Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії

Митний кодекс № 92-IV від 11.07.2002р.

  • Версія для друку
  •  
 
Посадова особа митного органу,  в провадженні або на розгляді 
якої знаходиться справа про порушення митних правил, виносить
постанову про взяття проб та зразків.
До взяття проб та зразків у разі потреби може залучатися
експерт.
Про взяття проб та зразків складається протокол.
Стаття 383. Доручення на проведення окремих процесуальних
дій
Посадова особа митного органу, в провадженні якої перебуває
справа про порушення митних правил, має право доручити проведення
конкретних процесуальних дій посадовій особі іншого митного
органу.
Доручення повинно бути виконано не більш як у п'ятиденний
строк з дня його одержання.
Стаття 384. Витрати у справі про порушення митних правил
Витрати у справі про порушення митних правил складаються з
видатків на інвентаризацію, зберігання, перевезення (пересилання)
товарів, зазначених у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, а також з
інших понесених митним органом витрат на провадження або розгляд
справи.
До таких витрат належать також кошти, що виплачуються
експерту за виконання його обов'язків та за роботу, виконану за
дорученням митного органу, виплати добових, а також компенсації на
проїзд до митного органу і назад та наймання приміщення.
За робітниками та службовцями, які викликаються до митного
органу як свідки, експерти, перекладачі, зберігається середній
місячний заробіток за місцем основної роботи. Особи, які не є
робітниками та службовцями, отримують у зв'язку з таким викликом
грошову компенсацію, яку виплачує митний орган.
Порядок витрат та розмір сум, що підлягають виплаті,
встановлюються законодавством України.
Стаття 385. Відшкодування витрат у справі про порушення
митних правил
Витрати у справі про порушення митних правил відшкодовуються
особою, щодо якої винесено постанову про накладення стягнення.
Витрати на оплату послуг перекладача відшкодовуються за рахунок
Державного бюджету України.
Посадова особа митного органу, в провадженні якої знаходиться
справа про порушення митних правил, а також посадова особа, яка
здійснює розгляд цієї справи, зобов'язані зібрати та додати до
справи документи про понесені на провадження справи витрати.
Суми витрат, що підлягають відшкодуванню, зазначаються у
постанові митного органу або суду по справі про порушення митних
правил.
Стаття 386. Органи, уповноважені розглядати справи про
порушення митних правил
Справи про порушення митних правил, передбачені
статтями 329-335, 337, 338, 342-344, 346, 347, 354, 355 цього
Кодексу, розглядаються митними органами.
Справи про порушення митних правил, передбачені статтями 336,
339-341, 345, 348-353 цього Кодексу, а також усі справи про
порушення митних правил, вчинені особами віком від шістнадцяти до
вісімнадцяти років, розглядаються місцевими судами (суддями) за
місцем розташування митних органів, посадові особи яких
здійснювали провадження у цих справах.
Стаття 387. Повноваження посадових осіб митних органів щодо
розгляду справ про порушення митних правил
Від імені регіональних митниць та митниць справи про
порушення митних правил розглядаються керівниками цих митних
органів або їх заступниками, а від імені спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи -
посадовими особами підрозділу по організації боротьби з
контрабандою та порушеннями митних правил, уповноваженими на це
керівником спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі митної справи або його заступниками.
Стаття 388. Місце розгляду справи про порушення митних
правил
Справа про порушення митних правил розглядається за
місцезнаходженням митного органу, в зоні якого вчинено
правопорушення.
Стаття 389. Строк розгляду справи про порушення митних
правил
Справа про порушення митних правил розглядається у
п'ятнадцятиденний строк з дня отримання посадовою особою митного
органу або судом (суддею) матеріалів, необхідних для вирішення
справи.
Стаття 390. Присутність під час розгляду справи особи, яка
притягується до відповідальності за порушення
митних правил, або її представника
Справа про порушення митних правил розглядається в
присутності особи, яка притягується до відповідальності, або її
представника.
Митний орган інформує особу, яка притягується до
відповідальності за порушення митних правил, про час та місце
розгляду справи в митному органі, як правило, відповідним
письмовим повідомленням, якщо це не було зроблено під час вручення
зазначеній особі копії протоколу про порушення митних правил.
У разі розгляду справи в суді про час та місце розгляду
справи суд (суддя) повідомляє особу, яка притягується до
відповідальності, а також відповідний митний орган.
Справа про порушення митних правил може бути розглянута під
час відсутності особи, яка притягується до відповідальності, лише
у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і
час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про
відкладення розгляду справи.
Стаття 391. Види постанов у справі про порушення митних
правил
У справі про порушення митних правил митний орган або суд
(суддя), що розглядає справу, виносить одну з таких постанов:
1) про проведення додаткової перевірки;
2) про накладення адміністративного стягнення;
3) про закриття провадження у справі;
4) про порушення кримінальної справи про контрабанду.
У постанові про проведення додаткової перевірки зазначаються
конкретні суб'єкти, завдання та строки перевірки. Ці дії не
повинні порушувати права особи, шкодити господарській діяльності
юридичної особи.
Стаття 392. Особливості розгляду судом справ про порушення
митних правил
Справа про порушення митних правил розглядається суддею
одноособово.
У справі про порушення митних правил суд (суддя) виносить
одну з постанов, передбачених частиною першою статті 391 цього
Кодексу.
У разі, якщо за результатами перевірки законності та
обгрунтованості постанови суду у справі про порушення митних
правил ця постанова буде скасована, а справа закрита, або
стягнення за порушення митних правил буде змінено, конфісковані
товари, транспортні засоби, сума штрафу або її відповідна частина
повертаються особі, яка притягалася до відповідальності, або її
представникові. Якщо конфісковані товари, транспортні засоби
неможливо повернути в натурі, повертається їхня вартість за
вирахуванням сум належних податків і зборів за ставками, що діяли
на день конфіскації. Повернення грошових коштів, зазначених у цій
частині, здійснюється органами Державного казначейства України з
Державного бюджету України.
Глава 61
ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ
МИТНИХ ПРАВИЛ. ВНЕСЕННЯ НА ПОСТАНОВИ ПОДАННЯ ПРОКУРОРА
Стаття 393. Оскарження постанов у справах про порушення
митних правил
Постанова у справі про порушення митних правил може бути
оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, або представником
такої особи.
Скарга на постанову митниці регіонального підпорядкування
може бути подана до відповідної регіональної митниці або до
місцевого суду за місцезнаходженням митниці, яка винесла
постанову.
Постанова регіональної митниці по скарзі на постанову
підпорядкованої їй митниці може бути оскаржена до спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
митної справи або до місцевого суду за місцезнаходженням цієї
регіональної митниці.
Постанова регіональної митниці, митниці центрального
підпорядкування може бути оскаржена до спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або до
місцевого суду за місцезнаходженням відповідної регіональної
митниці, митниці.
Якщо у випадках, зазначених у частинах другій, третій та
четвертій цієї статті, постанова митного органу одночасно
оскаржується до митного органу вищого рівня та до суду і суд
приймає скаргу до розгляду, розгляд аналогічної скарги митним
органом вищого рівня припиняється.
Постанова спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі митної справи у справі про порушення
митних правил, а також його постанова по скарзі на постанову
іншого митного органу у такій справі можуть бути оскаржені до
місцевого суду за місцезнаходженням спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.
Скарга на постанову митного органу подається протягом десяти
днів з дати вручення заінтересованій особі копії постанови у
справі або повідомлення про прийняте рішення. У разі пропуску
цього строку з поважних причин він за заявою заінтересованої особи
може бути поновлений відповідно регіональною митницею, спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи або судом.
Порядок оскарження постанови суду (судді) у справі про
порушення митних правил та внесення подання прокурором на
постанову визначається Кодексом України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та іншими законами.
Стаття 394. Перевірка законності та обгрунтованості
постанови митного органу
Законність та обгрунтованість постанови митного органу у
справі про порушення митних правил можуть бути перевірені судом
або митним органом вищого рівня у зв'язку з поданням скарги,
поданням прокурора.
За результатами перевірки суд або митний орган приймає одне з
таких рішень:
1) про залишення постанови без змін, а скарги або подання без
задоволення;
2) про скасування постанови і надіслання справи на новий
розгляд;
3) про скасування постанови та закриття справи;
4) про зміну заходу стягнення в межах передбаченої
відповідальності за відповідне порушення митних правил, з тим,
однак, щоб стягнення не було посилено.
Рішення, зазначені у частині другій цієї статті, приймаються
митними органами шляхом винесення постанов.
Копія рішення по скарзі або поданню прокурора на постанову у
справі про порушення митних правил протягом трьох днів
надсилається особі, стосовно якої її винесено. Про результати
розгляду подання повідомляється прокуророві.
У разі скасування постанови митного органу по справі про
порушення митних правил суми штрафів повертаються особам, які
притягалися до відповідальності, або уповноваженим ними особам з
Державного бюджету України органами Державного казначейства
України за поданням митних органів.
Стаття 395. Підстави для скасування або зміни постанови про
накладення стягнення за порушення митних правил
Підставами для скасування постанови про накладення стягнення
або про припинення провадження у справі про порушення митних
правил є:
1) відсутність у діях особи, яка притягується до
відповідальності, ознак порушення митних правил;
2) необ'єктивність або неповнота провадження у справі або
необ'єктивність її розгляду;
3) невідповідність викладених у постанові висновків фактичним
обставинам справи;
4) винесення постанови неправомочною особою, безпідставне
недопущення до участі в розгляді справи особи, притягнутої до
відповідальності, або її представника, а також інше обмеження прав
учасників провадження у справі про порушення митних правил та її
розгляду, якщо таке обмеження зашкодило всебічному розгляду справи
та вплинуло або могло вплинути на винесення обгрунтованої
постанови за результатами її розгляду;
5) неправильна або неповна кваліфікація вчиненого
правопорушення;
6) накладення стягнення, не передбаченого цим Кодексом.
Підставами для скасування чи зміни постанови про накладення
стягнення або про припинення провадження у справі про порушення
митних правил можуть бути визнані й інші визначені законами
обставини.
Стаття 396. Строки розгляду митним органом вищого рівня
скарги або подання прокурора на постанову
митного органу
Скарга і подання прокурора у справі про порушення митних
правил розглядаються правомочними посадовими особами у
десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено
законом.
Стаття 397. Наслідки подання скарги або внесення подання
Подання скарги або внесення подання зупиняє виконання
постанови митного органу по справі про порушення митних правил до
закінчення розгляду скарги (подання).
Глава 62
ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ МИТНИХ ОРГАНІВ
ПРО НАКЛАДЕННЯ СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
Стаття 398. Обов'язковість постанов митних органів про
накладення стягнення по справах про порушення
митних правил
Постанови митних органів про накладення стягнення по справі
про порушення митних правил є обов'язковими для виконання.
Стаття 399. Загальні положення щодо порядку виконання
постанови митного органу про накладення
стягнення за порушення митних правил
Постанова митного органу про накладення стягнення за
порушення митних правил підлягає виконанню після закінчення строку
оскарження, встановленого статтею 393 цього Кодексу.
Митний орган, який виніс постанову про накладення стягнення
за порушення митних правил, виконує її самостійно у передбачених
цим Кодексом випадках, а в інших випадках - через державного
виконавця.
У разі винесення митним органом кількох постанов про
накладення стягнень за порушення митних правил щодо однієї особи
кожна постанова виконується окремо.
Стаття 400. Давність виконання постанови митного органу про
накладення стягнення за порушення митних правил
Не підлягає виконанню постанова митного органу про накладення
стягнення за порушення митних правил, якщо її не було звернуто до
виконання протягом трьох місяців з дня винесення.
Стаття 401. Контроль за виконанням постанови митного органу
про накладення стягнення за порушення митних
правил
Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови
митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил
здійснюється митним органом, який виніс постанову.
Стаття 402. Порядок виконання постанови митного органу про
винесення попередження
Постанова митного органу про накладення стягнення за
порушення митних правил у вигляді попередження виконується митним
органом, який виніс постанову, шляхом оголошення постанови
порушнику з врученням копії такої постанови.
Якщо постанова митного органу про накладення стягнення у
вигляді попередження виноситься за відсутності порушника, копія
постанови видається або висилається йому протягом трьох днів з дня
винесення постанови.
Стаття 403. Порядок виконання постанови митного органу про
накладення штрафу
Штраф повинен бути сплачений особою, яка вчинила порушення
митних правил, не пізніше п'ятнадцяти днів з дня вручення або
надіслання їй копії постанови митного органу про накладення
штрафу, а в разі оскарження постанови або внесення на неї подання
прокурором - не пізніше п'ятнадцяти днів з дня залишення скарги
без задоволення або відхилення подання.
Сума штрафу вноситься особою, яка вчинила порушення митних
правил, до Державного бюджету України у порядку, встановленому
законодавством України.
Стаття 404. Примусове виконання постанови митного органу
України або суду щодо накладання штрафу
У разі коли штраф не буде сплачено у строки, встановлені
статтею 403 цього Кодексу, постанова митного органу та суду
(судді) надсилається для примусового виконання районному, міському
(міста обласного значення), районному у місті відділу державної
виконавчої служби.
Постанова митного органу або суду (судді), по якій стягнення
штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається
до митного органу або до суду, що виніс постанову.
Штраф вноситься до державного бюджету.
Особа, яка вчинила порушення митних правил, повинна,
незважаючи на стягнення штрафу, сплатити податки і збори,
встановлені законами України.
Стаття 405. Виконання постанови суду (судді) про конфіскацію
Постанова суду (судді) про накладення адміністративного
стягнення за порушення митних правил у частині конфіскації
виконується державним виконавцем у порядку, встановленому законом.
Товари, транспортні засоби, вилучені митним органом, щодо
яких винесена постанова суду (судді) про конфіскацію, передаються
державному виконавцеві.
У разі коли неможливо конфіскувати товари, що є
безпосередніми предметами порушення митних правил, або товари із
спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що
використовувалися для приховування безпосередніх предметів
порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби,
що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів
порушення митних правил через митний кордон України, з осіб, які
вчинили порушення митних правил, стягується вартість зазначених
товарів, транспортних засобів у порядку, встановленому
законодавством України.
Витрати митного органу, пов'язані із зберіганням товарів,
транспортних засобів, щодо яких прийнято постанову про
конфіскацію, повинні бути відшкодовані особою, яка вчинила
порушення митних правил, у порядку, встановленому законом.
Стаття 406. Виконання постанови митного органу про
накладення стягнення за порушення митних правил
на осіб, які проживають або перебувають
за межами України
Постанова митного органу про накладення стягнення за
порушення митних правил на осіб, які проживають або перебувають за
межами України, виконується за рахунок майна цих осіб, що
знаходиться на території України.
У разі відсутності в Україні майна, що належить зазначеним у
частині першій цієї статті особам, порядок виконання постанови
митного органу про накладення на них стягнень визначається
законодавством України та міжнародними договорами з державами, на
території яких проживають або перебувають особи, притягнуті до
відповідальності за порушення митних правил.
Розділ XX
ПРАЦІВНИКИ МИТНИХ ОРГАНІВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
МИТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
Глава 63
ПОСАДОВІ ОСОБИ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Стаття 407. Посадові особи митної служби України
Посадовими особами митної служби України є працівники митних
органів, спеціалізованих митних установ та організацій, на яких
цим Кодексом та іншими законами України покладено здійснення
митної справи, організаційно-розпорядчих та
консультативно-дорадчих функцій і яким присвоєно спеціальні
звання.
Стаття 408. Правовий статус посадових осіб митної служби
України
Правовий статус посадових осіб митної служби України, їх
права та обов'язки визначаються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), цим Кодексом, а в частині, що не регулюється
ним, - Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
Стаття 409. Обов'язковість законних розпоряджень та вимог
посадових осіб митної служби України
Законні розпорядження та вимоги посадових осіб митної служби
України є обов'язковими для виконання.
Стаття 410. Проходження служби і спеціальні звання посадових
осіб митної служби України
Порядок і умови прийняття на службу до митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій, порядок та умови
проходження служби, просування посадових осіб по службі, оплати та
стимулювання праці в митних органах, спеціалізованих митних
установах та організаціях визначаються законодавством України.
У митній службі України діє Дисциплінарний статут, який
затверджується законом.
Посадові особи митної служби України проходять атестацію.
Порядок проведення атестації визначається Кабінетом Міністрів
України.
Спеціальні звання присвоюються посадовим особам митної служби
України відповідно до займаних посад і стажу роботи:
дійсний державний радник митної служби;
державний радник митної служби 1 рангу;
державний радник митної служби 2 рангу;
державний радник митної служби 3 рангу;
радник митної служби 1 рангу;
радник митної служби 2 рангу;
радник митної служби 3 рангу;
інспектор митної служби 1 рангу;
інспектор митної служби 2 рангу;
інспектор митної служби 3 рангу;
інспектор митної служби 4 рангу;
інспектор митної служби;
молодший інспектор митної служби;
курсант.
Спеціальне звання дійсного державного радника митної служби
присвоюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів
України.
Спеціальні звання державного радника митної служби 1, 2, 3
рангів присвоюються Президентом України за поданням керівника
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в
галузі митної справи.
Спеціальні звання радника митної служби 1, 2, 3 рангів,
інспекторів митної служби 1, 2, 3, 4 рангів, інспекторів митної
служби та молодших інспекторів митної служби присвоюються
керівником спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі митної справи.
Спеціальне звання курсанта присвоюється керівниками
відповідних закладів освіти, що віднесені до сфери управління
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в
галузі митної справи.
Порядок присвоєння спеціальних звань визначається Положенням
про спеціальні звання посадових осіб митної служби України, що
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Посадові особи митної служби України мають єдиний формений
одяг з відповідними знаками розрізнення. Зразки форменого одягу,
норми забезпечення ним та строки його експлуатації затверджуються
Кабінетом Міністрів України, а правила носіння - спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи. Формений одяг видається безплатно.
Стаття 411. Робочий час посадових осіб митної служби України
Тривалість робочого часу посадових осіб митної служби України
встановлюється відповідно до законодавства України про працю.
Для виконання невідкладних заходів з митного контролю,
митного оформлення, боротьби з контрабандою і порушеннями митних
правил та інших службових завдань посадові особи митних органів
України за розпорядженням керівника митного органу або його
заступника можуть залучатися до роботи в надурочний, а також у
нічний час, у святкові і неробочі дні. Оплата праці посадових осіб
митних органів України у надурочний, нічний час, а також у
святкові і неробочі дні провадиться відповідно до чинного
законодавства.
Стаття 412. Прийняття на службу до митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій
На службу до митних органів, спеціалізованих митних установ
та організацій приймаються громадяни України, які досягли
18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями,
освітнім рівнем і станом здоров'я виконувати завдання, покладені
на митну службу України. З прийняттям на службу може бути
встановлено випробування строком до шести місяців.
Не можуть бути прийняті на службу до митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій особи, які мають
судимість за вчинення умисного злочину.
Посадові особи митної служби України, визнані за вироком
суду, що набрав законної сили, винними у вчиненні злочину,
звільняються із служби в митних органах, спеціалізованих митних
установах та організаціях.
Посадові особи митних органів зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Кодексом та законами
України.
Стаття 413. Присяга та урочисте зобов'язання посадових осіб
митної служби України
Особи, які вперше зараховуються на посади державної служби у
митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях,
приймають Присягу державного службовця.
Працівники, яким вперше присвоюється спеціальне звання митної
служби України, приймають урочисте зобов'язання такого змісту:
"Вступаючи на митну службу, урочисто зобов'язуюсь бути
відданим Українському народу, справі української державності,
неухильно додержуватися вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Митного кодексу України та законодавства України. Зобов'язуюсь
активно захищати інтереси Української держави, її економічний
суверенітет і безпеку, суворо додержуватися дисципліни, сумлінно,
на високому професійному рівні виконувати свої службові обов'язки,
зберігати державну таємницю, охороняти права, свободи і законні
інтереси громадян".
Процедура прийняття урочистого зобов'язання визначається
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи.
Стаття 414. Неприпустимість участі посадових осіб митної
служби України у політичних партіях
Посадові особи митної служби України не можуть бути членами
політичних партій.
Посадові особи митної служби України не мають права
організовувати страйки і брати участь у них, вчиняти інші дії, що
перешкоджають нормальному функціонуванню митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій.
Стаття 415. Обмеження в роботі за сумісництвом та занятті
підприємницькою діяльністю
Посадові особи митної служби України не мають права:
1) займатися будь-якою підприємницькою діяльністю
безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, а також
виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової,
викладацької, творчої діяльності та медичної практики);
2) входити самостійно, через представника або підставних осіб
до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств,
фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій,
спілок, об'єднань, кооперативів, що займаються підприємницькою
діяльністю;
3) бути повіреним третіх осіб у митних справах;
4) використовувати своє службове становище для будь-якого не
передбаченого законодавством України сприяння юридичним і фізичним
особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної та іншої
підприємницької діяльності.
Стаття 416. Обмеження в роботі, яка пов'язана із здійсненням
контролю за роботою близьких родичів
Посадові особи митних органів не можуть обіймати посади,
перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань
діяльності підприємств - митних брокерів, митних перевізників,
власників митних ліцензійних складів та складів тимчасового
зберігання, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо
у штаті цих підприємств перебувають близькі родичі зазначених
посадових осіб.
Глава 64
ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Стаття 417. Система підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників митної служби України
Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників митної служби України забезпечує:
1) підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів;
2) підготовку фахівців митної справи з вищою освітою;
3) перепідготовку працівників митних органів, спеціалізованих
митних установ та організацій;
4) підвищення кваліфікації працівників митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій;
5) стажування молодих спеціалістів, новоприйнятих
працівників, кадрового резерву;
6) самостійне навчання посадових осіб митної служби України.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи здійснює підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації працівників митної служби України за
окремими напрямами діяльності також у вищих закладах освіти за
державним замовленням. Обсяги підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації визначаються спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи
виходячи з потреб митних органів, спеціалізованих митних установ
та організацій, вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня
працівників і встановлюються відповідно до закону.
Стаття 418. Митний заклад освіти
Митний заклад освіти є спеціалізованою митною установою, що
відноситься до сфери управління спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи і
здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
працівників митної служби України відповідно до цього Кодексу та
інших законів України.
Стаття 419. Науково-педагогічні працівники, керівники та
спеціалісти митних закладів освіти
Науково-педагогічні працівники, керівники та спеціалісти
митних закладів освіти приймаються на роботу на умовах та в
порядку, що встановлюються цим Кодексом та іншими законами
України. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників має
здійснюватися на основі конкурсного відбору.
На науково-педагогічних працівників, керівників та
спеціалістів митних закладів освіти поширюються обов'язки, права
та пільги, встановлені для посадових осіб митної служби України.
Науково-педагогічні працівники підлягають атестації у
порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади в галузі митної справи за погодженням із
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі освіти та науки.
До викладацької роботи в митних закладах освіти можуть
залучатися фахівці митних органів, спеціалізованих митних установ
та організацій.
Стаття 420. Курсанти (студенти) і слухачі митних закладів
освіти та інших вищих закладів освіти, в яких
здійснюється підготовка фахівців для митної
служби України
Курсантами (студентами), слухачами митних закладів освіти та
інших вищих закладів освіти, в яких здійснюється підготовка
фахівців для митної служби України, можуть бути громадяни України,
зараховані на навчання відповідно до вимог законодавства, та
громадяни інших країн, зараховані на навчання на підставі
міжнародних договорів України, укладених в установленому законом
порядку.
Курсантам (студентам), слухачам, аспірантам вищих закладів
освіти, які проходять підготовку, перепідготовку та підвищують
кваліфікацію для подальшої роботи в митній службі України, може
надаватися додаткове соціально-матеріальне забезпечення за рахунок
коштів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади в галузі митної справи. Курсантам (студентам) денної форми
навчання відповідно до закону надається відстрочка у призові до
Збройних Сил України на весь період навчання.
Випускники митних закладів освіти та інших вищих закладів
освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців для митної служби
України, працевлаштовуються у порядку, встановленому
законодавством України.
Стаття 421. Фінансування підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників митної
служби України
Фінансування підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників митної служби України здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України.
Глава 65
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ
МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Стаття 422. Гарантування захисту життя, здоров'я і майна
посадових осіб митної служби України
Посадові особи митної служби України перебувають під захистом
закону. Захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна цих
посадових осіб та членів їхніх сімей від злочинних посягань, інших
протиправних дій здійснюється відповідно до Закону України "Про
державний захист працівників суду і правоохоронних органів"
( 3781-12 ) та забезпечується мірами відповідальності,
передбаченими Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ) та
Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10,
80732-10 ).
Глава 66
ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ,
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА ЗБРОЇ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ
МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Стаття 423. Загальні положення щодо застосування фізичної
сили, спеціальних засобів та зброї посадовими
особами митної служби України
Недоторканність особи, її захист від будь-якого насильства,
іншого жорстокого поводження гарантується державою.
Фізична сила, спеціальні засоби та зброя застосовуються
посадовими особами митної служби України лише у випадках,
передбачених цим Кодексом.
Для забезпечення правильного та ефективного застосування
фізичної сили, спеціальних засобів і зброї з посадовими особами
митної служби України проводяться навчання із спеціальної
підготовки та періодичні перевірки придатності до таких дій
відповідно до цього Кодексу, а також до наказів спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
митної справи.
Стаття 424. Застосування фізичної сили
Посадові особи митної служби України мають право
застосовувати фізичну силу під час виконання службових обов'язків
для:
1) припинення порушень митних правил, затримання осіб, які їх
вчинили, подолання опору законним розпорядженням або вимогам
посадових осіб митної служби України;
2) забезпечення доступу в приміщення або на територію, де
знаходяться товари і транспортні засоби, що перебувають під митним
контролем;
3) припинення інших дій, що перешкоджають виконанню
обов'язків, покладених законом на посадових осіб митної служби
України, якщо ненасильницькі засоби впливу не забезпечують
виконання цих обов'язків.
Стаття 425. Застосування спеціальних засобів
Посадові особи митної служби України мають право
застосовувати наручники, гумові кийки, сльозоточиві речовини,
обладнання для відкриття приміщень, засоби для примусової зупинки
транспортних засобів та інші спеціальні засоби під час виконання
службових обов'язків для:
1) відбиття нападу на посадових осіб митної служби України
або на інших осіб;
2) відбиття нападу на будинки, будівлі, споруди та
транспортні засоби, що належать митним органам, спеціалізованим
митним установам та організаціям або використовуються ними, на
товари та транспортні засоби, що перебувають під митним контролем,
а також для звільнення зазначених об'єктів у разі їх захоплення;
3) затримання правопорушників, їх доставлення в службове
приміщення митного органу, спеціалізованої митної установи чи
організації, якщо ці особи чинять опір та іншу протидію або можуть
завдати шкоди оточуючим чи собі;
4) припинення фізичного опору, що чиниться посадовій особі
митної служби України;
5) проникнення у приміщення, де можуть знаходитися предмети
контрабанди та безпосередні об'єкти порушення митних правил;
6) зупинення транспортного засобу, водій якого не виконав
вимогу посадової особи митної служби України про зупинення.
Забороняється застосовувати спеціальні засоби до жінок з
явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та
малолітніх, крім випадків вчинення ними збройного опору, скоєння
групового нападу, який загрожує життю та здоров'ю людей,
збереженню товарів і транспортних засобів, що перебувають під
митним контролем.
Повний перелік спеціальних засобів, що використовуються
посадовими особами митної служби України, та порядок їх
застосування визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 426. Зберігання, носіння та застосування вогнепальної
зброї посадовими особами митної служби України
Під час виконання службових обов'язків окремим категоріям
посадових осіб митної служби України, перелік яких встановлюється
Кабінетом Міністрів України, надається право зберігати, носити
вогнепальну зброю.
Порядок застосування вогнепальної зброї посадовими особами
митної служби України регулюється положенням, яке затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Перелік видів вогнепальної зброї та набоїв до неї, що
надаються для використання посадовими особами митної служби
України, визначається Кабінетом Міністрів України.
Глава 67
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ,
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
Стаття 427. Соціальні гарантії посадовим особам митної
служби України
Держава гарантує посадовим особам митної служби України
соціальний захист і матеріально-побутове забезпечення.
У разі загибелі, каліцтва або інвалідності внаслідок
нещасного випадку, який стався з посадовою особою митної служби
України під час виконання нею службових обов'язків, їй або її
спадкоємцям здійснюється компенсаційна виплата в порядку, на
умовах та у розмірах, визначених законодавством ( 678-2004-п ).
Стаття 428. Гарантія оплати праці посадових осіб митної
служби України
Держава гарантує оплату праці посадових осіб митної служби
України з метою створення достатніх матеріальних умов для
незалежного і сумлінного виконання ними службових обов'язків.

{ Частину другу статті 428 виключено на підставі Закону
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Статтю 429 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

Стаття 430. Пенсійне забезпечення працівників митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій
{ Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких
поширюється дія цього Кодексу, достроково призначена пенсія за
віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), пункту "в" частини
другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої
експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на
екологічно безпечну систему" ( 309-14 ) та статті 21 Закону
України ( 3721-12 ) "Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у
період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством
для відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із Законом
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення
Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
{ Установити, що у 2007 році пенсія за віком відповідно до цього
Кодексу призначається лише при досягненні пенсійного віку,
передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) згідно із Законом
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
{ Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії
або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги
та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до
пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих)
у 2006-2007 роках відповідно до цього Кодексу не може перевищувати
12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом
першим частини першої статті 28 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а
по інших категоріях пенсіонерів розмір пенсії або щомісячного
довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за
особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007
році, не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць згідно із
Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
{ Установити, що розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за
особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством), призначених у 2006 році відповідно
до цього Кодексу, не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за
віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від
20.12.2005 }
{ Установити, що у 2006 році достроково призначена пенсія за віком
з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) у період до досягнення пенсійного
віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб,
працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Кодексу, не
виплачується згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від
20.12.2005 }
Пенсійне забезпечення посадових осіб митної служби України
здійснюється відповідно до умов і порядку, встановлених Законом
України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
Пенсійне забезпечення працівників митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій, які не є посадовими
особами, здійснюється на загальних підставах відповідно до
законодавства України про пенсійне забезпечення.
Стаття 431. Гарантії у разі каліцтва і захворювання,
відшкодування збитків
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи відповідно до законодавства України компенсує
працівникам митних органів, спеціалізованих митних установ та
організацій шкоду, заподіяну їм каліцтвом або іншим ушкодженням
здоров'я, пов'язаним із виконанням службових обов'язків.
Стаття 432. Гарантії у разі загибелі працівника митного
органу, спеціалізованої митної установи,
організації
У разі загибелі працівника митного органу, спеціалізованої
митної установи, організації під час виконання ним службових
обов'язків непрацездатним членам сім'ї загиблого, які перебували
на його утриманні, органами соціального захисту щомісячно
виплачується компенсація в розмірі різниці між частиною грошового
забезпечення загиблого, що припадала на їх частку, і призначеною
пенсією у зв'язку з втратою годувальника без урахування
одноразової допомоги.
Розділ XXI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004
року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з
моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 348-IV
( 348-15 ) від 24.12.2002; в редакції Законів N 1344-IV
( 1344-15 ) від 27.11.2003, N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004,
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, N 3235-IV ( 3235-15 ) від
20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 }
2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із
цим Кодексом чинні нормативно-правові акти застосовуються в
частині, що не суперечить цьому Кодексу.
3. Кабінету Міністрів України:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законодавчих актів України у відповідність із цим
Кодексом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Кодексом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Кодексом;
відповідно до компетенції забезпечити видання
нормативно-правових актів, передбачених цим Кодексом.
4. З набранням чинності цим Кодексом втрачають чинність:
Закон України "Про митну справу в Україні" ( 1262-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 44, ст. 575;
1994 р., N 20, ст. 116; 2000 р., N 13, ст. 109);
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон, Постанова Четвер, 11 липня 2002 92-IV
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"