Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України №93-IV від 11.07.2002 "Про статус депутатів місцевих рад"

  • Версія для друку
  •  
 
     4. Помічником-консультантом  депутата місцевої ради може бути 
лише громадянин України, який має загальну середню освіту.
Помічник-консультант депутата місцевої ради у своїй роботі
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законодавством
України, а також Положенням про помічника-консультанта депутата
відповідної місцевої ради.
5. Помічник-консультант депутата місцевої ради має право:
1) входити і перебувати у приміщеннях відповідної місцевої
ради за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта,
дотримуючись встановленого порядку;
2) одержувати надіслану на ім'я депутата місцевої ради
поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням
депутата місцевої ради;
3) за дорученням депутата місцевої ради брати участь в
організації вивчення громадської думки, потреб територіальної
громади, інформувати про них депутата відповідної місцевої ради та
вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
4) за письмовим зверненням депутата місцевої ради та за
згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування
користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною
технікою.
6. Помічник-консультант депутата місцевої ради зобов'язаний:
1) дотримуватися вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ),
законодавства України, а також Положення про
помічника-консультанта депутата відповідної ради;
2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть
негативно впливати на виконання повноважень депутата місцевої
ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата
місцевої ради;
3) за дорученням депутата місцевої ради вивчати питання,
необхідні депутату місцевої ради для здійснення його депутатських
повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
4) допомагати депутату місцевої ради в організації проведення
звітів і зустрічей з виборцями;
5) допомагати депутату місцевої ради в розгляді надісланих на
його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями
пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них
питань;
6) надавати депутату місцевої ради організаційно-технічну та
іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських
повноважень.
7. Помічнику-консультанту депутата місцевої ради видається
посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву
місцевої ради, прізвище депутата місцевої ради, номер його
виборчого округу, а також те, що помічник-консультант депутата
місцевої ради працює на громадських засадах у відповідній раді.
Посвідчення помічника-консультанта депутата місцевої ради, опис
якого затверджується відповідною радою, видається місцевою радою
за письмовим поданням депутата місцевої ради. Посвідчення
помічника-консультанта депутата місцевої ради вважається недійсним
і підлягає поверненню до відповідної ради по закінченню
повноважень депутата місцевої ради або за його письмовим
поданням. ( Розділ III доповнено статтею 29-1 згідно із Законом N 3266-IV
( 3266-15 ) від 22.12.2005 )
Розділ IV
ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 30. Непорушність повноважень депутата місцевої ради.
Забезпечення умов для їх здійснення
1. Депутат місцевої ради наділений усією повнотою
повноважень, передбачених цим та іншими законами України. Ніхто не
може обмежити повноваження депутата місцевої ради інакше як у
випадках, передбачених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України.
2. Місцеві ради та їх органи забезпечують необхідні умови для
ефективного здійснення депутатами місцевих рад їх повноважень.
3. Рада та її органи сприяють депутатам місцевих рад в їх
діяльності шляхом створення відповідних умов, забезпечення
депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими
матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських
повноважень, організовують вивчення депутатами місцевих рад
законодавства, досвіду роботи рад.
4. Депутат місцевої ради не несе відповідальності за виступи
на засіданнях ради та її органів, за винятком відповідальності за
образу чи наклеп.
5. На час виконання депутатських повноважень депутату
місцевої ради надається відстрочка від призову на строкову
військову чи альтернативну (невійськову) службу. У зв'язку з
депутатською діяльністю депутат місцевої ради також звільняється
від проходження навчальних зборів.
6. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ
і організацій незалежно від форми власності, зобов'язані сприяти
депутатам місцевої ради у здійсненні їх депутатських повноважень.

{ Частину сьому статті 30 виключено на підставі Закону
N 3590-IV ( 3590-15 ) від 04.04.2006 }

Стаття 31. Особливості повідомлення про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення депутату місцевої
ради
1. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення депутату місцевої ради може бути здійснено
відповідно Генеральним прокурором України, заступником
Генерального прокурора України, керівником відповідної
регіональної прокуратури. { Абзац перший частини першої статті 31
із змінами, внесеними згідно із Законом N 1697-VII ( 1697-18 ) від
14.10.2014 }
Прокурор, який здійснив повідомлення про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення депутату місцевої ради, повідомляє
про це відповідну місцеву раду не пізніше наступного робочого дня
з дня повідомлення про підозру.
2. Суд, який обрав запобіжний захід стосовно депутата
місцевої ради, повідомляє про це відповідну місцеву раду не
пізніше наступного робочого дня з дня застосування запобіжного
заходу. { Стаття 31 в редакції Законів N 2854-IV ( 2854-15 ) від
08.09.2005, N 3590-IV ( 3590-15 ) від 04.04.2006, N 4652-VI
( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
Стаття 32. Звільнення депутата місцевої ради від виробничих
або службових обов'язків для виконання
депутатських повноважень
1. На час сесії чи засідання постійної комісії місцевої ради,
а також для здійснення депутатських повноважень в інших
передбачених законом випадках депутат місцевої ради звільняється
від виконання виробничих або службових обов'язків.
2. У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час
депутату місцевої ради за основним місцем роботи відшкодовуються
середній заробіток та інші витрати, пов'язані з депутатською
діяльністю, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
Стаття 33. Охорона трудових та інших прав депутата місцевої
ради
1. У разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у
раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з
ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до
законодавства. Обраний на виборну посаду у відповідній раді, на
якій він працює на постійній основі, депутат місцевої ради, який
перебуває на службі у військових формуваннях чи правоохоронних
органах держави, прикомандировується до місцевої ради із
залишенням на цій службі.
З працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її
виконував (займав) депутат місцевої ради, укладається строковий
трудовий договір; цей договір розривається у разі повернення
депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як через три
місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради.
{ Частину першу статті 33 доповнено абзацом другим згідно із
Законом N 575-V ( 575-16 ) від 11.01.2007 }
2. Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній
основі, після закінчення таких повноважень надається попередня
робота (посада), а за її відсутності - інша рівноцінна робота
(посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому
підприємстві, в установі, організації.
У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на
період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради
зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна
плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що
виплачується з відповідного місцевого бюджету. У разі, якщо
колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення
або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку із
втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за
ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на
виборній посаді в раді. { Абзац другий частини другої статті 33 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 575-V ( 575-16 ) від
11.01.2007 }
Час, коли колишній депутат тимчасово не працював у зв'язку з
неможливістю надання йому попередньої або рівноцінної роботи
(посади) безпосередньо після закінчення строку його повноважень,
зараховується, але не більше шести місяців, до страхового стажу і
стажу роботи (служби) за спеціальністю, за якою депутат працював
до обрання у місцеву раду, де він виконував свої обов'язки на
постійній основі. { Частину другу статті 33 доповнено абзацом
третім згідно із Законом N 575-V ( 575-16 ) від 11.01.2007 }
3. Депутат місцевої ради може бути звільнений з роботи з
ініціативи власника або уповноваженого ним органу від займаної
посади, виключений з навчального закладу за умови його
попередження в порядку, встановленому законом. Про таке
попередження відповідний власник або уповноважений ним орган
письмово повідомляє не менш ніж за 15 днів відповідну місцеву
раду. ( Частина третя статті 33 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1522-IV ( 1522-15 ) від 19.02.2004 )
4. Час роботи депутата у місцевій раді на постійній основі
зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби)
депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за
якою він працював до обрання на виборну посаду в раді.
Стаття 33-1. Підвищення професійного рівня депутатів
місцевих рад
1. Депутат місцевої ради має право на підвищення своєї
кваліфікації.
2. Порядок організації підвищення кваліфікації депутатів
місцевих рад визначає відповідна рада. ( Закон доповнено статтею 33-1 згідно із Законом N 1522-IV
( 1522-15 ) від 19.02.2004 )
Стаття 34. Право депутата місцевої ради на безплатний проїзд
Депутат місцевої ради користується на території відповідної
ради правом безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і
водному транспорті незалежно від форми власності, а також на всіх
видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі).
У разі якщо вся територія відповідної ради знаходиться в межах
населеного пункту, то право безоплатного проїзду депутата місцевої
ради поширюється на всю територію населеного пункту. Порядок та
умови безплатного проїзду депутатів місцевих рад визначаються
Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1314-IV
( 1314-15 ) від 20.11.2003 )
Стаття 35. Надання депутату місцевої ради інформаційної
та юридичної допомоги
Відповідна рада та її виконавчі органи забезпечують депутатів
місцевих рад офіційними виданнями та інформаційними матеріалами
ради, організують допомогу їм з правових питань депутатської
діяльності, надають можливість депутатам ознайомитися з рішеннями
ради та її органів, розпорядженнями відповідної місцевої державної
адміністрації, актами підприємств, установ та організацій,
розташованих на відповідній території.
Стаття 36. Відповідальність за невиконання вимог закону
щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності
1. Невиконання посадовими особами вимог закону щодо
забезпечення гарантій депутатської діяльності тягне за собою
відповідальність згідно із законом.
2. Публічна образа депутата місцевої ради, опублікування або
поширення іншим способом завідомо неправдивих відомостей про
нього, а також намагання в будь-якій формі вплинути на депутата
місцевої ради, членів його сім'ї з метою перешкодити депутату
виконувати свої повноваження, змусити його до вчинення
неправомірних дій тягне за собою відповідальність згідно з
законом.
Розділ V
ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ
Стаття 37. Підстави для відкликання депутата місцевої ради
1. Підставами для відкликання виборцями обраного ними
депутата місцевої ради можуть бути:
1) порушення депутатом місцевої ради положень Конституції
( 254к/96-ВР ) і законів України, що встановлено судом; ( Пункт 1
частини першої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1314-IV ( 1314-15 ) від 20.11.2003 )
2) пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше
половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії,
невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її
органів;
3) невідповідність практичної діяльності депутата місцевої
ради основним принципам і положенням його передвиборної програми.
{ Пункт 3 частини першої статті 37 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 602-V ( 602-16 ) від 12.01.2007, N 2487-VI ( 2487-17 )
від 10.07.2010 }

( Пункт 4 частини першої статті 37 виключено на підставі
Закону N 1314-IV ( 1314-15 ) від 20.11.2003 )

( Пункт 5 частини першої статті 37 виключено на підставі
Закону N 1314-IV ( 1314-15 ) від 20.11.2003 )

( Частину другу статті 37 виключено на підставі Закону
N 1314-IV ( 1314-15 ) від 20.11.2003 )

Стаття 38. Пропозиції про відкликання депутата місцевої ради
1. Право вносити пропозиції про відкликання депутата місцевої
ради до територіальної виборчої комісії належить відповідній
місцевій раді, а також зборам виборців та зборам (конференціям)
об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків, які відповідно до
Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ) мають право висувати
кандидатів у депутати і знаходяться на території відповідного
виборчого округу. ( Частина перша статті 38 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1314-IV ( 1314-15 ) від 20.11.2003 )
2. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання депутата
місцевої ради приймається відповідно на:
1) пленарному засіданні місцевої ради;
2) зборах виборців, що проводяться з урахуванням вимог частин
другої і третьої статті 27 Закону України "Про вибори депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР );
( Пункт 2 частини другої статті 38 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1314-IV ( 1314-15 ) від 20.11.2003 )
3) зборах (конференціях) об'єднань громадян чи їхніх
місцевих осередків у порядку, встановленому їхніми статутами, та з
урахуванням вимог статті 29 Закону України "Про вибори депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ).
( Пункт 3 частини другої статті 38 в редакції Закону N 1314-IV
( 1314-15 ) від 20.11.2003 )
3. У разі прийняття рішення щодо внесення пропозиції про
відкликання депутата місцевої ради на зборах виборців, зборах
(конференціях) об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків
створюється ініціативна група для збирання підписів виборців
відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про
відкликання депутата місцевої ради, затверджується її склад.
( Частина третя статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1314-IV ( 1314-15 ) від 20.11.2003 )
4. Протокол зборів виборців з пропозицією про відкликання
депутата місцевої ради підписується головою і секретарем цих
зборів, а протокол зборів (конференції) об'єднань громадян, їхніх
місцевих осередків - керівником відповідного об'єднання громадян.
( Частина четверта статті 38 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1314-IV ( 1314-15 ) від 20.11.2003 )
5. Рішення ради, протокол зборів виборців, зборів
(конференцій) об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків
направляються до територіальної виборчої комісії у триденний строк
після їх проведення. ( Частина п'ята статті 38 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1314-IV ( 1314-15 ) від 20.11.2003 )
Стаття 39. Розгляд питання про відкликання депутата місцевої
ради територіальною виборчою комісією
1. Відповідна територіальна виборча комісія у п'ятиденний
строк з моменту одержання протоколу зборів виборців, зборів
(конференцій) об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків з
пропозицією про відкликання депутата місцевої ради розглядає це
питання на своєму засіданні і приймає відповідне рішення. Про
надходження пропозиції, а також про місце і час засідання, на
якому вона розглядатиметься, комісія не пізніш як за три дні до
засідання повідомляє відповідного депутата місцевої ради, раду, до
якої його обрано, а також суб'єктів, які внесли пропозицію про
відкликання депутата. ( Частина перша статті 39 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1314-IV ( 1314-15 ) від 20.11.2003 )
2. У разі порушення порядку внесення пропозиції про
відкликання депутата місцевої ради територіальна комісія може
відмовити в прийомі протоколу зборів виборців, зборів
(конференцій) об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків. Копії
відповідного рішення у дводенний строк після його прийняття
направляються комісією депутату місцевої ради, щодо якого порушено
питання про відкликання, раді, до складу якої його обрано, а також
суб'єктам, що внесли пропозицію про відкликання. ( Частина друга
статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1314-IV
( 1314-15 ) від 20.11.2003 )
Стаття 40. Збирання підписів на підтримку пропозиції про
відкликання депутата місцевої ради
1. Після прийняття протоколу на підтримку пропозиції про
відкликання депутата місцевої ради територіальна виборча комісія
видає необхідну кількість підписних листів керівнику ініціативної
групи по збиранню підписів.
2. З моменту отримання ініціативною групою підписних листів
збір підписів проводиться у строки:
у разі відкликання депутата сільської, селищної, міської
(міста районного підпорядкування) ради - п'ять днів;
районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної
в місті ради - десять днів;
обласної, Київської, Севастопольської міської ради - місячний
термін.
3. Зразок підписного листа для збирання підписів виборців на
підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради
встановлюється відповідною територіальною виборчою комісією і
повинен містити назву ради, до складу якої обрано депутата, його
прізвище, ім'я, по батькові, рік обрання до ради, а також
відомості про особу, яка збирає підписи (прізвище, ім'я, по
батькові, місце роботи і адреса). Підписний лист має містити дані
про виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата
місцевої ради: прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць і рік
народження; місце проживання; серію і номер паспорта або іншого
документа, що посвідчує особу виборця, а також особистий підпис
виборця.
4. Підписний лист заповнюється особою, яка збирає підписи, на
основі даних, зазначених у паспорті або іншому документі, що
посвідчує особу виборця. Правильність даних про виборця, внесених
до підписного листа, і факт підтримки ним пропозиції про
відкликання депутата місцевої ради засвідчується особистим
підписом виборця. Кожний виборець може бути внесений лише до
одного підписного листа і має право поставити лише один підпис.
Збирання підписів здійснюється на суто добровільній основі.
5. У кожному підписному листі вказується загальна кількість
виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата
місцевої ради, внесених до нього. Лист підписується особою, яка
збирала підписи.
6. Заповнені підписні листи здаються у відповідну
територіальну комісію ініціативною групою в порядку, встановленому
комісією. Комісія перевіряє і реєструє одержані підписні листи. У
разі виявлення у підписному листі порушень вимог цього Закону щодо
збирання підписів комісія може визнати його недійсним. Якщо у
підписних листах виявлено два або більше підписів одного
громадянина, його підписи не враховуються. Не враховуються також
підписи, які не є власноручними.
7. На основі одержаних підписних листів комісія не пізніш як
у п'ятиденний строк після закінчення збирання підписів складає
протокол про результати збирання підписів на підтримку пропозиції
про відкликання депутата місцевої ради, який підписується головою,
заступником голови, секретарем і членами територіальної комісії.
Якщо на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої
ради зібрано підписи менше п'яти відсотків виборців відповідного
виборчого округу, вона вважається відхиленою, і депутат зберігає
свої повноваження.
Стаття 40-1. Агітація "за" або "проти" відкликання депутата
місцевої ради та обмеження в її проведенні
1. Агітація "за" або "проти" відкликання депутата місцевої
ради може проводитися на зборах, мітингах, у пресі, по радіо і
телебаченню, у будь-який інший спосіб і будь-якими засобами, що не
суперечать Конституції ( 254к/96-ВР ) або законам України.
2. Участь органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб, а також осіб, які входять до
складу виборчих комісій, у проведенні агітації не дозволяється.
3. Забороняється проводити агітацію особам, які не є
громадянами України.
4. У день проведення голосування щодо відкликання депутата
місцевої ради будь-яка агітація забороняється.
5. При ініціюванні питання про відкликання депутата місцевої
ради та проведенні агітації забороняється використовувати кошти з
бюджетів усіх рівнів, позабюджетні кошти органів місцевого
самоврядування, кошти державних та комунальних підприємств,
організацій і установ, юридичних осіб з участю іноземного
капіталу, іноземних державних, міжнародних організацій і
об'єднань, а також анонімних осіб або осіб під псевдонімом. ( Закон доповнено статтею 40-1 згідно із Законом N 1314-IV
( 1314-15 ) від 20.11.2003 )
Стаття 41. Призначення голосування пропозиції про відкликання
депутата місцевої ради
1. Відповідна територіальна комісія у десятиденний термін
після одержання відповідного рішення ради чи складення протоколу
про результати збирання підписів приймає рішення про призначення у
відповідному виборчому окрузі голосування пропозиції про
відкликання депутата місцевої ради, визначає день голосування. При
цьому строк між днем прийняття комісією рішення про призначення
голосування і днем голосування не може бути менше сорока шести і
більше п'ятдесяти п'яти днів. ( Частина перша статті 41 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1314-IV ( 1314-15 ) від
20.11.2003 )
2. У разі виявлення територіальною комісією порушень цього та
інших законів під час внесення пропозицій про відкликання депутата
місцевої ради, збирання підписів на їх підтримку, якщо ці
порушення не дали можливості виявити об'єктивну думку виборців
щодо даного депутата, комісія може прийняти вмотивоване рішення
про відхилення пропозиції щодо відкликання депутата.
3. Рішення територіальної комісії про призначення голосування
доводиться до відома виборців відповідного виборчого округу не
пізніш як на третій день після його прийняття через місцеві засоби
масової інформації або в інший спосіб.
Стаття 42. Організація підготовки і проведення голосування
пропозиції про відкликання депутата місцевої ради
1. Підготовка і проведення голосування пропозиції про
відкликання депутата місцевої ради здійснюється дільничними
комісіями відповідно до Закону України "Про вибори депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ) з
урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. При цьому
окружні комісії не утворюються, а їх функції виконує відповідна
територіальна виборча комісія. Дільниці для голосування і
дільничні комісії утворюються відповідно на третій і на п'ятий
день після прийняття територіальною комісією рішення про
призначення голосування.
2. При відкликанні депутата місцевої ради дільниці для
голосування і дільничні комісії утворюються відповідно до Закону
України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" ( 14/98-ВР ).
3. Списки виборців для голосування про відкликання депутата
місцевої ради, складені відповідно до Закону України "Про вибори
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"
( 14/98-ВР ), подаються для загального ознайомлення за десять днів
до голосування.
Стаття 43. Бюлетень для голосування пропозиції про
відкликання депутата місцевої ради
1. Форма і текст бюлетеня для голосування пропозиції про
відкликання депутата місцевої ради затверджуються відповідною
територіальною виборчою комісією. Комісія забезпечує виготовлення
бюлетенів і постачання їх дільничним комісіям не пізніш як за
десять днів до голосування.
2. В бюлетені для голосування пропозиції про відкликання
депутата місцевої ради вказуються прізвище, ім'я, по батькові
депутата, рік обрання його до відповідної ради, посада (заняття),
місце роботи.
Стаття 44. Форми протоколів про результати голосування
та списку виборців
1. Форми протоколів дільничної та територіальної комісій про
результати голосування пропозиції про відкликання депутата
місцевої ради встановлюються відповідною територіальною виборчою
комісією і містять: назву ради, до складу якої обрано депутата;
число, місяць і рік проведення голосування; прізвище, ім'я, по
батькові депутата, про відкликання якого проводиться голосування;
дані відповідно по виборчій дільниці чи виборчому округу в цілому
про загальну кількість виборців; кількість виборців, які одержали
виборчі бюлетені; кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні; кількість голосів, поданих "за", і кількість голосів,
поданих "проти" відкликання депутата; кількість бюлетенів,
визнаних недійсними.
2. Виготовлення бланків, іншої документації, необхідної для
проведення голосування пропозиції про відкликання депутата
місцевої ради, і постачання їх дільничним комісіям забезпечується
територіальною виборчою комісією разом з виконавчим комітетом або
виконавчим апаратом цієї ради.
Стаття 45. Особливості проведення голосування пропозиції
про відкликання депутата місцевої ради і
встановлення його результатів
1. Під час голосування пропозиції про відкликання депутата
місцевої ради виборець залишає в бюлетені прізвище депутата, якщо
він голосує за збереження його депутатських повноважень, або
викреслює його прізвище, якщо голосує за відкликання депутата.
2. Депутат місцевої ради вважається відкликаним, якщо за його
відкликання проголосувало більше половини виборців, які взяли
участь у голосуванні.
3. У разі рівності голосів, поданих за і проти відкликання
депутата місцевої ради, його повноваження зберігаються.
4. Недійсними визнаються бюлетені для голосування
невстановленого зразка, а також бюлетені, на яких відсутні підписи
голови та секретаря виборчої комісії.
5. Результати голосування по виборчій дільниці розглядаються
на засіданні дільничної комісії і заносяться до протоколу.
Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і
членами комісії та направляється до відповідної територіальної
виборчої комісії. Порядок і строки направлення цього протоколу
встановлюються територіальною виборчою комісією.
6. Територіальна виборча комісія на підставі протоколів
дільничних комісій (протоколу дільничної комісії) визначає
результати голосування про відкликання депутата місцевої ради і
заносить їх до протоколу про результати голосування. Протокол
підписується головою, заступником голови, секретарем і членами
територіальної виборчої комісії. Про результати голосування
територіальна виборча комісія повідомляє місцеву раду,
відповідного депутата і виборців округу.
Стаття 46. Оскарження рішень виборчої комісії
Рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії, окремих
осіб, які входять до її складу, можуть бути оскаржені в порядку,
встановленому статтею 22 Закону України "Про вибори депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ).
Стаття 47. Повторне порушення питання про відкликання
депутата місцевої ради
Питання про відкликання депутата місцевої ради може бути
порушено повторно у порядку, встановленому цим Законом, у
будь-який час.
Стаття 48. Гарантії прав депутата місцевої ради при розгляді
питання про його відкликання
1. Депутат місцевої ради має право брати участь у зборах
виборців, зборах (конференціях) об'єднань громадян, засіданнях
відповідної територіальної виборчої комісії та дільничних комісій,
а також у засіданнях ради та її органів при розгляді ними питань,
що стосуються його відкликання.
2. Депутат місцевої ради має право давати пояснення щодо суті
питань стосовно його діяльності, робити відповідні заяви на
засіданнях ради та її органів, зборах виборців, зборах
(конференціях) об'єднань громадян. У встановленому законодавством
порядку депутат місцевої ради може використовувати для роз'яснення
своєї позиції засоби масової інформації.
3. Депутат має право звернутися до місцевої ради з усною або
письмовою заявою з приводу обставин, що стали підставою для
порушення питання про його відкликання.
Стаття 49. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням
голосування пропозиції про відкликання депутата
місцевої ради
Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням голосування
пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, які
здійснюються відповідно до цього Закону, провадяться за рахунок
відповідного місцевого бюджету.
Розділ VI
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 50. Зміна статусу або припинення повноважень депутата
місцевої ради у зв'язку із змінами
в адміністративно-територіальному устрої
1. Статус депутата місцевої ради змінюється відповідно до
зміни статусу ради, до якої його обрано, у зв'язку із змінами в
адміністративно-територіальному устрої відповідної території.
2. У разі віднесення населених пунктів до категорії міст
обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення
на їх території припиняються повноваження депутатів місцевої ради,
які були обрані від цього населеного пункту до відповідної
районної, обласної чи міської ради.
3. У разі віднесення села, селища, міста до складу іншого
району депутати місцевих рад, обрані від цих населених пунктів,
втрачають статус депутата попередньої районної чи міської ради і
набувають статусу депутата тієї районної чи міської ради, під
юрисдикцію якої передано відповідні адміністративно-територіальні
одиниці.
4. У разі проведення виборів до новоутворених місцевих рад на
базі існуючих рад повноваження депутатів цих рад припиняються.
Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
2. Дія статті 31 цього Закону не поширюється на кримінальні
справи та відповідні запобіжні заходи, що були відповідно порушені
чи застосовані стосовно депутатів місцевих рад до набрання
чинності цим Законом.
3. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон
України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів"
( 3949-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 24,
ст. 180; 1995 р., N 1, ст. 4; 1997 р., N 6, ст. 49; 1998 р., N 20,
ст. 102; 1999 р., N 4, ст. 35).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2002 року
N 93-IV

 

 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 11 липня 2002 93-IV
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"