під конкурсну гарантію.
2. Конкурсна гарантія є обов'язковою умовою для участі в
конкурсі. Розмір грошового внеску під конкурсну гарантію
встановлюється рішенням Національної ради за умови, що він не
перевищує 10 відсотків заявленого максимального розміру
ліцензійного збору.
3. Грошовий внесок під конкурсну гарантію зараховується
переможцеві конкурсу на отримання ліцензії в загальну суму
ліцензійного збору. Грошовий внесок інших учасників, які не стали
переможцями конкурсу, зараховується до державного бюджету.
Стаття 27. Ліцензія на мовлення
1. Ліцензія на мовлення видається не пізніше ніж у
десятиденний строк після прийняття Національною радою рішення про
видачу ліцензії за умови сплати ліцензійного збору і є єдиною
законною підставою на право мовлення.
2. Форма ліцензії на мовлення встановлюється Національною
радою відповідно до вимог цього Закону.
3. У ліцензії на мовлення вказуються:
а) назва телерадіоорганізації, її реквізити та інші вихідні
дані (логотип, позивні, емблема тощо);
б) місцезнаходження організації; { Пункт "б" частини третьої статті 27 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 409-VII ( 409-18 ) від 04.07.2013 }
в) вид мовлення та територія розповсюдження програм згідно з
додатком до ліцензії;
г) загальні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення,
багатоканальної телемережі (для багатоканальних телемереж
вказується оператор телекомунікацій);
ґ) періодичність, час, обсяги та сітка мовлення;
{ Пункт "д" частини третьої статті 27 виключено на підставі
Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012 }
е) дата набрання ліцензією чинності;
є) строк дії ліцензії.
4. Обов'язковими додатками до ліцензії на мовлення є:
програмна концепція мовлення;
організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні зобов'язання,
взяті організацією-ліцензіатом під час конкурсного відбору або під
час розгляду її заяви Національною радою при отриманні ліцензії на
позаконкурсних засадах;
докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення,
багатоканальної телемережі: частота (частоти), місцезнаходження та
потужність передавача (передавачів), територія розповсюдження
програм, місцезнаходження головної станції багатоканальної
телемережі, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної
телемережі, територія розташування (прийому) багатоканальної
мережі;
відомості про засновника (співзасновників), власника
(співвласників) телерадіоорганізації-ліцензіата та пов’язаних
осіб, які були зазначені у заяві про видачу (продовження строку
дії) ліцензії на мовлення; { Абзац п'ятий частини четвертої статті
27 в редакції Закону N 409-VII ( 409-18 ) від 04.07.2013 }
відомості про склад управлінських та/або наглядових органів
телерадіоорганізації-ліцензіата: керівника організації, склад ради
директорів, склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб -
прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство,
адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в
паспорті). { Абзац шостий частини четвертої статті 27 в редакції
Закону N 409-VII ( 409-18 ) від 04.07.2013 }
5. Визначені ліцензією на мовлення та додатками до ліцензії
організаційні, технологічні та змістовні характеристики мовлення,
а також організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні
зобов'язання ліцензіата становлять умови ліцензії на мовлення.
6. Умови ліцензії визначаються Національною радою за
погодженням з претендентами на отримання ліцензії в порядку,
визначеному цим Законом, та затверджуються рішенням Національної
ради.
7. Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії.
Національна рада контролює виконання ліцензіатами умов ліцензій, а
в разі їх порушення - застосовує штрафні санкції відповідно до
вимог цього Закону.
Стаття 28. Програмна концепція мовлення телерадіоорганізації
1. Вимоги до програмної концепції мовлення
телерадіоорганізації визначаються Національною радою відповідно до
цього Закону.
2. Програмна концепція мовлення телерадіоорганізації
визначає:
частку програм власного виробництва;
мінімальну частку національного аудіовізуального продукту;
максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва;
максимальні обсяги ретрансляції та орієнтовний перелік (за
жанрами) програм та передач, які передбачається ретранслювати;
жанровий розподіл програм та передач.
3. Основу програмної концепції мовлення телерадіоорганізації
мають становити такі передачі:
інформаційно-аналітичні та публіцистичні;
культурно-мистецькі;
науково-просвітницькі;
розважальні.
4. Ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу
між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між
українськими та іноземними програмами:
програми європейського виробництва повинні становити не менше
80 відсотків, у тому числі не менше 50 відсотків - програми
українського виробництва;
у радіопрограмах музичні твори українських авторів і
виконавців повинні становити не менше 50 відсотків загального
щотижневого обсягу мовлення.
5. Ліцензіат не має права розповсюджувати програми, здатні
впливати на нормальний фізичний, розумовий або моральний розвиток
дітей та юнацтва, і програми, що містять сцени, які викликають
жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи психологічного), сцени,
звернені до сексуальних інстинктів.
6. Текстовий супровід не може містити брутальних слів,
висловів тощо. Умови цього пункту не поширюються на кодовані
системи багатоканального мовлення.
7. Програмна концепція багатоканального мовлення визначає:
перелік програм, які надаються у фіксованому пакеті, у тому
числі власні програми ліцензіата та програми інших
телерадіоорганізацій;
умови розповсюдження кожної із програм - у відкритому або
кодованому вигляді;
програмні концепції мовлення по кожній з власних програм
ліцензіата відповідно до вимог частин другої і третьої цієї
статті.
8. Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної програмної
концепції мовлення.
9. Зміни до програмної концепції мовлення вносяться в
порядку, визначеному цим Законом.
Стаття 29. Залишення заяви про видачу ліцензії на мовлення
без розгляду
1. Заява про видачу ліцензії на мовлення залишається без
розгляду, якщо:
а) заяву подано (підписано) особою, яка не має на це
повноважень;
б) заяву подано з порушеннями вимог статті 24 цього Закону;
в) раніше видано ліцензію телерадіоорганізації з тією ж
назвою і на тій же території мовлення.
2. Про залишення заяви без розгляду заявнику повідомляється у
письмовій формі з викладенням причин протягом семи робочих днів
після реєстрації заяви.
3. Після усунення причин, що були підставою для залишення
заяви без розгляду, заява розглядається по суті в порядку і
строки, що встановлені цим Законом.
4. Якщо причини, що були підставою для залишення заяви без
розгляду, було усунуто до завершення терміну подачі заяв для
участі у конкурсі на отримання ліцензій, телерадіоорганізація
допускається до участі в конкурсі.
Стаття 30. Відмова у видачі ліцензії на мовлення
1. При проведенні конкурсу на видачу ліцензії на мовлення
підставою для відмови у видачі ліцензії є перемога іншого заявника
за результатами конкурсного відбору.
2. При розгляді заяви на видачу ліцензії на позаконкурсних
засадах Національна рада може відмовити у видачі ліцензії, якщо:
а) організація-заявник не відповідає ліцензійним вимогам на
заявлений вид мовлення, у тому числі визначеним статтею 12 цього
Закону вимогам щодо заснування телерадіоорганізацій, обмеження
частки власності іноземних фізичних та юридичних осіб в
акціонерному або статутному капіталі телерадіоорганізації, а також
до установчих і статутних документів телерадіоорганізації;
б) зазначені у заяві відомості на момент її розгляду не
відповідають дійсності або заява не містить відомостей,
передбачених статтею 24 цього Закону; { Пункт "б" частини другої статті 30 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 409-VII ( 409-18 ) від 04.07.2013 }
в) заяву подано до закінчення одного року з дня прийняття
рішення про анулювання ліцензії телерадіоорганізації-заявника;
г) у заявника відсутні можливості (економічні, фінансові,
технічні) здійснювати мовлення із заявленими характеристиками.
3. Рішення про відмову у видачі ліцензії на мовлення
приймається Національною радою за результатами розгляду заяви і
протягом п'яти робочих днів після протокольного оформлення цього
рішення надсилається заявникові у письмовій формі із зазначенням
підстав відмови.
4. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено
в судовому порядку в місячний термін.
Стаття 31. Плата за видачу, продовження, переоформлення
ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на
мовлення та ліцензій провайдера програмної
послуги
1. За видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення
та ліцензій провайдера програмної послуги сплачується ліцензійний
збір.
Методика розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу
або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій
провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за
переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення,
ліцензії провайдера програмної послуги ( 412-2011-п )
затверджується Кабінетом Міністрів України. { Частина перша статті 31 в редакції Закону N 2822-VI ( 2822-17 )
від 21.12.2010 }
2. Ліцензійний збір перераховується до Державного бюджету
України. Порядок сплати ліцензійного збору визначається
Національною радою відповідно до вимог цього Закону. Ліцензійний
збір сплачується заявником протягом місяця з дня прийняття
Національною радою рішення про видачу ліцензії.

{ Частину третю статті 31 виключено на підставі Закону
N 2822-VI ( 2822-17 ) від 21.12.2010 }
{ Стаття 31 в редакції Закону N 1573-VI ( 1573-17 ) від
25.06.2009 }
Стаття 32. Видача ліцензії на мовлення
1. Рішення про видачу ліцензії на мовлення приймається
Національною радою одночасно з рішенням про переможця конкурсу на
отримання ліцензії.
2. При позаконкурсному розгляді заяви про видачу ліцензії на
мовлення Національна рада приймає рішення про видачу ліцензії або
про відмову у видачі ліцензії відповідно до вимог статті 30 цього
Закону.
3. Ліцензія на мовлення видається заявнику на підставі
рішення Національної ради про видачу ліцензії не пізніше ніж у
десятиденний термін після внесення ним ліцензійного збору, що
підтверджується відповідним документом органу, що здійснює
казначейське обслуговування бюджетних коштів. У разі, якщо
Національна рада прийняла рішення про інший порядок сплати
ліцензійного збору, ліцензія видається заявнику не пізніше ніж у
тридцятиденний термін після прийняття рішення про видачу ліцензії
на мовлення. { Частина третя статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 33. Продовження строку дії ліцензії на мовлення
1. Кожний ліцензіат має право на продовження строку дії
ліцензії на мовлення.
2. Для продовження строку дії ліцензії на мовлення необхідно
не раніше ніж за 210 днів та не пізніше ніж за 180 днів до
закінчення строку дії ліцензії подати до Національної ради заяву
про продовження ліцензії на мовлення відповідно до вимог статті 24
цього Закону. Заяву про продовження строку дії ліцензії, подану
раніше ніж за 210 днів до закінчення строку дії ліцензії,
Національна рада повертає ліцензіату без розгляду протягом п'яти
робочих днів з дня її надходження.
3. Заява про продовження строку дії ліцензії на мовлення
розглядається і рішення щодо неї приймається не пізніше ніж за 60
днів до закінчення строку дії ліцензії.
4. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає
рішення про продовження строку дії ліцензії на мовлення або про
відмову у продовженні строку дії ліцензії. Протягом п'яти робочих
днів після прийняття відповідного рішення Національна рада
письмово повідомляє заявника про результати розгляду його заяви.
Копія рішення надсилається або видається. У рішенні про відмову у
продовженні строку дії ліцензії Національна рада визначає підстави
прийняття такого рішення відповідно до вимог частини сьомої цієї
статті.
5. При розгляді заяви та прийнятті рішення про продовження
дії ліцензії на мовлення Національна рада не може змінювати умови
ліцензії, крім випадків коли:
по закінченні строку дії ліцензії відбувається перехід від
аналогового до цифрового мовлення в порядку, визначеному статтею
22 цього Закону;
необхідність зміни технічних характеристик мовлення зумовлена
внесенням відповідних змін до Національної таблиці розподілу смуг
радіочастот України та/або Плану використання радіочастотного
ресурсу України;
умови ліцензії не відповідають вимогам закону;
зміни умов ліцензії запропоновані ліцензіатом і підтримані
Національною радою.
6. Ліцензія на мовлення з продовженим строком дії вручається
ліцензіату Національною радою не раніше ніж в останній робочий
день строку дії попередньої ліцензії за умови сплати ліцензійного
збору відповідно до вимог статті 31 цього Закону. { Частина шоста статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1957-VI ( 1957-17 ) від 10.03.2010 }
7. Національна рада може прийняти рішення про відмову у
продовженні строку дії ліцензії на мовлення лише за умови, якщо:
а) ліцензіат подав заяву на продовження строку дії ліцензії
пізніше ніж за 180 днів до закінчення строку дії ліцензії;
б) протягом дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії
та вимоги чинного законодавства. Ці порушення повинні бути
підтверджені рішеннями та санкціями Національної ради, не
скасованими у визначеному законодавством порядку, або відповідними
судовими рішеннями;
в) ліцензіат не відповідає вимогам статті 9 або частини
другої статті 12 цього Закону.
8. Відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення
можна оскаржити до суду у тримісячний термін.
9. Організація, якій відмовлено у продовженні строку дії
ліцензії на мовлення, не позбавляється права подавати заяви про
видачу ліцензії і брати участь у конкурсах на отримання ліцензії
на загальних підставах відповідно до вимог цього Закону.
Стаття 34. Видача дубліката ліцензії на мовлення
1. У разі втрати чи пошкодження ліцензії телерадіоорганізація
зобов'язана звернутися до Національної ради із заявою про видачу
дубліката ліцензії за встановленою Національною радою формою.
Пошкоджена ліцензія додається до заяви. Приймаючи заяву про видачу
дубліката ліцензії на мовлення, Національна рада реєструє її та
видає ліцензіату довідку про її реєстрацію.
2. Національна рада розглядає заяву про видачу дубліката
ліцензії на мовлення і приймає рішення про видачу дубліката
ліцензії протягом 10 днів з дня реєстрації заяви. Протягом п'яти
днів після прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії на
мовлення Національна рада письмово повідомляє про це заявника і
видає йому дублікат ліцензії на мовлення.
3. До отримання дубліката ліцензії на мовлення діяльність
телерадіоорганізації здійснюється на підставі виданої Національною
радою довідки про реєстрацію заяви про видачу дубліката ліцензії
на мовлення.
4. Відомості ліцензії, що дублюється, переносяться до
дубліката без змін, у тому числі дата прийняття рішення та номер
рішення про видачу та/або продовження строку дії ліцензії, строк
дії ліцензії, дата видачі ліцензії. На бланку ліцензії ставляться
штамп "Дублікат" і дата видачі дубліката.
5. За видачу дубліката ліцензії справляється плата відповідно
до статті 31 цього Закону.
Стаття 35. Переоформлення ліцензії на мовлення
1. У разі зміни даних, передбачених частиною третьою цієї
статті або абзацами п’ятим і шостим частини четвертої статті 27
цього Закону, ліцензіат подає Національній раді заяву про
переоформлення ліцензії на мовлення за встановленою Національною
радою формою. { Частина перша статті 35 в редакції Закону N 409-VII ( 409-18 )
від 04.07.2013 }
2. До заяви додаються завірені у встановленому порядку копії
документів, які підтверджують необхідність внесення змін до
ліцензії.
3. Підставами для переоформлення ліцензії на мовлення можуть
бути:
а) зміна організаційно-правової форми та умов діяльності
ліцензіата; { Пункт "а" частини третьої статті 35 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 409-VII ( 409-18 ) від 04.07.2013 }
б) наміри ліцензіата змінити організаційні чи технічні
характеристики мовлення та внести відповідні зміни до умов
ліцензії;
в) необхідність внесення змін до умов ліцензії у зв'язку із
переходом від аналогового до цифрового мовлення.
4. У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на
мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової форми, умов
діяльності ліцензіата чи зміною його засновника (співзасновників)
та/або власника (співвласників) ліцензіат зобов’язаний протягом 10
робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення
ліцензії на мовлення разом з документами або їх нотаріально
засвідченими копіями, що підтверджують зміну. { Частина четверта статті 35 в редакції Закону N 409-VII
( 409-18 ) від 04.07.2013 }
5. Національна рада розглядає заяву і приймає рішення про
переоформлення ліцензії на мовлення протягом 10 робочих днів з
дати надходження заяви.
6. Національна рада відмовляє у переоформленні ліцензії на
мовлення і розпочинає дії стосовно анулювання ліцензії на
мовлення, якщо зміни у складі засновників (співзасновників) та/або
власників (співвласників) суперечать вимогам статей 8, 12 цього
Закону.
7. Заява про переоформлення ліцензії у зв'язку з намірами
ліцензіата змінити організаційні чи технічні характеристики
мовлення розглядається у місячний термін з дати її надходження. За
результатами розгляду Національна рада приймає рішення про
внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення ліцензії
або про відмову у внесенні змін до ліцензії.
8. Заява про переоформлення ліцензії у зв'язку із переходом
від аналогового до цифрового мовлення розглядається у місячний
термін з дати її надходження.
9. За результатами розгляду Національна рада приймає рішення
про внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення
ліцензії. При цьому зміни до програмної концепції мовлення
вносяться відповідно до Плану розвитку.
10. Якщо пропозиції заявника щодо внесення змін до програмної
концепції мовлення не відповідають вимогам Плану розвитку,
Національна рада може відмовити у переоформленні ліцензії на
мовлення у зв'язку із переходом від аналогового до цифрового
мовлення і оголосити конкурс на отримання ліцензії на
багатоканальне мовлення. При цьому за чинним ліцензіатом
залишається право мовлення на одному з каналів нової цифрової
багатоканальної телемережі, а також право бути оператором
телекомунікації на всю цифрову багатоканальну телемережу.
11. Переоформлена ліцензія на мовлення видається ліцензіату
не пізніше ніж через 10 днів після прийняття Національною радою
відповідного рішення за умови внесення ним сплати за
переоформлення ліцензії відповідно до вимог статті 31 цього
Закону.
12. Строк дії переоформленої ліцензії на мовлення не може
перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що
переоформлювалася.
13. У разі переоформлення ліцензії на мовлення Національна
рада приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була
переоформлена, з внесенням відповідних змін до Державного реєстру
телерадіоорганізацій України.
14. У разі відмови у внесенні змін ліцензіат зобов'язаний
здійснювати мовлення відповідно до умов чинної ліцензії.
15. При видачі переоформленої ліцензії попередня ліцензія на
мовлення вилучається.
Стаття 36. Строк дії ліцензії на мовлення
1. Ліцензія на мовлення видається на строк, визначений
Національною радою відповідно до заяви про видачу ліцензії, але не
менш як:
для ефірного мовлення та багатопрограмного мовлення в
багатоканальних телемережах - на 7 років;
для супутникового, проводового, кабельного мовлення - на 10
років.
2. Після закінчення строку дії ліцензія на мовлення втрачає
чинність, за винятком випадків, коли вчасно подана ліцензіатом
заява про продовження дії ліцензії на мовлення не була розглянута
Національною радою у визначені цим законом строки. У цих випадках
ліцензія залишається чинною до прийняття Національною радою
рішення про продовження дії ліцензії або про відмову у продовженні
дії ліцензії відповідно до вимог цього Закону.
Стаття 37. Анулювання ліцензії на мовлення
1. Анулювання ліцензії на мовлення здійснюється Національною
радою у випадках, передбачених цим Законом.
2. Національна рада анулює ліцензію на мовлення на підставі:
а) клопотання ліцензіата про анулювання ліцензії;
б) рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата;
в) несплати ліцензіатом ліцензійного збору у строки,
встановлені відповідно до вимог цього Закону;
г) відсутності передбаченого ліцензією мовлення протягом року
від дня видачі ліцензії;
ґ) рішення суду про втрату чинності ліцензії на мовлення.
3. Національна рада приймає вмотивоване рішення про
анулювання ліцензії на мовлення протягом 15 робочих днів з дати
надходження документів щодо наявності зазначених підстав для
анулювання. Рішення Національної ради про анулювання ліцензії може
бути оскаржено у судовому порядку.
4. Національна рада письмово повідомляє про анулювання
ліцензії ліцензіата та відповідних операторів телекомунікацій у
триденний термін з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії
на мовлення, якщо це рішення не оскаржено у судовому порядку. У
разі оскарження рішення Національної ради до суду Національна рада
письмово повідомляє про анулювання ліцензії ліцензіата та
відповідних операторів телекомунікацій у триденний термін з дня
набрання рішенням суду про анулювання ліцензії законної сили.
5. Національна рада може звертатися до суду про анулювання
ліцензії на мовлення на підставі:
а) факту передачі ліцензії іншій юридичній або
фізичній особі-неліцензіату з метою проведення нею інформаційної
діяльності;
б) факту несвоєчасного подання заяви про переоформлення
ліцензії у зв'язку з організаційними змінами статусу та умов
діяльності ліцензіата;
в) факту невиконання розпоряджень про усунення порушень
законодавства та ліцензійних вимог;
г) факту відмови ліцензіата у проведенні працівниками
Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог
законодавства України;
ґ) факту невідповідності ліцензіата визначеним статтею 12
цього Закону вимогам щодо заснування телерадіоорганізацій,
обмеження частки власності іноземних фізичних та юридичних осіб в
акціонерному або статутному капіталі телерадіоорганізації, а також
до установчих і статутних документів телерадіоорганізації.
6. Виконання рішення суду про анулювання ліцензії на мовлення
здійснюється у загальному порядку відповідно до вимог
законодавства.
Стаття 38. Державна реєстрація та ведення Державного реєстру
телерадіоорганізацій України
1. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на
мовлення, підлягають державній реєстрації як суб'єкти
інформаційної діяльності.
2. Телерадіоорганізації, які не мають ліцензій на мовлення,
можуть зареєструватися як суб'єкти інформаційної діяльності за
власним бажанням.
3. Студії-виробники, які не мають ліцензій на мовлення,
можуть зареєструватися як суб'єкти інформаційної діяльності за
власним бажанням.
4. Державна реєстрація суб'єктів господарювання як суб'єктів
інформаційної діяльності здійснюється Національною радою.
5. Державна реєстрація суб'єктів господарювання, які отримали
ліцензії на мовлення, здійснюється шляхом внесення відповідних
даних до Державного реєстру телерадіоорганізацій України у
триденний строк з дня видачі ліцензії на мовлення.
6. Державна реєстрація студії-виробника, який не має ліцензії
на мовлення, здійснюється на підставі заяви керівника
студії-виробника шляхом внесення відповідних даних до Державного
реєстру телерадіоорганізацій України та видачі свідоцтва про
державну реєстрацію.
7. Форма заяви визначається Національною радою. У заяві
вказуються такі реєстраційні відомості:
а) назва телерадіоорганізації;
б) позивні, логотип, товарний знак (за наявності);
в) програмні цілі або тематична спрямованість;
г) юридична та поштова адреси телерадіоорганізації;
ґ) контактні телефони, електронна адреса.

{ Частину восьму статті 38 виключено на підставі Закону
N 5410-VI ( 5410-17 ) від 02.10.2012 }

9. Національна рада може відмовити в розгляді заяви про
внесення до Державного реєстру телерадіоорганізацій України, якщо
заява не відповідає вимогам цього Закону. У разі відмови в
розгляді заяви Національна рада у триденний термін після отримання
заяви повідомляє про це заявника з обов'язковим зазначенням причин
відмови.
10. Протягом трьох робочих днів після отримання заяви
Національна рада вносить телерадіоорганізацію до Державного
реєстру телерадіоорганізацій України і не пізніше ніж через
тиждень після внесення до цього реєстру видає телерадіоорганізації
свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка. За
оформлення свідоцтва про державну реєстрацію справляється плата в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка
зараховується на поточний рахунок Національної ради.
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Вівторок, 21 грудня 1993 3759-XII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"