Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України №2464-17 від 08.07.2010 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування "

  • Версія для друку
  •  
 
  7) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47,
ст. 403 із наступними змінами):
а) пункт 1 статті 8 доповнити словами "або на інших
підставах, передбачених законодавством про працю";
б) у статті 10:
у назві слова "та взяття на облік страхувальників
страховиком" виключити;
частини третю - сьому виключити;
в) статтю 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Добровільне страхування від нещасного випадку
Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися:
1) особи, які забезпечують себе роботою самостійно -
займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою
діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї
діяльності, члени фермерського господарства, особистого
селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками;
2) громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності";
г) в абзаці тринадцятому пункту 7 частини сьомої статті 17
слова "Інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання
страхових коштів, погоджену з Національним банком України і
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади,
інші" виключити;
ґ) назву розділу III викласти в такій редакції:
"Розділ III
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ";
д) у статті 21:
пункт 11 частини першої виключити;
у частині другій слова "у Фонді соціального страхування від
нещасних випадків" замінити словами "як платник страхових
внесків";
е) у статті 24:
пункт 1 виключити;
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) вести облік показників для визначення класу професійного
ризику виробництва";
є) доповнити статтею 24-1 такого змісту:
"Стаття 24-1. Права Фонду соціального страхування від
нещасних випадків
Фонд соціального страхування від нещасних випадків має право:
1) користуватися в установленому порядку відомостями
Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального
страхування, необхідними для забезпечення виконання покладених на
нього функцій;
2) відносити страхувальника до класу професійного ризику
виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності;
3) проводити перевірки дотримання підприємствами, установами
і організаціями незалежно від форми власності, виду економічної
діяльності та господарювання порядку використання страхових
коштів, перерахованих Фондом на фінансування заходів, передбачених
статтею 25 цього Закону;
4) проводити перевірки достовірності поданих страхувальниками
відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності,
виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до
класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його
економічної діяльності;
5) отримувати необхідні пояснення (у тому числі в письмовій
формі) з питань, що виникають під час перевірки;
6) застосовувати фінансові санкції та накладати
адміністративні штрафи відповідно до закону";
ж) у статті 34:
частину четверту після абзацу третього доповнити новим
абзацом такого змісту:
"Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, страхова
виплата у разі переведення потерпілого на легшу нижчеоплачувану
роботу, відшкодування вартості поховання потерпілого та пов'язаних
з цим ритуальних послуг надаються в порядку, встановленому
правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятим - тринадцятим;
частину одинадцяту викласти в такій редакції:
"11. Під час обчислення середньомісячного заробітку
враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові
внески";
з) у статті 45:
пункт 4 частини першої виключити;
у частині другій:
пункт 2 виключити;
у пункті 4 слова "чисельність працівників, суму заробітної
плати" виключити;
частину четверту виключити;
и) у статті 46:
у частині першій слова "збір та" виключити;
абзац п'ятий частини другої викласти в такій редакції:
"коштів, що надійшли від стягнення штрафів і пені із
страхувальників та їх посадових осіб відповідно до закону";
і) статтю 47 викласти в такій редакції:
"Стаття 47. Порядок визначення класу професійного ризику
Визначення класу професійного ризику виробництва за видами
економічної діяльності здійснюється Фондом соціального страхування
від нещасних випадків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
Розмір страхового внеску підприємства залежить від класу
професійного ризику виробництва, до якого належить підприємство за
видом економічної діяльності. У разі якщо страхувальник провадить
свою діяльність за декількома видами економічної діяльності,
віднесення підприємства до класу професійного ризику виробництва
здійснюється за основним видом його економічної діяльності.
У разі зміни виду економічної діяльності підприємства Фонд
соціального страхування від нещасних випадків відповідно змінює
належність цього підприємства до класу професійного ризику
виробництва. Зміна класу професійного ризику здійснюється один раз
на рік за результатами роботи страхувальника за минулий
календарний рік. Новий клас професійного ризику встановлюється з
початку поточного року.
У разі систематичного порушення нормативно-правових актів з
охорони праці, внаслідок чого підвищується ризик настання нещасних
випадків і професійних захворювань, а також у разі непроведення
атестації робочих місць за умовами праці відповідно до
законодавства підприємство у будь-який час за рішенням
відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків може бути віднесено на основі
відповідного подання страхового експерта, який обслуговує це
підприємство, до іншого, вищого класу професійного ризику
виробництва. Такий захід може мати і зворотну дію з початку
фінансового року, зокрема, у разі проведення атестації та
затвердження заходів щодо покращення умов праці";
ї) частину першу статті 48 виключити;
й) статтю 49 виключити;
к) у статті 52:
частину другу виключити;
частину третю викласти в такій редакції:
"За порушення порядку використання коштів
загальнообов'язкового державного соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які
спричинили втрату працездатності, несвоєчасне або неповне їх
повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої
звітності, подання недостовірної звітності щодо страхових коштів,
несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від
нещасних випадків про річний фактичний обсяг реалізованої
продукції (робіт, послуг), нещасні випадки на виробництві та
професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни
технології робіт або виду діяльності підприємства страхувальник
притягується до відповідальності згідно із законом";
л) у першому реченні частини першої статті 55 слова "суми
страхових внесків" замінити словами "визначення класу професійного
ризику виробництва";
останній абзац пункту 4 розділу XI "Прикінцеві положення"
виключити;
8) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171 із
наступними змінами):
а) статтю 1 доповнити пунктами 14 та 15 такого змісту:
"14) страхові внески - кошти відрахувань на страхування на
випадок безробіття, сплачені згідно із законодавством, що діяло до
набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування",
кошти єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, спрямовані на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття відповідно до пропорцій,
визначених законом;
15) мінімальний страховий внесок - сума коштів, що
визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної
заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, встановлених законом, на місяць,
за який нараховується заробітна плата (дохід)";
б) абзац третій статті 2 викласти в такій редакції:
"обов'язковості страхування на випадок безробіття всіх
працюючих на умовах трудового договору (контракту) та на інших
підставах, передбачених законодавством про працю, за
цивільно-правовим договором, військовослужбовців (крім
військовослужбовців строкової служби), осіб, які забезпечують себе
роботою самостійно, фізичних осіб - підприємців, а також
добровільності такого страхування громадянами України, які
працюють за межами України, членами особистого селянського та
фермерського господарства, якщо вони не є найманими працівниками";
в) у статті 4:
частину першу доповнити словами "особи, які забезпечують себе
роботою самостійно, та фізичні особи - підприємці";
частину другу виключити;
г) статтю 5 виключити;
ґ) у статті 6:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Члени особистого селянського та фермерського
господарства, якщо вони не є найманими працівниками, громадяни
України, які працюють за межами України та не застраховані в
системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в
якій вони перебувають, мають право на забезпечення за цим Законом
за умови сплати страхових внесків, якщо інше не передбачено
міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України";
частину четверту виключити;
частину п'яту доповнити словами і цифрами "профілактичні
заходи відповідно до статті 7-1 цього Закону";
д) у статті 8:
у частині першій слова "провадження збору та" виключити;
частину третю після слів "цим Законом" доповнити словами
"іншими законами у сфері загальнообов'язкового державного
соціального страхування";
е) абзац одинадцятий частини першої статті 11 викласти в
такій редакції:
"вносить центральному органу виконавчої влади у сфері праці
та соціальної політики пропозиції щодо розміру частини єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що
спрямовується на страхування на випадок безробіття";
є) у частині другій статті 12:
пункти 1 та 2 виключити;
в абзаці першому пункту 5 слова "нарахування, своєчасність
сплати страхових внесків, а також" виключити;
ж) абзац другий частини першої статті 16 доповнити словами "у
сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування";
з) у статті 17:
назву та абзац перший частини першої викласти в такій
редакції:
"Стаття 17. Страхові внески
1. Кошти, що надходять на страхування на випадок безробіття
від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, повинні забезпечувати";
частини другу - шосту виключити;
и) статті 18 та 19 виключити;
і) в абзаці першому частини першої статті 20 слова "у
виконанні функцій збору страхових внесків і контролю за їх
сплатою, щодо формування та ведення інформаційної системи
платників страхових внесків шляхом обміну інформацією про
застрахованих осіб" виключити;
ї) у статті 21:
частини першу та другу викласти в такій редакції:
"1. Страховий стаж - період (строк), протягом якого особа
підлягала страхуванню на випадок безробіття та за який щомісяця
сплачено нею та роботодавцем страхові внески в сумі не менш як
мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом
другим цієї частини.
Період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, отримання виплат за окремими видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім
пенсій (за винятком пенсії по інвалідності) та виплат за
страхуванням на випадок безробіття, включається до страхового
стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з
розміру мінімального страхового внеску.
2. Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого
обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування, а за
періоди до його запровадження - у порядку і на умовах,
передбачених законодавством, що діяло раніше";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Якщо сума
сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж
мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до
страхового стажу за формулою:
ТП = Св : В,
де ТП - тривалість періоду, що зараховується до страхового
стажу та визначається у місяцях;
Св - сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;
В - мінімальний розмір страхового внеску за відповідний
місяць".
У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно
частинами четвертою та п'ятою;
й) у статті 34:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Фонд має право:
користуватися в установленому порядку відомостями Державного
реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування,
необхідними для забезпечення виконання покладених на нього
функцій;
перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для
отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання
роботодавцем виділених йому коштів Фонду та зупиняти виплати з
Фонду в разі відмови або перешкоджання з боку роботодавця у
проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним Фонду
недостовірних відомостей або порушення порядку використання
роботодавцем коштів Фонду;
отримувати необхідні пояснення (у тому числі в письмовій
формі) з питань, що виникають під час перевірки;
стягувати фінансові санкції та адміністративні штрафи,
передбачені законом за порушення вимог цього Закону;
стягувати відповідно до закону кошти Фонду, виплачені особам,
зареєстрованим як безробітні, у вигляді матеріального забезпечення
на випадок безробіття та витрачені на надання соціальних послуг
безробітним у разі встановлення факту їх отримання на підставі
недостовірних відомостей, поданих особою;
стягувати з роботодавця суму страхових коштів та вартість
соціальних послуг, наданих безробітному в разі поновлення його на
роботі за рішенням суду, а також незаконно виплачені безробітному
суми матеріального забезпечення в разі неповідомлення роботодавцем
Фонду про прийняття його на роботу;
вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств,
установ і організацій, а також від фізичних осіб усунення
виявлених фактів порушення законодавства про страхування на
випадок безробіття";
у частині другій:
абзац другий виключити;
в абзаці п'ятому слова "нарахування, своєчасність сплати
страхових внесків, а також" виключити;
к) у статті 35:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Роботодавець зобов'язаний:
1) під час перевірки правильності використання коштів Фонду
та достовірності поданих роботодавцем даних, зазначених у пункті 2
цієї частини, надавати посадовим особам органів Фонду необхідні
документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірки;
2) подавати виконавчій дирекції Фонду в установленому порядку
відповідно до законодавства відомості про:
прийняття на роботу працівників;
розмір заробітної плати, використання робочого часу
працівників, у тому числі прийнятих за направленням державної
служби зайнятості з наданням роботодавцю дотації за рахунок коштів
Фонду на створення додаткових робочих місць для працевлаштування
безробітних;
виплату застрахованим особам допомоги по частковому
безробіттю;
використання коштів Фонду за іншими визначеними цим Законом
напрямами";
друге речення абзацу першого частини третьої викласти в такій
редакції: "У разі подання недостовірних відомостей, передбачених
пунктом 2 частини другої цієї статті, використання роботодавцем
коштів Фонду з порушенням встановленого порядку роботодавець
добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати
страховику заподіяну шкоду";
л) статтю 38 викласти в такій редакції:
"Стаття 38. Відповідальність за порушення цього Закону
1. Роботодавець несе відповідальність за:
порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або
неповне їх повернення;
несвоєчасне подання або неподання відомостей, встановлених
цим Законом;
подання недостовірних відомостей про використання коштів
Фонду.
2. За порушення порядку використання роботодавцем коштів
Фонду накладається штраф у розмірі наданої Фондом суми,
використаної з порушенням.
3. Своєчасно не сплачені фінансові санкції стягуються із
страхувальника в дохід Фонду в порядку, встановленому законом.
4. Строк давності в разі стягнення штрафних санкцій,
передбачених цим Законом та Законом України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ), не застосовується.
5. Право застосовувати фінансові санкції та накладати
адміністративні штрафи від імені Фонду мають керівник виконавчої
дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих органів
виконавчої дирекції Фонду - центру зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських,
районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів
зайнятості та їх заступники";
м) абзац п'ятий пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення"
викласти в такій редакції:
"До стабілізації економічного становища в Україні мінімальний
розмір виплат, передбачених частинами другою та четвертою
статті 23, частиною першою статті 26, частиною першою статті 33
цього Закону, визначається правлінням Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
під час затвердження бюджету Фонду виходячи з його реальних
можливостей";

{ Підпункт 9 пункту 11 розділу VIII втратив чинність на
підставі Закону N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

10) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257;
2006 р., N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2010 р., N 18, ст. 140):
а) абзац одинадцятий частини першої статті 1, абзац восьмий
частини першої статті 36, абзац десятий частини першої статті 37,
абзац шостий частини дев'ятої статті 47 виключити;
б) у тексті Закону слова "фонди соціального страхування" в
усіх відмінках і "та фондів соціального страхування" виключити;

{ Підпункт 11 пункту 11 розділу VIII втратив чинність на
підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

12) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376 із наступними змінами):
а) абзаци дев'ятий, двадцять перший, тридцять четвертий та
тридцять шостий статті 1 викласти в такій редакції:
"мінімальний страховий внесок - сума коштів, що визначається
розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і
розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, встановлених законом, на місяць, за який
нараховується заробітна плата (дохід)";
"персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового
державного соціального страхування (далі - персоніфікований
облік) - організація та ведення обліку відомостей про застраховану
особу, що здійснюється відповідно до законодавства і
використовується в системі загальнообов'язкового державного
соціального страхування в установленому законодавством порядку";
"страхові внески - кошти відрахувань на соціальне
страхування, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та
страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування, сплачені (які підлягають сплаті) згідно із
законодавством, що діяло раніше; надходження від сплати єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що
спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування";
"страхувальники - роботодавці та інші особи, які відповідно
до закону сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування та/або є платниками відповідно до цього
Закону";
б) абзаци четвертий та п'ятий частини другої статті 5
виключити;
в) у частині третій статті 8 слова "встановлених цим Законом"
замінити словами "встановлених законом";
г) у пункті 2 частини першої статті 11 слова "та фермерських
господарств" виключити;
ґ) у абзаці третьому пункту 1 статті 14 слова "та фермерські
господарства" виключити;
д) пункти 4 та 5 частини першої, пункти 2 та 3 частини другої
статті 16 після слів "в системі персоніфікованого обліку"
доповнити словами "та Державному реєстрі загальнообов'язкового
державного соціального страхування";
е) статті 17-19 виключити;
є) у частині першій статті 21:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1. Облік усіх застрахованих осіб та персоніфікований облік
надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, а також персоніфікований облік
коштів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування здійснюються в порядку, визначеному Законом
України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування";
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування є складовою частиною Державного
реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування,
порядок ведення якого встановлюється Законом України "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування".
У зв'язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати
відповідно абзацами третім - чотирнадцятим;
ж) частину другу статті 40 доповнити новим абзацом такого
змісту:
"При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) за
періоди сплати страхових внесків за застрахованих осіб, зазначених
у пунктах 8, 13 і 14 статті 11 цього Закону, враховується
мінімальний розмір заробітної плати";
з) пункт 1 статті 41 викласти в такій редакції:
"1) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою
після набрання чинності цим Законом, з яких згідно з цим Законом
були фактично нараховані (обчислені) та сплачені страхові внески в
межах встановленої законодавством максимальної величини заробітної
плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, а після
набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" -
максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначеної
відповідно до закону";
и) у частині першій статті 61:
у пункті 11 слова "цього Закону" замінити словом "закону";
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12) подає на розгляд центрального органу виконавчої влади у
сфері праці та соціальної політики пропозиції щодо розміру
страхових внесків, коштів від сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що
спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування, розміру підвищення пенсії, передбаченого частиною
другою статті 42 цього Закону";
і) у статті 64:
у частині першій:
пункт 1 доповнити словами "та іншими законами України";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) проводити планові та позапланові перевірки у порядку,
передбаченому законом";
пункти 3 та 5 виключити;
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) вилучати в установленому законодавством порядку у
підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності документи, які свідчать про порушення
порядку використання коштів Пенсійного фонду та Накопичувального
фонду";
у пункті 10 слова "нарахування, обчислення та сплати
страхових внесків" виключити;
у частині другій:
пункт 8 після слова "забезпечувати" доповнити словами
"відповідно до закону";
пункт 9 після слова "здійснювати" доповнити словами
"відповідно до закону";
пункт 10 після слова "надавати" доповнити словами "відповідно
до закону";
пункти 15 та 19 викласти в такій редакції:
"15) подавати центральному органу виконавчої влади у сфері
праці та соціальної політики актуарні розрахунки із запропонованим
на наступний рік розміром страхових внесків, коштів єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що
спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування, у тому числі частини страхових внесків, що
спрямовується до Накопичувального фонду";
"19) вести відповідно до законодавства загальний реєстр
платників страхових внесків, єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування та у складі цього реєстру - реєстр
платників страхових внесків до солідарної системи та
накопичувальної системи пенсійного страхування";
ї) пункт 1 частини першої статті 72 викласти в такій
редакції:
"1) надходження від сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що
спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування, у розмірах, визначених законом, крім частини
страхових внесків, що спрямовується до накопичувальної системи
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";
й) частини першу - дев'яту статті 106 виключити;
к) у розділі XV "Прикінцеві положення":
у пункті 8:
у підпункті 1 слова і цифри "страхові внески, що
перераховуються до солідарної системи (крім страхових внесків, що
перераховуються особами, зазначеними в пунктах 3 і 4 статті 11 та
у статті 12 цього Закону, а також страхових внесків, сплачуваних
за осіб, зазначених у пунктах 8, 13, 14, 17 статті 11 цього
Закону), сплачуються страхувальниками та застрахованими особами на
умовах і в порядку, визначених цим Законом, та в розмірах,
передбачених Законом України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) для відповідних платників
збору" виключити;
підпункти 2-5 виключити.
12. Кабінету Міністрів України:
1) у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом та прийняття актів, необхідних для
його реалізації;
2) протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом
забезпечити запровадження посвідчення застрахованої особи,
передбаченого цим Законом.

Президент України                            В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2010 року
N 2464-VI
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 08 липня 2010 2464-17
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"