Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
 • Версія для друку
 •  
 
                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 2011 р. N 314
Київ
Про умови оплати праці працівників державних
спеціалізованих установ судових експертиз

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 85 від 21.02.2017}
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити:
Порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної
надбавки за вислугу років працівникам державних спеціалізованих
установ судових експертиз
, що додається;

схему посадових окладів працівників державних спеціалізованих
установ судових експертиз (невійськовослужбовців і тих, що не
мають звань рядового і начальницького складу) та розміри надбавок
за кваліфікаційні класи судових експертів згідно з додатками 1 і 2.

{Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ № 85 від 21.02.2017}
   2. Установити, що посадові оклади заступників керівників 
державних спеціалізованих установ судових експертиз, заступників
керівників структурних підрозділів цих установ встановлюються на
5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків нижче,
ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемою
посадових окладів, затвердженою цією постановою.
3. Установити, що посадові оклади судовим експертам бюро
судово-медичної експертизи підвищуються на:
25 відсотків у зв'язку з особливими умовами праці;
60 відсотків пропорційно безпосередньо відпрацьованому часу
за проведення судово-медичної експертизи - дослідження крові,
біологічного матеріалу, забраних від трупів та живих осіб, хворих
на СНІД та ВІЛ-інфікованих. Фактичні години цієї роботи
реєструються у журналі за підписом керівника структурного
підрозділу.
Таке підвищення посадових окладів здійснюється з посадового
окладу без урахування інших підвищень.
4. Надати право керівникам державних спеціалізованих установ
у межах затвердженого фонду оплати праці:
1) установлювати працівникам, посади яких передбачені
додатком 1 до цієї постанови:
- посадові оклади відповідно до затвердженої цією постановою
схеми посадових окладів;
- надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:
- за високі досягнення у праці;
- за виконання особливо важливої роботи;
- за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок не повинен перевищувати
50 відсотків посадового окладу (для працівників, які мають
кваліфікацію судового експерта, - 50 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за вислугу років).
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка
скасовується або розмір її зменшується;
- надбавки за почесне звання "заслужений" - у розмірі 20
відсотків посадового окладу.
Надбавка встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за
профілем збігається з наявним почесним званням;
- надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови:
однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської
або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу.
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом;
- доплати:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

{Абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 4 в
редакції Постанови КМ № 85 від 21.02.2017}

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
{Абзац підпункту 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 85 від 21.02.2017}

за суміщення професій (посад);
{Абзац підпункту 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 85 від 21.02.2017}
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

{Абзац підпункту 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 85 від 21.02.2017}
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ, їх заступникам,
керівникам структурних підрозділів таких установ і їх заступникам.

{Абзац підпункту 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 85 від 21.02.2017}
   - за вчене звання: 
професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу (ставки заробітної плати);
доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За
наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань
доплата встановлюється за одним (вищим) званням;
- за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності у працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником
установи.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та
вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам,
передбаченим законодавством;
2) надавати працівникам, посади яких передбачені у додатку 1
до цієї постанови, матеріальну допомогу на оздоровлення при
наданні щорічної відпустки та допомогу для вирішення
соціально-побутових питань у розмірах, що не перевищують
середньомісячної заробітної плати працівника;
3) здійснювати преміювання працівників, посади яких
передбачені у додатку 1 до цієї постанови, відповідно до їх
особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду
преміювання, врахованого у розрахунках до кошторису, та економії
фонду оплати праці.
Порядок, умови, та розміри преміювання працівників
визначаються у положенні про преміювання відповідної установи;
4) установлювати надбавку за кваліфікаційний клас судового
експерта у розмірах, зазначених у додатку 2 до цієї постанови;
5) установлювати щомісячну надбавку за вислугу років
працівникам, які мають кваліфікацію судового експерта, у відсотках
до посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний
клас судового експерта і залежно від стажу роботи у таких
розмірах: понад три роки - 10, понад п'ять років - 15, понад
10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад
25 років - 40 відсотків.
5. Преміювання керівників установ, їх заступників,
встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання
матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня
у межах наявних коштів на оплату праці.
{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 85 від 21.02.2017}
7. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям цієї постанови
розміру заробітної плати (без премії) в окремих працівників на час
роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною
платою (без премії), визначеною за попередніми умовами оплати
праці, та розміром заробітної плати, встановленим за новими
умовами оплати праці.
8. Посадові оклади працівників державних спеціалізованих
установ судових експертиз, затверджені цією постановою, змінюються
в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу
(тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого
визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п )
"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699).
9. Умови оплати праці інших категорій працівників державних
спеціалізованих установ судових експертиз, не зазначених у цій
постанові, визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату
праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 36, ст. 1699) та іншими актами Кабінету
Міністрів України.
10. Міністерству юстиції, Міністерству охорони здоров'я
привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією
постановою.
11. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 558
( 558-95-р ).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 314
ПОРЯДОК
обчислення стажу роботи для встановлення
щомісячної надбавки за вислугу років працівникам
державних спеціалізованих установ судових експертиз

1. До стажу роботи, що дає право на встановлення щомісячної
надбавки за вислугу років працівникам державних спеціалізованих
установ судових експертиз зараховується стаж роботи на посадах,
передбачених схемою посадових окладів керівних працівників,
судових експертів, наукових працівників (невійськовослужбовців і
тих, що не мають звань рядового і начальницького складу) державних
спеціалізованих установ судових експертиз, за наявності
кваліфікації судового експерта.
2. До стажу роботи зазначених працівників державних
спеціалізованих установ судових експертиз включається також час:
коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із
законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна
плата повністю або частково (в тому числі час оплачуваного
вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або
переведенням на іншу роботу);
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - період
відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у
медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного
віку, або коли дитина хвора на цукровий діабет I типу
(інсулінозалежна) - не більш як до досягнення нею 16-річного віку;

підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до
і після направлення на підвищення кваліфікації працював на посадах,
зазначених у пункті 1 цього Порядку;

наукової роботи в інших науково-дослідних, наукових установах;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 85 від 21.02.2017}

проходження служби (роботи) в експертних підрозділах органів внутрішніх
справ, Міністерства оборони, Служби безпеки та Державної прикордонної служби.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 85 від 21.02.2017}
   3. Документами для визначення стажу роботи працівника є 
трудова книжка та інші документи, які відповідно до законодавства
підтверджують стаж роботи.

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 314
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 85) СХЕМА
посадових окладів керівних працівників,
судових експертів, наукових працівників
(невійськовослужбовців і тих, що не мають звань
рядового і начальницького складу)
державних спеціалізованих установ судових експертиз

Найменування посади           Місячний посадовий оклад, гривень
Керівник (директор, завідувач) установи         6800-7700      
Завідувач (начальник) відділення                6300-6800      
Керівники (начальники, завідувачі)                   
основних підрозділів, учений секретар           6300-6800               
Керівники (начальники, завідувачі)                 
підрозділів, що входять до складу                               
основних підрозділів                            5800-6300              
Головний інженер установи         5300-5800  
 Помічник керівника (директора,                                 
  завідувача)                       4080-5040    
Працівники, які проводять судові експертизи та експертні дослідження
Головний судовий експерт                        5900-7200      
Провідний судовий експерт                       5500-6800      
Старший судовий експерт                         5200-6000      
Судовий експерт                                 4800-5500      
Стажист судового експерта                                 4200-5200     
Наукові співробітники, які розробляють експертні методики
Головний науковий співробітник                  6800-7300      
Провідний науковий співробітник                 5900-6800      
Старший науковий співробітник                   5500-6400      
Науковий співробітник                           4800-6000      
Молодший науковий співробітник                  4200-5200      
{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 85 від 21.02.2017}

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 314
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 85)
РОЗМІРИ
надбавок за кваліфікаційні класи судових експертів
Кваліфікаційний клас судового експерта  Розмір надбавки, гривень  
Вищий кваліфікаційний клас            700
1 кваліфікаційний клас                600
2 кваліфікаційний клас                500
3 кваліфікаційний клас                400
4 кваліфікаційний клас                300
5 кваліфікаційний клас                200
{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 85 від 21.02.2017}

 
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Постанова Середа, 30 березня 2011 314
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"