Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 16 липня 2012 р. № 685 
Київ

Про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках, що додається.

2. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству надзвичайних ситуацій, Міністерству оборони, Службі безпеки утворити у місячний строк у міністерствах, Службі безпеки, територіальних органах Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, військових комісаріатах в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, регіональних органах Служби безпеки комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 липня 2012 р. № 685

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках

Загальні положення

1. Розгляд письмових заяв громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках, здійснюється комісіями при міністерстві, СБУ (далі - центральні комісії) і комісіями при військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних військових комісаріатах, військовому комісаріаті мм. Києва і Севастополя, територіальних органах міністерства та регіональних органах СБУ (далі - регіональні комісії).

2. Центральна і регіональна комісії мають статус допоміжного органу і у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Типовим положенням.

Під час прийняття рішення про достатність підстав для видачі довідки про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках, центральна і регіональна комісії керуються законодавчими, іншими нормативно-правовими актами та документами СРСР та УРСР, що діяли на дату їх складення.

3. До складу центральної комісії можуть входити спеціалісти архівних, фінансових, кадрових, юридичних та інших служб міністерства, СБУ та представники органів Пенсійного фонду України і всеукраїнських громадських організацій, які вирішують питання соціального захисту громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за згодою), і мають місцеві осередки в усіх регіонах.

До складу регіональної комісії можуть входити спеціалісти архівних, фінансових, кадрових, юридичних та інших служб територіального органу міністерства, військових комісаріатів, регіонального органу СБУ, представники органів Пенсійного фонду України і всеукраїнських громадських організацій, які вирішують питання соціального захисту громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за згодою), і мають місцеві осередки в усіх регіонах.

Посадовий склад центральної і регіональної комісії затверджується керівником відповідного органу, при якому утворюється відповідна комісія.

Персональний склад комісії затверджується головою відповідної комісії.

4. Головою центральної комісії є заступник Міністра або Голови СБУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків, головою регіональної комісії - заступник керівника відповідного територіального (регіонального) органу або заступник військового комісара відповідного військового комісаріату.

5. Засідання центральної і регіональної комісії проводиться не менше ніж один раз на місяць.

6. Рішення центральної і регіональної комісії є правоможним, якщо у засіданні бере участь не менше двох третин її складу. Передача повноважень членами центральної і регіональної комісії іншим особам не допускається.

Рішення приймається центральною і регіональною комісією, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів комісії.

У разі незгоди з ухваленим рішенням центральної або регіональної комісії член комісії письмово викладає свою позицію, яка додається до протоколу засідання.

7. Центральна і регіональна комісії мають право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, військових частин та інших військових формувань, органів та підрозділів внутрішніх справ, цивільного захисту інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, фахівців відповідного напряму (за згодою).

Порядок роботи регіональної комісії

8. Регіональна комісія розглядає письмові заяви громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) і осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - заявник), про видачу довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках, - у разі коли військову частину, інше військове формування, орган та підрозділ внутрішніх справ або цивільного захисту, підприємство, установу, організацію системи міністерства та СБУ ліквідовано без правонаступника.

До заяви додаються копії:

перереєстрованого посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 та вкладки (із пред’явленням оригіналів);

розрахункової книжки (грошового атестата) осіб рядового і начальницького складу, трудової книжки особи, роздаткових відомостей про виплату грошового забезпечення або картки розрахунка виплати грошового забезпечення за основним місцем служби військовослужбовців, інших даних про нарахування грошового забезпечення (за наявності). У разі відсутності зазначених документів подається завірений в установленому порядку витяг з особової справи про присвоєні військові (спеціальні) звання і проходження військової служби;

довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони, - для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших галузевих архівів та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, центральних архівів та їх філій, Міністерства оборони Російської Федерації, витягу з журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об’єкти (в населені пункти) зони відчуження;

колективного договору або положення про оплату праці та преміювання, що були чинними на підприємстві у відповідний період (із зазначенням умов, показників та розмірів преміювання (у відсотках та карбованцях), умов та режиму роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду - місяць, квартал тощо) та фактичної оплати праці, наказів по підприємству, інших документів заявника;

особового рахунка, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену в 1986-1990 роках заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими (збережений середній заробіток, премії тощо), із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);

табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою підприємства, в складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено період, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником;

довідки, наказу чи іншого документа із зазначенням суми заробітної плати (грошового забезпечення), донарахованої заявникові за період до 1 січня 1991 р. і після 1 січня 1991 р. (за наявності). Зазначені документи є підставою для проведення перерахунку заробітної плати (грошового забезпечення).

Копії документів, які подаються заявником, засвідчуються в установленому порядку центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в яких зберігаються оригінали таких документів.

Копія перереєстрованого посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 із вкладкою засвідчення не потребує.

9. За результатами опрацювання поданих заявником документів регіональна комісія у місячний строк з дати реєстрації заяви приймає рішення про достатність підстав для видачідовідки про заробітну плату (грошове забезпечення). Рішення регіональної комісії оформлюється протоколом, який підписується її головою та присутніми на засіданні членами.

Форма довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) встановлюється Мінсоцполітики.

10. Довідка про заробітну плату (грошове забезпечення) видається протягом п’яти робочих днів після підписання протоколу засідання комісії територіальним органом міністерства або регіональним органом СБУ та відповідним військовим комісаріатом, при яких утворено регіональну комісію, завіряється печаткою і є підставою для розгляду органами Пенсійного фонду України питання проведення перерахунку пенсії.

11. У разі відсутності підстав для видачі довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) копія рішення регіональної комісії у тижневий строк надсилається заявникові із зазначенням причин відмови.

12. У разі незгоди з рішенням регіональної комісії заявник може подати такій комісії заяву із запереченням щодо прийнятого рішення з вимогою передати документи на розгляд центральній комісії. Заявник разом із такою заявою може подати, крім документів, зазначених у пункті 8 цього Типового положення, інші документи, що не були подані раніше.

13. Регіональна комісія у триденний строк подає заяву разом з пакетом документів заявника центральній комісії для розгляду та прийняття рішення.

Порядок роботи центральної комісії

14. Центральна комісія розглядає звернення регіональної комісії щодо незгоди громадян України з її рішенням стосовно виданої довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) за роботу (службу) в зоні відчуження в 1986-1990 роках чи відмови в її видачі.

Центральна комісія розглядає подані регіональною комісією документи і приймає рішення на найближчому засіданні.

За наявності підстав для задоволення заяви центральна комісія приймає рішення про видачу довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) і повідомляє про це протягом трьох робочих днів регіональну комісію.

У разі прийняття центральною комісією рішення, яке збігається з рішенням регіональної комісії, подальший розгляд документів щодо видачі довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) не здійснюється. Копія такого рішення у тижневий строк надсилається заявникові.

Після прийняття рішення центральна комісія повертає документи заявника на зберігання регіональній комісії.

15. Заявник, який не згодний з прийнятим центральною комісією рішенням, має право оскаржити рішення комісії в установленому законодавством порядку.

Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Угода Понеділок, 16 липня 2012 685
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"