Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  
 
                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про статус депутатів місцевих рад
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 40, ст.290 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1314-IV ( 1314-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.196
N 1522-IV ( 1522-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 22, ст.316
N 2854-IV ( 2854-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N 51, ст.552
N 3266-IV ( 3266-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 16, ст.133
N 3590-IV ( 3590-15 ) від 04.04.2006, ВВР, 2006, N 21, ст.171
N 575-V ( 575-16 ) від 11.01.2007, ВВР, 2007, N 12, ст.110
N 602-V ( 602-16 ) від 12.01.2007, ВВР, 2007, N 13, ст.134 }
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 11-рп/2008 ( v011p710-08 ) від 27.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.260
N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010, ВВР, 2010, N 35-36, ст.491
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 14, ст.89
N 224-VII ( 224-18 ) від 14.05.2013, ВВР, 2014, N 11, ст.132
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ), інших законів України визначає правовий статус
депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної,
обласної ради (далі - місцева рада) як представника інтересів
територіальної громади, виборців свого виборчого округу та
рівноправного члена місцевої ради, встановлює гарантії
депутатської діяльності та порядок відкликання депутата місцевої
ради.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Законодавство про статус депутатів місцевих рад
Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), цим Законом та іншими законами України.
Стаття 2. Депутат місцевої ради - представник інтересів
територіальної громади, виборців свого виборчого
округу
1. Депутат сільської, селищної, міської, районної у місті,
районної, обласної ради (далі - депутат місцевої ради) є
представником інтересів територіальної громади села, селища, міста
чи їх громад, який відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ) і Закону України "Про вибори депутатів місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ) обирається
на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом
таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України"
( 254к/96-ВР ). { Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }
2. Депутат місцевої ради як представник інтересів
територіальної громади, виборців свого виборчого округу
зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної
територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого
округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих
законом, брати активну участь у здійсненні місцевого
самоврядування.
Стаття 3. Депутат місцевої ради - повноважний і рівноправний
член відповідної ради
1. Депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом
відповідної ради - представницького органу місцевого
самоврядування.
2. Депутат місцевої ради відповідно до цього Закону
наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його
реальної участі у діяльності ради та її органів.
Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої
ради
1. Депутат місцевої ради набуває свої повноваження в
результаті обрання його до ради відповідно до Закону України "Про
вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів" ( 14/98-ВР ).
2. Повноваження депутата місцевої ради починаються з дня
відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного
оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою
комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради
нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового
припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу
якої його обрано.
3. Повноваження депутата місцевої ради, обраного замість того
депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня
заслуховування на черговому після виборів депутата місцевої ради
пленарному засіданні відповідної місцевої ради повідомлення
територіальної виборчої комісії про підсумки виборів.
4. Інформація про підсумки виборів доводиться територіальною
виборчою комісією до відома відповідної місцевої ради. Спори щодо
набуття повноважень депутатів місцевої ради вирішуються судом.
Стаття 5. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої
ради
1. Повноваження депутата місцевої ради припиняються
достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених
офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у
разі:
1) його відкликання виборцями у встановленому цим Законом
порядку;

{ Пункт 2 частини першої статті 5 виключено на підставі
Закону N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

3) припинення його громадянства України або виїзду на
постійне проживання за межі України;
4) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої
згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і законом не сумісне
з виконанням депутатських повноважень;
5) обрання його депутатом іншої місцевої ради;
6) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким
його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили
рішенням суду щодо притягнення його до відповідальності за
корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень,
передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ); { Пункт 7 частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012, N 224-VII
( 224-18 ) від 14.05.2013 }
8) його смерті.
2. Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися
достроково також за рішенням відповідної ради у зв'язку:
1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за
яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням
волі;
2) з особистою заявою депутата місцевої ради про складення
ним депутатських повноважень.
3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата
місцевої ради вирішуються судом.

{ Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону
N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

{ Частину п'яту статті 5 виключено на підставі Закону
N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

{ Частину шосту статті 5 виключено на підставі Закону
N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

7. У разі дострокового припинення повноважень депутата
місцевої ради вибори чи заміщення депутата, який достроково
припинив повноваження, проводяться відповідно до Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ).
{ Частина статті 5 в редакції Закону N 602-V ( 602-16 ) від
12.01.2007 }
Стаття 6. Поєднання депутатської діяльності з виконанням
виробничих або службових обов'язків
1. Депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не
пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.
2. Депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської,
селищної, міської ради, головою, заступником голови районної,
обласної, районної у місті ради, працює у відповідній раді на
постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з
іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком
викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися
підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо
інше не передбачено законом.
3. За рішенням обласної, Київської та Севастопольської
міських рад депутат, обраний головою постійної комісії з питань
бюджету, може працювати в раді на постійній основі.
Стаття 7. Несумісність статусу депутата місцевої ради
з деякими посадами та видами діяльності
1. Депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника
місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку
поширюються вимоги Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України
щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову
діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського
голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та
заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, а
також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих
органах та апараті.
2. Депутат місцевої ради не може використовувати свій
депутатський мандат в цілях, не пов'язаних з депутатською
діяльністю.
3. Депутат місцевої ради не може мати іншого представницького
мандата.
Стаття 8. Депутатська етика
1. Депутат місцевої ради як представник інтересів
територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член
ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися
таких правил депутатської етики:
1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами
територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від
яких його обрано;
2) не використовувати депутатський мандат в особистих
інтересах чи в корисливих цілях;
3) керуватися у своїй діяльності та поведінці
загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; ( Пункт
3 частини першої статті 8 в редакції Закону N 1522-IV ( 1522-15 )
від 19.02.2004 )
4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або
іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з
питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів
і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які
стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або
виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з
його участю в депутатських перевірках;
5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у
публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості
стосовно органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і
організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб,
депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;
6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати
винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі
здійсненням ним депутатських повноважень.
2. Регламентом ради чи статутом відповідної територіальної
громади можуть бути встановлені також інші правила депутатської
етики та заходи впливу щодо тих депутатів місцевих рад, які
порушують ці правила.
3. На депутатів місцевих рад поширюються вимоги та обмеження,
встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ).
Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України
"Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), за
місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або
пенсіонерів, які подають зазначені декларації до апаратів
відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів. { Частину
третю статті 8 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 224-VII ( 224-18 ) від 14.05.2013 }
{ Статтю 8 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Стаття 9. Депутатське посвідчення та нагрудний знак депутата
місцевої ради
1. Після набуття депутатом місцевої ради повноважень йому
видаються посвідчення і нагрудний знак.
2. Зразки посвідчень і нагрудних знаків депутата місцевої
ради, а також Положення про них затверджуються Верховною Радою
України.
Розділ II
ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ - ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ВИБОРЦІВ СВОГО
ВИБОРЧОГО ОКРУГУ
Глава 1
ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
Стаття 10. Обов'язки депутата місцевої ради у виборчому
окрузі
1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний:
1) підтримувати зв'язок з виборцями, відповідною
територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими
організаціями, які висунули його кандидатом у депутати місцевої
ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій,
незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування,
місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній
території;
2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про
роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм
економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм,
місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;
3) брати участь у громадських слуханнях з питань, що
стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень
ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що
проводяться органами місцевого самоврядування на території громади
або виборчого округу; ( Пункт 3 частини першої статті 10 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1522-IV ( 1522-15 ) від
19.02.2004 )
4) вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної
громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню
участь у їх вирішенні;
5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому
виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу
на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення,
заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо
забезпечення їх оперативного вирішення.
2. Депутат місцевої ради, який не виправдав довір'я виборців,
може бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому цим
Законом порядку.
Стаття 11. Права депутата місцевої ради у виборчому окрузі
1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради має право:
1) офіційно представляти виборців свого виборчого округу та
інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої
влади, відповідних органах місцевого самоврядування,
підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми
власності з питань, що належать до відання органів місцевого
самоврядування відповідного рівня;
2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших
місцевих рад та їх органів, загальних зборах громадян за місцем
проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що
проводяться в межах території його виборчого округу;
3) порушувати перед органами і організаціями, передбаченими
пунктом 1 частини першої цієї статті, та їх посадовими особами, а
також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання,
що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;
4) доступу до засобів масової інформації комунальної форми
власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської
діяльності та інформування про роботу ради в порядку,
встановленому відповідною радою; ( Частину першу статті 11
доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 1522-IV ( 1522-15 ) від
19.02.2004 )
5) вносити на розгляд органів і організацій, передбачених
пунктом 1 частини першої цієї статті, та їх посадових осіб
пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатськими
повноваженнями у виборчому окрузі відповідно до закону, брати
участь у їх розгляді.
2. При здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої
ради має також право:
1) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське
запитання;
2) на невідкладний прийом;
3) вимагати усунення порушень законності і встановлення
правового порядку.
3. Депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями
свого виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі у виборчому
окрузі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими
колективами, об'єднаннями громадян.
Глава 2
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕПУТАТОМ МІСЦЕВОЇ РАДИ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ
У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
Стаття 12. Розгляд депутатом місцевої ради пропозицій,
заяв і скарг громадян
1. Депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і скарги
громадян, які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного,
обґрунтованого вирішення; вивчає причини, які породжують скарги
громадян, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення до органів
місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян;
систематично веде прийом громадян.
2. Депутат місцевої ради може направляти одержані ним
пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств,
установ і організацій незалежно від форми власності, об'єднань
громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які
зобов'язані розглянути їх відповідно до закону і про результати
повідомити заявника, а також депутата місцевої ради.
3. Депутат місцевої ради в межах своїх повноважень здійснює
контроль за розглядом відповідними органами підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності, органами об'єднань
громадян надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців.
4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації державної і
комунальної форм власності, їх посадові особи зобов'язані сприяти
депутатові місцевої ради в організації прийому громадян, розгляді
їх пропозицій, заяв, скарг, у створенні інших необхідних для його
депутатської діяльності умов.
Стаття 13. Депутатське звернення
1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога
депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською
діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників
правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності, розташованих на
території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи
дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування та їх посадові особи, а також керівники
правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності, розташованих на
території відповідної ради, до яких звернувся депутат місцевої
ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним
питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності
додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як
у місячний строк.
3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може
бути розглянуто у встановлений строк, депутату місцевої ради
зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів
необхідності продовження строку розгляду.
4. Депутат місцевої ради може взяти участь у розгляді свого
звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності,
розташованих на території відповідної ради, повинні йому
повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.
5. Якщо депутат місцевої ради не задоволений результатами
розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності,
розташованих на території відповідної ради, ухиляються від
вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він
має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 цього
Закону.
Стаття 14. Право депутата місцевої ради на невідкладний
прийом та на одержання необхідної інформації
1. Депутат місцевої ради на території відповідної ради має
право на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності,
розташованих на території відповідної ради, з питань депутатської
діяльності.
2. Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності, розташованих на
території відповідної ради, на звернення депутата місцевої ради
надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідні для
здійснення депутатських повноважень.
3. Порядок відвідування депутатом місцевої ради підприємств,
установ і організацій, діяльність яких пов'язана з державною або
іншою таємницею, що охороняється законом, встановлюється
відповідними нормативно-правовими актами.
Стаття 15. Право депутата місцевої ради вимагати усунення
порушення законності
1. Депутат місцевої ради як представник інтересів
територіальної громади, виборців свого виборчого округу у разі
виявлення порушення прав та законних інтересів громадян або інших
порушень законності має право вимагати припинення порушень, а в
необхідних випадках звернутися до відповідних місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових
осіб, а також до правоохоронних і контролюючих органів та їх
керівників з вимогою вжити заходів щодо припинення порушень
законності.
2. У разі виявлення порушення законності депутат місцевої
ради має право на депутатське звернення до керівників відповідних
правоохоронних чи контролюючих органів.
3. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи, об'єднання громадян, керівники
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності,
до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов'язані негайно вжити
заходів до усунення порушення, а в разі необхідності - до
притягнення винних до відповідальності з наступним інформуванням
про це депутата місцевої ради.
4. У разі невжиття відповідних заходів посадові особи
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та керівники правоохоронних і контролюючих органів,
до яких звернувся депутат місцевої ради, несуть адміністративну
або кримінальну відповідальність, встановлену законом.
Стаття 16. Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та
зустрічі з ними
1. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу
на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями
відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада
визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої
ради перед виборцями.
2. Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про
його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а
також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її
органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в
обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її
органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.
3. Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в
будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання,
трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації
населення.
4. Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє
виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби
масової інформації або в інший спосіб.
5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ
і організацій державної і комунальної форм власності зобов'язані
сприяти депутатам місцевих рад в організації їх звітів (зустрічей)
перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та
інших довідкових матеріалів, необхідних депутату місцевої ради, на
прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням
його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому числі сприяти
оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення. Рішення
з питань організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями
приймається на засіданні місцевої ради. ( Частина п'ята статті 16
в редакції Закону N 1522-IV ( 1522-15 ) від 19.02.2004 )
6. Депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи
про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій,
висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про
доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською
діяльністю.
7. Витрати, пов'язані з проведенням звітів депутатів місцевої
ради перед виборцями та їх зустрічей з ними, здійснюються за
рахунок відповідних місцевих бюджетів у межах затверджених на ці
цілі видатків.
8. Звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями
висвітлюються засобами масової інформації.
Стаття 17. Доручення виборців
1. Виборці можуть давати своєму депутатові місцевої ради
доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що
випливають з потреб відповідного виборчого округу чи
територіальної громади в цілому.
2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству
України, а їх виконання має належати до відання місцевих рад та їх
органів.
3. Доручення виборців депутатові місцевої ради має бути
підтримане більшістю учасників зборів.
4. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття
відповідною радою або її виконавчим органом рішення, фінансових
або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом місцевої ради
до відома відповідної ради або її органів.
5. Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані
депутатам місцевої ради, та з урахуванням матеріальних, в тому
числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо
їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів
місцевої ради та територіальної громади.
6. Доручення виборців враховуються при розробці планів і
програм економічного та соціального розвитку відповідної
території, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а
також при підготовці рішень з інших питань. ( Статтю 17 доповнено
частиною шостою згідно із Законом N 1522-IV ( 1522-15 ) від
19.02.2004 )
7. Депутат місцевої ради бере участь в організації виконання
доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і
тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою
депутатської групи, може залучати до їх виконання органи
самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого
округу.
8. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється
відповідними радами, їх органами та депутатами місцевих рад.
Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію
доручень виборців, один раз на рік інформують раду про хід їх
виконання.
9. Депутат місцевої ради періодично інформує своїх виборців
про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень
виборців та особисту участь в організації їх виконання.
Розділ III
ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ - ПОВНОВАЖНИЙ ЧЛЕН РАДИ
Глава 1
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ
Стаття 18. Обов'язки депутата місцевої ради у раді
та її органах
Депутат місцевої ради зобов'язаний:
1) додержуватися Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають
порядок діяльності ради та її органів;
2) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її
органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх
рішень;
3) виконувати доручення ради, її органів, сільського,
селищного, міського голови чи голови ради; інформувати їх про
виконання доручень.
Стаття 19. Права депутата місцевої ради у раді та її органах
1. Депутат місцевої ради користується правом ухвального
голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її
органів, до складу яких він входить. Депутат місцевої ради набуває
права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.
Кожний депутат місцевої ради у раді та її органах, до складу
яких він входить, має один голос. Депутат місцевої ради, який не
входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у
його роботі з правом дорадчого голосу.
2. Депутат місцевої ради має право:
1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;
2) офіційно представляти виборців у відповідній раді та її
органах;
3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;
4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного
засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань
та їх суті;
5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань,
пов'язаних з його депутатською діяльністю;
6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з
питань, що належать до їх відання, поправки до них;
7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою
органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються
або затверджуються радою;
8) порушувати питання про недовіру сільському, селищному,
міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення
посадових осіб місцевого самоврядування;
9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити
запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному
засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової
особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що
віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які
діють на її території;
11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність
перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів,
підприємств, установ, організацій;
12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів
голосування, давати довідки;
13) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи
протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;
14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти
звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони
мають суспільне значення;
15) об'єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в
депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту
ради.
3. Депутат місцевої ради може передати головуючому тексти
свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з
обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради
або її органу, в якому він бере участь.
4. Порядок реалізації зазначених прав депутатів місцевих рад
визначається цим Законом, іншими законами України, які регулюють
діяльність місцевих рад та їх органів, а також регламентом
відповідної ради.
Глава 2
СЕСІЙНІ ТА ПОЗАСЕСІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ ДЕПУТАТА
МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ
Стаття 20. Участь депутата в сесіях місцевої ради та
засіданнях її органів
1. На сесіях місцевої ради депутати місцевої ради на основі
колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують
питання, віднесені до відання відповідної ради.
2. Депутат місцевої ради, крім секретаря ради, голови
районної у місті, районної, обласної ради та їх заступників,
повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що
утворюються радою.
Депутат місцевої ради за дорученням відповідної ради або
постійної комісії, до складу якої його обрано, бере безпосередню
участь у підготовці питань для розгляду на сесіях ради та
засіданнях постійної комісії.
3. Депутат місцевої ради зобов'язаний бути присутнім на
пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших
органів ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути
присутнім на засіданні депутат місцевої ради повідомляє про це
особу, яка очолює відповідний орган.
4. Рада, до якої обрано депутата, має право заслуховувати
його звіти про виконання рішень ради, на пленарних засіданнях
періодично інформує депутатів місцевої ради про хід виконання
рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень,
внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та
її органів.
5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини
пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом
якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень
ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з
пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому
законом порядку.
Стаття 21. Депутатський запит і депутатське запитання
1. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата
місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського,
селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і
організацій незалежно від форми власності, які розташовані або
зареєстровані на відповідній території, а депутата міської (міста
обласного значення), районної, обласної ради - також до голови
місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників
відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.
2. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом
місцевої ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.
Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано
депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не
включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення
по ньому не приймається.
Стаття 22. Порядок розгляду депутатського запиту
1. Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої
ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні
ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до
порядку денного пленарного засідання ради.
2. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на
пленарному засіданні місцевої ради.
3. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у
встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту
депутата місцевої ради.
4. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський
запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну
письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої
ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у
встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані
письмово повідомити раді та депутатові місцевої ради, який вніс
запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати
один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі
необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.
5. Депутат місцевої ради має право дати оцінку відповіді на
свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський
запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не
менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів місцевої ради.
Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про
дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або
уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому
засіданні ради.
За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада
приймає відповідне рішення.
Стаття 23. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами
місцевої ради на сесіях ради
1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами місцевої
ради на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на
її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням
постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і
підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам
відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми
власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у
строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити
безпосередньо депутатів місцевої ради, які внесли пропозиції чи
висловили зауваження, а також відповідну раду.
2. Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання
пропозицій і зауважень депутатів місцевої ради, схвалених радою,
інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень,
внесених ними на сесіях рад.
Стаття 24. Право депутата місцевої ради порушувати питання
про перевірку діяльності виконавчих органів ради,
місцевих державних адміністрацій, підприємств,
установ і організацій незалежно від форми
власності, брати участь у здійсненні контролю за
виконанням рішень ради
1. Депутат місцевої ради має право порушувати в раді та її
органах питання про необхідність проведення перевірок з питань,
віднесених до компетенції відповідної ради, діяльності
розташованих на її території підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності, виконавчих органів ради, а депутати
обласних, районних рад - відповідних місцевих державних
адміністрацій в частині повноважень, делегованих їм обласними,
районними радами, а також за дорученням ради або її органів брати
участь у перевірках виконання рішень ради.
2. Депутат місцевої ради має право вносити пропозиції щодо
усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і
організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність
яких перевірялася відповідно до частини першої цієї статті, а
також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про
притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося
порушення.
У разі виявлення порушень законодавства України депутат
місцевої ради звертається з цього приводу до відповідних органів
державної влади.
3. Про результати перевірки та пропозицій щодо них депутат
місцевої ради доповідає раді або її органу, за дорученням яких
здійснювалася перевірка.
4. Депутат місцевої ради за дорученням ради бере участь у
депутатських перевірках з питань, які належать до відання ради,
здійсненні контролю за виконанням рішень ради.
Стаття 25. Депутатські групи
1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень
у виборчих округах депутати місцевих рад можуть на основі їх
взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.
2. Депутати місцевої ради об'єднуються в депутатські групи за
єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які
вони вирішують, або іншими ознаками.
3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень
депутата місцевої ради, передбачених цим Законом.
4. Членство депутата місцевої ради в депутатській групі не
звільняє його від персональної відповідальності за здійснення
своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.
Стаття 26. Порядок утворення депутатських груп
1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час
протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням
зборів депутатів місцевої ради, які виявили бажання увійти до її
складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів
місцевої ради. Депутатська група в районній, міській, районній у
місті, обласній, Київській та Севастопольській міських радах
складається не менш як із п'яти депутатів.
2. Депутати місцевої ради, які входять до складу депутатської
групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
3. Депутатська група реєструється відповідною місцевою радою
за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого
додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення
про сформування депутатської групи із зазначенням її назви,
персонального складу та партійної належності членів групи та
депутатів, які уповноважені представляти групу.
4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними
період, але не більше ніж на строк повноважень відповідних рад.
5. Організація діяльності депутатських груп визначається
відповідною місцевою радою.
6. Діяльність депутатської групи припиняється:
1) у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок
чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою
цієї статті;
2) у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до
її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
3) після закінчення строку, на який депутати місцевої ради
об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень
відповідних рад.
7. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських
груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх
діяльність.
8. Інші питання діяльності депутатських груп визначаються
регламентом ради.
Стаття 27. Депутатські фракції
1. Депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній
основі депутатами місцевих рад (крім депутатів сільських, селищних
рад). { Частина перша статті 27 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010}
2. Депутати сільських та селищних рад на основі єдності
поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у
депутатські фракції місцевих рад. До складу депутатських фракцій
можуть входити також позапартійні депутати сільської та селищної
ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

{ Частину третю статті 27 виключено на підставі Закону
N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

4. Депутат місцевої ради може входити до складу лише однієї
депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про
утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні
відповідної місцевої ради інформує депутатів місцевої ради про
реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

{ Частину п'яту статті 27 виключено на підставі Закону
N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

6. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій
визначаються регламентом місцевої ради. { Стаття 27 в редакції Закону N 602-V ( 602-16 ) від 12.01.2007 }
Стаття 28. Права депутатських груп, фракцій
Депутатські групи, фракції мають право:
1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових
комісіях ради;
2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких
обирає, призначає чи затверджує рада;
3) на гарантований виступ свого представника на пленарному
засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для
створення більшості в раді чи опозиції;
5) здійснювати інші права, передбачені законами України.
Стаття 29. Участь депутата місцевої ради в роботі інших
органів місцевого самоврядування
Депутат місцевої ради має право брати участь з правом
дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування
при розгляді ними питань та прийнятті рішень, що зачіпають
інтереси виборців його виборчого округу чи територіальної громади,
від яких його обрано.
Стаття 29-1. Помічники-консультанти депутата місцевої ради
1. Депутат місцевої ради може мати до п'яти
помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
2. Персональний підбір кандидатур на посаду
помічника-консультанта депутата місцевої ради, організацію їх
роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат
місцевої ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх
рішень.
3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів
депутата місцевої ради визначаються Положенням про
помічника-консультанта депутата місцевої ради, яке затверджується
відповідною радою.

 

 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 11 липня 2002 93-IV
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"