Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 7-92 від 09.12.1992р. «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»

  • Версія для друку
  •  
 
а)  особам  офіцерського  складу,  прапорщикам  і   мічманам, 
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які
мають вислугу 20 років і більше (пункт "а" статті 12): за вислугу
20 років - 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за
станом здоров'я - 55 процентів відповідних сум грошового
забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років - 3
проценти відповідних сум грошового забезпечення; { Пункт "а"
частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3946-12 від 04.02.94 }
б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які
мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12
календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в
органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній
службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах
і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній
кримінально-виконавчій службі України (пункт "б" статті 12): за
страховий стаж 25 років - 50 процентів і за кожний повний рік
стажу понад 25 років - 1 процент відповідних сум грошового
забезпечення (стаття 43); { Пункт "б" частини першої статті 13 в
редакції Закону N 3946-12 від 04.02.94; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1889-IV ( 1889-15 ) від 24.06.2004; в редакції
Закону N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009 }
в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону
України "Про державні гарантії соціального захисту
військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв'язку з
реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей"
( 1763-15 ) (пункт "в" статті 12): за вислугу 20 років - 50
процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням
цього розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20
років, але не більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового
забезпечення (стаття 43). { Пункт "в" частини першої статті 13 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 3946-12 від 04.02.94,
N 51-IV ( 51-15 ) від 04.07.2002; в редакції Закону N 3591-IV
( 3591-15 ) від 04.04.2006; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї
статті, не повинен перевищувати 70 процентів відповідних сум
грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час
проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до
категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2, - 95 процентів.
{ Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3946-12 від 04.02.94; в редакції Закону N 103/96-ВР від
25.03.96; із змінами, внесеними згідно із Законом N 51-IV
( 51-15 ) від 04.07.2002 - набирає чинності з дня введення в дію
Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"; в
редакції Закону N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006; із змінами,
внесеними згідно із Законами N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011,
N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014 } { Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 103/96-ВР
від 25.03.96 }
Стаття 14. Мінімальний розмір пенсії за вислугу років
Мінімальний розмір пенсії за вислугу років, що призначається
відповідно до цього Закону, встановлюється у розмірі прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного
законом. { Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3946-12 від
04.02.94, N 103/96-ВР від 25.03.96, N 3591-IV ( 3591-15 ) від
04.04.2006; текст статті 14 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Щодо дії статті 14 додатково див. Закони N 3235-IV ( 3235-15 )
від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
Стаття 15. Підвищення пенсій за вислугу років
Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2
цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом і які є
ветеранами війни, та особам, на яких поширюється чинність Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ), пенсії за вислугу років підвищуються в
порядку і на умовах, передбачених зазначеним Законом. { Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3946-12 від
04.02.94; в редакції Законів N 103/96-ВР від 25.03.96, N 3591-IV
( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Стаття 16. Надбавки та допомога до пенсії за вислугу років
До пенсії за вислугу років, що призначається особам
офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам,
які мають право на пенсію за цим Законом (у тому числі до
обчисленої в мінімальному розмірі), нараховується:
а) надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму
утриманні непрацездатних членів сім'ї, що належать до осіб, які
забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника (стаття 30), -
на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50 процентів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При
цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім'ї, які не
одержують пенсійні виплати із солідарної системи
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам, допомогу на дітей одиноким матерям. За наявності
права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку на
непрацездатного члена сім'ї до пенсії за вислугу років за вибором
пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну
допомогу або нараховано на цього члена сім'ї надбавку. За
наявності в сім'ї двох або більше пенсіонерів кожний
непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їх спільному
утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з
пенсіонерів за їх вибором;
б) державна соціальна допомога на догляд інвалідам I групи
внаслідок причин, вказаних у пункті "б" статті 20 цього Закону,
або внаслідок трудового каліцтва, професійного чи загального
захворювання, або одиноким пенсіонерам, які за висновком
лікарсько-консультативної комісії потребують догляду, у порядку і
на умовах, передбачених Законом України "Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"
( 1727-15 );
в) надбавка особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених статтею 16
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ), а особам, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, - у порядку і на умовах,
передбачених статтею 9 Закону України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні" ( 3721-12 ).
Надбавки та допомога, передбачені цією статтею, можуть
нараховуватися одночасно. { Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3946-12
від 04.02.94, N 103/96-ВР від 25.03.96; в редакції Закону
N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Стаття 17. Види служби та періоди часу, які зараховуються до
вислуги років для призначення пенсії
Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за
контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2
цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом, до вислуги
років для призначення пенсії зараховуються:
а) військова служба;
б) служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній
охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту
інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту,
податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі
України на посадах начальницького і рядового складу з дня
призначення на відповідну посаду; { Пункт "б" частини першої
статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 879-VI
( 879-17 ) від 15.01.2009 }
в) час роботи в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в
установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із
залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх
справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального
зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах
цивільного захисту, податковій міліції чи Державній
кримінально-виконавчій службі України; { Пункт "в" частини першої
статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 879-VI
( 879-17 ) від 15.01.2009 }
г) час виконання депутатських повноважень із залишенням на
військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній
пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту
інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту,
податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі
України; { Пункт "г" частини першої статті 17 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009 }
д) час перебування під вартою та час відбуття покарання в
місцях позбавлення волі особами, які мають право на пенсію за цим
Законом, безпідставно притягнутими до кримінальної
відповідальності, безпідставно репресованими та згодом
реабілітованими;
е) час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших
місцях примусового тримання осіб, у тому числі дітей, які були
насильно вивезені з тимчасово окупованої території колишнього
Союзу РСР у період Великої Вітчизняної війни та які після
звільнення з цих місць були призвані або прийняті на військову
службу, службу до органів внутрішніх справ, якщо за час
перебування в зазначених місцях примусового тримання ними не було
вчинено злочину проти миру і людства;
є) час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи
захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право
на пенсію за цим Законом, перебуваючи в полоні або заручником, не
вчинила злочину проти миру і людства;
ж) час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб,
які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають
на військовій службі або службі в органах і військових формуваннях
Служби безпеки України, службі в органах внутрішніх справ,
податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі
України на посадах офіцерського та начальницького складу;
з) військова служба у збройних силах, органах внутрішніх
справ, органах державної безпеки держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав та інших військових формуваннях, створених
законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах
Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на
пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється в порядку,
встановленому законодавством держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав, на території яких військовослужбовці, особи,
які мають право на пенсію за цим Законом, проходили військову
службу, службу в органах внутрішніх справ, органах державної
безпеки, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними
договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України;
и) час роботи в державних органах у разі переходу на
військову службу в органи і військові формування Служби безпеки
України, Управління державної охорони України, органи внутрішніх
справ, державну пожежну охорону, Державну службу спеціального
зв'язку та захисту інформації України, органи і підрозділи
цивільного захисту, податкову міліцію або Державну
кримінально-виконавчу службу України на посади офіцерського та
начальницького складу згідно з переліками посад, затверджуваними
відповідно Службою безпеки України, Управлінням державної охорони
України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною службою
спеціального зв'язку та захисту інформації України, центральними
органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної
політики у сферах виконання кримінальних покарань, цивільного
захисту, пожежної і техногенної безпеки, державної фінансової
політики; { Пункт "и" частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно
із Законами N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009, N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
і) час перебування на посадах службовців Державної
кримінально-виконавчої служби України, у підрозділах професійної
(невоєнізованої) пожежної охорони, які в подальшому були
переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і
начальницьким складом за переліком посад і на умовах, які
визначаються центральними органами виконавчої влади, що
забезпечують формування державної політики у сферах виконання
кримінальних покарань, цивільного захисту, пожежної і техногенної
безпеки; { Пункт "і" частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
ї) час проходження військової служби за межами України в
порядку військового співробітництва або у складі національного
контингенту чи персоналу відповідно до міжнародних договорів,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. { Пункт "ї" частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 5286-VI ( 5286-17 ) від 18.09.2012 }
До вислуги років особам офіцерського складу, особам
середнього, старшого та вищого начальницького складу органів
внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і
підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної
кримінально-виконавчої служби України при призначенні пенсії на
умовах цього Закону додатково зараховується час їхнього навчання
(незалежно від форми навчання) у цивільних вищих навчальних
закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення
яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на
військову службу, службу до органів внутрішніх справ, державної
пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту,
податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби
України або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти
років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби.
{ Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009 }
При призначенні пенсій особам, які мають право на пенсію за
цим Законом, враховуються тільки повні роки вислуги років або
страхового стажу без округлення фактичного розміру вислуги років
чи страхового стажу в бік збільшення.
Вислуга років для призначення пенсії у разі поновлення
виплати пенсії після перерви в її одержанні, яка була раніше
обчислена особі, яка має право на пенсію за цим Законом,
відповідно до законодавства, яке діяло на день попереднього
звільнення цієї особи зі служби, перегляду не підлягає. { Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3946-12
від 04.02.94, N 103/96-ВР від 25.03.96; в редакції Закону
N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Стаття 17-1. Порядок обчислення вислуги років та визначення
пільгових умов призначення пенсій особам, які
мають право на пенсію за цим Законом
Порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов
призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за цим
Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України. { Розділ II доповнено статтею 17-1 згідно із Законом N 3591-IV
( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Стаття 17-2. Документи, що мають підтверджувати окремі
періоди проходження служби особою, яка має
право на пенсію за цим Законом
Обчислення вислуги років для призначення пенсії здійснюється,
як правило, за послужним списком особової справи
військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за цим Законом.
Перелік документів, що підтверджують окремі періоди
військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Державній
службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах
і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній
кримінально-виконавчій службі України, які підлягають зарахуванню
до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах
визначається Кабінетом Міністрів України. { Частина друга статті
17-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 879-VI ( 879-17 )
від 15.01.2009 }
{ Розділ II доповнено статтею 17-2 згідно із Законом N 3591-IV
( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Р о з д і л III
ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ
Стаття 18. Умови призначення пенсій по інвалідності
Пенсії по інвалідності особам, які мають право на пенсію за
цим Законом, призначаються в разі, якщо інвалідність настала в
період проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після
звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше
тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок
захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке
виникло в період проходження військової служби чи під час
перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення
заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію
за цим Законом, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила
злочину проти миру і людства. { Стаття 18 в редакції Закону N 3591-IV ( 3591-15 ) від
04.04.2006 }
Стаття 19. Встановлення інвалідності
Групи і причини інвалідності, а також час її настання
встановлюються медико-соціальними експертними комісіями, які діють
на підставі положення про них, що затверджується Кабінетом
Міністрів України. Залежно від ступеня втрати працездатності інваліди
поділяються на три групи.
Стаття 20. Причини інвалідності
Залежно від причини інвалідності інваліди з числа
військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим
Законом поділяються на такі категорії: а) інваліди війни - при настанні інвалідності внаслідок
поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час
захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби
(службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у
партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і
групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством
України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях
залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських
баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної
воєн або з участю у бойових діях у мирний час, а також інші особи,
зазначені у статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту; { Пункт "а" статті 20 в редакції
Закону N 103/96-ВР від 25.03.96 } б) інші інваліди з числа військовослужбовців, осіб, які
мають право на пенсію за цим Законом - при настанні інвалідності
внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не
пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових
обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з
проходженням служби.
Стаття 21. Розміри пенсій по інвалідності
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають
право на пенсію за цим Законом призначаються в таких розмірах: а) інвалідам війни I групи - 100 процентів, II групи - 80
процентів, III групи - 60 процентів відповідних сум грошового
забезпечення (заробітку); б) іншим інвалідам I групи - 70 процентів, II групи - 60
процентів, III групи - 40 процентів відповідних сум грошового
забезпечення (заробітку).
Стаття 22. Мінімальні розміри пенсій по інвалідності
Мінімальні розміри пенсій по інвалідності встановлюються: інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби
I групи - у розмірі 120 відсотків, II групи - 110 відсотків,
III групи - 105 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність; { Абзац другий статті 22 в редакції
Законів N 456/95-ВР від 23.11.95, N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби
I групи - у розмірі 110 відсотків, II групи - 105 відсотків,
III групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність; { Абзац третій статті 22 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1889-IV ( 1889-15 ) від 24.06.2004;
в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну
визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів,
старших матросів і старшин строкової служби - у розмірі
110 відсотків, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців
надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб
молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної
пожежної охорони - 120 відсотків, а з числа осіб офіцерського
складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів
внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України
і державної пожежної охорони - 130 відсотків відповідних
мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа
солдатів і матросів строкової служби. { Абзац частини першої
статті 22 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 }
{ Щодо дії статті 22 додатково див. Закони N 3235-IV ( 3235-15 )
від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
Стаття 23. Призначення пенсій по інвалідності в
розмірі пенсії за вислугу років
В разі наявності у інваліда з числа осіб офіцерського
складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової
служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право
на пенсію за цим Законом вислуги, необхідної для призначення
пенсії за вислугу років (пункт "а" статті 12), пенсія по
інвалідності може призначатися їм у розмірі пенсії за вислугу
років відповідно до вислуги (пункт "а" статті 13). { Стаття 23 в редакції Закону N 3946-12 від 04.02.94, із змінами,
внесенми згідно із Законом N 103/96-ВР від 25.03.96 }
Стаття 24. Надбавки та допомога до пенсії по інвалідності
До пенсії по інвалідності, що призначається особам
офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам,
які мають право на пенсію за цим Законом (у тому числі до
обчисленої в мінімальному розмірі), нараховується:
а) надбавка непрацюючим інвалідам, які мають на своєму
утриманні непрацездатних членів сім'ї (стаття 30), - на кожного
непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50 процентів прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому надбавка
нараховується тільки на тих членів сім'ї, які не одержують
пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам,
допомогу на дітей одиноким матерям. За наявності права одночасно
на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку до пенсії по
інвалідності на непрацездатного члена сім'ї за вибором пенсіонера
може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або
нараховано на цього члена сім'ї надбавку. За наявності в сім'ї
двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім'ї, який
перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування
надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором;
б) державна соціальна допомога на догляд у порядку і на
умовах, передбачених Законом України "Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"
( 1727-15 );
в) надбавка особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених статтею 16
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ), а особам, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, - у порядку і на умовах,
передбачених статтею 9 Закону України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні" ( 3721-12 ).
Надбавки та допомога, передбачені цією статтею, можуть
нараховуватися одночасно.
Надбавки і підвищення до пенсій по інвалідності внаслідок
Чорнобильської катастрофи нараховуються і в порядку, встановленому
Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ). { Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 103/96-ВР
від 25.03.96; в редакції Закону N 3591-IV ( 3591-15 ) від
04.04.2006 }
Стаття 25. Підвищення пенсій по інвалідності
Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2
цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом і які є
ветеранами війни, та особам, на яких поширюється чинність Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ), пенсії по інвалідності підвищуються в
порядку і на умовах, передбачених зазначеним Законом. { Стаття 25 в редакції Законів N 103/96-ВР від 25.03.96, N 3591-IV
( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Стаття 26. Строки призначення і виплати пенсій по
інвалідності
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають
право на пенсію за цим Законом призначаються на весь час
інвалідності, встановленої медико-соціальною експертною комісією,
а інвалідам, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) - довічно. Повторний огляд цих інвалідів
провадиться лише за їх заявою. { Частина перша статті 26 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від
08.07.2011 }
В разі визнання пенсіонера, який не досяг пенсійного віку,
працездатним пенсія виплачується йому до кінця місяця, в якому
його визнано працездатним, але не довше ніж до дня, по який
встановлено інвалідність.
Стаття 27. Перерахування пенсії при зміні групи
інвалідності
Із зміною групи інвалідності, що настала після призначення
пенсії, відповідно змінюється і розмір пенсії. Якщо при цьому у
інваліда війни здоров'я погіршується у зв'язку із загальним
захворюванням, трудовим каліцтвом або професійним захворюванням,
пенсія перераховується за новою групою інвалідності із збереженням
її причини.
Стаття 28. Умови поновлення виплати пенсії в разі
переривання інвалідності
В разі порушення інвалідом з числа військовослужбовців,
осіб, які мають право на пенсію за цим Законом строку повторного
огляду у медико-соціальних експертних комісіях виплата йому пенсії
зупиняється, а при визнанні його знову інвалідом - поновлюється з
дня зупинення, але не більш як за один місяць до дня повторного
огляду. В разі порушення інвалідом строку повторного огляду з
поважної причини виплата йому пенсії поновлюється з дня зупинення,
але не більш як за 3 роки до дня повторного огляду, якщо
медико-соціальна експертна комісія визнає його за цей період
інвалідом. Якщо за цих умов при повторному огляді встановлено іншу
групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений час
виплачується за попередньою групою інвалідності.
Р о з д і л IV
ПЕНСІЇ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА
Стаття 29. Умови призначення пенсій в разі втрати
годувальника
Пенсії в разі втрати годувальника сім'ям військовослужбовців,
осіб, які мають право на пенсію за цим Законом призначаються, якщо
годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3
місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних у період проходження служби, а сім'ям пенсіонерів з
числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за
цим Законом - якщо годувальник помер у період одержання пенсії або
не пізніше 5 років після припинення її виплати. При цьому сім'ї військовослужбовців, які пропали
безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на
фронті.
Стаття 30. Члени сім'ї, які мають право на пенсію в
разі втрати годувальника
Право на пенсію в разі втрати годувальника мають
непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали
безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за
цим Законом, які перебували на їх утриманні (стаття 31). Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія
призначається: непрацездатним дітям; непрацездатним батькам і
дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили
джерело засобів до існування, а також непрацездатним батькам і
дружині (чоловікові) військовослужбовців, осіб, які мають право на
пенсію за цим Законом, які загинули чи померли або пропали
безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок
поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під
час служби. Батьки військовослужбовців, інших осіб, які мають право на
пенсію за цим Законом, які загинули (померли) у період проходження
військової служби (виконання службових обов'язків) чи після
звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових
обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті,
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням
інтернаціонального обов'язку, мають право на призначення
дострокової пенсії за віком, після досягнення чоловіками 55 років,
жінками - 50 років, за наявності страхового стажу не менше 25
років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок. { Частина
третя статті 30 в редакції Закону N 3591-IV ( 3591-15 ) від
04.04.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI
( 3668-17 ) від 08.07.2011 } Непрацездатними членами сім'ї вважаються: а) діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або
старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18
років. При цьому братам, сестрам та онукам право на пенсію
надається у тих випадках, якщо у них немає працездатних батьків; б) батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли пенсійного
віку встановленого статтею 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) або
є інвалідами; { Пункт "б" частини четвертої статті 30 в редакції
Закону N 103/96-ВР від 25.03.96; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 } в) батьки та дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб)
військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим
Законом, які загинули, померли чи пропали безвісти в період
проходження служби або померли після звільнення зі служби, але
внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні
обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання,
пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального
обов'язку, мають право на пенсію не раніш як за 5 років до
досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), або якщо вони є інвалідами. Відповідне зниження пенсійного віку жінкам, установлене
абзацом першим цього пункту, застосовується також до завершення
періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року;
{ Пункт "в" частини четвертої статті 30 в редакції Закону
N 3946-12 від 04.02.94; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 } г) дід і бабуся - при відсутності осіб, які за законом
зобов'язані їх утримувати; д) дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат
або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо вона (він)
зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого
годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює. Дружина (чоловік) годувальника, померлого внаслідок причин,
зазначених в пункті "а" статті 20 цього Закону, незалежно від
того, працює вона (він) чи ні, має право на пенсію в разі втрати
годувальника. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів
і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів
органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони), стажисти
мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення
навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними
23-річного віку. { Частина шоста статті 30 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 3946-12 від 04.02.94, N 1889-IV ( 1889-15 )
від 24.06.2004 } У разі смерті осіб, зазначених у пунктах "а"-"д" статті 1-2
цього Закону, які загинули (померли) при виконанні службових
обов'язків під час проходження військової служби, служби в органах
внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і
підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній
кримінально-виконавчій службі України внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання
цих обов'язків, і були посмертно нагороджені державними нагородами
України або колишнього Союзу РСР, непрацездатні члени сім'ї осіб,
зазначені в частині четвертій цієї статті, які мають право на
пенсію в разі втрати годувальника, мають право на встановлення до
пенсії надбавки за умов та в розмірах, що встановлюються Законом
України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
( 1767-14 ). { Статтю 30 доповнено частиною згідно із Законом
N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009 } Для батьків і дружин (чоловіків) окремих категорій загиблих
військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим
Законом Кабінет Міністрів України може встановлювати інші умови
призначення пенсії у зв'язку із втратою годувальника.
Стаття 31. Члени сім'ї, які вважаються утриманцями
Члени сім'ї померлого вважаються такими, що перебували на
його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або
одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і
основним джерелом засобів до існування. Члени сім'ї померлого, для яких його допомога була постійним
і основним джерелом засобів до існування, але які самі одержували
будь-яку пенсію, мають право перейти на нову пенсію.
Стаття 32. Виплата пенсії в разі втрати годувальника
дітям, які перебувають на повному
державному утриманні
Дітям, які втратили обох батьків, за період перебування на
повному державному утриманні пенсія виплачується у повному
розмірі. Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні,
виплачується 50 процентів призначеної пенсії.
Стаття 33. Право на пенсію в разі втрати годувальника
усиновителів і усиновлених
Усиновителі мають право на пенсію нарівні з батьками, а
усиновлені - нарівні з рідними дітьми. Неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати
годувальника, зберігають це право і при їх усиновленні.
Стаття 34. Право на пенсію в разі втрати годувальника
вітчима і мачухи, пасинка і падчерки
Вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьком і
матір'ю за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка
чи падчерку не менш як 5 років. Пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від
батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми.
Стаття 35. Збереження пенсії в разі втрати годувальника
при повторному одруженні
Пенсія, призначена в разі смерті одного з подружжя,
зберігається і при повторному одруженні пенсіонера.
Стаття 36. Розміри пенсій в разі втрати годувальника
Пенсії в разі втрати годувальника призначаються в таких
розмірах: а) членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право
на пенсію за цим Законом, які померли внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини,
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших
обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок
захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, у
партизанських загонах і з'єднаннях та підпільних організаціях і
групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у
мирний час - 40 процентів заробітку годувальника на кожного
непрацездатного члена сім'ї. В таких же розмірах, незалежно від
причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей
померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять
діти, які втратили обох батьків; { Пункт "а" статті 36 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 51-IV ( 51-15 ) від 04.07.2002 } б) сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на
пенсію за цим Законом, які померли внаслідок каліцтва, одержаного
в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням
обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок
захворювання, пов'язаного з проходженням служби, - 30 процентів
заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї.
Стаття 37. Мінімальні розміри пенсій в разі втрати
годувальника
Пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам
сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим
Законом, не можуть бути нижче розміру прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. { Текст статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1889-IV ( 1889-15 ) від 24.06.2004; в редакції Закону N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 }
{ Щодо дії статті 37 додатково див. Закони N 3235-IV ( 3235-15 )
від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
Стаття 38. Обчислення пенсій в разі втрати годувальника
круглим сиротам
Сім'ям військовослужбовців строкової служби, до складу яких
входять діти, що втратили обох батьків (круглі сироти), пенсія в
разі втрати годувальника може обчислюватись із загальної суми
заробітку обох батьків за нормами, встановленими Законом України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ). { Стаття 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3591-IV
( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Стаття 39. Підвищення пенсій у разі втрати годувальника
Пенсії у разі втрати годувальника ветеранам війни та особам,
на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), підвищуються
в порядку і на умовах, передбачених зазначеним Законом. { Стаття 39 в редакції Законів N 103/96-ВР від 25.03.96, N 3591-IV
( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Стаття 40. Період, на який призначається пенсія в разі
втрати годувальника. Зміна розміру пенсії
Пенсія в разі втрати годувальника встановлюється на весь
період, протягом якого член сім'ї померлого вважається
непрацездатним (стаття 30), а членам сім'ї, які досягли пенсійного
віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), -
довічно. { Частина перша статті 40 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 } Зміна розміру пенсії, якщо у складі сім'ї, якій було
призначено пенсію у разі втрати годувальника, станеться зміна,
внаслідок якої окремі члени сім'ї або сім'я в цілому втратять
право на пенсію, перерахунок пенсії або припинення її виплати
провадиться з першого числа місяця, що йде за тим місяцем, у якому
сталася зміна.
Стаття 41. Призначення однієї пенсії в разі втрати
годувальника на всіх членів сім'ї.
Виділення частки пенсії
На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію,
призначається одна спільна пенсія, крім випадку, зазначеного у
частині четвертій цієї статті. { Частина перша статті 41 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3591-IV ( 3591-15 ) від
04.04.2006 } На вимогу члена сім'ї його частка пенсії виділяється і
виплачується йому окремо. Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця,
що йде за тим місяцем, в якому надійшла заява про поділ пенсії. Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному з
батьків, дружині (чоловікові) загиблої (померлої) або пропалої
безвісти особи офіцерського складу, прапорщика і мічмана,
військовослужбовця надстрокової служби і військової служби за
контрактом або особи, яка має право на пенсію за цим Законом.
{ Статтю 41 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Середа, 09 грудня 1992 7-92
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"