Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 2285-IV від 23.12.2004 "Про Державний бюджет України на 2005 рік"

 • Версія для друку
 •  
 
                    Додаток N 7 
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"

Показники
міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету
з місцевими бюджетами на 2005 рік
( Зміни до додатку 7 додатково див. Закон
N 3050-IV ( 3050-15 ) від 03.11.2005 )
( Видатки, передбачені додатком N 7, на субвенцію на
розвиток соціально-економічної сфери м. Севастополя
та інших населених пунктів, в яких дислокуються
військові формування Чорноморського флоту Російської
Федерації на території України, перенести із
спеціального фонду до загального фонду державного
бюджету згідно із Законом N 3050-IV ( 3050-15 ) від
03.11.2005 )
тис. грн. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код бюджету| Назва | Додаткова дотація | Субвенції з державного бюджету |місцевого бюджету| з державного бюджету на: |--------------------------------------------------------------------------------------------- | адміністративно-| | Субвенція загального фонду на: | територіальної |--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------- | одиниці |зменшення| забез- | здійснення | виплату | надання пільг ветеранам війни, ветера-|надання пільг ветеранам війни, ветеранам | |фактичних| печення |повноважень,| допомоги |нам праці, які мають особливі трудові |праці, які мають особливі трудові заслу- | | диспро- | утри- |встановлених| сім'ям |заслуги перед Батьківщиною, ветеранам |ги перед Батьківщиною, ветеранам вій- | | порцій | мання | Законом | з дітьми, |військової служби, ветеранам органів |ськової служби, ветеранам органів | | між | соці- |України "Про| малоза- |внутрішніх справ, ветеранам державної |внутрішніх справ, ветеранам державної | |місцевими| альної |затвердження| безпеченим|пожежної охорони, вдовам ветеранів вій- |пожежної охорони, вдовам ветеранів | |бюджетами| інфрас- |Конституції | сім'ям, |ськової служби, ветеранів органів внут- |військової служби, ветеранів органів | | через | труктури| Автономної | інвалідам |рішніх справ та державної пожежної охо- |внутрішніх справ та державної пожежної | | нерівно-| міста | Республіки |з дитинства|рони, а також звільненим із служби за |охорони, а також звільненим із служби за | | мірність|Славутича| Крим" | і дітям- |віком, хворобою або вислугою років вій- |віком, хворобою або вислугою років | | мережі | | ( 350-14 ) | інвалідам |ськовослужбовцям, Служби безпеки, пра- |військовослужбовцям, Служби безпеки, | |бюджетних| | | |цівникам міліції, особам начальницького |працівникам міліції, особам начальни- | | установ | | | |складу податкової міліції, рядового і |цького складу податкової міліції, | | | | | |начальницького складу кримінально-вико- |рядового і начальницького складу | | | | | |навчої системи, державної пожежної охо- |кримінально-виконавчої системи, | | | | | |рони, дітям (до досягнення повноліття) |державної пожежної охорони, дітям | | | | | |працівників міліції, осіб начальницького|(до досягнення повноліття) працівни- | | | | | |складу податкової міліції, рядового і |ків міліції, осіб начальницького | | | | | |начальницького складу кримінально-вико- |складу податкової міліції, рядового і | | | | | |навчої системи, державної пожежної охо- |начальницького складу кримінально- | | | | | |рони, загиблих або померлих у зв'язку з |виконавчої системи, державної | | | | | |виконанням службових обов'язків, непра- |пожежної охорони, загиблих або | | | | | |цездатним членам сімей, які перебували |померлих у зв'язку з виконанням | | | | | |на їх утриманні, звільненим з військової|службових обов'язків, непрацездатним | | | | | |служби особам, які стали інвалідами під |членам сімей, які перебували на їх | | | | | |час проходження військової служби, бать-|утриманні, звільненим з військової | | | | | |кам та членам сімей військовослужбовців,|служби особам, які стали інвалідами | | | | | |які загинули, померли або стали інвалі- |під час проходження військової | | | | | |дами при проходженні військової служби, |служби, батькам та членам сімей | | | | | | реабілітованим громадянам, які стали |військовослужбовців, які загинули, | | | | | | інвалідами внаслідок репресій або є |померли або стали інвалідами при | | | | | |пенсіонерами, громадянам, які постраж- |проходженні військової служби, | | | | | | дали внаслідок Чорнобильської ката- |громадянам, які постраждали | | | | | |строфи, пільг передбачених пунктом "ї" |внаслідок Чорнобильської катастрофи, | | | | | |частини першої статті 77 Основ законода-|пільг передбачених пунктом "ї" | | | | | |вства України про охорону здоров'я |частини першої статті 77 Основ | | | | | |( 2801-12 ), частиною другою статті 29 |законодавства України про охорону | | | | | |Основ законодавства України про культуру|здоров'я ( 2801-12 ), частиною | | | | | | ( 2117-12 ), абзацом першим частини |другою статті 29 Основ законодавства | | | | | | четвертої статті 57 Закону України |України про культуру ( 2117-12 ), | | | | | | "Про освіту" ( 1060-12 ), та житлових |абзацом першим частини четвертої | | | | | | субсидій населенню на оплату |статті 57 Закону України "Про освіту" | | | | | |електроенергії, природного газу, послуг |( 1060-12 ), та житлових субсидій | | | | | |тепло-, водопостачання і водовідведення,|населенню на придбання твердого та | | | | | | квартирної плати, вивезення побутового |рідкого пічного побутового палива і | | | | | | сміття та рідких нечистот |скрапленого газу ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01100000000 Бюджет Автономної 20046,4 30000,0 165968,0 60338,0 34745,6 Республіки Крим 02100000000 Обласний бюджет 16906,6 132855,1 74443,5 73385,1 Вінницької
області 03100000000 Обласний бюджет 10732,8 139810,5 49859,7 23902,0 Волинської
області 04100000000 Обласний бюджет 31805,2 214989,5 186371,6 20444,6 Дніпропетровської
області 05100000000 Обласний бюджет 41789,3 259687,8 199207,0 21494,7 Донецької області 06100000000 Обласний бюджет 13584,3 101874,4 71647,8 61406,1 Житомирської
області 07100000000 Обласний бюджет 12979,0 120804,0 36295,9 15377,3 Закарпатської
області 08100000000 Обласний бюджет 17415,7 135852,9 81369,3 23908,5 Запорізької
області 09100000000 Обласний бюджет 14272,5 169893,3 65230,6 19044,9 Івано-
Франківської
області 10100000000 Обласний бюджет 16959,0 100530,9 128941,1 36063,7 Київської
області 11100000000 Обласний бюджет 10653,7 84701,4 52285,4 40516,4 Кіровоградської
області 12100000000 Обласний бюджет 21154,0 136055,2 97212,6 13830,4 Луганської
області 13100000000 Обласний бюджет 24920,3 201981,7 140838,5 26531,3 Львівської
області 14100000000 Обласний бюджет 11948,3 112321,9 43902,5 17177,9 Миколаївської
області 15100000000 Обласний бюджет 22317,3 169914,9 84802,7 42164,9 Одеської області 16100000000 Обласний бюджет 15269,0 108217,6 110470,8 27021,8 Полтавської
області 17100000000 Обласний бюджет 12022,6 102459,8 54393,5 39521,8 Рівненської
області 18100000000 Обласний бюджет 11659,4 77020,8 69822,3 30692,4 Сумської області 19100000000 Обласний бюджет 10884,5 101156,9 58298,1 24312,9 Тернопільської
області 20100000000 Обласний бюджет 25164,4 156443,6 205801,4 29849,8 Харківської
області 21100000000 Обласний бюджет 11182,8 94984,3 37481,3 21078,7 Херсонської
області 22100000000 Обласний бюджет 14093,1 112473,9 76014,3 46285,3 Хмельницької
області 23100000000 Обласний бюджет 13449,8 96946,5 79079,4 53494,6 Черкаської
області 24100000000 Обласний бюджет 8860,4 79248,1 26897,7 20520,8 Чернівецької
області 25100000000 Обласний бюджет 11594,5 81577,8 70228,0 37145,8 Чернігівської
області 26000000000 Міський бюджет 95883,6 169789,9 427,9 міста Києва 27000000000 Міський бюджет 22592,3 20312,2 1432,1 міста Севастополя 01210000000 Міський бюджет
міста Феодосії 01312000000 Сімферопольський
районний бюджет
(смт Гвардійське) 10209000000 Міський бюджет 3000,0
міста Славутича 04204000000 Міський бюджет
міста Жовті Води 20201000000 Міський бюджет
міста Харкова
ВСЬОГО 421664,9 3000,0 30000,0 3376246,7 2351335,1 801777,3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код бюджету| Назва | |місцевого бюджету|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | адміністративно-| |Субвенція спеціального фонду на: | територіальної |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------- | одиниці |надання пільг ветеранам війни| виконання |компенсацію| будівництво і придбання |фінансування |створення ку- | безоплатне |розвиток |ліквідацію наслідків | |і праці, ветеранам військової| заходів | втрат | житла військовослужбовцям |ремонту при- |льтурно-мисте-| забезпечення |соціально- | аварії на очисних | | служби, ветеранам органів | щодо ра- | доходів | та особам рядового і |міщень управ-|цького та му- | вугіллям на |економічної | спорудах міста | | внутрішніх справ, ветеранам | діаційного| внаслідок | начальницького складу, |лінь праці та|зейного комп- | побутові |сфери м. | Харкова | | державної пожежної охорони,| та со- | розміщення| в тому числі звільненим у |соціального |лексу "Мисте- | потреби |Севастополя | | |особам, звільненим з військо-| ціального | на | запас або відставку за |захисту вико-|цький арсенал"| особам, що |та інших | | |вої служби, які стали інвалі-| захисту | території | станом здоров'я, віком, |навчих комі- |та для вико- | мають таке |населених | | |дами під час проходження вій-| населення | міста |вислугою років та у зв'язку |тетів міських|нання робіт з | право згідно |пунктів, в | | |ськової служби, реабілітова- | міста | Чорно- | із скороченням штатів, які |міст обласно-|проведення | статті 48 |яких дисло- | | |ним громадянам, які стали ін-| Жовті Води| морського | перебувають на квартирному |го значення |археологічних | Гірничого |куються | | |валідами внаслідок репресій | | Флоту | обліку за місцем |та районних у|досліджень, | Закону |військові | | |або є пенсіонерами та грома- | | Російської| проживання, членам сімей з |містах рад |консервації і | України |формування | | |дянам, які постраждали внас- | | Федерації | числа цих осіб, які |для забезпе- |тимчасової му-| ( 1127-14 ) |Чорноморсь- | | |лідок Чорнобильської катас- | | | загинули під час виконання |чення внеску |зеєфікації за-| |кого флоту | | |трофи, з послуг зв'язку та | | | ними службових обов'язків, |України у |лишків фунда- | |Російської | | |інших передбачених законодав-| | | а також учасникам бойових |фінансування |менту Деся- | |Федерації | | |ством пільг (крім пільг на | | | дій в Афганістані та |спільного з |тинної церкви | | | | |одержання ліків, зубопротезу-| | | воєнних конфліктів |Світовим бан-| | | | | |вання, оплату електроенергії,| | | |ком Проекту | | | | | |природного і скрапленого | | | |"Підвищення | | | | | |газу, твердого та рідкого | | | |ефективності | | | | | |пічного побутового палива, | | | |управління | | | | | |послуг тепло-, водопостачання| | | |реформою сис-| | | | | |і водовідведення, квартирної | | | |теми соціаль-| | | | | |плати, вивезення побутового | | | |ного захисту | | | | | |сміття та рідких нечистот) та| | | |в Україні" | | | | | | компенсацію за пільговий | | | | | | | | | | проїзд окремих категорій | | | | | | | | | | громадян | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01100000000 Бюджет Автономної 29623,8 5272,7 Республіки Крим 02100000000 Обласний бюджет 32806,6 4240,2 410,4 Вінницької
області 03100000000 Обласний бюджет 18752,7 2105,2 Волинської
області 04100000000 Обласний бюджет 61603,0 4784,3 Дніпропетровської
області 05100000000 Обласний бюджет 76175,4 3891,4 7136,8 Донецької області 06100000000 Обласний бюджет 31670,1 3873,7 328,5 Житомирської
області 07100000000 Обласний бюджет 10650,1 1259,5 391,7 Закарпатської
області 08100000000 Обласний бюджет 33830,1 2288,3 Запорізької
області 09100000000 Обласний бюджет 17421,1 1803,5 Івано-
Франківської
області 10100000000 Обласний бюджет 48125,1 5172,0 683,0 Київської
області 11100000000 Обласний бюджет 18875,0 1910,3 540,8 Кіровоградської
області 12100000000 Обласний бюджет 41928,8 1826,5 3820,4 Луганської
області 13100000000 Обласний бюджет 34889,4 4432,8 Львівської
області 14100000000 Обласний бюджет 19239,4 2622,2 Миколаївської
області 15100000000 Обласний бюджет 35488,8 7022,3 Одеської області 16100000000 Обласний бюджет 30590,1 3038,2 Полтавської
області 17100000000 Обласний бюджет 23342,3 2223,9 Рівненської
області 18100000000 Обласний бюджет 24554,6 2329,9 Сумської області 19100000000 Обласний бюджет 18655,5 1254,1 Тернопільської
області 20100000000 Обласний бюджет 49233,0 6594,8 Харківської
області 21100000000 Обласний бюджет 16670,1 1465,2 Херсонської
області 22100000000 Обласний бюджет 27321,5 4196,0 402,0 Хмельницької
області 23100000000 Обласний бюджет 27845,5 3297,0 474,6 Черкаської
області 24100000000 Обласний бюджет 10165,6 1524,4 Чернівецької
області 25100000000 Обласний бюджет 29366,4 2898,7 Чернігівської
області 26000000000 Міський бюджет 46535,7 15975,3 840,0 57052,3 міста Києва 27000000000 Міський бюджет 7887,2 60000,0 2697,3 27500 міста Севастополя
01210000000 Міський бюджет 1700 міста Феодосії 01312000000 Сімферопольський 400 районний бюджет
(смт Гвардійське) 10209000000 Міський бюджет
міста Славутича 04204000000 Міський бюджет
міста Жовті Води 5000,0 20201000000 Міський бюджет 18000 міста Харкова
ВСЬОГО 823246,9 5000,0 60000,0 100000,0 3138,5 69600 11889,7 29600 18000

( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2771-IV
( 2771-15 ) від 07.07.2005; зміни до додатку 7 додатково див.
Закон N 3050-IV ( 3050-15 ) від 03.11.2005 )

Додаток N 8
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Перелік органів, за якими закріплено контроль
за справлянням (стягненням) платежів до бюджету
------------------------------------------------------------------ Назва органу | Коди бюджетної класифікації ----------------+------------------------------------------------- Державна |11010000; 11010100; 11010200; 11010300; 11010400; податкова |11010500; 11010600; 11010700; 11010800; 11010900; адміністрація |11011000; 11020000; 11020100; 11020200; 11020300; України |11020400; 11020500; 11020600; 11020700; 11020900; |11021000; 11021100; 11021200; 11021300; 11021400; |11021500; 11021600; 11021800; 12020000; 12020100; |12020200; 12020300; 12020400; 13010000; 13010100; |13010200; 13010300; 13020000; 13020100; 13020200; |13020300; 13020400; 13020500; 13020600; 13030000; |13030100; 13030200; 13030300; 13030400; 13030500; |13030600; 13040000; 13040100; 13040200; 13050000; |13050100; 13050200; 13050300; 13050400; 13050500; |13050600; 13070000; 13070100; 13070200; 13070300; |14010000; 14010100; 14010200; 14010300 (за актами |перевірок та за векселями по давальницькій |сировині); 14010400; 14010500; 14010600; |14010800; 14010900; 14020000; 14020100; 14020200; |14020300; 14020400; 14020600; 14020700; 14020800; |14020900; 14021600; 14021700; 14021800; 14022100; |14030100 (за актами перевірок та за векселями по |давальницькій сировині); 14030200 (за продукцію, |що підлягає маркуванню марками акцизного збору та |за актами перевірок); 14030300 (за продукцію, що |підлягає маркуванню марками акцизного збору та за |актами перевірок); 14030400 (за актами |перевірок); 14030600 (за продукцію, що підлягає |маркуванню марками акцизного збору та за актами |перевірок); 14030700 (за продукцію, що підлягає |маркуванню марками акцизного збору та за актами |перевірок); 14030800 (за актами перевірок); |14030900 (за актами перевірок); 14031600 |(за актами перевірок та за векселями по |давальницькій сировині); 14031700 (за актами |перевірок та за векселями по давальницькій |сировині); 14031800 (за актами перевірок та за |векселями по давальницькій сировині); 14060000; |14060100; 14060300 (за актами перевірок); |14060500; 14060600; 14060900 (за актами |перевірок); 14061000; 14061100; 14070000; |14070100; 14070200; 14070300; 14070500; 14070600; |14070700; 14070800; 14070900; 14071000; 14071300; |14071400; 14071500; 14071600; 14071700; 14071800; |14080000; 15010100 (у разі не погашення векселя |по давальницькій сировині); 15020100 (у разі |не погашення векселя по давальницькій сировині); |16010000; 16010100; 16010200; 16010400; 16010500; |16010600; 16010700; 16010800; 16010900; 16011000; |16011100; 16011200; 16011300; 16011500; 16011600; |16011700; 16011800; 16011900; 16020000 (за актами |перевірок); 16030000; 16040000; 16040100; |16040200; 16040300; 16050000; 16050100; 16050200; |16050300; 16060000; 16060100; 16060200; 21010000; |21010100; 21010200; 21010300; 21010400; 21030000 |(за актами перевірок); 21050000 (за актами |перевірок), 21060000; 21060100; 21060200; |21060300; 21060400; 21060500; 21060600; 21060700; |21060800; 21080500 (за актами перевірок); |22080000 (за актами перевірок); 22080100 |(за актами перевірок); 22080200 (за актами |перевірок); 22080300 (за актами перевірок); |22080400 (за актами перевірок); 22090100 |(за актами перевірок); 22090200 (за актами |перевірок); 22090300 (за актами перевірок); |22090400 (за актами перевірок); 22090500; |22110000 (за актами перевірок); 22120000 |(за актами перевірок); 22130000 (за актами |перевірок); 23010000 (за актами перевірок); |23030000; 23030100 (за актами перевірок); |23030200 (за актами перевірок); 23030300 |(за актами перевірок); 24060100; 24060300 |(за актами перевірок); 24060500; 24060800; |24061300; 24061400; 24061600 (за актами |перевірок); 24080000; 24081000; 24090000 |(за актами перевірок); 24090100 (за актами |перевірок); 24090200 (за актами перевірок); |24110100; 24110200; 24120000 (за актами |перевірок); 31010000; 31020000 (за актами |перевірок); 34000000 (за актами перевірок); |50080000; 50080100; 50080200; 50080300; 50110000 |(за актами перевірок); 3511630 (код програмної |класифікації видатків державного бюджету). ----------------+------------------------------------------------- Державна митна |14010300; 14030000, 14030100; 14030400; 14030800; служба України |14030900; 14031600; 14031700; 14031800; 15010000; |15010100; 15010200; 15010300; 15010400; 15010500; |15020000; 15020100; 15020200; 15020300; 15040000; |22100000; 22110000; 31010000. ----------------+------------------------------------------------- Національний |14050000; 14060400; 21020000; 21040000; банк України |24140100. ----------------+------------------------------------------------- Державний |14060200. комітет України| з питань | регуляторної | політики та | підприємництва | ----------------+------------------------------------------------- Державні |14060300; 50110000. адміністрації | та органи | місцевого | самоврядування | ----------------+------------------------------------------------- Державне |Здійснюється контроль операцій з коштами казначейство |державного бюджету при зарахуванні надходжень, України |прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за |всіма кодами бюджетної класифікації. ----------------+------------------------------------------------- Міністерство |14060400; 14060700; 32010000; 32020000. економіки та з | питань | європейської | інтеграції | України | ----------------+------------------------------------------------- Національна |14061200. рада України з | питань | телебачення і | радіомовлення | ----------------+------------------------------------------------- Національна |14061500; 24120000; 24130000. комісія | регулювання | електро- | енергетики | України | ----------------+------------------------------------------------- Міністерство |15030000; 16020000; 21080100; 21080200; 24061700; закордонних |4201000. справ України | ----------------+------------------------------------------------- Міністерство |15050000. аграрної | політики | України | ----------------+------------------------------------------------- Державний |22120000; 22130000. комітет України| по водному | господарству | ----------------+------------------------------------------------- Міністерство |16020000; 21080100; 21080200; 22060000, 22090400; внутрішніх |42010000. справ України | ----------------+------------------------------------------------- Фонд державного|21050100; 21050200; 21050300; 21050400; 22080100; майна України |22080200; 22080300; 22080400; 22080500; 31030000. ----------------+------------------------------------------------- Міністерство |21050300; 24120000, 11021800, 13020600, 14010800, палива та |24130000. енергетики | України | ----------------+------------------------------------------------- Державне |24130000 підприємство | "Енергоринок" | ----------------+------------------------------------------------- Державний |11021800, 13020600, 14010800. комітет України| з питань | житлово- | комунального | господарства | ----------------+------------------------------------------------- Міністерство |14010900. промислової | політики | України | ----------------+------------------------------------------------- Державна |22070000; 22090100; 22090200 (за рішеннями виконавча |господарського суду); 23010000; 23030300; служба України |23030400; 24010000; 24010100; 24010200; 24010300; |24010400; 21080500. ----------------+------------------------------------------------- Міністерство |22090300; 24060200. освіти і науки | України | ----------------+------------------------------------------------- Державний |23020000; 21080500. комітет України| з питань | технічного | регулювання та | споживчої | політики | ----------------+------------------------------------------------- Міністерство |23030400; 21080500. України | з питань | надзвичайних | ситуацій | ----------------+------------------------------------------------- Головне |21050100 (за результатами реалізації матеріалів контрольно- |ревізій та перевірок); 22080000 (за результатами ревізійне |реалізації матеріалів ревізій та перевірок); управління |23010000 (за результатами реалізації матеріалів |ревізій та перевірок); 24030000; 25000000 |(за результатами реалізації матеріалів ревізій та |перевірок). ----------------+------------------------------------------------- Міністерство |16020000; 24050000; 42010000. оборони України| ----------------+------------------------------------------------- Національне |24040000. космічне | агентство | України | ----------------+------------------------------------------------- Національна |11021800, 13020600, 14010800, 21060500 акціонерна |(податкова заборгованість), 24060100, 24050000. компанія | "Нафтогаз | України" | ----------------+------------------------------------------------- Центральна |24060600. виборча комісія| ----------------+------------------------------------------------- Міністерство |14061400; 24061000; 24061400; 24090000; 24140600; транспорту та |3511540 (код програмної класифікації видатків зв'язку України|державного бюджету). ----------------+------------------------------------------------- Державна служба|24061500; 24061800. України з | нагляду за | забезпеченням | безпеки авіації| ----------------+------------------------------------------------- Міністерство |13000000; 24061600; 50080000. охорони | навколишнього | природного | середовища | України | ----------------+------------------------------------------------- Державний |24060900; 24061600. комітет | природних | ресурсів | України | ----------------+------------------------------------------------- Національна |14061400; 14061700; 24061000; 24061400. комісія з | питань | регулювання | зв'язку | ----------------+------------------------------------------------- Пенсійний фонд |24140000; 24140100; 24140200; 24140300; 24140400; України |24140500; 24140600; 50020100; 50020200; 50020300; |50020400; 50020500. ----------------+------------------------------------------------- Державний |32010000; 32020000. комітет України| з державного | матеріального | резерву | ----------------+------------------------------------------------- Державний |21110000; 24110300; 33010000. комітет України| по земельних | ресурсах | ----------------+------------------------------------------------- Фонд |50030000; 50030100; 50030200; 50030300; 50030400; соціального |50030500. страхування з | тимчасової | втрати | працездатності | ----------------+------------------------------------------------- Фонд |50040000; 50040100; 50040200; 50040300; 50040400; загально- |50040500. обов'язкового | державного | соціального | страхування | України на | випадок | безробіття | ----------------+------------------------------------------------- Міністерство |24060400. охорони | здоров'я | України | ----------------+------------------------------------------------- Міністерство |24060800. культури і | мистецтв | України | ----------------+------------------------------------------------- Міністерство |50070000; 3511550 (код програмної класифікації праці та |видатків державного бюджету), 3511560 соціальної |(код програмної класифікації видатків державного політики |бюджету). України | ----------------+------------------------------------------------- Міністерство |3511530 (код програмної класифікації видатків промислової |державного бюджету). політики | України | ----------------+------------------------------------------------- Державне |31020000. сховище | дорогоцінних | металів і | дорогоцінного | каміння України| ----------------+------------------------------------------------- Фонд |50060000. соціального | страхування від| нещасних | випадків на | виробництві та | професійних | захворювань | України | ------------------------------------------------------------------

Додаток N 9
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Базові нормативи плати за користування надрами для
видобування корисних копалин
------------------------------------------------------------------ Корисні копалини |Одиниця | Плата за | Плата за | Плата у | виміру | одиницю | одиницю |відсотках | |погашених | видобутих | до | | запасів, | корисних |вартості | |грн./тонну,| копалин |видобутих | | грн./куб. |грн./тонну,|корисних | | метр |грн./куб. |копалин | | | метр | ------------------------------------------------------------------ Горючі корисні копалини
Нафта, конденсат тонн - 10,0
Газ природний тис. - 2,0
куб.
метрів
Вугілля кам'яне тонн 0,27 -
Вугілля буре -"- 0,16 -
Торф -"- не встанов-
люється
Металеві корисні
копалини
Залізна руда для тонн 0,9
збагачення
Залізна руда багата* -"- 4,5
Марганцева руда -"- 2,0
Титанова руда** куб. 0,16
метрів
Титано-цирконієва руда -"- 0,31
Нікелева руда тонн 3,5
(силікатна)
Уранова руда -"- - 3
Сировина нерудна для
металургії
Бентонітова глина -"- 0,8
Глина вогнетривка -"- 0,6
Каолін вторинний -"- 0,6
Доломіт -"- 0,5
Флюсовий вапняк -"- 0,3
Кварцит та пісок -"- 0,5
кварцевий для
металургії
Пісок формувальний -"- 0,4
Кварцит для виробництва -"- 0,7
кремнію
Гірничо-хімічна
сировина
Сірчана руда -"- 1,0
Калійно-магнієва сіль -"- 1,0
Кухонна сіль (кам'яна) -"- 1,0
Крейда для содової -"- 1,0
промисловості
Вапняки для цукрової -"- 1,0
промисловості
Сировина для -"- 1,0
виробництва мінеральних
пігментів
Гірничо-рудна сировина
Графітова руда тонн 1,0
Сировина для кіло- не встанов-
виготовлення оптичної грамів люється
та п'єзооптичної
продукції
Сировина для тонн 1,0
виробництва
адсорбційних матеріалів
(бентоніт, палигорскіт,
сапоніт, цеоліти)
Сировина для -"- 0,16
виробництва абразивних
матеріалів
Пірофіліт -"- 10,0
Озокерит -"- 10,0
Сировина ювелірна кіло- 5***
(дорогоцінне каміння) грамів
(топаз, бурштин, моріон каратів
тощо)
Сировина кіло- 4***
ювелірно-виробна грамів
(напівдорогоцінне
каміння)
Сировина виробна тонн 4***
(виробне каміння) куб.
метрів
Сировина для
облицьовувальних
матеріалів
Високодекоративне куб. 5****
каміння (лабрадорит, метрів
граніти типу
"капустинський")
Інші види декоративного -"- 3****
каміння
Сировина будівельна
(у тому числі
місцевого значення)
Сировина для тонн 2,0
виготовлення цементу
Крейда і вапняк на -"- 0,5
вапно
Гіпс -"- 0,5
Керамзитова сировина куб. 1,0
метрів
Цегельно-черепична -"- 1,0
сировина
Камінь будівельний -"- 2,0
Камінь пиляний -"- 2,0
Глина тугоплавка тонн 1,0
Пісок для виробництва -"- 2,0
скла
Польовошпатова сировина -"- 1,0
Каолін первинний -"- 1,0
Перліт -"- 0,35
Сировина для -"- 1,0
виробництва мінеральної
вати
Піщано-гравійна куб. 1,0
сировина метрів
Бітуми тонн 2,0
Термальні підземні води -"- 0,1
Промислові підземні -"- 0,05
води (розсіл)
Ропа -"- 0,1
Мінеральні грязі та мул -"- 1,2

_______________________
* Для руд підземного видобутку із застосуванням технології закладки виробленого простору твердіючими сумішами застосовується коефіцієнт 0,3.
** Для розсипних родовищ іршанської групи.
*** До вартості необробленої мінеральної продукції.
**** До вартості блочної продукції в розрахунку на обсяг погашених запасів.

Додаток N 10
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"

РОЗПОДІЛ
коштів з державного бюджету для поетапного
запровадження умов оплати праці працівників бюджетної
сфери на основі Єдиної тарифної сітки та
забезпечення видатків на оплату праці
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------ |Код бюджету| Назва місцевого бюджету | Обсяг | в тому | | |адміністративно-територіальної|додаткової| числі на | | | одиниці | дотації | оплату | | | | | праці | |-----------+------------------------------+----------+----------| |01100000000|Бюджет Автономної Республіки | 54208,0 | 39567,9 | | |Крим | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |02100000000|Обласний бюджет Вінницької | 46860,6 | 34204,8 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |03100000000|Обласний бюджет Волинської | 30961,1 | 22599,3 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |04100000000|Обласний бюджет | 86515,4 | 63149,9 | | |Дніпропетровської області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |05100000000|Обласний бюджет Донецької | 110364,0 | 80557,7 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |06100000000|Обласний бюджет Житомирської | 40280,5 | 29401,8 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |07100000000|Обласний бюджет Закарпатської | 35247,1 | 25727,8 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |08100000000|Обласний бюджет Запорізької | 52457,4 | 38290,0 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |09100000000|Обласний бюджет | 38912,1 | 28403,0 | | |Івано-Франківської області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |10100000000|Обласний бюджет Київської | 50829,2 | 37101,6 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |11100000000|Обласний бюджет | 33082,4 | 24147,7 | | |Кіровоградської області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |12100000000|Обласний бюджет Луганської | 55762,9 | 40702,8 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |13100000000|Обласний бюджет Львівської | 68892,4 | 50286,4 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |14100000000|Обласний бюджет Миколаївської | 35189,5 | 25685,8 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |15100000000|Обласний бюджет Одеської | 63422,1 | 46293,5 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |16100000000|Обласний бюджет Полтавської | 42081,6 | 30716,5 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |17100000000|Обласний бюджет Рівненської | 34777,4 | 25384,9 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |18100000000|Обласний бюджет Сумської | 33777,1 | 24654,8 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |19100000000|Обласний бюджет Тернопільської| 33225,3 | 24252,1 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |20100000000|Обласний бюджет Харківської | 68905,1 | 50295,7 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |21100000000|Обласний бюджет Херсонської | 34188,7 | 24955,2 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |22100000000|Обласний бюджет Хмельницької | 41175,2 | 30054,9 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |23100000000|Обласний бюджет Черкаської | 40877,5 | 29837,6 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |24100000000|Обласний бюджет Чернівецької | 25497,4 | 18611,2 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |25100000000|Обласний бюджет Чернігівської | 35104,3 | 25623,6 | | |області | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |26000000000|Міський бюджет міста Києва | 72217,2 | 52713,3 | | | | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| |27000000000|Міський бюджет міста | 11451,3 | 8358,6 | | |Севастополя | | | |-----------+------------------------------+----------+----------| | |ВСЬОГО |1276262,8 | 931578,4 | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ( Закон доповнено додатком 10 згідно із Законом N 3050-IV ( 3050-15 ) від 03.11.2005 )
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 23 грудня 2004 2285-IV
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"