Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.745)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 1200-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.884}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

абзац другий підпункту 14.1.112 виключити;

підпункт 14.1.126 викласти у такій редакції:

"14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:

а) для цілей розділу XI - обсяг нафти, природного газу (у тому числі супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значенні, наведеному в підпункті 14.1.128 цієї статті, що у порядку визначеному в правилах видобування вуглеводневої сировини, взятий на облік безпосередньо після пунктів їх підготовки із застосуванням засобів приладового обліку;

б) для цілей розділу XVIII - вироблена продукція у значенні, наведеному в Законі України "Про угоди про розподіл продукції". У випадках, коли вироблена продукція обліковується та використовується інвестором як паливо або сировина, обсяг видобутої вуглеводневої сировини визначається в порядку, передбаченому підпунктом "а" цього пункту";

у підпункті 14.1.150 виключити слова "за виключенням агломерації руд з термічною обробкою" та слова "(без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури)".

2. Статтю 43 доповнити пунктом 43.6 такого змісту:

"43.6. Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані".

3. В абзаці першому пункту 151.1 статті 151 цифри "16" замінити цифрами "18".

4. У статті 164:

у пункті 164.2:

підпункт 164.2.8 викласти в такій редакції:

"164.2.8. дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів (крім процентів у сумі, що не перевищує в рік сімнадцять прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених законом на 1 січня звітного податкового року, процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41, дивідендів, визначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, а також виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу)";

доповнити новим підпунктом 164.2.19 такого змісту:

"164.2.19. суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять тисяч гривень на місяць, - у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати".

{Абзац шостий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно із Законом № 1200-VII від 10.04.2014}

У зв’язку з цим підпункт 164.2.19 вважати підпунктом 164.2.20.

5. У статті 165:

у пункті 165.1:

підпункт "е" підпункту 165.1.1 викласти в такій редакції:

"е) сума пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримувана платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, крім випадку, визначеного підпунктом 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати";

у підпункті 165.1.41 слова "заробітної плати" виключити.

6. У статті 167:

пункт 167.1 викласти в такій редакції:

"167.1. Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2-167.5 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

Оподаткування процентів, сума яких обчислюється з урахуванням підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього розділу, дивідендів, роялті та інвестиційного прибутку, нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб протягом звітного місяця, здійснюється податковим агентом під час кожного нарахування (виплати) із застосуванням ставки, встановленої абзацом першим цього пункту, що не виключає обов’язку отримувача таких доходів щодо здійснення річного перерахунку за сукупністю ставок, передбачених пунктом 167.5 цієї статті.

Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статті 164 цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17 відсотків.

Платники податку, які подають податкові декларації за податковий (звітний) рік згідно із статтями 177 і 178 цього розділу, застосовують ставку податку 17 відсотків до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування.

Встановлені в абзацах першому та третьому цього пункту ставки податків не застосовуються до доходів, визначених у пунктах 167.2-167.5 цієї статті";

абзаци другий - дев’ятий пункту 167.2 виключити;

пункт 167.5 викласти в такій редакції:

"167.5. При перерахунку загального річного оподатковуваного доходу для бази оподаткування доходів у формі процентів, обчисленої з урахуванням підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу, дивідендів, роялті та інвестиційного прибутку застосовуються такі ставки:

якщо база оподаткування звітного податкового року не перевищує 204 прожиткових мінімуми - 15 відсотків;

якщо база оподаткування звітного податкового року перевищує 204 прожиткових мінімуми, але не перевищує 396 прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення - 20 відсотків;

якщо база оподаткування звітного податкового року перевищує 396 прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення - 25 відсотків.

Ставка податку може становити інший розмір, визначений відповідними нормами цього розділу".

7. Пункт 168.3 статті 168 після слів "у тому числі роботодавцем" доповнити словами "органами Пенсійного фонду України".

8. У статті 170:

підпункт 170.4.1 викласти в такій редакції:

"170.4.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь доходів у формі процентів є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

Загальна сума податків, утриманих протягом звітного податкового місяця з таких нарахованих (виплачених) процентів платнику податку, сплачується (перераховується) таким податковим агентом до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду.

При цьому банківська установа не здійснює утримання та перерахування податку із суми доходу у формі процентів, а податок сплачується фізичною особою самостійно за результатами подання річної податкової декларації";

підпункт 170.4.2 викласти в такій редакції:

"170.4.2. Податковий агент, який нараховує доходи у вигляді процентів, відображає у податковому розрахунку, подання якого передбачено підпунктом "б" пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, загальну суму таких нарахованих (сплачених) платнику податку доходів та загальну суму утриманого (перерахованого) з них податку";

підпункт 170.4.3 викласти в такій редакції:

"170.4.3. Оподаткування процентів, нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб протягом місяця, здійснюється податковим агентом під час кожного нарахування (виплати) із застосуванням ставки, визначеної абзацом другим пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу, з урахуванням абзацу третього підпункту 170.4.1 пункту 170.4 цієї статті";

у підпункті 170.5.3 пункту 170.5 слова та цифри "у пункті 167.2" замінити словами та цифрами "абзацом другим пункту 167.1";

абзац другий підпункту 170.11.1 пункту 170.11 виключити.

9. Пункт 176.1 статті 176 доповнити підпунктом "ж" такого змісту:

"ж) подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі процентів, сума яких перевищує зазначену у підпункті 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу, дивідендів, роялті, інвестиційного прибутку, та здійснити річний перерахунок податку з урахуванням пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу.

Нарахований за результатами річного перерахунку податок зменшується на суму податку, фактично утриманого та сплаченого податковими агентами протягом звітного податкового року за ставкою, зазначеною в абзаці другому пункту 167.1 цієї статті. Позитивна різниця податку за результатом річного перерахунку включається платником податку до річної податкової декларації".

10. У пункті 193.1 статті 193:

у підпункті "а" цифри "17" замінити цифрами "20";

доповнити підпунктом "в" такого змісту:

"в) 7 відсотків по операціях з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також з постачання виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України".

11. У статті 194:

пункт 194.1 після слів "нульова ставка" доповнити словами та цифрою "та 7 відсотків";

у підпункті 194.1.1 цифри та слово "17 відсотків" замінити цифрами та словами "20 відсотків, 7 відсотків".

12. У статті 196:

у пункті 196.1:

у підпункті 196.1.16 цифри та слово "100 євро" замінити цифрами та словом "150 євро";

у підпункті 196.1.17 цифри та слово "300 євро" замінити цифрами та словом "150 євро", слова "протягом однієї доби" замінити словами "в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника".

13. Підпункт 197.1.27 пункту 197.1 статті 197 виключити.

14. Абзац перший пункту 200.17 статті 200 викласти в такій редакції:

"200.17. Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі заборгованості бюджету) є доходи бюджету, до якого сплачується податок".

15. У статті 215:

у пункті 215.3:

підпункти 215.3.1-215.3.4 викласти в такій редакції:

"215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставка податку

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

гривень за 1 літр

1,24

2204 
(крім 2204 10, 
2204 21 06 00, 
2204 21 07 00, 
2204 21 08 00, 
2204 21 09 00, 
2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні

-"-

0,01

2204 
(крім 2204 10, 
2204 21 06 00, 
2204 21 07 00, 
2204 21 08 00, 
2204 21 09 00, 
2204 29 10 00)

Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)

-"-

3,58

2204 10, 
2204 21 06 00, 
2204 21 07 00, 
2204 21 08 00, 
2204 21 09 00, 
2204 29 10 00

Вина ігристі Вина газовані

гривень за 1 літр

5,20

2205

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

-"-

3,58

2206 00 
(крім 
2206 00 31 00, 
2206 00 51 00, 
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту)

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

70,53

2206 00 31 00, 
2206 00 51 00, 
2206 00 81 00

Сидр і перрі (без додання спирту)

гривень за 1 літр

0,63

2207

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

70,53

2208

Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

-"-

70,53

215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару (продукції) згідно зУКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка податку

специфічна

адвалорна

одиниця виміру

ставка

одиниця виміру

ставка

2401

Тютюнова сировина Тютюнові відходи

гривень за 1 кілограм (нетто)

272,00

 

 

2402 10 00 00

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну

-"-

272,00

 

 

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

96,88

відсотків

12

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

-"-

216,50

-"-

12

2403

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції

гривень за 1 кілограм (нетто)

272,00

 

 

215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Мінімальне акцизне податкове зобов’язання

одиниця виміру

сума

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

127,00

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

-"-

289,63

215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

одиниця виміру

ставка

 

Легкі дистиляти:

 

 

2710 12 11 10 
2710 12 11 20 
2710 12 11 90

для специфічних процесів переробки

євро за 1000 кілограмів

182

2710 12 15 10 
2710 12 15 20 
2710 12 15 90

для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарних підкатегоріях 
2710 12 11 10, 
2710 12 11 20, 
2710 12 11 90

- " -

182

 

Бензини спеціальні:

 

 

2710 12 21 00

уайт-спірит

- " -

182

2710 12 25 00

інші спеціальні бензини

- " -

198

 

Бензини моторні:

 

 

2710 12 31 00

бензини авіаційні

- " -

30

 

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:

 

 

2710 12 41 11 
2710 12 41 12 
2710 12 41 13 
2710 12 41 31 
2710 12 41 32 
2710 12 41 33 
2710 12 41 91 
2710 12 41 92 
2710 12 41 93 
2710 12 45 01 
2710 12 45 02 
2710 12 45 09 
2710 12 49 01 
2710 12 49 02 
2710 12 49 09

із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші

- " -

198

2710 12 41 14 
2710 12 41 15 
2710 12 41 19 
2710 12 41 34 
2710 12 41 35 
2710 12 41 39 
2710 12 41 94 
2710 12 41 95 
2710 12 41 99 
2710 12 45 12 
2710 12 45 13 
2710 12 45 99 
2710 12 49 12 
2710 12 49 13 
2710 12 49 99

інші бензини

- " -

198

2710 20 90 00

бензини моторні із вмістом свинцю менш як 0,013 г/л та із вмістом біодизелю

- " -

198

2710 12 51 10 
2710 12 51 20 
2710 12 51 90 
2710 12 59 10 
2710 12 59 20 
2710 12 59 90

із вмістом свинцю більш як 0,013 г/л

- " -

198

2710 12 70 00

Паливо для реактивних двигунів

- " -

30

2710 12 90 00

Інші легкі дистиляти

- " -

198

2710 20 90 00

інші легкі дистиляти з вмістом 70 мас. % або більше нафтопродуктів із вмістом біодизелю, крім легких дистилятів, що призначені для специфічних та хімічних перетворень і спеціальних та моторних бензинів

- " -

198

 

Середні дистиляти:

 

 

2710 19 11 10 
2710 19 11 20 
2710 19 11 90

для специфічних процесів переробки

- " -

182

2710 19 15 10 
2710 19 15 20 
2710 19 15 90

для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у підкатегорії 2710 19 11

- " -

182

 

Гас:

 

 

2710 19 21 00

паливо для реактивних двигунів

- " -

19

2710 19 25 00

інший гас

- " -

182

2710 19 29 00

Інші середні дистиляти

- " -

182

2710 19 31 01 
2710 19 31 10 
2710 19 35 01 
2710 19 35 10 
2710 19 43 00 
2710 19 46 00 
2710 19 47 10 
2710 20 11 00 
2710 20 15 00

Важкі дистиляти (газойлі):

- " -

98

2710 19 31 20 
2710 19 31 30 
2710 19 31 40 
2710 19 35 20 
2710 19 35 30 
2710 19 35 40 
2710 19 47 90 
2710 19 48 00 
2710 20 17 00 
2710 20 19 00

Важкі дистиляти (газойлі):

- " -

128

2710 19 62 
2710 19 64 
2710 19 68 
2710 20 31 
2710 20 35 
2710 20 39

Тільки паливо пічне побутове

- " -

98

2710 19 51 00

Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки

- " -

98

2710 19 55 00

Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00

- " -

98

2711 12 11 00 
2711 12 19 00 
2711 12 91 00 
2711 12 93 00 
2711 12 94 00 
2711 12 97 00 
2711 13 10 00 
2711 13 30 00 
2711 13 91 00 
2711 13 97 00 
2711 14 00 00 
2711 19 00 00

Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази

- " -

44

2707 10 90 00

Бензол сирий кам’яновугільний

- " -

250

2905 11 00 00

Метанол технічний (метиловий спирт)

- " -

400

3826 00 10 00 
3826 00 90 00

Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот

- " -

98";

у пункті 215.3.5:

1) цифри і слова:

"8703 21 10 00

- - - нові

0,05 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна"

замінити цифрами і словами:

"8703 21 10 00

- - - нові

0,1 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна";

2) цифри і слова:

"8703 22 10 00

- - - нові

0,03 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна"

замінити цифрами і словами:

"8703 22 10 00

- - - нові

0,06 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна";

3) цифри і слова:

"8703 23 11 10

- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см

0,16 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8703 23 11 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см

0,65 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна"

Пенсійне законодавство Четвер, 27 березня 2014 1166-VII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"