Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 1789-XII від 05.11.1991р. «Про прокуратуру»

  • Версія для друку
  •  
 
4)  охороні  прав  і  законних  інтересів осіб при здійсненні 
кримінального провадження; { Пункт 4 частини другої статті 29 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від
13.04.2012 } 5) здійсненню заходів щодо запобігання кримінальним
правопорушенням, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню.
{ Пункт 5 частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
Здійснюючи нагляд, прокурор вживає заходів до узгодження дій
правоохоронних органів у боротьбі із вчиненням кримінальних
правопорушень. { Статтю 29 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3662-12
від 26.11.93; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI
( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
Стаття 30. Нагляд за додержанням законів органами, які
проводять оперативно-розшукову діяльність,
дізнання і досудове слідство
Прокурор вживає заходів до того, щоб органи, які здійснюють
оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування (дізнання
та досудове слідство):
1) додержували передбачений законом порядок початку та
проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового
розслідування діянь, що містять ознаки кримінального
правопорушення, закриття кримінального провадження, а також
додержували строки здійснення досудового розслідування та тримання
осіб під вартою;
2) не допускали порушення законності під час проведення
оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування;
3) виявляли причини вчинення кримінальних правопорушень і
умови, що сприяють цьому, вживали заходів до їх усунення.
Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при
проведенні досудового розслідування (дізнання та досудового
слідства) у формі процесуального керівництва досудовим
розслідуванням. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за
додержанням законів органами, що здійснюють досудове
розслідування, визначаються кримінальним процесуальним
законодавством.
Прокурор має право в необхідних випадках доручати керівникам
органів досудового розслідування, внутрішніх справ, національної
безпеки проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою
усунення порушень та забезпечення повного розкриття діянь, що
містять ознаки кримінального правопорушення. { Стаття 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III
( 2663-14 ) від 12.07.2001; в редакції Закону N 4652-VI
( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

{ Статтю 31 виключено на підставі Закону N 2663-III
( 2663-14 ) від 12.07.2001 }

Стаття 32. Обов'язковість вказівок прокурора
Письмові вказівки прокурора, його заступника органам, що
проводять оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування,
які надаються відповідно до положень Закону України "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) та Кримінального
процесуального кодексу України ( 4651-17 ), є обов'язковими для
цих органів. { Стаття 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-III
( 2663-14 ) від 12.07.2001; в редакції Закону N 4652-VI
( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

{ Статтю 33 виключено на підставі Закону N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012 }

Глава 3
Підтримання державного обвинувачення та
представництво інтересів громадянина або
держави в суді
{ Назва глави 3 в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 )
від 12.07.2001 }
Стаття 34. Завдання прокурора в судовому процесі
Прокурор, який бере участь в розгляді справ у судах,
додержуючи принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки
закону, сприяє виконанню вимог закону про всебічний, повний і
об'єктивний розгляд справ та постановленню судових рішень, що
грунтуються на законі.
Стаття 35. Повноваження прокурора
Прокурор має рівні права з іншими учасниками процесу.
Підстави для вступу у справу, а також обсяг і межі
повноважень прокурора у судовому процесі визначаються цим Законом
та процесуальним законодавством України. { Стаття 35 в редакції Законів N 3662-12 від 26.11.93, N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
Стаття 36. Підтримання державного обвинувачення в суді
Прокурор підтримує державне обвинувачення в судовому
провадженні щодо кримінальних правопорушень, користуючись при
цьому правами і виконуючи обов'язки, передбачені Кримінальним
процесуальним кодексом України ( 4651-17 ).
Під час судового провадження прокурор має право змінити
обвинувачення, висунути додаткове обвинувачення або відмовитися
від обвинувачення у випадках та порядку, передбачених Кримінальним
процесуальним кодексом України ( 4651-17 ). { Стаття 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1130-IV
( 1130-15 ) від 11.07.2003; в редакції Закону N 4652-VI
( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
Стаття 36-1. Представництво прокуратурою інтересів
громадянина або держави в суді
Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави
в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави
процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів
громадянина або держави у випадках, передбачених законом.
Підставою представництва в суді інтересів громадянина є його
неспроможність через фізичний стан, недосягнення повноліття,
похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно
захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати
процесуальні повноваження. Наявність таких підстав має бути
підтверджена прокурором шляхом надання суду відповідних доказів.
{ Частина друга статті 36-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2267-IV ( 2267-15 ) від 17.12.2004; в редакції Закону
N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
Підставою представництва в суді інтересів держави є наявність
порушень або загрози порушень інтересів держави. { Частина третя статті 36-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI від 07.07.2010; в редакції Закону N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
Представництво інтересів громадянина або держави здійснюється
прокурором також на підставі заподіяння громадянину або державі
шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення чи іншого
суспільно небезпечного діяння, передбаченого законом про
кримінальну відповідальність. { Частина четверта статті 36-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання
чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
N 2453-VI від 07.07.2010; в редакції Закону N 5288-VI ( 5288-17 )
від 18.09.2012 }
За наявності підстав, передбачених частинами другою -
четвертою цієї статті, з метою представництва громадянина або
держави прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним
законом:
1) звертатися до суду з позовами (заявами, поданнями);
2) вступати у справу, порушену за позовами (заявами,
поданнями) інших осіб, на будь-якому етапі розгляду;
3) ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі,
порушеній за позовом (заявою, поданням) іншої особи;
4) брати участь у розгляді справ. { Частина п'ята статті 36-1 в редакції Закону N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
Обираючи форму представництва, передбачену частиною п’ятою
цієї статті, прокурор визначає, в чому полягає порушення або
загроза порушення інтересів держави чи громадянина, обґрунтовує
необхідність їх захисту. { Частина статті 36-1 в редакції Закону N 5288-VI ( 5288-17 ) від
18.09.2012 }
З метою вирішення питання про наявність підстав для
ініціювання перегляду судових рішень у справі, розглянутій без
участі прокурора, вступ у розгляд справи за позовом (заявою,
поданням) іншої особи прокурор має право знайомитися з матеріалами
справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів,
що знаходяться у справі. { Частина статті 36-1 в редакції Закону N 5288-VI ( 5288-17 ) від
18.09.2012 }

{ Частину восьму статті 36-1 виключено на підставі Закону
N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 }
{ Главу 3 доповнено статтею 36-1 згідно із Законом N 2663-III
( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
Стаття 37. Позовна заява (заява, подання), апеляційна,
касаційна скарга, заява про перегляд судового
рішення за нововиявленими обставинами, заява про
перегляд судового рішення Верховним Судом України
Право подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку
цивільного, адміністративного, господарського судочинства
надається Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), міжрайонним
прокурорам, прокурорам міст, районів, районів у містах та
прирівняних до них спеціалізованих прокуратур, їх першим
заступникам і заступникам.
Право подання позовної заяви у кримінальному провадженні
надається прокурору, який бере в ньому участь.
Право внесення апеляційної чи касаційної скарги на судові
рішення в цивільних, адміністративних, господарських справах
надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також
незалежно від участі у розгляді справи Генеральному прокурору
України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах
обласних), міжрайонним прокурорам, прокурорам міст, районів,
районів у містах та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур,
їх першим заступникам і заступникам.
Право внесення заяви про перегляд судового рішення за
нововиявленими обставинами в цивільних, адміністративних,
господарських справах надається Генеральному прокурору України,
його першому заступнику та заступникам, прокурорам Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя і прирівняним
до них прокурорам.
Право внесення заяви про перегляд судового рішення Верховним
Судом України на судові рішення в цивільних, адміністративних,
господарських справах надається Генеральному прокурору України,
його першому заступнику та заступникам.
Право внесення апеляційної, касаційної скарги, заяви про
перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про
перегляд судового рішення Верховним Судом України на судові
рішення у кримінальних справах надається прокурору, який брав
участь у судовому розгляді, а також незалежно від його участі в
розгляді справи прокурору вищого рівня: Генеральному прокурору
України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах
обласних), їх першим заступникам і заступникам. { Стаття 37 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2663-III
( 2663-14 ) від 12.07.2001, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010;
в редакції Законів N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012 }

{ Статтю 38 виключено на підставі Закону N 2663-III
( 2663-14 ) від 12.07.2001 }

{ Статтю 39 виключено на підставі Закону N 2663-III
( 2663-14 ) від 12.07.2001 }

Стаття 40. Зміна процесуальних документів прокурора в суді
Змінити, доповнити, відкликати, відмовитися від позову
(заяви, подання), апеляційної, касаційної скарги, заяви про
перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про
перегляд судового рішення Верховним Судом України має право
прокурор, який їх вніс, або прокурор вищого рівня, його перший
заступник чи заступник. { Стаття 40 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3662-12 від
26.11.93, N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001, N 2453-VI
( 2453-17 )від 07.07.2010, N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012; в
редакції Закону N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012 }

{ Статтю 41 виключено на підставі Закону N 2663-III
( 2663-14 ) від 12.07.2001 }

{ Статтю 42 виключено на підставі Закону N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012 }

Стаття 43. Звернення Генерального прокурора України щодо
роз'яснень судам з питань застосування законів
Генеральний прокурор України має право звертатися до пленумів
вищих спеціалізованих судів України щодо розгляду питання про
необхідність надання роз’яснень судам з питань застосування
законів при розгляді відповідних справ. { Стаття 43 в редакції Закону N 5288-VI ( 5288-17 ) від
18.09.2012 }
Глава 4
Нагляд за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальному провадженні, а також при
застосуванні інших заходів примусового характеру,
пов'язаних з обмеженням особистої свободи
громадян
{ Назва глави 4 в редакції Закону N 2663-III ( 2663-14 ) від
12.07.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI
( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
Стаття 44. Предмет нагляду і повноваження прокурора
Предметом нагляду є додержання законності під час перебування
осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув'язнення,
в установах виконання покарань, інших установах, що виконують
покарання або заходи примусового характеру, які призначаються
судом, додержання встановленого кримінально-виконавчим
законодавством порядку та умов тримання або відбування покарання
особами у цих установах, їх прав і виконання ними своїх
обов'язків. { Частина перша статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005 }
Прокурор, який здійснює нагляд, має право:
1) у будь який час відвідувати місця тримання затриманих,
попереднього ув'язнення, установи, в яких засуджені відбувають
покарання, установи для примусового лікування і перевиховання,
опитувати осіб, що там перебувають, знайомитись з документами, на
підставі яких ці особи затримані, заарештовані, засуджені або до
них застосовано заходи примусового характеру;
2) перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов
адміністрації цих установ та в разі їх невідповідності
законодавству зупиняти виконання таких актів або скасовувати їх,
вимагати від посадових чи службових осіб усунення порушень або
надання пояснень з приводу допущених порушень; { Пункт 2 частини другої статті 44 в редакції Закону N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
3) прокурор зобов'язаний негайно звільнити особу, яка
незаконно перебуває в місцях тримання затриманих, попереднього
ув'язнення, обмеження чи позбавлення волі або в установі для
виконання заходів примусового характеру. { Пункт 3 частини другої статті 44 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005 }
Стаття 45. Обов'язковість виконання постанов і вказівок
прокурора
Постанови і вказівки прокурора щодо додержання встановлених
законодавством порядку і умов тримання затриманих, заарештованих,
засуджених до позбавлення волі та виконання інших покарань, а
також осіб, до яких застосовано заходи примусового характеру, є
обов'язковими і підлягають негайному виконанню.
Р о з д і л IV
КАДРИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
Стаття 46. Вимоги до осіб, які призначаються на
посади прокурорів і слідчих
Прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України,
які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні
якості. Особи, які не мають досвіду практичної роботи за
спеціальністю, проходять в органах прокуратури стажування строком
до одного року. Порядок стажування визначається Генеральним
прокурором України.
Особи, вперше призначені на посади старших прокурорів та
прокурорів прокуратур, слідчих прокуратури, приймають "Присягу
працівника прокуратури" такого змісту: { Абзац перший частини
другої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5288-VI
( 5288-17 ) від 18.09.2012 }
"Я, (прізвище, ім'я, по батькові) вступаючи на службу в
прокуратуру, присвячую свою діяльність служінню Українському
народові і Українській державі та урочисто присягаю:
неухильно додержуватися Конституції ( 254к/96-ВР ), законів
та міжнародних зобов'язань України;
сумлінним виконанням своїх службових обов'язків сприяти
утвердженню верховенства права, законності та правопорядку;
захищати права і свободи людини та громадянина, інтереси
суспільства і держави;
постійно вдосконалювати свою професійну майстерність, бути
принциповим, чесно, сумлінно і неупереджено виконувати свої
обов'язки, з гідністю нести високе звання працівника прокуратури.
Усвідомлюю, що порушення присяги несумісне з подальшим
перебуванням в органах прокуратури". { Частина друга статті 46 в редакції Закону N 2889-VI ( 2889-17 )
від 23.12.2010 }
Прокурор і слідчий підписують текст прийнятої Присяги, яка
додається до особової справи. Про прийняття Присяги вноситься
запис у трудову книжку. Процедура прийняття Присяги визначається
Генеральним прокурором України ( v0005900-11 ). { Частина статті 46 в редакції Закону N 2889-VI ( 2889-17 ) від
23.12.2010 }
Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади прокурора
або слідчого прокуратури, за їх письмовою згодою проводиться
спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про
засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ). { Статтю 46 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Особи, які претендують на зайняття посад в органах
прокуратури, до призначення на відповідну посаду подають за місцем
майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру за формою і в порядку, що
встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії
корупції", та зобов'язані повідомити керівництву органу, на посаду
в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм
осіб. { Статтю 46 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
На посади прокурорів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя та прирівняних до них прокурорів
призначаються особи віком не молодше 30 років, які мають стаж
роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше семи
років; на посади районних і міських прокурорів - віком не молодше
25 років із стажем роботи в органах прокуратури або на судових
посадах не менше трьох років.
Прокурори і слідчі прокуратури підлягають атестації один раз
у п'ять років. Порядок атестації ( v2958900-05 ) визначається
Генеральним прокурором України.
Сумісництво служби в органах прокуратури з роботою на
підприємствах, в установах чи організаціях, а також з будь-яким
підприємництвом не допускається, за винятком наукової і
педагогічної діяльності.
Не може бути прийнята на посаду прокурора або слідчого
прокуратури особа, яка має не погашену або не зняту судимість за
вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом
останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення
корупційного правопорушення. { Частина дев'ята статті 46 в редакції Закону N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
На прокурорів та слідчих прокуратури поширюються інші
обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і
протидії корупції" ( 3206-17 ). { Статтю 46 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Прокурори та слідчі прокуратури зобов'язані подавати щороку
до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно,
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий
рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про
засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ). { Статтю 46 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
{ Стаття 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від
26.11.93 }

{ Статтю 46-1 виключено на підставі Закону N 4652-VI
( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

Стаття 46-2. Підстави для звільнення працівників
прокуратури
Прокурори і слідчі можуть бути звільнені з роботи на
загальних підставах, передбачених законодавством про працю.
Прокурори і слідчі підлягають звільненню з органів
прокуратури, у тому числі з позбавленням класного чину, також у
таких випадках: { Абзац перший частини другої статті 46-2 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від
17.05.2012 }
1) недотримання пов'язаних із проходженням служби в органах
прокуратури вимог, передбачених частиною шостою статті 46 цього
Закону, та інших вимог і обмежень, які встановлюються законом;
2) порушення "Присяги працівника прокуратури" чи відмови від
її прийняття;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них;
4) за результатами атестації у разі невідповідності
працівника займаній посаді;
5) припинення громадянства України;
6) притягнення до відповідальності згідно з Дисциплінарним
статутом прокуратури України ( 1796-12 );
7) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до
якого працівника притягнуто до відповідальності за адміністративне
корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень,
передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ); { Частину другу статті 46-2 доповнено пунктом 7 згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 224-VII ( 224-18 ) від 14.05.2013 }
8) у разі неможливості або відсутності згоди на переведення
на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій
особі. { Частину другу статті 46-2 доповнено пунктом 8 згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Прокурори або слідчі прокуратури, яких притягнуто до
відповідальності за вчинення адміністративного корупційного
правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених
Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"
( 3206-17 ), або кримінального правопорушення, звільняються з
роботи (служби) у триденний строк з дня отримання відповідним
органом прокуратури копії відповідного судового рішення, яке
набрало законної сили. { Статтю 46-2 доповнено частиною третьою згідно із Законом
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 224-VII ( 224-18 ) від 14.05.2013 }
{ Закон доповнено статтею 46-2 згідно із Законом N 2889-VI
( 2889-17 ) від 23.12.2010 }
Стаття 46-3. Обмеження щодо роботи близьких осіб
Прокурор або слідчий прокуратури не можуть мати в
безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо
підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм
особам.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини
першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають
заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк.
Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто,
відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня
виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку
на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення або відсутності згоди
на нього особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає
звільненню з роботи (служби).
Прокурору або слідчому прокуратури забороняється брати участь
у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо
призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб
впливати на прийняття такого рішення.
Примітка. Терміни "безпосереднє підпорядкування" і "близька
особа" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про
засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ). { Закон доповнено статтею 46-3 згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Стаття 46-4. Врегулювання конфлікту інтересів
У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання
службових повноважень прокурор або слідчий прокуратури
зобов’язаний негайно доповісти про це безпосередньому керівникові.
Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів,
спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення
виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі,
особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб,
передбачений законодавством.
Примітка. Термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні,
наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ). { Закон доповнено статтею 46-4 згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Стаття 47. Класні чини працівників органів прокуратури
Прокурорам і слідчим органів прокуратури, працівникам
науково-навчальних закладів прокуратури присвоюються класні чини
залежно до займаних посад і стажу роботи.
Порядок присвоєння і позбавлення класних чинів визначається
Положенням про класні чини працівників прокуратури України
( 1795-12 ), яке затверджується Верховною Радою України.
Класні чини державного радника юстиції України, державного
радника юстиції 1, 2 і 3 класів присвоюються Президентом України,
інші класні чини присвоюються Генеральним прокурором України.
Стаття 48. Заохочення та відповідальність прокурорів і
слідчих
Прокурори і слідчі заохочуються за сумлінне виконання
службових обов'язків.
Прокурорсько-слідчі працівники за тривалу і бездоганну службу
можуть бути нагороджені Генеральним прокурором України нагрудним
знаком "Почесний працівник прокуратури України" з одночасним
врученням грамоти Генерального прокурора України. Положення про
нагородження нагрудним знаком ( v0113900-00 ) затверджується
Генеральним прокурором України.
За порушення закону, неналежне виконання службових обов'язків
чи скоєння ганебного вчинку прокурори і слідчі несуть
відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури
України ( 1796-12 ), який затверджується Верховною Радою України.
Стаття 48-1. Кодекс професійної етики та поведінки
працівників прокуратури
Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури
( v0123900-12 ) схвалюється всеукраїнською конференцією
працівників прокуратури і затверджується Генеральним прокурором
України.
Прокурори і слідчі прокуратури зобов’язані неухильно
дотримуватися вимог Кодексу професійної етики та поведінки
працівників прокуратури у своїй службовій діяльності та поза нею.
Порушення прокурором і слідчим прокуратури вимог Кодексу
професійної етики та поведінки працівників прокуратури тягне за
собою відповідальність, встановлену законом. { Закон доповнено статтею 48-1 згідно із Законом N 4711-VI
( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Стаття 49. Матеріальне і соціальне забезпечення
працівників прокуратури
Заробітна плата прокурорів і слідчих прокуратури складається
із посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років і має
забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання
службових обов'язків, а так само закріплення кваліфікованих
кадрів. Надбавки за вислугу років встановлюються також іншим
працівникам прокуратури (спеціалістам, службовцям, робітникам).
Розміри посадових окладів, надбавок за класні чини та вислугу
років затверджуються Кабінетом Міністрів України. { Частина перша статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001, N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Щодо дії частини першої статті 49 додатково див. Закон N 489-V
( 489-16 ) від 19.12.2006 }
Прокурорам і слідчим прокуратури надається щорічна відпустка
тривалістю 30 календарних днів. Атестованим працівникам
прокуратури, які мають стаж роботи в органах прокуратури понад 10
років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:
{ Абзац перший частини другої статті 49 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну
визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } після 10 років - 5 календарних днів, після 15 років - 10 календарних днів, після 20 років - 15 календарних днів.
Прокурори і слідчі мають право безкоштовно користуватися за
службовими посвідченнями на території України всіма видами
транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім
таксі), за умови, якщо розмір їх середньомісячного сукупного
доходу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України; { Абзац перший частини
третьої статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014 }
під час службового відрядження користуватися правом
бронювання місць у готелях і на всіх видах транспорту, а також
позачергового придбання проїзних документів.
Прокурори та слідчі прокуратури забезпечуються жилою площею
місцевими органами влади в першочерговому порядку. { Статтю 49 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 3662-12 від 26.11.93; в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
Слідчим прокуратури надається 50-відсоткова знижка плати за
займане ними і членами їх сімей житло, комунальні послуги в межах
норм, встановлених законодавством, і 50-відсоткова знижка
абонентної плати за користування квартирним телефоном за умови,
якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку
на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини
доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України. { Частина статті 49 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008;
частина п'ята статті 49 в редакції Закону N 1166-VII ( 1166-18 )
від 27.03.2014 }
Прокурори і слідчі прокуратури, призначені на роботу в іншу
місцевість, протягом шести місяців забезпечуються виконавчими
комітетами місцевих Рад благоустроєним жилим приміщенням у
позачерговому порядку. Вони мають також право на першочергове
влаштування дітей у дошкільні заклади і встановлення квартирного
телефону. { Частина статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
Місцеві Ради можуть продавати на пільгових умовах жилі
приміщення працівникам прокуратури із знижкою до 50 відсотків його
вартості. { Частина статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 }
Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міські,
районні і прирівняні до них прокурори, які пропрацювали в органах
прокуратури не менше 25 років і досягли пенсійного віку або стали
інвалідами під час роботи, після звільнення з органів прокуратури
в разі переїзду в одну з обраних місцевостей, де вони працювали
або проживали, забезпечуються виконавчими комітетами місцевих Рад
благоустроєним жилим приміщенням в першочерговому порядку. Їм
надається право позачергового вступу до житлово-будівельного
кооперативу або допомога в індивідуальному житловому будівництві.
{ Частина статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2663-III ( 2663-14 ) від 12.07.2001 } { Стаття 49 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3662-12 від
26.11.93 }
Стаття 50. Заходи правового і соціального захисту
працівників органів прокуратури
Прокурор і слідчий прокуратури знаходяться під захистом
закону.
Нанесення тілесних ушкоджень, образа, погроза щодо працівника
прокуратури чи його близького родича, а також знищення їх майна,
інші насильницькі дії у зв'язку з виконанням прокурором або
слідчим прокуратури своїх службових обов'язків тягнуть за собою
встановлену законом відповідальність. Така ж відповідальність
настає в разі вчинення зазначених правопорушень щодо пенсіонера з
числа працівників прокуратури або членів його сім'ї і близьких
родичів у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків у
минулому. { Частина друга статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3662-12 від 26.11.93 }
Збитки, заподіяні знищенням або пошкодженням майна
прокурору, слідчому чи пенсіонеру з числа прокурорсько-слідчих
працівників, членам їх сімей і близьким родичам у зв'язку з
виконанням працівником прокуратури службових обов'язків,
відшкодовуються державою в повному розмірі за рахунок державного
бюджету. { Статтю 50 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3662-12
від 26.11.93 }
Життя і здоров'я працівників прокуратури підлягають
обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів відповідних
бюджетів на суму десятирічного грошового утримання за останньою
посадою. Порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом
Міністрів України ( 486-92-п ). { Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 50 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/2007 ( va10p710-07 ) від
25.10.2007 }
В разі каліцтва чи інвалідності, що сталися у зв'язку з
виконанням службових обов'язків, прокурор, слідчий прокуратури
одержує компенсацію в розмірі від річного до п'ятирічного
грошового утримання залежно від ступеня втрати працездатності, а в
разі його загибелі із зазначеної причини сім'ї або утриманцям
загиблого виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічного
грошового утримання за останньою посадою, що складається з
посадового окладу та надбавки за класний чин, і призначається
пенсія у зв'язку з втратою годувальника в розмірі його місячного
посадового окладу ( 174-2010-п ). { Частина п'ята статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3662-12 від 26.11.93, N 3314-IV ( 3314-15 ) від 11.01.2006 }
За сім'єю загиблого зберігається право на одержання
благоустроєного жилого приміщення на умовах і підставах, які
існували на час загибелі працівника.
Прокурори і слідчі прокуратури мають право носіння
вогнепальної зброї.
Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих
{ Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких
поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за
віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), пункту "в" частини
другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої
експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на
екологічно безпечну систему" ( 309-14 ) та статті 21 Закону
України ( 3721-12 ) "Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у
період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством
для відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із Законом
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення
Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
{ Установити, що у 2006 році достроково призначена пенсія за
віком з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) у період до
досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством для
відповідної категорії осіб, працюючим пенсіонерам, на яких
поширюється дія цього Закону, не виплачується згідно із Законом
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 }
Прокурори і слідчі мають право на пенсійне забезпечення за
вислугу років незалежно від віку за наявності на день звернення
вислуги років не менше:
по 30 вересня 2011 року - 20 років, у тому числі стажу роботи
на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років;
з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року - 20 років
6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і
слідчих прокуратури не менше 10 років 6 місяців;
з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року - 21 рік, у тому
числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не
менше 11 років;
з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 року - 21 рік
6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і
слідчих прокуратури не менше 11 років 6 місяців;
з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 року - 22 роки, у
тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих
прокуратури не менше 12 років;
з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року - 22 роки
6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і
слідчих прокуратури не менше 12 років 6 місяців;
з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року - 23 роки, у
тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих
прокуратури не менше 13 років;
з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року - 23 роки
6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і
слідчих прокуратури не менше 13 років 6 місяців;
з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року - 24 роки, у
тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих
прокуратури не менше 14 років;
з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року - 24 роки 6
місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих
прокуратури не менше 14 років 6 місяців;
з 1 жовтня 2020 року і пізніше - 25 років, у тому числі стажу
роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше
15 років. { Частина перша статті 50-1 в редакції Закону N 3668-VI
( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
Пенсія призначається в розмірі 70 відсотків від суми їхньої
місячної (чинної) заробітної плати, до якої включаються всі види
оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня
2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування, одержуваної перед місяцем звернення за
призначенням пенсії. { Частина статті 50-1 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від
08.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1166-VII
( 1166-18 ) від 27.03.2014 }
Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за класні
чини, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення
пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за
будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед
зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом
цього періоду на даній роботі. { Частина третя статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних
місяців визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на
60. Коригування зазначених виплат проводиться із застосуванням
коефіцієнта загального підвищення розмірів посадового окладу,
надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за
класний чин і вислугу років під час призначення пенсії
враховуються в розмірах, установлених на дату звернення за
пенсією. { Частина четверта статті 50-1 в редакції Закону N 3668-VI
( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
Працівникам, які не мають вислуги років, передбаченої
частиною першою цієї статті, за наявності необхідного стажу роботи
на посадах прокурорів та слідчих прокуратури, а також страхового
стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному
розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ), після досягнення чоловіками 57 років, а
жінками віку, що на п'ять років менше, ніж пенсійний вік,
установлений статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), пенсія призначається в
розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на
прокурорських посадах, з розрахунку 70 відсотків місячного
заробітку за відповідну вислугу років, передбачену частиною першою
цієї статті. Передбачене цією частиною зниження віку для жінок
застосовується також до завершення періоду підвищення віку виходу
на пенсію до 1 січня 2022 року. До досягнення віку, встановленого
цим абзацом, право на пенсію за віком мають чоловіки 1960 року
народження і старші після досягнення ними такого віку:
55 років - які народилися по 31 грудня 1957 року;
55 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1958 року по
31 грудня 1958 року;
56 років - які народилися з 1 січня 1959 року по 31 грудня
1959 року;
56 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1960 року по
31 грудня 1960 року. { Частина статті 50-1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005; в редакції Закону N 3668-VI
( 3668-17 ) від 08.07.2011; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014 }
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Вівторок, 05 листопада 1991 1789-XII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"