Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  
 

Угода
між Урядом України та Урядом Республіки Молдова
про гарантії прав громадян в галузі
пенсійного забезпечення
( Угоду ратифіковано Законом
N 434/96-ВР ( 434/96-ВР ) від 29.10.96 )

Дата підписання: 29.08.1995 Дата ратифікації Україною: 29.10.1996 Дата набрання чинності для України: 19.11.1996
Уряд України та Уряд Республіки Молдова, які далі іменуються
Договірними Сторонами, прагнучи розвивати співробітництво в галузі пенсійного
забезпечення громадян, поважаючи суверенні права один одного, керуючись інтересами своїх громадян, домовились про нижченаведене:
Розділ I
Загальні положення
Стаття 1
Для цілей цієї Угоди: а) термін "законодавство" включає чинні закони, постанови та
положення в галузі пенсійного забезпечення; б) термін "уповноважний орган" означає: для України - Міністерство соціального захисту населення
України, для Республіки Молдова - Міністерство праці, соціального
захисту і сім'ї Республіки Молдова; в) термін "компетентна установа" означає орган чи установу,
на яку покладено здійснення пенсійного забезпечення; г) термін "постійне проживання" означає місце проживання, яке
визначається або визнається таким законодавством України або
законодавством Республіки Молдова; д) термін "громадяни" охоплює коло осіб, які постійно
проживають на території України або на території Республіки
Молдова, і на яких поширюється законодавство цих держав в галузі
пенсійного забезпечення.
Стаття 2
Ця Угода поширюється на державне пенсійне забезпечення
громадян, яке встановлене або буде встановлене законодавством
кожної з держав. Під пенсійним забезпеченням в цій Угоді маються на увазі всі
види державних пенсій, які призначаються громадянам у
відповідності із законодавством України або законодавством
Республіки Молдова.
Стаття 3
Пенсійне забезпечення військовослужбовців збройних сил, осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ,
державної безпеки і членів їх сімей регулюється окремими угодами.
Стаття 4
Після вступу в дію цієї Угоди Договірні Сторони надають на
своїй території постійно проживаючим громадянам, в тому числі і
тим, які переїхали (приїхали) із іншої Договірної Сторони,
однакові зі своїми громадянами права в галузі пенсійного
забезпечення.
Розділ II
Здійснення пенсійного забезпечення
Стаття 5
Пенсійне забезпечення громадян України і громадян Республіки
Молдова та членів їх сімей здійснюється по законодавству тієї
держави, на території якої вони постійно проживають. При переселенні пенсіонера з території однієї держави на
територію іншої держави на постійне місце проживання виплата
пенсії за попереднім місцем проживання припиняється у
відповідності із законодавством кожної з держав. За новим місцем проживання пенсіонера пенсія призначається із
місяця, наступного за місяцем припинення виплати за попереднім
місцем проживання, але не більше ніж за шість місяців до місяця
прописки або отримання виду на проживання*. _______________
* При відміні системи "прописки"
Стаття 6
У разі переселення громадянина, якому на території однієї
держави була призначена пенсія на умовах, не передбачених
законодавством іншої держави, виплата пенсії здійснюється
державою, яка призначила пенсію, до виникнення права на пенсію по
законодавству держави проживання.
Стаття 7
Пенсійне забезпечення громадян обох держав здійснюється
компетентними установами держави, на території якої вони
проживають в порядку, який передбачений законодавством цієї
держави.
Стаття 8
При призначенні пенсії, в тому числі пенсії на пільгових
умовах та за вислугу років, обчислення трудового (страхового)
стажу, накопиченого у відповідності із законодавством України і
законодавством Республіки Молдова, в тому числі і до вступу в дію
цієї Угоди, а також на території держав, які входили до складу
колишнього СРСР до 1 січня 1992 року, проводиться по законодавству
держави, яка призначає пенсію.
Стаття 9
Для громадян однієї держави, які переселились на територію
іншої держави і працювали після переселення, розмір пенсії
обчислюється із заробітку (прибутку) після переселення, при умові
дотримання мінімально потрібного періоду праці для обчислення
заробітної плати при призначенні пенсії по законодавству держави
переселення. Для громадян однієї держави, які після переселення на
територію іншої держави не працювали, або не відповідають умовам
частини 1 цієї статті, розмір пенсії обчислюється із середньої
зарплати працівника відповідної професії і кваліфікації, який
зайнятий аналогічною діяльністю на час призначення пенсії тією
державою, на територію якої переселились. У разі неможливості визначення середнього заробітку у
вищенаведеному порядку розмір пенсії обчислюється із середньої
заробітної плати, яка склалась на час призначення пенсії на
території тієї держави, куди переселився громадянин.
Стаття 10
Всі витрати, пов'язані із здійсненням пенсійного забезпечення
по цій Угоді, несе держава, яка надає таке забезпечення, за
винятком випадків, які передбаченні статтями 6 і 11. Взаємні розрахунки не здійснюються.
Стаття 11
Пенсії по інвалідності або у разі втрати годувальника
внаслідок трудового каліцтва призначаються і виплачуються тією
державою, законодавство якої було застосоване до працівника в
момент отримання каліцтва. Пенсії по інвалідності або у разі втрати годувальника
внаслідок професійного захворювання призначаються та виплачуються
тією державою, законодавство якої поширювалося на працівника при
здійсненні ним трудової діяльності, яка здатна спричинити це
захворювання, незалежно від того, що воно уперше було виявлене на
території іншої держави. Пенсії по інвалідності або у разі втрати годувальника
внаслідок професійного захворювання, викликаного трудовою
діяльністю, яка виконувалась як у відповідності із законодавством
України, так і у відповідності із законодавством Республіки
Молдова, призначаються та виплачуються тією державою, по
законодавству якої в останній раз виконувалась вказана трудова
діяльність.
Стаття 12
Платежі пенсій здійснюються у валюті держави виплатника, а
виплата пенсій здійснюється у валюті держави постійного місця
проживання отримувача. Порядок платежів визначається окремою угодою між органами
Договірних Сторін, які фінансують виплату пенсій.
Розділ III
Співробітництво між уповноважними органами
Стаття 13
Договірні Сторони будуть співпрацювати по всіх питаннях при
здійсненні пенсійного забезпечення громадян.
Стаття 14
Уповноважені органи Договірних Сторін будуть надавати один
одному на безоплатній основі необхідну інформацію про чинне
законодавство, його зміни, а також обставини, які мають значення
для призначення пенсій громадянам.
Стаття 15
Необхідні для пенсійного забезпечення документи, які видані у
встановленому порядку на території України і на території
Республіки Молдова, в тому числі і до вступу в силу цієї Угоди, а
також на території держав, які входили до складу колишнього СРСР
до 1 січня 1992 року, приймаються без легалізації.
Розділ IV
Заключні положення
Стаття 16
Ця Угода може бути змінена і доповнена за домовленістю
Договірних Сторін шляхом переговорів з оформленням змін та
доповнень окремим протоколом. Порядок вступу в силу протоколу визначається положеннями
статті 17.
Стаття 17
Ця Угода набирає чинності з моменту обміну Договірними
Сторонами дипломатичними каналами письмовими повідомленнями про
виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для її
вступу в дію.
Стаття 18
1. Кожна Договірна Сторона може припинити дію цієї Угоди,
повідомивши письмово про це іншу Договірну Сторону не менше ніж за
шість місяців, причому дія Угоди припиняється із закінченням
вказаного терміну. 2. Право громадян на пенсійне забезпечення, яке виникло, у
відповідності з цією Угодою, не втрачає сили і у разі припинення
її дії.
Вчинено в м.Кишиневі 29 серпня 1995 року у двох примірниках,
кожний українською, молдавською та російською мовами, при цьому
всі тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні цієї Угоди
довідковим є текст російською мовою.
За Уряд України За Уряд Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
 
Пенсійне законодавство Указ, Міжнародний документ Вівторок, 29 серпня 1995
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Міжнародні угоди"