Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 31 травня 2012 р. № 505 
Київ

Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 506 від 06.10.2014}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів працівників органів прокуратури згідно здодатками 1-5.

2. Надати право керівникам органів прокуратури у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

працівникам органів прокуратури посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:

– працівникам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки (винагороди) за вислугу років;

– прокурорам та слідчим органів прокуратури, а також іншим працівникам прокуратури, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи) - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за класний чин (ранг державного службовця) та вислугу років.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

працівникам (крім керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

– за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на зазначену мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

– за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником за штатним розписом;

посадові оклади окремим працівникам, посадові оклади яких не передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів відповідних категорій працівників (крім керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів та їх заступників);

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Виплачувати працівникам органів прокуратури:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання “заслужений” - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

4. Преміювання керівників органів прокуратури всіх рівнів та їх заступників, установлення їм надбавок, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою.

4-1. Грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах, складається з посадового окладу та інших виплат, установлених цією постановою, а також окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років у розмірі і порядку, визначених законодавством для військовослужбовців.

Для обчислення розміру складових грошового забезпечення замість надбавки за класний чин застосовується розмір окладу за військовим званням.

На військовослужбовців військових прокуратур у разі здійснення ними повноважень у районах проведення антитерористичної операції поширюється дія пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 158 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік, та виділення коштів з резервного фонду державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 46, ст. 1211) у порядку та на умовах, визначених Генеральною прокуратурою України, у межах коштів, передбачених у державному бюджеті для Генеральної прокуратури України.

{Постанову доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 506 від 06.10.2014}

5. Групи за оплатою праці працівників органів прокуратури визначаються відповідно до показників згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 614(Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 1798, № 52, ст. 3308).

6. Видатки, пов’язані з реалізацією цієї постанови, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання органів прокуратури.

Упорядкування посадових окладів окремих працівників органів прокуратури здійснювати в межах затвердженого фонду оплати праці.

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632, № 29, ст. 2092; 2007 р., № 37, ст. 1455; 2008 р., № 43, ст. 1417; 2009 р., № 11, ст. 319, № 39, ст. 1305):

в абзаці другому підпункту “в” підпункту 1 пункту 2 слова “а також прокурорам та слідчим органів прокуратури,” виключити;

у пункті 5 слова “військовослужбовців, які проходять службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах та” виключити;

у пункті 6 слова “органів прокуратури,” виключити;

у пункті 7 слово “прокуратури,” виключити;

додатки 38-41 виключити.

8. Абзаци четвертий - шостий пункту 3-2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 “Про оплату праці керівних працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545, № 35, ст. 2118; 2006 р., № 10, ст. 634; 2008 р., № 21, ст. 601) виключити.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

 


 

 

Додаток 1 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 31 травня 2012 р. № 505

СХЕМА 
посадових окладів працівників Генеральної прокуратури України

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник головного управління, старший помічник Генерального прокурора України

3383-3421

Начальник управління, самостійного відділу, старший помічник заступника Генерального прокурора України, помічник Генерального прокурора України

3228-3321

Начальник відділу у складі управління, помічник заступника Генерального прокурора України

2638-2793

Старший слідчий в особливо важливих справах

2327-2482

Слідчий в особливо важливих справах, старший прокурор прокуратури у складі управління, відділу

2172-2327

Прокурор прокуратури у складі управління, відділу

2017-2133

Завідувач сектором

1958-1998

Головний спеціаліст

1901-1940

Провідний спеціаліст

1582-1621

Спеціаліст I категорії

1240-1288

__________ 
Примітка.

Працівникам органів прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу відповідних категорій працівників органів прокуратури.


 

 

Додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 31 травня 2012 р. № 505

СХЕМА 
посадових окладів працівників прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя і прирівняних до них прокуратур

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Автономна Республіка Крим

за групами областей

поза групою, м. Київ

I

II м. Севастополь

Прокурор

3351

3333

3150

3016

Перший заступник прокурора

3183

3108

2948

2866

Заступник прокурора

3016

2940

2790

2714

Начальник управління

2513-2680

2513-2680

2345-2430

2262-2345

Начальник відділу, старший прокурор прокуратури

2437-2599

2437-2599

2274-2357

2194-2274

Старший слідчий в особливо важливих справах

1715-1757

 

 

 

Слідчий в особливо важливих справах

1645-1688

1645-1688

1645-1688

1645-1688

Старший слідчий

 

1576-1618

1576-1618

1576-1618

Старший прокурор прокуратури у складі управління, відділу

1645-1688

1645-1688

1576-1618

1576-1618

Прокурор прокуратури, прокурор прокуратури у складі управління, відділу

1576-1618

1576-1618

1507-1550

1507-1550

Головний спеціаліст

1460-1499

1460-1499

1460-1499

1460-1499

Провідний спеціаліст

1349-1377

1349-1377

1349-1377

1349-1377

Спеціаліст I категорії

1230-1260

1230-1260

1230-1260

1230-1260

Спеціаліст II категорії

1220-1250

1220-1250

1220-1250

1220-1250

__________ 
Примітка.

Працівникам органів прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу відповідних категорій працівників органів прокуратури.


 

 

Додаток 3 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 31 травня 2012 р. № 505

СХЕМА 
посадових окладів працівників прокуратур міст з районним поділом

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. осіб

за групами міст

поза групою

I

Прокурор

2714

2711

2581

Перший заступник прокурора

2606

2574

2452

Заступник прокурора

2468

2444

2323

Начальник відділу, старший прокурор прокуратури

1810

1790

1692

Старший прокурор прокуратури у складі відділу, слідчий в особливо важливих справах, старший слідчий

1618-1658

1568-1608

1501-1542

Слідчий

 

 

1402-1443

Прокурор прокуратури, прокурор прокуратури у складі відділу

1551-1592

1402-1443

1402-1443

Стажист

 

 

1200

Головний спеціаліст

1389-1400

1389-1400

1389-1400

Провідний спеціаліст

1300-1330

1300-1330

1300-1330

Спеціаліст I категорії

1220-1250

1220-1250

1220-1250

Спеціаліст II категорії

1200-1220

1200-1220

1200-1220

__________ 
Примітка.

Працівникам органів прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу відповідних категорій працівників органів прокуратури.


 

 

Додаток 4 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 31 травня 2012 р. № 505

СХЕМА 
посадових окладів працівників прокуратур міст (крім мм. Києва та Севастополя та міст з районним поділом)

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. осіб

за групами міст

поза групою

I

II

III

Прокурор

2690

2659

2531

2373

2310

Перший заступник прокурора

2556

2524

2405

 

 

Заступник прокурора

2421

2397

2278

2136

2080

Начальник відділу, старший прокурор прокуратури

1750

1722

1636

 

 

Старший прокурор прокуратури у складі відділу, слідчий в особливо важливих справах, старший слідчий

1587-1626

1538-1577

1472-1512

1440-1480

1375-1415

Слідчий

 

 

1375-1415

1375-1415

1343-1383

Прокурор прокуратури, прокурор прокуратури у складі відділу

1521-1561

1375-1415

1375-1415

1375-1415

1343-1383

Стажист

 

 

1200

1200

1200

Провідний спеціаліст

1300-1330

1300-1330

1300-1330

1300-1330

1300-1330

Спеціаліст I категорії

1220-1250

1220-1250

1220-1250

1220-1250

1220-1250

Спеціаліст II категорії

1200-1220

1200-1220

1200-1220

1200-1220

1200-1220

Пенсійне законодавство
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"