Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії

Постанова КМУ №22-1 від 25.11.2005 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування""

  • Версія для друку
  •  

4.10. Заяви про виплату пенсії (додаток 4) реєструються в журналі вхідної кореспонденції. Заява про виплату пенсії через банківський рахунок подається заявником згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їхні поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596 (зі змінами).

При прийманні документів щодо виплати пенсії орган, що призначає пенсії, перевіряє зміст і належне оформлення наданих документів, знімає копії з відповідних документів.

Не пізніше 10 днів після надходження всіх необхідних документів для виплати пенсії орган, що призначає пенсію, повинен їх розглянути та прийняти відповідне рішення, яке оформлюється розпорядженням. Надані документи та заява зберігаються в пенсійній справі.

Заява про виплату пенсії у зв’язку з виїздом за кордон із резолюцією керівника органу, що призначає пенсію, про зняття з обліку та виплату пенсії за 6 місяців наперед направляється у підрозділ з виплати для її опрацювання.

4.11. На підставі повідомлення адміністрації виправного закладу про прибуття засудженого пенсіонера до закладу, де він відбуває покарання, орган, що призначає пенсію, за місцезнаходженням закладу надсилає запит пенсійної справи до органу, що призначає пенсію, за попереднім місцем його проживання (реєстрації).

4.12. При переїзді пенсіонера на постійне або тимчасове проживання до іншої адміністративно-територіальної одиниці орган, що призначає пенсію, не пізніше трьох робочих днів з дня одержання заяви надсилає запит про витребування пенсійної справи до органу, що призначає пенсію, за попереднім місцем проживання (реєстрації) пенсіонера. Пенсійна справа не пізніше п’яти робочих днів з дня одержання запиту пересилається органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).

4.13. При зарахуванні пенсіонера на повне державне утримання питання щодо обліку та пересилання пенсійної справи пенсіонера вирішуються відповідно до Порядку перерахування Пенсійним фондом України або органами праці та соціального захисту населення коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 269 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2011 року № 1120).

V. Звернення за допомогою на поховання

5.1. Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, заяву про виплату допомоги на поховання та довідку про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 15 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382).

5.2. У разі реєстрації смерті подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави. Керівником органу, що призначає пенсію, на звороті довідки про смерть, або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть, чи копії свідоцтва про смерть, або іншого документа, що підтверджує факт смерті, виданого компетентним органом іноземної держави, для виплати допомоги на поховання робиться запис із зазначенням дати та суми, яка належить до виплати, і завіряється печаткою.

На документах, згідно з якими проведено виплату допомоги на поховання, після підтвердження її виплати проставляється штамп "Оплачено" із зазначенням дати виплати.

Допомога на поховання виплачується в розмірі, визначеному чинним законодавством України.

Допомога на поховання не виплачується в разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім’ї або іншою особою).

{Порядок в редакції Постанови Пенсійного фонду № 13-1 від 07.07.2014}

Директор департаменту 
пенсійного забезпечення


В.Г. Машкін


 

 

Додаток 1 
до Порядку подання та оформлення 
документів для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно 
до Закону України 
"Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування" 
(пункт 2.1 розділу ІІ)

ДОВІДКА 
про заробітну плату для обчислення пенсії

ШТАМП 
органу, що видав довідку

 
 

Видана ______________________________ 
_____________________________________ 
про те, що його (її) заробітна плата, яка 
враховується при обчисленні пенсії, склала 
_____________________________________ 
_____________________________________

Сума заробітної плати з розшифруванням (грн)

Місяці

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

На всі виплати нараховано страхові внески (єдиний внесок).

Довідка видана на підставі ____________________________________________________, 
                                                                                                         (назви первинних документів)

які знаходяться за адресою: ____________________________________________________.

М.П.

Керівник

__________ 
(підпис)

___________________ 
(прізвище)

 

Головний бухгалтер

__________ 
(підпис)

___________________ 
(прізвище)

{Додаток 1 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 13-1 від 07.07.2014}


 

 

Додаток 2 
до Порядку подання та оформлення 
документів для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно 
до Закону України 
"Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування" 
(пункт 4.1 розділу ІV)

Аркуш 1

Пенсійний фонд України 
____________________________ 
                      (область, місто)

 
 

Управлінню Пенсійного фонду 
України _____________ району

ЗАЯВА 
про призначення/перерахунок пенсії

Гр. ________________________________________________________________________ 
                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові)

Дата народження: ________________________ Тел.: _______________________________

Адреса:

Місце реєстрації

 

Місце проживання

 

Паспорт:

Серія

Номер

Ким виданий

Дата видачі

       

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) _____________________

Прошу пенсію: призначити, перерахувати, поновити, перевести з одного виду на інший 
(непотрібне закреслити)

Вид пенсії

 

Кількість утриманців

 

Пенсія на іншій підставі

не призначалась/призначалась

На сьогодні

працюю/не працюю/зареєстрований як фізична особа - підприємець

 

(непотрібне закреслити)

Пенсію прошу виплачувати:

Поштою

№ рахунка _________________________________________________________________ 
в ________________________________________________________________

При призначенні пенсії прошу виключити із підрахунку заробітної плати період з _____ до __________ або провести це автоматизованим способом (непотрібне закреслити). Мені відомо, що відповідно до чинного законодавства громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримувати лише одну за його вибором. Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов’язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.

"___" ____________ 20___ року

Підпис заявника _____________

Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) і подані документи звірено.

М.П.

Спеціаліст _________________________

Начальник управління _______________

Аркуш 2

Розписка-повідомлення

Заява та документи 
гр. _________________________________________________________________________ 
                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові)

прийнято "___" ____________ 20 __ року і зареєстровано за № _____

Перелік документів, доданих до заяви:

№ з/п

Назва документа

Кількість

№ документа

1

Трудова книжка

   

2

Довідка про заробітну плату

   

3

Документи про стаж

   

...

     

Перелік документів, яких недостатньо для призначення пенсії:

Назва документа

Строк подання (дата)

Дата подання документа

Підписи

заявника

спеціаліста

   

Спеціаліст _____________ 
                                    (підпис)

{Додаток 2 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 13-1 від 07.07.2014}


 

Додаток 3 
до Порядку подання та оформлення 
документів для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно 
до Закону України 
"Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування" 
(пункт 4.2 розділу ІV)

ПАМ’ЯТКА ПЕНСІОНЕРУ

1. Пенсіонери зобов’язані повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати: про вступ на роботу, звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи - підприємця.

2. Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), за різними законами, а також на щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії, призначається одна пенсія або щомісячне довічне грошове утримання за її вибором.

3. Пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, у тому числі у випадках, коли робота на цих посадах має місце після досягнення пенсійного віку.

Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами. Пенсіонерам після досягнення пенсійного віку рекомендуємо звернутися до органів Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за віком.

4. Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам I групи - 100 відсотків пенсії за віком; інвалідам II групи - 90 відсотків; інвалідам III групи - 50 відсотків.

За наявності у непрацюючих інвалідів ІІ і ІІІ груп відповідного страхового стажу, передбаченого частиною другою статті 33 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", вони мають право на призначення пенсії по інвалідності у розмірі пенсії за віком.

Непрацюючі інваліди II групи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та інваліди III групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону, за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 28 Закону.

Якщо вимоги частини другої статті 33 цього Закону (інвалід звільнився з роботи, набув необхідного стажу) виконані після призначення пенсії по інвалідності, пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком інвалідам II і III груп призначається з дня набуття такого права, якщо звернення за призначенням пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого права.

У разі працевлаштування особи, якій призначено пенсію відповідно до частини другоїстатті 33 цього Закону (крім випадків, коли особа досягла пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону), у період роботи пенсія по інвалідності виплачується у розмірі, передбаченому частиною першою статті 33 цього Закону.

5. Пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу).

Пенсії, призначені на умовах Законів України "Про державну службу""Про прокуратуру","Про статус народного депутата""Про наукову і науково-технічну діяльність", у період роботи на посадах, що дають право на отримання таких пенсій, виплачуються у розмірах, обчислених відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а після звільнення з таких посад - у повному розмірі.

Достроково призначена пенсія за віком з урахуванням підпункту "г" частини першої пункту 1 статті 49 Закону України "Про зайнятість населення", пункту "в" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" у період до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, працюючим пенсіонерам не виплачується.

Пам’ятку отримав "__" _________ 20__ р.

_________ 
(підпис)

_________________ 
(П.І.Б.)

{Додаток 3 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 13-1 від 07.07.2014}


 

 

Додаток 4 
до Порядку подання та оформлення 
документів для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно 
до Закону України 
"Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування" 
(пункт 4.10 розділу ІV)

ЗАЯВА
про виплату пенсії

{Додаток 4 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 13-1 від 07.07.2014}

Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Угода П'ятниця, 25 листопада 2005 22-1 1566/11846
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"