Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 2591-VI від 07.10.2010 «Про Кабінет Міністрів України»

  • Версія для друку
  •  
 
     8. Кабінет  Міністрів  України розглядає пропозиції обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з
питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України. Під
час розгляду таких пропозицій голови обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій мають право брати
участь у засіданні Кабінету Міністрів України з правом дорадчого
голосу.
9. Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні
адміністрації подають пропозиції з питань, що потребують вирішення
Кабінетом Міністрів України, відповідно до Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій для подальшого
подання їх Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим
центральним органам виконавчої влади.
Стаття 24. Повноваження Кабінету Міністрів України
у відносинах з державними господарськими
об'єднаннями, підприємствами, установами
та організаціями
1. Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у
Державному бюджеті України, може утворювати, реорганізовувати та
ліквідовувати відповідно до закону державні господарські
об'єднання, підприємства, установи та організації, зокрема для
здійснення окремих функцій з управління об'єктами державної
власності. Кабінет Міністрів України затверджує положення та
статути державних господарських об'єднань, підприємств, установ та
організацій, розмір асигнувань на їх утримання і граничну
чисельність працівників, призначає на посаду та звільняє з посади
їх керівників і заступників керівників, застосовує до них заходи
дисциплінарної відповідальності.
2. Кабінет Міністрів України визначає методологію
затвердження фінансових планів державних господарських об'єднань,
підприємств, установ та організацій і обчислення обсягу доходів
бюджету від управління державними корпоративними правами.
3. Кабінет Міністрів України відповідно до законодавства
координує та контролює діяльність зазначених державних
господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій.
4. Керівники державних господарських об'єднань, підприємств,
установ та організацій, утворених Кабінетом Міністрів України,
несуть персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів
України за результати роботи цих об'єднань, підприємств, установ
та організацій, ефективне використання державного майна.
Розділ VI
ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
У ВІДНОСИНАХ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ
Стаття 25. Відносини Кабінету Міністрів України
з Президентом України
1. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом
України.
2. Кабінет Міністрів України за ініціативою Президента
України або з власної ініціативи здійснює підготовку проектів
актів Президента України, вносить їх на розгляд Президенту
України, забезпечує виконання виданих Президентом України актів,
наданих Президентом України доручень, реалізацію програм
Президента України та щорічного послання Президента України до
Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.
{ Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
3. Прем'єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт
Президента України, виданий Президентом України в межах
повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18,
21, 22, 23, 24 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ), та за виконання такого акта, зобов'язані скріпити
його своїми підписами у п'ятиденний строк з дня надходження акта
для скріплення.
4. За ініціативою Президента України Кабінет Міністрів
України вносить на розгляд Верховної Ради України, подає для
внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України
підготовлені проекти законів, бере участь у здійсненні експертизи
прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис
Президенту України, готує та подає в установленому Президентом
України порядку вмотивовані пропозиції щодо застосування до
законів права вето.
Кабінет Міністрів України вносить Президенту України
клопотання щодо визначення законопроектів як невідкладних для
позачергового розгляду Верховною Радою України.
5. У засіданнях Кабінету Міністрів України може брати участь
Президент України або уповноважений ним представник.

{ Частину шосту статті 25 виключено на підставі Закону
N 3165-VI ( 3165-17 ) від 17.03.2011 }

Стаття 26. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою
національної безпеки і оборони України,
а також консультативними, дорадчими та іншими
допоміжними органами і службами,
що утворюються Президентом України
1. Рада національної безпеки і оборони України відповідно до
закону координує та контролює діяльність органів виконавчої влади
у сфері національної безпеки і оборони.
Кабінет Міністрів України забезпечує виконання рішень Ради
національної безпеки і оборони України, введених у дію указами
Президента України.
2. Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України
відповідає на звернення консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України,
надає їм інформацію, необхідну для виконання покладених на них
завдань. { Частина друга статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3165-VI ( 3165-17 ) від 17.03.2011 }
3. Члени Кабінету Міністрів України, керівники інших органів
виконавчої влади можуть включатися до складу консультативних,
дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються
Президентом України для здійснення своїх повноважень, та брати
участь у роботі таких органів і служб на громадських засадах. { Частина третя статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3165-VI ( 3165-17 ) від 17.03.2011 }
Розділ VII
ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
У ВІДНОСИНАХ З ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ
Стаття 27. Здійснення Кабінетом Міністрів України права
законодавчої ініціативи
1. Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції
України ( 254к/96-ВР ) належить право законодавчої ініціативи у
Верховній Раді України.
2. Кабінет Міністрів України вносить проекти законів на
розгляд Верховної Ради України.
3. Для представлення у Верховній Раді України проекту закону,
внесеного Кабінетом Міністрів України, Прем'єр-міністр України
визначає члена Кабінету Міністрів України. У разі неможливості
визначеним членом Кабінету Міністрів України представляти проект
закону у Верховній Раді України за згодою Прем'єр-міністра України
його може представляти заступник міністра, керівник центрального
органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету
Міністрів України, про що Верховна Рада України повідомляється
письмово.
4. Кабінет Міністрів України має право відкликати внесений
ним на розгляд Верховної Ради України проект закону.
5. Новосформований Кабінет Міністрів України має право
відкликати до прийняття у першому читанні проекти законів, внесені
на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України,
повноваження якого припинені.
Стаття 28. Повноваження Кабінету Міністрів України під час
розгляду питань Верховною Радою України
1. Кабінет Міністрів України на виконання рішення Верховної
Ради України за зверненням відповідного комітету Верховної Ради
України або з власної ініціативи подає Верховній Раді України
висновки щодо повноти економічного обґрунтування та фінансового
забезпечення законодавчих пропозицій і проектів законів,
реалізація яких потребує матеріальних та інших витрат за рахунок
державного чи місцевих бюджетів.
2. Кабінет Міністрів України забезпечує проведення експертизи
внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права
законодавчої ініціативи проектів законів, які надіслані Верховною
Радою України.
3. Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів
України, заступники міністрів мають право бути присутніми на
засіданнях Верховної Ради України і виступати з питань, що
обговорюються.
4. У разі якщо на засіданні Верховної Ради України народні
депутати України порушують питання, що стосуються діяльності
Кабінету Міністрів України або окремих центральних органів
виконавчої влади, Прем'єр-міністр України та інші члени Кабінету
Міністрів України мають право на репліку та на виступ.
5. Члени Кабінету Міністрів України або за їх дорученням
посадові особи міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України мають право брати
участь у засіданнях комітетів, тимчасових спеціальних та
тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України з розгляду
питань, що стосуються повноважень Кабінету Міністрів України.
Стаття 29. Повноваження Кабінету Міністрів України
з розроблення і забезпечення виконання
Державного бюджету України
1. Кабінет Міністрів України розробляє та подає не пізніше
15 вересня кожного року до Верховної Ради України проект закону
про Державний бюджет України на наступний рік та доповідь про хід
виконання Державного бюджету України поточного року, забезпечує
виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету
України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання
відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ) та закону про Державний бюджет України
на відповідний рік.
Стаття 30. Повноваження Кабінету Міністрів України
з розроблення і забезпечення виконання
загальнодержавних програм
1. Кабінет Міністрів України розробляє і вносить на розгляд
Верховної Ради України проекти загальнодержавних програм
економічного, науково-технічного, соціального,
національно-культурного розвитку, охорони довкілля. { Частина перша статті 30 в редакції Закону N 4731-VI ( 4731-17 )
від 17.05.2012 }
2. Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про
виконання Державного бюджету України за минулий рік подає
Верховній Раді України звіти про хід виконання загальнодержавних
програм.
Стаття 31. Відносини Кабінету Міністрів України
з Рахунковою палатою
1. Кабінет Міністрів України на запит Рахункової палати надає
статистичну, фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію,
необхідну для виконання нею завдань, функцій та повноважень,
установлених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.
2. Кабінет Міністрів України одержує від Рахункової палати
відомості про результати перевірок, ревізій та обстежень, а також
пропозиції щодо притягнення до передбаченої законом
відповідальності осіб, винних у порушенні вимог законодавства,
нецільовому та неефективному використанні коштів, заподіянні
матеріальної шкоди державі, розглядає такі відомості та
пропозиції, вживає в межах своєї компетенції відповідних заходів
та інформує про них Рахункову палату.
Стаття 32. Відносини Кабінету Міністрів України
з Уповноваженим Верховної Ради України
з прав людини
1. Кабінет Міністрів України в межах, установлених законом,
забезпечує Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини
доступ до актів та інших документів Кабінету Міністрів України,
підвідомчих йому органів, підприємств, установ та організацій,
сприяє йому в здійсненні визначених законом повноважень.
2. Кабінет Міністрів України за наявності підстав, викладених
у зверненні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
вживає в межах своєї компетенції відповідних заходів щодо усунення
порушень прав людини та інформує про це Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини.
Стаття 33. Розгляд звернень і запитів народних
депутатів України
1. Кабінет Міністрів України або члени Кабінету Міністрів
України, яким надійшли звернення чи запит народного депутата
України, зобов'язані надати відповідь у встановленому законом
порядку.
2. Відповідь на звернення чи запит народного депутата
України, направлені Кабінету Міністрів України, підписує
Прем'єр-міністр України. Відповідь на звернення чи запит народного
депутата України, направлені іншим членам Кабінету Міністрів
України, підписує член Кабінету Міністрів України, якому це
звернення чи запит адресовано.
3. У разі обговорення відповіді на запит народного депутата
України на пленарному засіданні Верховної Ради України на
засідання можуть запрошуватися члени Кабінету Міністрів України,
яким адресовано запит.
4. Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів
України в установленому законом порядку невідкладно приймають
народних депутатів України з питань їх депутатської діяльності.
Стаття 34. Розгляд звернень комітетів, Спеціальної
контрольної комісії з питань приватизації,
тимчасових спеціальних та тимчасових
слідчих комісій Верховної Ради України
1. Кабінет Міністрів України організовує розгляд звернень
комітетів, Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації,
тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної
Ради України з питань його діяльності.
2. Відповідь на звернення, зазначені в частині першій цієї
статті, підписує Прем'єр-міністр України або інший член Кабінету
Міністрів України, якому адресовано звернення.
Стаття 35. Інформування Верховної Ради України
про діяльність Кабінету Міністрів України
1. У дні проведення пленарних засідань Верховної Ради України
щотижня відводиться час для запитань членам Кабінету Міністрів
України (далі - "Година запитань до Уряду").
2. У проведенні "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді
України бере участь Кабінет Міністрів України в повному складі,
крім тих його членів, які не можуть бути присутніми з поважних
причин.
3. Під час проведення "Години запитань до Уряду" члени
Кабінету Міністрів України відповідають на запитання народних
депутатів України, представників депутатських фракцій. Народні
депутати України, депутатські фракції можуть заздалегідь письмово
повідомляти членів Кабінету Міністрів України про запитання, які
їм буде поставлено.
4. Під час проведення "Години запитань до Уряду" порушуються
лише питання, що належать до компетенції Кабінету Міністрів
України та центральних органів виконавчої влади.
5. Член Кабінету Міністрів України відповідає на запитання в
межах своєї компетенції. У разі потреби його відповіді можуть бути
доповнені іншими членами Кабінету Міністрів України.
6. "Година запитань до Уряду" транслюється у прямому ефірі
першими загальнонаціональними каналами телебачення і
радіомовлення.
Розділ VIII
ВІДНОСИНИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН
Стаття 36. Відносини Кабінету Міністрів України
з Конституційним Судом України
1. Кабінет Міністрів України звертається до Конституційного
Суду України для надання висновків про відповідність Конституції
України ( 254к/96-ВР ) чинних міжнародних договорів України або
тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України
для надання згоди на їх обов'язковість, а також для офіційного
тлумачення Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України.
Стаття 37. Відносини Кабінету Міністрів України з судами
загальної юрисдикції
1. Кабінет Міністрів України може бути позивачем та
відповідачем у судах загальної юрисдикції.
2. Інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної
юрисдикції представляє Міністерство юстиції України, якщо інше не
передбачено законами України або актами Кабінету Міністрів
України.
3. Органи виконавчої влади, державні підприємства, установи
та організації зобов'язані на вимогу Кабінету Міністрів України
або Міністерства юстиції України в установлений ними строк подати
матеріали, необхідні для розгляду справ у судах.
Стаття 38. Відносини Кабінету Міністрів України
з Національним банком України, іншими
державними органами
1. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України взаємодіє з Національним банком
України, іншими державними органами з питань, що належать до його
компетенції.
Стаття 38-1. Відносини Кабінету Міністрів України
з державними колегіальними органами
1. Кабінет Міністрів України взаємодіє з державними
колегіальними органами з питань, що належать до його компетенції.
{ Закон доповнено статтею 38-1 згідно із Законом N 3610-VI
( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
Стаття 39. Відносини Кабінету Міністрів України з органами
місцевого самоврядування
1. Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність органів
виконавчої влади на сприяння ефективному функціонуванню та
розвитку місцевого самоврядування, додержання визначених законом
прав органів місцевого самоврядування, забезпечує взаємодію
центральних і місцевих органів виконавчої влади з органами
місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення,
зокрема економічного, соціального та культурного розвитку
відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
2. Кабінет Міністрів України вживає заходів для ознайомлення
органів місцевого самоврядування з проектами актів Кабінету
Міністрів України, що безпосередньо стосуються питань
функціонування місцевого самоврядування чи інтересів
територіальних громад.
3. Кабінет Міністрів України в порядку, визначеному законом,
за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України,
компенсує витрати органів місцевого самоврядування, що виникли
внаслідок рішень Кабінету Міністрів України, інших органів
виконавчої влади.
4. Кабінет Міністрів України може вносити на розгляд
Верховної Ради України проекти законів про надання органам
місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої
влади. Одночасно Кабінет Міністрів України подає пропозиції про
фінансування здійснення таких повноважень у повному обсязі за
рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до
місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків, а також
передачі у комунальну власність чи у користування органів
місцевого самоврядування відповідних об'єктів державної власності.
5. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України забезпечує здійснення контролю
за виконанням органами місцевого самоврядування наданих їм
повноважень органів виконавчої влади.
Стаття 40. Відносини Кабінету Міністрів України
з об'єднаннями громадян
1. Кабінет Міністрів України безпосередньо або через органи
виконавчої влади забезпечує реалізацію передбачених законом прав
об'єднань громадян.
2. Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції об'єднань
громадян з питань, що належать до його компетенції.
Розділ IX
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Стаття 41. Здійснення повноважень Кабінету Міністрів України
1. Кабінет Міністрів України спрямовує свою діяльність на
виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів
Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, схваленої Верховною Радою України.
2. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України здійснює свої повноваження
шляхом прийняття рішень на його засіданнях більшістю голосів від
посадового складу Кабінету Міністрів України, визначеного
відповідно до статті 6 цього Закону.
Стаття 42. Прем'єр-міністр України
1. Прем'єр-міністр України:
1) керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує
діяльність Кабінету Міністрів України на забезпечення здійснення
внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою
України, та здійснення інших повноважень, покладених на Кабінет
Міністрів України, надає з цією метою доручення членам Кабінету
Міністрів України; { Пункт 1 частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3165-VI ( 3165-17 ) від 17.03.2011 }
2) вносить на розгляд Президента України:
подання про призначення членів Кабінету Міністрів України,
керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;
подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в межах
коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання цих
органів;
подання про призначення на посаду голів місцевих державних
адміністрацій;

{ Пункт 3 частини першої статті 42 виключено на підставі
Закону N 3165-VI ( 3165-17 ) від 17.03.2011 }

4) формує проект порядку денного засідання Кабінету Міністрів
України;
5) скликає засідання Кабінету Міністрів України та головує на
них;
6) підписує акти Кабінету Міністрів України, Генеральну
угоду; { Пункт 6 частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5458-VI ( 5458-17 ) від 16.10.2012 }
7) скріплює підписом акти Президента України у випадках,
передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23,
24 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР );
8) представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з
іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в
Україні та за її межами;
9) вступає у відносини з урядами іноземних держав, веде
переговори і підписує міжнародні договори відповідно до закону та
актів Президента України;
10) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо затвердження голів спільних міжурядових комісій з питань
співробітництва, що утворюються на підставі міжнародних договорів,
укладених від імені Кабінету Міністрів України.
2. Прем'єр-міністр України може здійснювати інші
повноваження, передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ), цим та
іншими законами України.
3. Для здійснення Прем'єр-міністром України своїх повноважень
у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України утворюється
патронатна служба - апарат Прем'єр-міністра України, керівник
якого призначається на посаду та звільняється з посади в
установленому порядку Кабінетом Міністрів України.
4. У разі відсутності Прем'єр-міністра України його
повноваження виконує Перший віце-прем'єр-міністр України або
віце-прем'єр-міністр України згідно з визначеним Кабінетом
Міністрів України розподілом повноважень.
Стаття 43. Перший віце-прем'єр-міністр України,
віце-прем'єр-міністри України
1. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр
України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом
повноважень: { Абзац перший статті 43 в редакції Закону N 3165-VI
( 3165-17 ) від 17.03.2011; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4850-VI ( 4850-17 ) від 24.05.2012 }
1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України, виконання інших покладених на Кабінет Міністрів
України завдань і повноважень у відповідних напрямах діяльності;

{ Пункт 2 статті 43 виключено на підставі Закону N 3165-VI
( 3165-17 ) від 17.03.2011 }

3) забезпечує підготовку питань для розгляду на засіданнях
Кабінету Міністрів України, попередньо розглядає і погоджує
проекти законів, актів Президента України, що готуються Кабінетом
Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів
України, сприяє узгодженню позицій між членами Кабінету Міністрів
України, вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету
Міністрів України;
4) забезпечує взаємодію Кабінету Міністрів України з
Президентом України та Верховною Радою України з питань діяльності
Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
5) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету
Міністрів України, має право бути присутнім на засіданнях
Верховної Ради України та її органів, брати участь у роботі
колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
6) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює
керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними
органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;
7) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів
України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами
та організаціями в Україні та за її межами;
8) веде переговори і підписує міжнародні договори України
відповідно до наданих йому повноважень;
9) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими
законами.
2. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр
України за рішенням Президента України очолює міністерство. { Статтю 43 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3165-VI
( 3165-17 ) від 17.03.2011 }
Стаття 44. Міністр України - член Кабінету Міністрів України
1. Міністр України:
1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України, формування та реалізацію державної політики,
виконання інших покладених на Кабінет Міністрів України завдань і
повноважень у відповідній сфері;
2) спрямовує та координує діяльність відповідних центральних
органів виконавчої влади; { Пункт 2 частини першої статті 44 в редакції Закону N 3165-VI
( 3165-17 ) від 17.03.2011 }
3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:
пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням
своїх повноважень із спрямування і координації діяльності
центральних органів виконавчої влади;

{ Абзац третій пункту 3 частини першої статті 44 виключено на
підставі Закону N 3165-VI ( 3165-17 ) від 17.03.2011 }

пропозиції - у разі вмотивованої відмови голови обласної
державної адміністрації (підтримки головою обласної державної
адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної
адміністрації) погодити призначення керівника територіального
органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується міністром,
керівника підприємства, установи, організації, що належить до
сфери управління міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
міністром, - про надання Кабінетом Міністрів України згоди на
призначення такого керівника; { Абзац четвертий пункту 3 частини
першої статті 44 в редакції Закону N 3165-VI ( 3165-17 ) від
17.03.2011 }
4) скріплює підписом акти Президента України, видані в межах
повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18,
21, 22, 23, 24 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ), з питань, що належать до сфери діяльності
міністерства, та забезпечує їх виконання;
5) погоджує проекти законів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, що вносяться на розгляд Кабінету
Міністрів України, з питань, що належать до сфери діяльності
міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується і координується ним;
6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти
законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
розробником яких є міністерство чи центральні органи виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;
7) видає обов'язкові до виконання накази з питань, що
належать до сфери діяльності міністерства та центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується
ним;
8) здійснює підготовку питань для розгляду Кабінетом
Міністрів України;
9) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету
Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного
засідань Кабінету Міністрів України;

{ Пункт 10 частини першої статті 44 виключено на підставі
Закону N 3165-VI ( 3165-17 ) від 17.03.2011 }

11) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів
України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами
та організаціями в Україні та за її межами;
12) веде переговори і підписує міжнародні договори України
відповідно до наданих йому повноважень;
13) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює
керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними
органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;

{ Пункт 14 частини першої статті 44 виключено на підставі
Закону N 3165-VI ( 3165-17 ) від 17.03.2011 }

{ Пункт 15 частини першої статті 44 виключено на підставі
Закону N 3165-VI ( 3165-17 ) від 17.03.2011 }

16) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими
законами.
2. Патронатна служба члена Кабінету Міністрів України (крім
Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України)
утворюється у складі апарату міністерства. { Частина друга статті 44 в редакції Закону N 3165-VI ( 3165-17 )
від 17.03.2011 }
Стаття 45. Відповідальність членів Кабінету Міністрів України
1. Члени Кабінету Міністрів України несуть солідарну
відповідальність за результати діяльності Кабінету Міністрів
України як колегіального органу виконавчої влади.
2. Члени Кабінету Міністрів України особисто несуть
відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного
управління.
3. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення правопорушень
несуть відповідальність відповідно до закону.
4. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення корупційних
правопорушень або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених
на виконання функцій держави (заборона використання службового
становища в особистих цілях, запобігання конфлікту інтересів
тощо), можуть бути звільнені Президентом України в порядку,
визначеному частиною першою статті 18 цього Закону. { Частина четверта статті 45 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 }
Стаття 46. Засідання Кабінету Міністрів України
1. Організаційною формою роботи Кабінету Міністрів України є
його засідання.
2. Засідання Кабінету Міністрів України скликаються
Прем'єр-міністром України.
3. Засідання Кабінету Міністрів України вважається
повноважним, якщо на ньому присутні більше ніж половина посадового
складу Кабінету Міністрів України.
4. У разі якщо міністр не має змоги взяти участь у засіданні
Кабінету Міністрів України, з правом дорадчого голосу в засіданні
бере участь заступник міністра.
5. Кабінет Міністрів України за пропозиціями членів Кабінету
Міністрів України визначає інших осіб, які мають право брати
участь у його засіданнях з правом дорадчого голосу.
6. На засіданнях Кабінету Міністрів України головує
Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності - Перший
віце-прем'єр-міністр України.
7. Порядок денний засідання Кабінету Міністрів України
затверджує Кабінет Міністрів України за пропозицією
Прем'єр-міністра України.
8. Засідання Кабінету Міністрів України стенографується, його
рішення оформлюється протоколом, який є офіційним документом.
9. Стенограма засідання Кабінету Міністрів України є
внутрішнім робочим документом Кабінету Міністрів України, що має
конфіденційний характер і використовується для складення протоколу
засідання. Стенограма засідання Кабінету Міністрів України
надається Президенту України, членам Кабінету Міністрів України на
їх запит.
10. Протокол засідання надсилається членам Кабінету Міністрів
України, Президенту України та Верховній Раді України, а також
може надсилатися іншим суб'єктам відповідно до Регламенту Кабінету
Міністрів України ( 950-2007-п ).

{ Статтю 47 виключено на підставі Закону N 3165-VI
( 3165-17 ) від 17.03.2011 }

Стаття 48. Секретаріат Кабінету Міністрів України
1. Секретаріат Кабінету Міністрів України здійснює
організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів
України.
2. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує
підготовку та проведення засідань Кабінету Міністрів України та
діяльність Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра
України. Секретаріат здійснює контроль за своєчасним поданням
органами виконавчої влади проектів законів, проектів актів
Кабінету Міністрів України, інших документів для підготовки їх до
розгляду Кабінетом Міністрів України. { Частина друга статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3165-VI ( 3165-17 ) від 17.03.2011 }
3. Секретаріат Кабінету Міністрів України очолює Керівник
Секретаріату Кабінету Міністрів України, який призначається на
посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Прем'єр-міністра України. { Частина третя статті 48 в редакції Закону N 3165-VI ( 3165-17 )
від 17.03.2011 }
4. Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України має не
більше трьох заступників, у тому числі одного першого, які
призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом
Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.
Пропозиції Прем'єр-міністру України стосовно кандидатур на
посади першого заступника та заступників Керівника Секретаріату
Кабінету Міністрів України вносить Керівник Секретаріату Кабінету
Міністрів України. { Частина четверта статті 48 в редакції Закону N 3165-VI
( 3165-17 ) від 17.03.2011 }
5. Державні службовці, інші працівники Секретаріату Кабінету
Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади
Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України, крім тих, які
призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом
Міністрів України, у порядку, визначеному законодавством про
державну службу та трудовим законодавством. { Частина п'ята статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3165-VI ( 3165-17 ) від 17.03.2011 }
6. Права, обов'язки і відповідальність державних службовців
Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються
законодавством про державну службу.
7. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є
підставою для звільнення з посад державних службовців, інших
працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, крім
працівників апарату Прем'єр-міністра України, патронатної служби
Першого віце-прем'єр-міністра України. { Частина сьома статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3165-VI ( 3165-17 ) від 17.03.2011 }
8. Патронатна служба Першого віце-прем'єр-міністра України
утворюється у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Працівники такої служби призначаються на посаду та звільняються з
посади Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України за
поданням Першого віце-прем'єр-міністра України. { Частина восьма статті 48 в редакції Закону N 3165-VI ( 3165-17 )
від 17.03.2011 }
9. Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України та
гранична чисельність його працівників затверджуються Кабінетом
Міністрів України за поданням Керівника Секретаріату Кабінету
Міністрів України. { Частина дев'ята статті 48 в редакції Закону N 3165-VI
( 3165-17 ) від 17.03.2011 }
10. Секретаріат Кабінету Міністрів України є юридичною особою
і діє на підставі цього Закону та Положення про Секретаріат
Кабінету Міністрів України ( 850-2009-п ), що затверджується
Кабінетом Міністрів України.
11. Кошторис та штатний розпис Секретаріату Кабінету
Міністрів України затверджує Керівник Секретаріату Кабінету
Міністрів України за погодженням з центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну фінансову політику, у межах бюджетних
асигнувань, передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату
Кабінету Міністрів України. { Частина одинадцята статті 48 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3165-VI ( 3165-17 ) від 17.03.2011, N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 49. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,
що утворюються Кабінетом Міністрів України
1. Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення
своїх повноважень може утворювати тимчасові консультативні,
дорадчі та інші допоміжні органи. { Частина перша статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3165-VI ( 3165-17 ) від 17.03.2011 }
2. До участі в роботі консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів можуть залучатися державні службовці, а також
народні депутати України, науковці та інші фахівці за їх згодою.
3. Завдання, склад та організація роботи консультативних,
дорадчих та інших допоміжних органів визначаються Кабінетом
Міністрів України.
4. Для оплати праці фахівців, залучених до роботи в
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах, можуть
виділятися кошти, передбачені для забезпечення діяльності
Секретаріату Кабінету Міністрів України або відповідного
центрального органу виконавчої влади.
Стаття 50. Акти Кабінету Міністрів України
1. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актів Президента
України, щорічного послання Президента України до Верховної Ради
України про внутрішнє і зовнішнє становище України видає
обов'язкові для виконання акти - постанови і розпорядження. { Частина друга статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
2. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру
видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.
3. Акти Кабінету Міністрів України з
організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у
формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.
4. Акти Кабінету Міністрів України, які відповідно до закону
є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються
та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).
5. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр
України.
6. Скасування акта Кабінету Міністрів України Президентом
України на підставі пункту 16 частини першої статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ) має наслідком припинення
вчинення будь-якими органами, особами дій, спрямованих на
виконання скасованого акта Кабінету Міністрів України, здійснення
повноважень, визначених цим актом.
7. Акт Кабінету Міністрів України може бути оскаржений до
суду в порядку та у випадках, установлених законом.
Стаття 51. Підготовка проектів актів
Кабінету Міністрів України
1. Право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів
України мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи
виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації. Ініціювати підготовку та прийняття
актів Кабінету Міністрів України може Президент України. { Частина перша статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
2. Проекти актів Кабінету Міністрів України готуються
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
державними колегіальними органами, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями. { Частина друга статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
3. Проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться на
розгляд Кабінету Міністрів України міністерствами, центральними
органами виконавчої влади (крім тих, діяльність яких спрямовується
і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного
члена Кабінету Міністрів України), державними колегіальними
органами, місцевими державними адміністраціями.
Проекти актів Кабінету Міністрів України можуть також
вноситися в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів
України Прем’єр-міністром України та Першим віце-прем’єр-міністром
України, віце-прем’єр-міністрами України в разі, якщо вони не
очолюють міністерство. { Частину третю статті 51 доповнено абзацом
другим згідно із Законом N 4850-VI ( 4850-17 ) від 24.05.2012 } { Частина третя статті 51 в редакції Закону N 3165-VI ( 3165-17 )
від 17.03.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4850-VI
( 4850-17 ) від 24.05.2012 }
4. Проекти актів Кабінету Міністрів України, внесені на його
розгляд, реєструються Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
Зареєстровані проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться
до бази даних електронної комп'ютерної мережі. Їх оприлюднення на
офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України здійснюється в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
5. До підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України
можуть залучатися народні депутати України, науковці та інші
фахівці за їх згодою.
6. Проекти актів Кабінету Міністрів України, що мають важливе
суспільне значення та визначають права і обов'язки громадян
України, підлягають попередньому оприлюдненню в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 52. Прийняття актів Кабінету Міністрів України
1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом
голосування більшістю голосів від посадового складу Кабінету
Міністрів України, визначеного відповідно до статті 6 цього
Закону. Якщо проект рішення отримав підтримку рівно половини
посадового складу Кабінету Міністрів України і за цей проект
проголосував Прем'єр-міністр України, рішення вважається
прийнятим.
2. Після підписання акта Кабінету Міністрів України внесення
до його тексту будь-яких змін, у тому числі виправлення
орфографічних і стилістичних помилок, здійснюється в порядку,
передбаченому частиною першою цієї статті.
Стаття 53. Набрання чинності актами
Кабінету Міністрів України
1. Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що
містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня
їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими
постановами, але не раніше дня їх опублікування.
У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету
Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з
обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набирають
чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до
виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізніший термін
набрання ними чинності.
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають
чинності з моменту їх прийняття, якщо цими розпорядженнями не
встановлено пізніший термін набрання ними чинності.
3. Акти Кабінету Міністрів України з питань державної митної
справи набирають чинності в порядку, визначеному Митним кодексом
України ( 4495-17 ). { Статтю 53 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4496-VI
( 4496-17 ) від 13.03.2012 }
4. Акти Кабінету Міністрів України включаються до Єдиного
державного реєстру нормативно-правових актів України.
5. Постанови Кабінету Міністрів України публікуються в
Офіційному віснику України, газеті "Урядовий кур'єр", акти
Кабінету Міністрів України також оприлюднюються шляхом їх
розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 07 жовтня 2010 239/95
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"