Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 2285-IV від 23.12.2004 "Про Державний бюджет України на 2005 рік"

  • Версія для друку
  •  
 
        IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ 
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 27. Затвердити бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2005 рік у
розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно
з додатками N 3 і N 4 до цього Закону.
У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках
за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного
бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл
видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації
в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по
загальному та спеціальному фондах державного бюджету, а
перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах
загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету
окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюється лише за
погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою
статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), перерозподіл
бюджетних призначень на пенсійне забезпечення військовослужбовців
та осіб начальницького і рядового складу між головними
розпорядниками коштів державного бюджету та бюджетних призначень
на централізовані заходи і програми між
адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у
порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному
та спеціальному фондах Державного бюджету України на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок
зменшення інших видатків;
видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на
видатки споживання;
видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з
функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення
інших видатків.
Порядок використання коштів державного бюджету, які
виділяються на часткову компенсацію вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через
механізм здешевлення коротко- та довготермінових кредитів,
здешевлення кредитів на здійснення природоохоронних заходів, на
ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для
агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у
лізингоотримувачів, визнаних банкрутами або таких, що порушили
договір лізингу, інші бюджетні програми (крім програм, пов'язаних
з функціонуванням бюджетних установ), визначається Кабінетом
Міністрів України.
Установити, що затверджені у Державному бюджеті України
видатки на реалізацію завдань та заходів Загальнодержавної
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2004-2010 роки ( 1869-15 ) по Державному комітету України з
питань житлово-комунального господарства проводяться ним у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Розподіл коштів за бюджетною програмою "Підтримка розвитку
державних історико-культурних заповідників та територій і об'єктів
природно-заповідного фонду України" (код 3511310) здійснюється в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 28. Установити, що у 2005 році норми законодавства
щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і
порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків,
врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих
бюджетів на 2005 рік.
Стаття 29. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити
порядок виплати культурно-освітнім працівникам музеїв і бібліотек
доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю,
зразкове виконання трудових обов'язків і матеріальної допомоги для
вирішення соціально-побутових питань відповідно до норм,
передбачених абзацами восьмим та дев'ятим частини другої статті 28
Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191;
1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250),
частиною п'ятою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та
бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,
ст. 250).
Стаття 30. Розпорядникам коштів державного бюджету (далі -
розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі
проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та
послуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду
енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним
розпорядником обґрунтованих лімітів споживання.
Стаття 31. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції
автомобільних доріг державного значення затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 32. Державне казначейство України здійснює платежі за
дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно за
наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних
програм.
Стаття 33. Видатки, пов'язані з утриманням працівників
закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх
відомчої підпорядкованості, крім військових аташе, проводяться
виключно через Міністерство закордонних справ України.
Стаття 34. Установити, що у 2005 році виплата щорічної
разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425;
2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,
ст. 250) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи -
400 гривень, інвалідам війни II групи - 330 гривень, інвалідам
війни III групи - 270 гривень, учасникам бойових дій -
250 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, - 400 гривень, членам сімей загиблих та дружинам
(чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни,
визнаних за життя інвалідами, - 130 гривень, учасникам війни -
50 гривень.
Стаття 35. Установити, що у 2005 році вступ до міжнародних
організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в
яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших
виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за
рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних
обсягів, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у
порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори
України" ( 1906-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 50, ст. 540).
Стаття 36. Затвердити такий перелік захищених статей видатків
загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік за
економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів
(код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на
2005 рік видатки на будівництво (придбання) житла для
військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил
України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та
вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і
боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів
боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та
використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними
виробами, засобами пересування та реабілітації, а також видатки на
підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів
акредитації, фундаментальні і прикладні дослідження та
дослідно-конструкторські роботи.
Стаття 37. Установити, що виконання рішення, яке прийнято
органом державної влади, що відповідно до закону має право на його
застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним
казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства
фінансів України.
Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного
казначейства України.
Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету
здійснюється виключно органами Державного казначейства України за
черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних
бюджетних асигнувань.
Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2005 році за
приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах
бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на
цю мету, в такому порядку:
Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі,
списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи
встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського
рахунку Державного бюджету України;
відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством
України та відображаються у звітності про виконання державного
бюджету;
у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних
призначень в установленому законодавством порядку подаються
відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету або внесення змін до закону про Державний
бюджет України.
Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо
відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що
перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів,
що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.
Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або
пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється
Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку
за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на
утримання цієї установи.
Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених
абзацами восьмим - десятим частини першої статті 57 Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,
ст. 92), здійснюється Державним казначейством України з єдиного
казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних
призначень.
Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України
згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету
України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих
Державному бюджету України, згідно з цією статтею, виступають
органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами
Державного казначейства України.
Органи Державного казначейства України виконують рішення, які
прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків
розпорядників бюджетних коштів лише у разі наявності в обліку
органів Державного казначейства України відповідних бюджетних
зобов'язань.
Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.
Стаття 38. Установити, що в 2005 році рівноцінна та повна
компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і
начальницького складу (в тому числі відряджених до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних із
оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення
служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308), здійснюється
установами (організаціями, підприємствами), що утримують
військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за
рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 39. Установити, що у 2005 році розрахунки з погашення
зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в
установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних
паперів колишнього СРСР здійснюються за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом погашення
заборгованості таких громадян, що утворилася станом на 1 вересня
2004 року, за спожиті електричну і теплову енергію, природний газ,
тверде паливо, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну
плату, в рахунок податкового боргу минулих років, у тому числі
розстроченого, підприємств (структурних підрозділів підприємств)
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу
та інших підприємств, що надають ці послуги, за видами податків,
визначеними у пункті 24 статті 12 цього Закону, та за рахунок
частини виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що
отримувалась як плата за транзит природного газу через територію
України, в обсязі 6.000.000 тис. гривень по сплаті податків і
зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, а
також пені, штрафних санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням
податкового законодавства, повернення бюджетних позичок та
кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів України, в тому
числі шляхом переводу боргу, та додаткових податкових зобов'язань
підприємств, які виникають в результаті виконання цієї статті.
Зазначені розрахунки проводяться територіальними органами
Державного казначейства України, які відкривають усім учасникам
спеціальні рахунки.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету встановити порядок
проведення таких розрахунків та розподілу зазначеної субвенції в
розрізі місцевих бюджетів.
Стаття 40. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у
2005 році на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію
заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України
"Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим
категоріям працівників навчальних закладів" ( 1994-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 15), у сумі 659.146 тис.
гривень, у тому числі субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам у сумі 531.203,5 тис. гривень.
Установити, що Кабінет Міністрів України може здійснювати
протягом 2005 року перерозподіл бюджетних призначень між
бюджетними програмами на здійснення цих виплат виходячи з
фактичних обсягів кредиторської заборгованості.
Порядок перерахування цих коштів, а також їх розподіл у
розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету та між
місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України за
погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 41. Затвердити бюджетні призначення на 2005 рік на
централізовані заходи і програми в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатком N 5
до цього Закону. Порядок використання цих коштів визначається
Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету.
Установити, що Міністерством України з питань надзвичайних
ситуацій закупівля путівок на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та медичного
обладнання для медико-санітарного забезпечення таких громадян
проводиться централізовано з подальшим їх розподілом у розрізі
відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Установити, що у 2005 році пільгове забезпечення продуктами
харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 42. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на
які згідно із законами України мають право окремі категорії
працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи
рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за
користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та
плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та
теплова енергія), безоплатний проїзд усіма видами міського
пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним
транспортом загального користування в сільській місцевості, а
також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та
автобусами приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені
працівники мають право на податкову соціальну пільгу.
Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з
грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати
величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
Стаття 43. Видатки, передбачені цим Законом на виконання
завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому
числі проектів інформатизації органів виконавчої влади за кодами
програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060,
0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 2201190 (в частині
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів),
2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3505030,
5001060, 5101030, 5101600, 5341080, 5361080, 6141600, 6151020,
6511020, 6731050, 8681020 здійснюються Державним казначейством
України лише після погодження відповідними розпорядниками
бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним
замовником Національної програми інформатизації - центральним
органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.
Стаття 44. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині
кредитування є:
1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
індивідуальним сільським забудовникам;
2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла;
3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років;
4) повернення коштів у частині відшкодування вартості
сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання
на умовах фінансового лізингу;
5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії і
наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання, крім надходжень за рахунок відшкодування з
державного бюджету сум податку на додану вартість та надходжень,
визначених пунктом 11 цієї статті;
6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
фермерським господарствам;
7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики
України на заставні та інтервенційні операції із зерном;
8) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України на
закупівлю сільськогосподарської продукції;
9) повернення підприємствами (структурними підрозділами
підприємств) житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу та іншими підприємствами, що
надають послуги, визначені статтею 39 цього Закону, бюджетних
позичок та кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів
України;
10) повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих у
2004 році підприємствам державної форми власності
паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованості із
заробітної плати, в межах 72.000 тис. гривень;
11) до 5 відсотків фактичних надходжень до Державного бюджету
України внаслідок забезпечення юридичними особами стягнення
простроченої заборгованості перед державою за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними
позичками, у тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення
якої органам податкової служби було відмовлено;
12) повернення сільськогосподарськими підприємствами
бюджетних позичок та заборгованості за кредитами, наданими під
гарантію Кабінету Міністрів України.
Стаття 45. Установити, що у 2005 році кошти, отримані до
спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими
пунктами статей 12, 23 та 44 цього Закону, спрямовуються
відповідно на:
1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального
користування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
(за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2, 4 статті 12 цього
Закону).
При цьому 30 відсотків загальної суми зазначених коштів
спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та
10 відсотків - на будівництво, реконструкцію та ремонт
автомобільних доріг комунальної власності, у першу чергу в
сільській місцевості; ( Пункт 1 статті 45 набирає чинності з 1 січня 2005 року згідно з
розділом II "Прикінцеві положення" Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів
дипломатичних представництв та консульських установ України за
кордоном, представництв та консульської служби Міністерства
закордонних справ України на території України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);
3) заходи по реалізації комплексної програми будівництва
вітрових електростанцій у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 12 цього Закону);
4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та
інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній
електропередач за переліком та у порядку, встановленими Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 12 цього Закону);
5) здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива
для теплоелектростанцій у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України ( 415-2005-п ) (за рахунок джерел, визначених
пунктом 5 статті 12 цього Закону);
6) державну підтримку на часткове покриття витрат із
собівартості продукції уранодобувного підприємства "Східний
гірничо-збагачувальний комбінат" у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених
пунктом 28 статті 12 цього Закону); ( Пункт 6 статті 45 набирає чинності з 1 січня 2005 року згідно з
розділом II "Прикінцеві положення" Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
7) створення власного виробництва ядерного палива у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону); ( Пункт 7 статті 45 набирає чинності з 1 січня 2005 року згідно з
розділом II "Прикінцеві положення" Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
8) державну підтримку будівництва та технічного переоснащення
підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого
вугілля) і торфу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього
Закону);
9) впровадження енергозберігаючих технологій в
агропромисловому комплексі у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статті 12 цього Закону);
10) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта
"Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 33 статті 12 цього Закону);
11) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);
12) здійснення науково-дослідницьких та
дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних
електростанцій Національної академії наук України у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);
13) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і
проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним
виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12
цього Закону);
14) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній
галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього
Закону);
15) потреби утворених відповідно до законів України
військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних
органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому
порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 12 цього
Закону);
16) виплату пенсій (компенсацій, надбавок, підвищень, доплат
до пенсій), призначених за різними пенсійними програмами,
щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), сплату
страхових пенсійних внесків за визначені законодавством категорії
осіб, виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на
догляд (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 12 цього
Закону);
17) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та
участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання
Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 12 цього
Закону);
18) морську і річкову транспортну діяльність та участь
України у міжнародних організаціях морського і річкового
транспорту, утримання Державного департаменту морського і
річкового транспорту та Головної державної інспекції України з
безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України
(за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону,
крім тих, що надходять від риболовних портів);
19) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за
рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону, в
частині, що надходять від риболовних портів);
20) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів,
авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та
авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених
пунктом 13 статті 12 цього Закону);
21) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності
(за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 12 цього Закону);
22) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених
пунктом 15 статті 12 цього Закону);
23) заходи, пов'язані з організацією надання послуг,
реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та
інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за
рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 12 цього Закону);
24) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених
пунктом 18 статті 12 цього Закону, та за рахунок джерел,
визначених пунктами 17 і 25 статті 12 цього Закону);
25) відшкодування підприємствам, установам та організаціям
витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального
резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 18
статті 12 цього Закону);
26) участь українського контингенту органів внутрішніх справ
України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби
органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства
внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19
статті 12 цього Закону);
27) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у
тому числі на заходи ранньої соціальної реабілітації
дітей-інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті
12 цього Закону);
28) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного
середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12
цього Закону);
29) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні
(за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 10 цього Закону);
30) розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння
артезіанських свердловин у сумі 30.000 тис. гривень (за рахунок
джерел, визначених пунктом 23 статті 12 цього Закону);
31) формування державного продовольчого резерву Аграрним
фондом (за рахунок джерел, визначених пунктами 7 та 12 статті 44
цього Закону);
32) погашення зобов'язань держави по знецінених грошових
заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР
та державних цінних паперах колишнього СРСР (за рахунок джерел,
визначених пунктами 24 та 29 статті 12 цього Закону та пунктом 9
статті 44 цього Закону);
33) рекредитування або надання трансфертів для впровадження
проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1
статті 23 цього Закону);
34) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного
майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок
джерел, визначених пунктом 2 статті 23 цього Закону; 10 відсотків
надходжень, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону;
25 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 23 цього
Закону), але не більше ніж 56.010,7 тис. гривень;
35) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах
Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків
джерел, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону);
36) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста
Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 4
статті 23 цього Закону), але не більше ніж 18.000 тис. гривень;
37) надання державного пільгового кредиту індивідуальним
сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1
статті 44 цього Закону);
38) надання пільгового довгострокового державного кредиту
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених
пунктом 2 статті 44 цього Закону);
39) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по
закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років та формуванням державного резервного
насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3
статті 44 цього Закону);
40) придбання сільськогосподарської техніки на умовах
фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за
рахунок 97 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 44 цього
Закону, та 16,17 відсотка джерел, визначених пунктом 5 статті 44
цього Закону); ( Пункт 40 статті 45 набирає чинності з 1 січня 2005 року згідно з
розділом II "Прикінцеві положення" Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
41) часткову компенсацію вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок
83,33 відсотка джерел, визначених пунктом 5 статті 44 цього
Закону); ( Пункт 41 статті 45 набирає чинності з 1 січня 2005 року згідно з
розділом II "Прикінцеві положення" Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
42) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок
джерел, визначених пунктом 6 статті 44 цього Закону);
43) заходи щодо формування державного замовлення на ринку
продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8
статті 44 цього Закону);
44) державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове
покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі
забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик
(за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 44 цього Закону);
45) оплату послуг юридичних осіб, які залучаються для
стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними
позичками, у тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення
якої органам податкової служби було відмовлено (за рахунок джерел,
визначених пунктом 11 статті 44 цього Закону);
46) ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для
агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у
лізингоотримувачів, визнаних банкрутами або таких, що порушили
договір лізингу (за рахунок 3 відсотків джерел, визначених
пунктом 4 статті 44 цього Закону, та 0,5 відсотка джерел,
визначених пунктом 5 статті 44 цього Закону); ( Пункт 46 статті 45 набирає чинності з 1 січня 2005 року згідно з
розділом II "Прикінцеві положення" Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
47) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення
закордонного українця, у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 26
статті 12 цього Закону);
48) забезпечення спецавтотранспортом інвалідів Великої
Вітчизняної війни (за рахунок джерел, визначених пунктом 27
статті 12 цього Закону);
49) будівництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону); ( Пункт 49 статті 45 набирає чинності з 1 січня 2005 року згідно з
розділом II "Прикінцеві положення" Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
50) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними
відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за
рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону); ( Пункт 50 статті 45 набирає чинності з 1 січня 2005 року згідно з
розділом II "Прикінцеві положення" Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
51) гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах
(за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);
( Пункт 51 статті 45 набирає чинності з 1 січня 2005 року згідно з
розділом II "Прикінцеві положення" Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
52) надання кредитів на оплату екологічної броні
електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту
електроенергію споживачами, що мають таку броню (за рахунок
джерел, визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону); ( Пункт 52 статті 45 набирає чинності з 1 січня 2005 року згідно з
розділом II "Прикінцеві положення" Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )

( Пункт 53 статті 45 виключено на підставі Закону N 3050-IV
( 3050-15 ) від 03.11.2005 )

54) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців
Збройних Сил України та придбання пально-мастильних матеріалів (за
рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 12 цього Закону);
( Пункт 54 статті 45 в редакції Закону N 2640-IV ( 2640-15 ) від
02.06.2005 )
55) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та
ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 12
цього Закону); ( Пункт 55 статті 45 набирає чинності з 1 січня 2005 року згідно з
розділом II "Прикінцеві положення" Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
56) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок
джерел, визначених пунктом 32 статті 12 цього Закону); ( Пункт 56 статті 45 набирає чинності з 1 січня 2005 року згідно з
розділом II "Прикінцеві положення" Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
57) субвенцію з Державного бюджету України на будівництво
газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу
чергу сільських (за рахунок джерел, визначених пунктом 34 статті
12 цього Закону).
Стаття 46. Установити збір у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
у розмірі 2 відсотки. Порядок справляння збору встановлюється
Кабінетом Міністрів України. Надходження збору зараховуються до
спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються на надання
субвенції місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів
та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання
зазначеної субвенції та її розподіл за об'єктами.
Розподіл коштів зазначеної субвенції за об'єктами
здійснюється за пропозиціями народних депутатів України,
узгодженими з відповідними місцевими органами влади і органами
місцевого самоврядування. При визначенні переліку цих об'єктів
врахувати, в першу чергу, необхідність завершення будівництва
пускових об'єктів, продовження розпочатого будівництва у минулих
роках та будівництва об'єктів із підготовленою
проектно-кошторисною документацією.
Стаття 47. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на
2005 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної
програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного
морів" ( 2333-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 28, ст. 135), у сумі 2.220 тис. гривень, Законом України "Про
Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами"
( 1947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 44,
ст. 374), - у сумі 1.650 тис. гривень, Законом України "Про
Загальнодержавну програму формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 роки" ( 1989-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 47, ст. 405), - у сумі 800 тис. гривень.
Стаття 47-1. Дозволити Кабінету Міністрів України надати
кошти на покриття тимчасових касових розривів спеціального фонду
за рахунок залучення коштів єдиного казначейського рахунку з
наступним їх поновленням в регламентованому режимі до кінця року:
Державному комітету України з державного матеріального
резерву - для забезпечення формування державного замовлення на
ринку продовольчих товарів;
Аграрному фонду - для формування державного продовольчого
резерву та для здійснення заставних та інтервенційних закупівель.
( Закон доповнено статтею 47-1 згідно із Законом N 2771-IV
( 2771-15 ) від 07.07.2005 )

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Стаття 48. Установити, що до доходів загального фонду
місцевих бюджетів у 2005 році належать:
1) податок з доходів фізичних осіб (крім податку з доходів
фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та
особами рядового і начальницького складу (в тому числі
відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних
установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за
рахунок відповідних бюджетних асигнувань установ, що утримуються
із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб);
2) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва та
фіксований податок (крім частини цих податків, що зараховується до
Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне
страхування) і у повному обсязі фіксований сільськогосподарський
податок;
3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів), що сплачується платниками, які
зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів;
4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів
міст Києва і Севастополя;
5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;
6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;
7) штрафні санкції, отримані внаслідок невиконання укладених
розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання
на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих
бюджетів;
8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду
місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ).
Податок на прибуток підприємств комунальної власності,
засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується
відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних,
районних, міських, селищних та сільських бюджетів.
Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності
зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку,
визначеному Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) для податку з
доходів фізичних осіб.
Стаття 49. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів
підприємницької діяльності - платників податків сплата визначених
законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після
реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до
закінчення поточного бюджетного періоду.
Стаття 50. Затвердити на 2005 рік обсяги міжбюджетних
трансфертів згідно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.
Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2005 року
перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим
бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій
та допомоги населенню, між їх видами, виходячи з фактично
нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та
перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між
місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів
відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.
Додаткова дотація з Державного бюджету України бюджету
Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення
фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через
нерівномірність мережі бюджетних установ розподіляється між
бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами
міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення та бюджетами районів у таких пропорціях відповідно: не
більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення
та бюджетів районів.
Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової
дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими
бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ виходячи
з показників дохідної частини бюджетів з метою вирівнювання
забезпеченості бюджетів депресивних територій, врахування
особливостей гірських територій і тих, що мають низький показник
чисельності населення.
Затвердити на 2005 рік додаткову дотацію з державного
бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам,
районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського
Автономної Республіки Крим і обласного значення та
Севастопольському міському бюджету у сумі 500.000 тис. гривень на
забезпечення здійснення видатків на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,
проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами. ( Статтю 50 доповнено
частиною п'ятою згідно із Законом N 3050-IV ( 3050-15 ) від
03.11.2005 )
Кабінету Міністрів України у двотижневий термін затвердити
розподіл додаткової дотації між бюджетом Автономної Республіки
Крим, обласними бюджетами, районними бюджетами, міськими бюджетами
міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення та Севастопольським міським бюджетом з наступним
інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
( Статтю 50 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 3050-IV
( 3050-15 ) від 03.11.2005 )
Міністерству фінансів України здійснити перерахування
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у
2005 році Програм-переможців учасників Всеукраїнського конкурсу
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2004 року
відповідно до рішення конкурсної комісії. ( Статтю 50 доповнено
частиною сьомою згідно із Законом N 3050-IV ( 3050-15 ) від
03.11.2005 )
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 23 грудня 2004 2285-IV
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"