Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
 • Версія для друку
 •  
 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Держспоживстандарту
України
26.12.2005 N 375
( v0375609-05 )
{ Класифікатор скасовано на підставі Наказу Державного
комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 327 ( v0327609-10 ) від 28.07.2010 }

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ
ДК 003:2005

           (На заміну ДК 003-95) 
( v0257217-95 ),
( v257a217-95 ),
( v257b217-95 ),
( v257u217-95 ),
( va257217-95 ),
( vb257217-95 )
{ Щодо змін додатково див. Накази Державного комітету
з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 242 ( v0242609-06, va242609-06 ) від 15.08.2006
N 4 ( va004609-07 ) від 29.01.2007
N 270 ( va270609-08 ) від 04.08.2008 }
Чинний від 01.04.2006 р.
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Національний класифікатор України "Класифікатор професій"
(далі - КП) розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 04.05.93 року N 326 ( 326-93-п ) "Про Концепцію
побудови національної статистики України та Державну програму
переходу на міжнародну систему обліку і статистики".
1.2 Цей Класифікатор призначений для застосування
центральними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб'єктами
господарювання під час запису про роботу у трудові книжки
працівників.
1.3 Професійні назви робіт, які наведені у цьому
класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових
назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів
економічної діяльності та технологій.
1.4 КП забезпечує інформаційну підтримку щодо вирішення таких
завдань: - розрахунків чисельності працівників, обліку складу і
розподілу кадрів за професійними угрупованнями різних рівнів
класифікації, планування додаткової потреби в кадрах тощо; - систематизації статистичних даних з праці за професійними
ознаками; - аналізу та підготовки до публікації статистичних даних, а
також розроблення відповідних прогнозів стосовно зайнятості,
доходів, охорони праці, освіти, перепідготовки кадрів, що
вивільняються, тощо; - підготовки статистичних даних для періодичних оглядів із
статистики праці, що розробляються Міжнародною організацією праці
(МОП); - вирішення питань контролю та аналізу міжнародної міграції,
міжнародного набору та працевлаштування працюючих.
2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1 За основу розроблення КП було прийнято Міжнародну
стандартну класифікацію професій (ISCO-88: International Standard
Classification of Occupations/ILO, Geneva), яку Міжнародна
конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала
для переведення національних даних у систему, що полегшує
міжнародний обмін професійною інформацією.
2.2 КП побудовано за методологічними засадами ISCO-88
стосовно положень щодо роботи та кваліфікації, структурної
побудови та головних характеристик професійних угруповань.
2.3 У КП, на відміну від ISCO-88, використовується додаткова
ознака, яку введено у розділи 4.5, 4.7, 4.8, а саме -
кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються. Кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються, визначається
залежно від вимог до освіти, професійного навчання та практичного
досвіду працівників, здатних виконувати відповідні завдання та
обов'язки. У розділах 4.5, 4.7 та 4.8 ця ознака використовується
для виділення груп професій, пов'язаних з виконанням робіт
високої, середньої та низької кваліфікації. Професії, пов'язані з
виконанням робіт високої кваліфікації, вимагають від особи
кваліфікації на рівні молодшого спеціаліста. До професій,
пов'язаних із виконанням робіт низької кваліфікації, належать
професії з діапазоном тарифних розрядів, верхня межа якого не
перевищує третього розряду. Інші професії у розділах 4.5, 4.7 та
4.8 належать до таких, що пов'язані із виконанням робіт середньої
кваліфікації.
2.4 Об'єктами класифікації в КП є професії.
2.5 Кодування об'єктів класифікації здійснено за фасетним
методом.
3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
У КП застосовано такі поняття: Робота - певні завдання та обов'язки, що виконані,
виконуються чи повинні бути виконані однією особою. Кваліфікація - здатність виконувати завдання та обов'язки
відповідної роботи. У дипломі спеціаліста (молодшого спеціаліста) чи іншому
документі про професійну підготовку кваліфікація визначається
через назву професії (інженер-механік, економіст, токар,
секретар-стенографістка тощо). Професія - здатність виконувати подібні роботи, які вимагають
від особи певної кваліфікації. Робота є статистичною одиницею, що класифікується відповідно
до кваліфікації, необхідної для її виконання. Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації
освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм
підготовки і має в цілому відповідати колу та складності
професійних завдань та обов'язків. Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань,
використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з
продукцією, яка виробляється, або надаваними послугами і
відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та
обов'язків. Структурно КП складається із кодів та назв класифікаційних
угруповань (розділів, підрозділів, класів, підкласів та груп
професій). Кодові позначення складаються із цифр від 0 до 9 та крапки. Схему ієрархічної структури кодових позначень наведено на
рисунку 1.
Х ------------------- | Х Х | ------------------ | | Х Х Х | | ------------------ | | | Х Х Х Х | | | ----------------- | | | | Х Х Х Х Х | | | | ------------------ код групи | | | | ---------------------------------- | | | | код підкласу | | | ------------------------------------- | | | код класу | | ----------------------------------------- | | код підрозділу | --------------------------------------------- | код розділу -------------------------------------------------
Рис. 1
Ознаки класифікації розташовано в такій послідовності: - рівень освіти (перший рівень класифікації - розділи
професій); - спеціалізація (другий, третій, четвертий рівні класифікації
- підрозділи, класи та підкласи професій); - кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються (п'ятий рівень
класифікації - групи професій). Розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом. Код підрозділу складається із коду розділу та однозначного
коду підрозділу. Код класу складається із коду підрозділу та однозначного коду
класу. Код підкласу складається із коду класу та однозначного коду
підкласу. Частка підкласів поділяється на групи. Код групи складається з коду підкласу та відокремленого від
нього крапкою коду групи. Утворення класифікаційних угруповань наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | Класифікаційне | Код | Назва класифікаційного угруповання | | угруповання | | | |----------------+--------+--------------------------------------| | Розділ |7 |Кваліфіковані робітники з інструментом| |----------------+--------+--------------------------------------| |Підрозділ |72 |Робітники металургійних та | | | |машинобудівних професій | |----------------+--------+--------------------------------------| |Клас |722 |Ковалі ручного кування та | | | |інструментальники | |----------------+--------+--------------------------------------| |Підклас |7222 |Інструментальники | |----------------+--------+--------------------------------------| |Група |7222.1 |Інструментальники (на роботах високої | | | |кваліфікації) | ------------------------------------------------------------------
У додатках А і Б ( vc375609-05 ) відповідно наводяться
покажчики професійних назв робіт за класифікаційними угрупованнями
та абетковий покажчик професійних назв робіт.
Для зручності у користуванні КП у додатках А і Б
( vc375609-05 ) наводяться також коди ОКПДТР (Общесоюзного
классификатора профессий, должностей и тарифных разрядов. 186016.
- М.: Экономика, 1991; Загальносоюзний класифікатор професій,
посад та тарифних розрядів. 186016. - М.: Економіка, 1991), номери
випусків ЕТКС (Единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих; Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника
робіт та професій робітників) та ДКХП (Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників).
На підприємствах, в установах та організаціях записи про
роботу вносять в установленому порядку до трудових книжок
працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у
додатках А і Б ( vc375609-05 ). Від назв, зазначених у додатках
А і Б, можуть утворюватися похідні назви робіт та посад доданням
похідних слів (провідний, головний, молодший, змінний, гірничий,
третій та ін.), наведених у додатку В.
Окремі професійні назви робіт у КП записано з використанням
дужок. У дужках, відповідно до прийнятої структури КП, може
визначатися: - складова професійної назви роботи, наприклад, директор
установи (підприємства, організації) культури, начальник центру
(головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним
рухом, навчально-авіаційного, електрозв'язку та ін.), керівник
художній цеху (майстерні), інженер станції насосної (групи
станцій); - вид економічної діяльності або напрям використання
професійної назви роботи, наприклад, науковий співробітник
(інтелектуальна власність), інженер-технолог (металургія),
машиніст бульдозера (гірничі роботи), інженер-проектувальник
(водне господарство); - загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви
роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах
інших країн, що може використовуватися як самостійна або
альтернативна професійна назва роботи, наприклад, менеджер
(управитель) з персоналу, фахівець з методів розширення ринку
збуту (маркетолог), начальник доку (докмейстер), повірений
морський (супервайзер); - споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може
застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи,
наприклад, ювелір (ювелір-модельєр), кінооператор (фотооператор)
бортовий, молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця,
санітарка-буфетниця та ін.), моторист (машиніст).
У більшості випадків професійна назва роботи, яка містить
запис у дужках, у разі застосування на практиці потребує
конкретного визначення, наприклад, начальник центру управління
повітряним рухом, маркетолог, кінооператор бортовий, докмейстер.
Ведення КП здійснює ДУ НДІ соціально-трудових відносин згідно
з вимогами ДСТУ-3739 "Положення про ведення національного
класифікатора ДК 003 "Класифікатор професій".
4 ОПИСАННЯ РОЗДІЛІВ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОФЕСІЙ
4.1 ЗАКОНОДАВЦІ, ВИЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, КЕРІВНИКИ,
МЕНЕДЖЕРИ (УПРАВИТЕЛІ)
Цей розділ вміщує професії, що пов'язані з: - визначенням та формуванням державної політики, законодавчим
регулюванням; - вищим державним управлінням; - правосуддям та прокурорським наглядом; - керівництвом об'єднаннями підприємств, підприємствами,
установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від
форм власності та видів діяльності. Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є
змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло
професій, пов'язаних із здійсненням різноманітних функцій
управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за
своєю складністю та відповідальністю.
4.2 ПРОФЕСІОНАЛИ
Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень
знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних,
агрономічних, медичних чи гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду
(обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів
для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні
відповідних дисциплін у повному обсязі. До цього розділу належать професії, що вимагають від
працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних
завдань та обов'язків) кваліфікації за: 1) дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста,
магістра; 2) дипломом про присудження наукового ступеня: - кандидата наук; - доктора наук; 3) атестатом про затвердження вченого звання: - старшого наукового співробітника; - доцента; - професора.
4.3 ФАХІВЦІ
Цей розділ вміщує професії, що вимагають знань в одній чи
більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт,
пов'язаних із застосуванням положень та використанням методів
відповідних наук. До цього розділу належать професії, яким відповідає
кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом: - молодшого спеціаліста; - бакалавра; - спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку
(стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо); - спеціаліста (на роботах з керування складними технічними
комплексами чи їх обслуговування).
4.4 ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні
для підготовки, збереження, відновлення інформації та проведення
обчислень. Професійні завдання пов'язані з виконанням секретарських
обов'язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських
машинах, записами та опрацюванням цифрових даних, обслуговуванням
клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу,
надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо). До цього розділу належать професії, до яких може бути
застосований рівень кваліфікації "молодший спеціаліст", а також
професії, що вимагають повної загальної середньої та
професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти
та професійної підготовки на виробництві.
4.5 ПРАЦІВНИКИ СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ
До цього розділу належать професії, що передбачають знання,
необхідні для надання послуг. Професійні завдання охоплюють забезпечення послугами,
пов'язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням,
охороною, підтриманням правопорядку, торгівлею тощо. Більшість професій, вміщених до цього розділу, вимагає повної
загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної
загальної середньої освіти та професійної підготовки на
виробництві. Ряд професій можуть мати освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста. Для деяких професій, пов'язаних з
виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація
молодшого спеціаліста.
4.6 КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО
ГОСПОДАРСТВ, РИБОРОЗВЕДЕННЯ ТА РИБАЛЬСТВА
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні
для сільськогосподарського виробництва, лісового господарства,
риборозведення та рибного промислу. Професійні завдання полягають у вирощуванні урожаю,
розведенні тварин, полюванні, добуванні риби, її розведенні,
збереженні та експлуатації лісів з орієнтацією, головним чином, на
ринок і реалізацію продукції організаціям збуту, торговельним
підприємствам чи окремим покупцям. До цього розділу належать професії, що вимагають повної
загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної
загальної середньої освіти та професійної підготовки на
виробництві.
4.7 КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ З ІНСТРУМЕНТОМ
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні
для вибирання способів використання матеріалів та інструментів,
визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення
кінцевої продукції. До цього розділу належать професії, пов'язані з видобутком
корисних копалин, будівництвом і виробленням різної продукції. Ці професії вимагають повної загальної середньої та
професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти
та професійної підготовки на виробництві. Для деяких професій, пов'язаних з виконанням робіт високої
кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.
4.8 РОБІТНИКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ЗА РОБОТОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
УСТАТКУВАННЯ, СКЛАДАННЯ УСТАТКУВАННЯ
ТА МАШИН
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні
для експлуатації та нагляду за роботою устаткування, машин, у тому
числі високоавтоматизованих, а також для їх складання. Професійні завдання охоплюють розроблення корисних копалин,
нагляд за їх видобутком, ведення робочого процесу та виробництво
продукції на устаткуванні чи машинах, керування транспортними
засобами, пересувними установками, складання виробів із деталей та
вузлів. Для деяких професій, пов'язаних із виконанням робіт високої
кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста. Професії, пов'язані з виконанням робіт середньої
кваліфікації, вимагають повної загальної середньої та
професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти
та професійної підготовки на виробництві. Для професій, пов'язаних із виконанням робіт низької
кваліфікації, досить базової загальної середньої освіти та
мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.
4.9 НАЙПРОСТІШІ ПРОФЕСІЇ
Цей розділ охоплює найпростіші професії (роботи), що
потребують знань для виконання простих завдань із використанням
ручних інструментів, у деяких випадках із значними фізичними
зусиллями. Професійні завдання, пов'язані з продажем товарів на вулиці,
збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням,
прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт у видобувній,
сільськогосподарській, риболовній, будівельній та промисловій
галузях, тощо. Для виконання професійних завдань досить неповної базової
загальної середньої освіти або початкової загальної освіти та
мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.
5 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ
------------------------------------------------------------------ |1 |Законодавці, вищі державні службовці, керівники, | | |менеджери (управителі) | |--------+-------------------------------------------------------| |11 |Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові | | |особи громадських і самоврядувальних організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |111 |Законодавці | |--------+-------------------------------------------------------| |1110 |Законодавці | |--------+-------------------------------------------------------| |112 |Вищі державні службовці | |--------+-------------------------------------------------------| |1120 |Вищі державні службовці | |--------+-------------------------------------------------------| |1120.1 |Вищі державні службовці органів державної виконавчої | | |влади | |--------+-------------------------------------------------------| |1120.2 |Вищі державні службовці місцевих органів державної | | |влади | |--------+-------------------------------------------------------| |1120.3 |Дипломатичні представники | |--------+-------------------------------------------------------| |1120.4 |Вищі державні службовці органів судової влади | |--------+-------------------------------------------------------| |114 |Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних | | |організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |1141 |Вищі посадові особи політичних організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |1141.1 |Вищі посадові особи політичних партій | |--------+-------------------------------------------------------| |1142 |Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних | | |спілок | |--------+-------------------------------------------------------| |1142.1 |Вищі посадові особи професійних спілок | |--------+-------------------------------------------------------| |1143 |Вищі посадові особи академій наук і громадських | | |організацій в соціально-культурній сфері | |--------+-------------------------------------------------------| |1143.1 |Вищі посадові особи національних академій, що діють на | | |засадах самоврядування | |--------+-------------------------------------------------------| |1143.2 |Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |1143.3 |Вищі посадові особи академій, що діють на громадських | | |засадах | |--------+-------------------------------------------------------| |1143.4 |Вищі посадові особи інших громадських організацій в | | |соціально-культурній сфері | |--------+-------------------------------------------------------| |12 |Керівники підприємств, установ та організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |121 |Керівники підприємств, установ та організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |1210 |Керівники підприємств, установ та організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |1210.1 |Керівники підприємств, установ та організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |122 |Керівники виробничих та інших основних підрозділів | |--------+-------------------------------------------------------| |1221 |Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому| | |та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві | | |та природно-заповідній справі | |--------+-------------------------------------------------------| |1221.1 |Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у | | |сільському, лісовому та водному господарствах, у | | |риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній | | |справі | |--------+-------------------------------------------------------| |1221.2 |Начальники (інші керівники) та майстри виробничих | | |підрозділів у сільському, лісовому та водному | | |господарствах, у риборозведенні, рибальстві та | | |природно-заповідній справі | |--------+-------------------------------------------------------| |1222 |Керівники виробничих підрозділів у промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| |1222.1 |Головні фахівці - керівники та технічні керівники | | |виробничих підрозділів у промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| |1222.2 |Начальники (інші керівники) та майстри виробничих | | |дільниць (підрозділів) у промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| |1223 |Керівники виробничих підрозділів у будівництві | |--------+-------------------------------------------------------| |1223.1 |Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у | | |будівництві | |--------+-------------------------------------------------------| |1223.2 |Начальники (інші керівники) та майстри дільниць | | |(підрозділів) у будівництві | |--------+-------------------------------------------------------| |1224 |Керівники виробничих підрозділів в оптовій та | | |роздрібній торгівлі | |--------+-------------------------------------------------------| |1225 |Керівники виробничих підрозділів у закладах | | |ресторанного господарства та інших засобах розміщення | |--------+-------------------------------------------------------| |1226 |Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в | | |складському господарстві та зв'язку | |--------+-------------------------------------------------------| |1226.1 |Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів на | | |транспорті, в складському господарстві та зв'язку | |--------+-------------------------------------------------------| |1226.2 |Начальники (інші керівники) та майстри виробничих | | |підрозділів на транспорті, в складському господарстві | | |та зв'язку | |--------+-------------------------------------------------------| |1227 |Керівники виробничих підрозділів у комерційному | | |обслуговуванні | |--------+-------------------------------------------------------| |1228 |Керівники виробничих підрозділів у побутовому | | |обслуговуванні | |--------+-------------------------------------------------------| |1229 |Керівники інших основних підрозділів | |--------+-------------------------------------------------------| |1229.1 |Керівні працівники апарату центральних органів | | |державної влади | |--------+-------------------------------------------------------| |1229.2 |Керівні працівники апарату органів судової влади | |--------+-------------------------------------------------------| |1229.3 |Керівні працівники апарату місцевих органів державної | | |влади | |--------+-------------------------------------------------------| |1229.4 |Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого | | |навчання | |--------+-------------------------------------------------------| |1229.5 |Керівники підрозділів в охороні здоров'я | |--------+-------------------------------------------------------| |1229.6 |Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та | | |спорту | |--------+-------------------------------------------------------| |1229.7 |Керівники інших основних підрозділів в інших сферах | | |діяльності | |--------+-------------------------------------------------------| |123 |Керівники функціональних підрозділів | |--------+-------------------------------------------------------| |1231 |Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, | | |юридичних та адміністративних підрозділів | |--------+-------------------------------------------------------| |1232 |Керівники підрозділів кадрів і трудових відносин | |--------+-------------------------------------------------------| |1233 |Керівники підрозділів маркетингу | |--------+-------------------------------------------------------| |1234 |Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з | | |громадськістю | |--------+-------------------------------------------------------| |1235 |Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання| |--------+-------------------------------------------------------| |1236 |Керівники підрозділів комп'ютерних послуг | |--------+-------------------------------------------------------| |1237 |Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів | | |з науково-технічної підготовки виробництва | |--------+-------------------------------------------------------| |1237.1 |Головні фахівці - керівники науково-дослідних | | |підрозділів та підрозділів з науково-технічної | | |підготовки виробництва | |--------+-------------------------------------------------------| |1237.2 |Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів | | |та підрозділів з науково-технічної підготовки | | |виробництва | |--------+-------------------------------------------------------| |1238 |Керівники проектів та програм | |--------+-------------------------------------------------------| |1239 |Керівники інших функціональних підрозділів | |--------+-------------------------------------------------------| |13 |Керівники малих підприємств без апарату управління | |--------+-------------------------------------------------------| |131 |Керівники малих підприємств без апарату управління | |--------+-------------------------------------------------------| |1311 |Керівники малих підприємств без апарату управління в | | |сільському, мисливському, водному господарствах, | | |лісівництві, рибному промислі | |--------+-------------------------------------------------------| |1312 |Керівники малих підприємств без апарату управління в | | |промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| |1313 |Керівники малих підприємств без апарату управління в | | |будівництві | |--------+-------------------------------------------------------| |1314 |Керівники малих підприємств без апарату управління в | | |оптовій та роздрібній торгівлі | |--------+-------------------------------------------------------| |1315 |Керівники малих підприємств - готелів та закладів | | |ресторанного господарства без апарату управління | |--------+-------------------------------------------------------| |1316 |Керівники малих підприємств без апарату управління на | | |транспорті, у складському господарстві та зв'язку | |--------+-------------------------------------------------------| |1317 |Керівники малих підприємств без апарату управління в | | |комерційному обслуговуванні | |--------+-------------------------------------------------------| |1318 |Керівники малих підприємств без апарату управління в | | |побутовому обслуговуванні | |--------+-------------------------------------------------------| |1319 |Керівники інших малих підприємств без апарату | | |управління | |--------+-------------------------------------------------------| |14 |Менеджери (управителі) підприємств, установ, | | |організацій та їх підрозділів | |--------+-------------------------------------------------------| |141 |Менеджери (управителі) у сільському, мисливському, | | |лісовому та рибному господарствах | |--------+-------------------------------------------------------| |142 |Менеджери (управителі) у добувній промисловості | |--------+-------------------------------------------------------| |143 |Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у | | |виробництві електроенергії, газу та води | |--------+-------------------------------------------------------| |1439 |Менеджери (управителі) в інших сферах обробної | | |промисловості та у виробництві електроенергії, газу та | | |води | |--------+-------------------------------------------------------| |1439.8 |Менеджери (управителі) у виробництві та розподіленні | | |електроенергії | |--------+-------------------------------------------------------| |144 |Менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті, | | |пошті та зв'язку | |--------+-------------------------------------------------------| |1443 |Менеджери (управителі) на транспорті | |--------+-------------------------------------------------------| |1448 |Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро | | |подорожей | |--------+-------------------------------------------------------| |1448.1 |Менеджери (управителі) з організації діяльності | | |туристичних агентств та бюро подорожей | |--------+-------------------------------------------------------| |145 |Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах | | |ресторанного господарства | |--------+-------------------------------------------------------| |1451 |Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними | | |засобами та їх ремонті | |--------+-------------------------------------------------------| |1452 |Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та | | |посередництві у торгівлі | |--------+-------------------------------------------------------| |1453 |Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими| | |та непродовольчими товарами та їх ремонті | |--------+-------------------------------------------------------| |1453.1 |Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими| | |товарами | |--------+-------------------------------------------------------| |1453.2 |Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі | | |непродовольчими товарами | |--------+-------------------------------------------------------| |1454 |Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі | | |продовольчими товарами | |--------+-------------------------------------------------------| |1455 |Менеджери (управителі) в готелях та інших засобах | | |розміщення | |--------+-------------------------------------------------------| |1455.1 |Менеджери (управителі) в готельному господарстві | |--------+-------------------------------------------------------| |1456 |Менеджери (управителі) в закладах ресторанного | | |господарства | |--------+-------------------------------------------------------| |1456.1 |Менеджери (управителі) в ресторанах | |--------+-------------------------------------------------------| |1456.2 |Менеджери (управителі) в кафе, барах, їдальнях | |--------+-------------------------------------------------------| |1456.3 |Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та| | |постачають готові страви | |--------+-------------------------------------------------------| |146 |Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності | |--------+-------------------------------------------------------| |1461 |Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва | |--------+-------------------------------------------------------| |1462 |Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу | |--------+-------------------------------------------------------| |1463 |Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів | |--------+-------------------------------------------------------| |1464 |Менеджери (управителі) в інших видах фінансового | | |посередництва | |--------+-------------------------------------------------------| |1465 |Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та | | |накопичення | |--------+-------------------------------------------------------| |1466 |Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування | |--------+-------------------------------------------------------| |1467 |Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері | | |фінансів | |--------+-------------------------------------------------------| |1468 |Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері | | |страхування | |--------+-------------------------------------------------------| |147 |Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, | | |здавання під найом та послуг юридичним особам | |--------+-------------------------------------------------------| |1471 |Менеджери (управителі) у сферах операцій з нерухомістю | | |за дорученням третіх осіб | |--------+-------------------------------------------------------| |1472 |Менеджери (управителі) у сфері здавання під найом без | | |обслуговуючого персоналу | |--------+-------------------------------------------------------| |1473 |Менеджери (управителі) у сфері надання інформації | |--------+-------------------------------------------------------| |1474 |Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок | |--------+-------------------------------------------------------| |1475 |Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку,| | |досліджень ринку, вивчення суспільної думки, | | |консультацій з питань комерційної діяльності та | | |управління | |--------+-------------------------------------------------------| |1475.1 |Менеджери (управителі) з права | |--------+-------------------------------------------------------| |1475.2 |Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку | |--------+-------------------------------------------------------| |1475.3 |Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення | | |суспільної думки | |--------+-------------------------------------------------------| |1475.4 |Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності | | |та управління | |--------+-------------------------------------------------------| |1476 |Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, | | |технічного контролю, аналізу та реклами | |--------+-------------------------------------------------------| |1476.1 |Менеджери (управителі) з реклами | |--------+-------------------------------------------------------| |1477 |Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та | | |використання персоналу | |--------+-------------------------------------------------------| |1477.1 |Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та | | |використання персоналу | |--------+-------------------------------------------------------| |1478 |Менеджери (управителі) у слідчій діяльності | |--------+-------------------------------------------------------| |1479 |Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним| | |особам | |--------+-------------------------------------------------------| |148 |Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров'я та | | |соціальній допомозі | |--------+-------------------------------------------------------| |149 |Менеджери (управителі) в інших видах економічної | | |діяльності | |--------+-------------------------------------------------------| |1491 |Менеджери (управителі) у житлово-комунальному | | |господарстві | |--------+-------------------------------------------------------| |1492 |Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та | | |спорту | |--------+-------------------------------------------------------| |2 |Професіонали | |--------+-------------------------------------------------------| |21 |Професіонали в галузі фізичних, математичних та | | |технічних наук | |--------+-------------------------------------------------------| |211 |Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології | | |та хімії | |--------+-------------------------------------------------------| |2111 |Професіонали в галузі фізики та астрономії | |--------+-------------------------------------------------------| |2111.1 |Наукові співробітники (фізика, астрономія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2111.2 |Фізики та астрономи | |--------+-------------------------------------------------------| |2112 |Професіонали в галузі метеорології | |--------+-------------------------------------------------------| |2112.1 |Наукові співробітники (метеорологія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2112.2 |Метеорологи | |--------+-------------------------------------------------------| |2113 |Професіонали в галузі хімії | |--------+-------------------------------------------------------| |2113.1 |Наукові співробітники (хімія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2113.2 |Хіміки | |--------+-------------------------------------------------------| |2114 |Професіонали в галузі геології та геофізики | |--------+-------------------------------------------------------| |2114.1 |Наукові співробітники (геологія, геофізика) | |--------+-------------------------------------------------------| |2114.2 |Геологи та геофізики | |--------+-------------------------------------------------------| |212 |Професіонали в галузі математики та статистики | |--------+-------------------------------------------------------| |2121 |Професіонали в галузі математики | |--------+-------------------------------------------------------| |2121.1 |Наукові співробітники (математика) | |--------+-------------------------------------------------------| |2121.2 |Математики | |--------+-------------------------------------------------------| |2122 |Професіонали в галузі статистики | |--------+-------------------------------------------------------| |2122.1 |Наукові співробітники (статистика) | |--------+-------------------------------------------------------| |2122.2 |Професіонали-статистики | |--------+-------------------------------------------------------| |213 |Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації) | |--------+-------------------------------------------------------| |2131 |Професіонали в галузі обчислювальних систем | |--------+-------------------------------------------------------| |2131.1 |Наукові співробітники (обчислювальні системи) | |--------+-------------------------------------------------------| |2131.2 |Розробники обчислювальних систем | |--------+-------------------------------------------------------| |2132 |Професіонали в галузі програмування | |--------+-------------------------------------------------------| |2132.1 |Наукові співробітники (програмування) | |--------+-------------------------------------------------------| |2132.2 |Розробники комп'ютерних програм | |--------+-------------------------------------------------------| |2139 |Професіонали в інших галузях обчислень | | |(комп'ютеризації) | |--------+-------------------------------------------------------| |2139.1 |Наукові співробітники (інші галузі обчислень) | |--------+-------------------------------------------------------| |2139.2 |Професіонали в інших галузях обчислень | |--------+-------------------------------------------------------| |214 |Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2141 |Професіонали в галузі архітектури та планування міст | |--------+-------------------------------------------------------| |2141.1 |Наукові співробітники (архітектура, планування міст) | |--------+-------------------------------------------------------| |2141.2 |Архітектори та планувальники міст | |--------+-------------------------------------------------------| |2142 |Професіонали в галузі цивільного будівництва | |--------+-------------------------------------------------------| |2142.1 |Наукові співробітники (цивільне будівництво) | |--------+-------------------------------------------------------| |2142.2 |Інженери в галузі цивільного будівництва | |--------+-------------------------------------------------------| |2143 |Професіонали в галузі електротехніки | |--------+-------------------------------------------------------| |2143.1 |Наукові співробітники (електротехніка) | |--------+-------------------------------------------------------| |2143.2 |Інженери-електрики | |--------+-------------------------------------------------------| |2144 |Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій | |--------+-------------------------------------------------------| |2144.1 |Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації) | |--------+-------------------------------------------------------| |2144.2 |Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій | |--------+-------------------------------------------------------| |2145 |Професіонали в галузі інженерної механіки | |--------+-------------------------------------------------------| |2145.1 |Наукові співробітники (інженерна механіка) | |--------+-------------------------------------------------------| |2145.2 |Інженери-механіки | |--------+-------------------------------------------------------| |2146 |Професіонали в галузі хімічних технологій | |--------+-------------------------------------------------------| |2146.1 |Наукові співробітники (хімічні технології) | |--------+-------------------------------------------------------| |2146.2 |Інженери-хіміки | |--------+-------------------------------------------------------| |2147 |Професіонали в галузі гірництва та металургії | |--------+-------------------------------------------------------| |2147.1 |Наукові співробітники (гірництво, металургія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2147.2 |Гірничі інженери та інженери-металурги | |--------+-------------------------------------------------------| |2148 |Професіонали в галузі картографії та топографії | |--------+-------------------------------------------------------| |2148.1 |Наукові співробітники (картографія, топографія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2148.2 |Картографи та топографи | |--------+-------------------------------------------------------| |2149 |Професіонали в інших галузях інженерної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2149.1 |Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи) | |--------+-------------------------------------------------------| |2149.2 |Інженери (інші галузі інженерної справи) | |--------+-------------------------------------------------------| |22 |Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук | |--------+-------------------------------------------------------| |221 |Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук | |--------+-------------------------------------------------------| |2211 |Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених | | |професій | |--------+-------------------------------------------------------| |2211.1 |Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та | | |ін.) | |--------+-------------------------------------------------------| |2211.2 |Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених | | |професій | |--------+-------------------------------------------------------| |2212 |Професіонали в галузі патології, токсикології, | | |фармакології, фізіології та епідеміології | |--------+-------------------------------------------------------| |2212.1 |Наукові співробітники (патологія, токсикологія, | | |фармакологія, фізіологія, епідеміологія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2212.2 |Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та | | |епідеміологи | |--------+-------------------------------------------------------| |2213 |Професіонали в агрономії, водному господарстві, | | |зооінженерії, лісівництві, меліорації та | | |природно-заповідній справі | |--------+-------------------------------------------------------| |2213.1 |Наукові співробітники (агрономія, водне господарство, | | |зооінженерія, лісівництво, меліорація та | | |природно-заповідна справа) | |--------+-------------------------------------------------------| |2213.2 |Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та | | |професіонали споріднених професій | |--------+-------------------------------------------------------| |222 |Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер) | |--------+-------------------------------------------------------| |2221 |Професіонали в галузі лікувальної справи (крім | | |стоматології) | |--------+-------------------------------------------------------| |2221.1 |Наукові співробітники (лікувальна справа, крім | | |стоматології) | |--------+-------------------------------------------------------| |2221.2 |Лікарі | |--------+-------------------------------------------------------| |2222 |Професіонали в галузі стоматології | |--------+-------------------------------------------------------| |2222.1 |Наукові співробітники (стоматологія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2222.2 |Стоматологи | |--------+-------------------------------------------------------| |2223 |Професіонали в галузі ветеринарної медицини | |--------+-------------------------------------------------------| |2223.1 |Наукові співробітники (ветеринарна медицина) | |--------+-------------------------------------------------------| |2223.2 |Ветеринари | |--------+-------------------------------------------------------| |2224 |Професіонали в галузі фармації | |--------+-------------------------------------------------------| |2224.1 |Наукові співробітники (фармація) | |--------+-------------------------------------------------------| |2224.2 |Провізори | |--------+-------------------------------------------------------| |2225 |Професіонали в галузі медико-профілактичної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2225.1 |Наукові співробітники в галузі медико-профілактичної | | |справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2225.2 |Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2229 |Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської | | |справи та акушерства) | |--------+-------------------------------------------------------| |2229.1 |Наукові співробітники в галузі медицини (крім | | |сестринської справи та акушерства) | |--------+-------------------------------------------------------| |2229.2 |Професіонали в галузі медицини (крім сестринської | | |справи та акушерства) | |--------+-------------------------------------------------------| |223 |Професійні медичні сестри та акушерки | |--------+-------------------------------------------------------| |2230 |Професіонали в галузі сестринської справи та акушерства| |--------+-------------------------------------------------------| |2230.1 |Наукові співробітники (сестринська справа, акушерство) | |--------+-------------------------------------------------------| |2230.2 |Медичні сестри та акушерки | |--------+-------------------------------------------------------| |23 |Викладачі | |--------+-------------------------------------------------------| |231 |Викладачі університетів та вищих навчальних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |2310 |Викладачі університетів та вищих навчальних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |2310.1 |Професори та доценти | |--------+-------------------------------------------------------| |2310.2 |Інші викладачі університетів та вищих навчальних | | |закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |232 |Викладачі середніх навчальних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |2320 |Викладачі середніх навчальних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |233 |Вчителі початкової школи та працівники дошкільних | | |закладів (з дипломом про вищу освіту, що відповідає | | |рівню спеціаліста) | |--------+-------------------------------------------------------| |2331 |Вчителі початкової школи | |--------+-------------------------------------------------------| |2332 |Вихователі дошкільних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |234 |Вчителі спеціалізованих навчальних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |2340 |Вчителі спеціалізованих навчальних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |235 |Інші професіонали в галузі навчання | |--------+-------------------------------------------------------| |2351 |Професіонали в галузі методів навчання | |--------+-------------------------------------------------------| |2351.1 |Наукові співробітники (методи навчання) | |--------+-------------------------------------------------------| |2351.2 |Інші професіонали в галузі методів навчання | |--------+-------------------------------------------------------| |2352 |Інспектори навчальних закладів | |--------+-------------------------------------------------------| |2359 |Інші професіонали в галузі навчання | |--------+-------------------------------------------------------| |2359.1 |Інші наукові співробітники в галузі навчання | |--------+-------------------------------------------------------| |2359.2 |Інші професіонали в галузі навчання | |--------+-------------------------------------------------------| |24 |Інші професіонали | |--------+-------------------------------------------------------| |241 |Професіонали в сфері державної служби, аудиту, | | |бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, | | |маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації| | |виробництва та інтелектуальної власності | |--------+-------------------------------------------------------| |2411 |Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку | |--------+-------------------------------------------------------| |2411.1 |Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік) | |--------+-------------------------------------------------------| |2411.2 |Аудитори та кваліфіковані бухгалтери | |--------+-------------------------------------------------------| |2412 |Професіонали в галузі праці та зайнятості | |--------+-------------------------------------------------------| |2412.1 |Наукові співробітники (праця, зайнятість) | |--------+-------------------------------------------------------| |2412.2 |Професіонали в галузі праці та зайнятості | |--------+-------------------------------------------------------| |2413 |Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами | |--------+-------------------------------------------------------| |2413.1 |Наукові співробітники (біржові операції) | |--------+-------------------------------------------------------| |2413.2 |Професіонали у сфері біржової діяльності | |--------+-------------------------------------------------------| |2414 |Професіонали з питань безпеки підприємств, установ та | | |організацій | |--------+-------------------------------------------------------| |2414.1 |Наукові співробітники (безпека підприємств, установ та | | |організацій) | |--------+-------------------------------------------------------| |2414.2 |Професіонали з фінансово-економічної безпеки | |--------+-------------------------------------------------------| |2419 |Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, | | |ефективності підприємництва, фінансової діяльності, | | |раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності| |--------+-------------------------------------------------------| |2419.1 |Наукові співробітники (маркетинг, ефективність | | |підприємництва, фінансова діяльність, раціоналізація | | |виробництва, інтелектуальна власність) | |--------+-------------------------------------------------------| |2419.2 |Професіонали у сфері маркетингу, ефективності | | |підприємництва, фінансової діяльності, раціоналізації | | |виробництва та інтелектуальної власності | |--------+-------------------------------------------------------| |2419.3 |Професіонали державної служби | |--------+-------------------------------------------------------| |242 |Професіонали в галузі правознавства, прокурорського | | |нагляду та правосуддя | |--------+-------------------------------------------------------| |2421 |Професіонали в галузі правознавства та прокурорського | | |нагляду | |--------+-------------------------------------------------------| |2421.1 |Наукові співробітники (правознавство) | |--------+-------------------------------------------------------| |2421.2 |Адвокати та прокурори | |--------+-------------------------------------------------------| |2422 |Судді | |--------+-------------------------------------------------------| |2429 |Інші професіонали в галузі правознавства | |--------+-------------------------------------------------------| |243 |Професіонали у сфері архівної справи, музеєзнавства, | | |бібліотечної справи, інформації та кінопрограм | |--------+-------------------------------------------------------| |2431 |Професіонали в галузі архівної справи, зберігання | | |музейних та бібліотечних фондів | |--------+-------------------------------------------------------| |2431.1 |Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство) | |--------+-------------------------------------------------------| |2431.2 |Архіваріуси та зберігачі музеїв та бібліотек | |--------+-------------------------------------------------------| |2432 |Професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм| |--------+-------------------------------------------------------| |2432.1 |Наукові співробітники (бібліотечна справа, | | |кінопрограми) | |--------+-------------------------------------------------------| |2432.2 |Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм | |--------+-------------------------------------------------------| |2433 |Професіонали в галузі інформації та інформаційного | | |аналізу | |--------+-------------------------------------------------------| |2433.1 |Наукові співробітники (інформаційна аналітика) | |--------+-------------------------------------------------------| |2433.2 |Професіонали в галузі інформації та інформаційні | | |аналітики | |--------+-------------------------------------------------------| |244 |Професіонали в галузі економіки, соціології, | | |археографії, археології, географії, кримінології та | | |палеографії | |--------+-------------------------------------------------------| |2441 |Професіонали в галузі економіки | |--------+-------------------------------------------------------| |2441.1 |Наукові співробітники (економіка) | |--------+-------------------------------------------------------| |2441.2 |Економісти | |--------+-------------------------------------------------------| |2442 |Професіонали в галузі археографії, археології, | | |географії, кримінології, палеографії та соціології | |--------+-------------------------------------------------------| |2442.1 |Наукові співробітники (археографія, археологія, | | |географія, кримінологія, палеографія, соціологія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2442.2 |Археографи, археологи, географи, кримінологи, | | |палеографи та соціологи | |--------+-------------------------------------------------------| |2443 |Професіонали в галузі філософії, історії та політології| |--------+-------------------------------------------------------| |2443.1 |Наукові співробітники (філософія, історія, політологія)| |--------+-------------------------------------------------------| |2443.2 |Філософи, історики та політологи | |--------+-------------------------------------------------------| |2444 |Професіонали в галузі філології, лінгвістики та | | |перекладів | |--------+-------------------------------------------------------| |2444.1 |Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, | | |переклади) | |--------+-------------------------------------------------------| |2444.2 |Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі | |--------+-------------------------------------------------------| |2445 |Професіонали в галузі психології | |--------+-------------------------------------------------------| |2445.1 |Наукові співробітники (психологія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2445.2 |Психологи | |--------+-------------------------------------------------------| |2446 |Професіонали в галузі соціального захисту населення | |--------+-------------------------------------------------------| |2446.1 |Наукові співробітники (соціальний захист населення) | |--------+-------------------------------------------------------| |2446.2 |Професіонали в галузі соціального захисту населення | |--------+-------------------------------------------------------| |2447 |Професіонали у сфері управління проектами та програмами| |--------+-------------------------------------------------------| |2447.1 |Наукові співробітники (проекти та програми) | |--------+-------------------------------------------------------| |2447.2 |Професіонали з управління проектами та програмами | |--------+-------------------------------------------------------| |245 |Професіонали в галузі художньої творчості | |--------+-------------------------------------------------------| |2451 |Професіонали в галузі літератури | |--------+-------------------------------------------------------| |2451.1 |Літературознавці | |--------+-------------------------------------------------------| |2451.2 |Письменники, редактори та журналісти | |--------+-------------------------------------------------------| |2452 |Професіонали в галузі образотворчого та | | |декоративно-прикладного мистецтва | |--------+-------------------------------------------------------| |2452.1 |Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне | | |мистецтво) | |--------+-------------------------------------------------------| |2452.2 |Скульптори, художники та модельєри | |--------+-------------------------------------------------------| |2453 |Професіонали в галузі музики | |--------+-------------------------------------------------------| |2453.1 |Мистецтвознавці (музикознавство) | |--------+-------------------------------------------------------| |2453.2 |Композитори, аранжувальники, диригенти, музиканти та | | |співаки | |--------+-------------------------------------------------------| |2454 |Професіонали в галузі хореографії | |--------+-------------------------------------------------------| |2454.1 |Мистецтвознавці (хореографія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2454.2 |Хореографи і танцюристи | |--------+-------------------------------------------------------| |2455 |Професіонали в галузі кіно, театру та естради | |--------+-------------------------------------------------------| |2455.1 |Мистецтвознавці (кіномистецтво, театр, естрада) | |--------+-------------------------------------------------------| |2455.2 |Кіно-, театральні (естрадні та інші) актори та режисери| |--------+-------------------------------------------------------| |246 |Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної | | |та санаторно-курортної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2461 |Професіонали в галузі туризму | |--------+-------------------------------------------------------| |2461.1 |Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство) | |--------+-------------------------------------------------------| |2461.2 |Туризмознавці | |--------+-------------------------------------------------------| |2462 |Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2462.2 |Професіонали із готельної та ресторанної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2463 |Професіонали в галузі санаторно-курортної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |2463.1 |Наукові співробітники (рекреологія) | |--------+-------------------------------------------------------| |2463.2 |Професіонали із санаторно-курортної справи | |--------+-------------------------------------------------------| |247 |Професіонали з безпеки та якості | |--------+-------------------------------------------------------| |2471 |Професіонали з контролю за якістю | |--------+-------------------------------------------------------| |3 |Фахівці | |--------+-------------------------------------------------------| |31 |Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки | |--------+-------------------------------------------------------| |311 |Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки | |--------+-------------------------------------------------------| |3111 |Лаборанти та техніки, пов'язані з хімічними та | | |фізичними дослідженнями | |--------+-------------------------------------------------------| |3112 |Техніки-будівельники | |--------+-------------------------------------------------------| |3113 |Технічні фахівці-електрики | |--------+-------------------------------------------------------| |3114 |Технічні фахівці в галузі електроніки та | | |телекомунікацій | |--------+-------------------------------------------------------| |3115 |Технічні фахівці-механіки | |--------+-------------------------------------------------------| |3116 |Лаборанти та техніки в хімічному виробництві | |--------+-------------------------------------------------------| |3117 |Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та | | |металургії | |--------+-------------------------------------------------------| |3118 |Креслярі | |--------+-------------------------------------------------------| |3119 |Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки| |--------+-------------------------------------------------------| |312 |Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки | |--------+-------------------------------------------------------| |3121 |Техніки-програмісти | |--------+-------------------------------------------------------| |3123 |Контролери та регулювальники промислових роботів | |--------+-------------------------------------------------------| |313 |Оператори оптичного та електронного устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |3131 |Фотографи та оператори устаткування для реєстрації | | |зображення та звуку | |--------+-------------------------------------------------------| |3132 |Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |3133 |Оператори медичного устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |3139 |Інші оператори оптичного та електронного устаткування | |--------+-------------------------------------------------------| |314 |Фахівці, що керують кораблями та літальними апаратами і| | |забезпечують судноплавство та польоти | |--------+-------------------------------------------------------| |3141 |Корабельні фахівці | |--------+-------------------------------------------------------| |3142 |Вахтові офіцери та лоцмани | |--------+-------------------------------------------------------| |3143 |Льотні фахівці | |--------+-------------------------------------------------------| |3144 |Авіадиспетчери | |--------+-------------------------------------------------------| |3145 |Технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух | |--------+-------------------------------------------------------| |315 |Інспектори з безпеки та якості | |--------+-------------------------------------------------------| |3151 |Інспектори з будівництва та пожежної безпеки | |--------+-------------------------------------------------------| |3152 |Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості | |--------+-------------------------------------------------------| |32 |Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини | |--------+-------------------------------------------------------| |321 |Фахівці в галузі біології та агрономії | |--------+-------------------------------------------------------| |3211 |Лаборанти в галузі біологічних досліджень | |--------+-------------------------------------------------------| |3212 |Молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному | | |господарствах та в природно-заповідній справі | |--------+-------------------------------------------------------| |3213 |Консультанти в сільському, лісовому, водному | | |господарствах та в природно-заповідній справі | |--------+-------------------------------------------------------| |322 |Асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини | | |(крім медичних сестер) | |--------+-------------------------------------------------------| |3221 |Медичні асистенти | |--------+-------------------------------------------------------| |3222 |Гігієністи | |--------+-------------------------------------------------------| |3224 |Окулісти та оптики | |--------+-------------------------------------------------------| |3225 |Дантисти-асистенти | |--------+-------------------------------------------------------| |3226 |Фізіотерапевти та масажисти | |--------+-------------------------------------------------------| |3227 |Асистенти ветеринарів | |--------+-------------------------------------------------------| |3228 |Фармацевти | |--------+-------------------------------------------------------| |3229 |Інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини| | |(крім медичних сестер) | |--------+-------------------------------------------------------| |323 |Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам | |--------+-------------------------------------------------------| |3231 |Медичні сестри, що асистують професіоналам | |--------+-------------------------------------------------------| |3232 |Помічники професіоналів-акушерів | |--------+-------------------------------------------------------| |324 |Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини| |--------+-------------------------------------------------------| |3241 |Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини| |--------+-------------------------------------------------------| |33 |Молодші фахівці в галузі освіти | |--------+-------------------------------------------------------| |331 |Молодші фахівці з початкової освіти | |--------+-------------------------------------------------------| |3310 |Молодші фахівці з початкової освіти | |--------+-------------------------------------------------------| |332 |Молодші фахівці з дошкільного виховання | |--------+-------------------------------------------------------| |3320 |Молодші фахівці з дошкільного виховання | |--------+-------------------------------------------------------| |333 |Молодші фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) | | |освіти | |--------+-------------------------------------------------------| |3330 |Молодші фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) | | |освіти | |--------+-------------------------------------------------------| |334 |Інші молодші фахівці в галузі освіти | |--------+-------------------------------------------------------| |3340 |Інші молодші фахівці в галузі освіти | |--------+-------------------------------------------------------| |34 |Інші фахівці |
 
Пенсійне законодавство Держспоживстандарт України Кодекс Понеділок, 26 грудня 2005 375
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали