Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Митний кодекс № 92-IV від 11.07.2002р.

  • Версія для друку
  •  
 
 Митне оформлення   товарів,  що  переміщуються  через  митний 
кордон України, завершується лише після здійснення встановлених
законодавством України для кожного товару видів контролю,
зазначених у частині першій цієї статті.
Порядок здійснення контролю та засвідчення його результатів
встановлюється органом державної влади, уповноваженим на виконання
цього виду контролю.
У пунктах пропуску через державний кордон України державний
санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний,
фітосанітарний, екологічний контроль окремих товарів та контроль
за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну
територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюються
митними органами у формі попереднього документального контролю.
Переліки товарів (з описом та кодом згідно з УКТ ЗЕД)
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), що підлягають
державному контролю (у тому числі у формі попереднього
документального контролю) у разі переміщення через митний кордон
України ( 1031-2011-п ), та порядок здійснення попереднього
документального контролю затверджує Кабінет Міністрів України.
Пропозиції щодо внесення змін до зазначених переліків подаються
Кабінету Міністрів України органами державної влади,
уповноваженими здійснювати відповідний контроль. { Стаття 27 в редакції Закону N 2973-VI ( 2973-17 ) від
03.02.2011 }
Стаття 28. Взаємодія митних органів з органами виконавчої
влади та Національним банком України
Митні органи взаємодіють з органами виконавчої влади в межах
повноважень, встановлених цим Кодексом та законами України.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи подає Міністерству фінансів України звіт про
надходження до Державного бюджету України коштів від податків і
зборів, справляння яких згідно із законодавством покладено на
митні органи.
Митні органи інформують Національний банк України та
відповідні фінансові органи України про перерахування ними коштів
до Державного бюджету України.
Розмежування повноважень і функціональних обов'язків між
митними та іншими органами виконавчої влади України щодо
справляння податків, зборів та інших обов'язкових платежів
встановлюється Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Кодексом
та іншими законами України.
Стаття 29. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих
митних установ та організацій з органами місцевого
самоврядування і місцевими державними
адміністраціями
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування сприяють діяльності митних органів, спеціалізованих
митних установ та організацій і взаємодіють з ними в межах
повноважень, встановлених законами.
Глава 4
ІНФОРМУВАННЯ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ
Стаття 30. Інформування щодо правил переміщення товарів
і транспортних засобів через митний кордон України
Митні органи зобов'язані інформувати заінтересованих осіб про
митні правила, норми та умови переміщення товарів і транспортних
засобів через митний кордон України.
Стаття 31. Інформація щодо нормативно-правових актів та
судових рішень з питань митної справи
Інформація про нормативно-правові акти з питань митної справи
(назва акта, його основні положення, інформація про опублікування)
безоплатно надається митними органами заінтересованим особам на їх
запит.
Судові рішення стосовно митної справи загального характеру,
що набрали законної сили, підлягають офіційному опублікуванню у
порядку, встановленому законом України.
Стислі довідки щодо основних положень актів законодавства
України з питань митної справи розміщуються для загального
ознайомлення в місцях розташування митних органів. ( Стаття 31 в редакції Закону N 3269-IV ( 3269-15 ) від
22.12.2005 )
Стаття 32. Надання текстів нормативно-правових актів та
консультування з питань митної справи
Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації
можуть надавати заінтересованим особам, у тому числі на платній
основі, консультації з питань митної справи, а також тексти
опублікованих нормативно-правових актів із зазначених питань.
Порядок надання текстів нормативно-правових актів та
консультацій з питань митної справи визначається законодавством
України та цим Кодексом. Види консультацій, в тому числі платних,
що можуть надаватися митними органами, а також розміри плати за їх
надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 33. Відповідальність за недостовірну інформацію
За недостовірність наданої інформації з питань митної справи
посадові особи митних органів, спеціалізованих митних установ та
організацій несуть відповідальність, передбачену законом.
Глава 5
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ
Стаття 34. Участь України у міжнародному співробітництві
з питань митної справи
Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань
митної справи.
У митній справі Україна додержується загальновизнаних у
міжнародній практиці систем класифікації та кодування товарів,
митних режимів, митної статистики, інших загальноприйнятих у
світових митних відносинах норм і стандартів, а також забезпечує
виконання міжнародних договорів України з питань митної справи,
укладених в установленому законом порядку.
Стаття 35. Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі
митної справи
Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади в галузі митної справи спрямовується і
координується Президентом України та Кабінетом Міністрів України.
Проведення переговорів та консультативної роботи, пов'язаної
з підготовкою міждержавних, міжурядових і міжвідомчих угод з
питань митної справи, може здійснюватися спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за
дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України в обсязі
наданих відповідно до закону повноважень.
Стаття 36. Зв'язки спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади в галузі митної справи з
міжнародними митними організаціями
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи представляє Україну у Всесвітній митній
організації, інших міжнародних митних організаціях.
Міжнародне співробітництво в галузі митної справи
здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи за погодженням з
Міністерством закордонних справ України.
Стаття 37. Міжнародне співробітництво в галузі митної
справи
Відповідно до міжнародних договорів, укладених в
установленому законом порядку, митними органами України спільно з
митними органами суміжних держав може здійснюватися:
1) створення спільних пунктів пропуску на митному кордоні
України;
2) проведення спільного контролю у пунктах пропуску на
митному кордоні України;
3) узгоджене застосування процедур митного контролю, митного
оформлення та взаємне визнання документів, що використовуються
митними органами для здійснення митних процедур;
4) проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання,
виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил;
5) проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів
з питань, що відповідно до цього Кодексу та інших актів
законодавства України належать до компетенції митних органів.
Стаття 38. Підтримання оперативного зв'язку між митними
органами України і митними органами суміжних
іноземних держав
З метою вирішення невідкладних питань щодо пропуску товарів і
транспортних засобів, виявлення та припинення контрабанди і
порушення митних правил, забезпечення законності і правопорядку в
пунктах пропуску через митний кордон України керівнику
регіональної митниці, керівнику митниці та їх заступникам
надається право проведення робочих зустрічей з представниками
митного органу суміжної іноземної держави.
Про час, умови і мету таких зустрічей керівник митного органу
або його заступник інформує керівника відповідного органу охорони
державного кордону України.
Порядок проведення таких зустрічей визначається положенням,
затвердженим Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено
міжнародним договором України, укладеним в установленому законом
порядку.
Стаття 39. Взаємодія митних органів України з митними та
іншими органами іноземних держав, а також з
міжнародними організаціями
Взаємодія митних органів України з митними та іншими
уповноваженими органами іноземних держав, а також з міжнародними
організаціями з питань, пов'язаних з провадженням у справах про
контрабанду та порушення митних правил, здійснюється митними
органами України в порядку, передбаченому міжнародними договорами
України, укладеними в установленому законом порядку.
Розділ II
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ
Глава 6
ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
Стаття 40. Здійснення митного контролю
Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби,
що переміщуються через митний кордон України.
Митний контроль передбачає проведення митними органами
мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання
законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур
та порядок їх застосування визначаються відповідно до цього
Кодексу, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних
договорів України, укладених в установленому законом порядку.
Митний контроль товарів, транспортних засобів перевізників у
пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється
цілодобово відповідно до типових технологічних схем пропуску через
державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та
повітряних транспортних засобів перевізників ( 1989-2003-п ), що
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 41. Форми митного контролю
Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами
митних органів шляхом:
1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого
контролю;
2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і
транспортних засобів, особистого огляду громадян);
3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються
через митний кордон України;
4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;
5) перевірки системи звітності та обліку товарів, що
переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності,
достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів,
які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів
через митний кордон України;
6) огляду територій та приміщень складів тимчасового
зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон,
магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або
можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають
митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою
покладено на митні органи законом;
7) використання інших форм, передбачених цим Кодексом та
іншими законами України з питань митної справи.
Порядок здійснення митного контролю ( 1989-2003-п )
визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до норм цього
Кодексу.
Стаття 42. Вибірковість митного контролю
Під час проведення митного контролю митні органи самостійно
визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення
додержання законодавства України з питань митної справи та
міжнародних договорів України, укладених в установленому законом
порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.
Стаття 43. Тривалість перебування під митним контролем
Товари і транспортні засоби перебувають під митним контролем
з моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митним
режимом.
У разі ввезення на митну територію України товарів і
транспортних засобів митний контроль розпочинається з моменту
перетинання ними митного кордону України.
У разі вивезення за межі митної території України митний
контроль розпочинається з моменту пред'явлення товарів і
транспортних засобів для митного оформлення та їх декларування в
установленому цим Кодексом порядку.
Тривалість перебування товарів і транспортних засобів під
митним контролем на території зони митного контролю у пункті
пропуску на митному кордоні України встановлюється відповідно до
технологічної схеми пропуску через митний кордон осіб, товарів і
транспортних засобів.
Митний контроль закінчується:
у разі ввезення на митну територію України - після здійснення
у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України;
у разі вивезення за межі митної території України - після
здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і
транспортних засобів та перетинання ними митного кордону України,
за винятком митних режимів, які передбачають перебування під
митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.
Стаття 44. Строки пред'явлення митному органу товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України
Товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з
їх упаковкою та маркуванням, транспортні засоби, якими вони
переміщуються через митний кордон, а також документи на ці товари
і транспортні засоби пред'являються для контролю митним органам у
незмінному стані в пунктах пропуску через митний кордон України та
в інших місцях митної території України, встановлених митними
органами для здійснення митного контролю та оформлення, не пізніше
ніж через три години після прибуття зазначених товарів і
транспортних засобів у пункт пропуску або таке місце.
Встановлений у частині першій цієї статті строк, як виняток,
може збільшуватися у порядку та на умовах, визначених Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 45. Документи та відомості, необхідні для здійснення
митного контролю
Особи, які переміщують товари і транспортні засоби через
митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою
цим Кодексом покладено на митні органи, зобов'язані подавати
митним органам документи та відомості, необхідні для здійснення
митного контролю.
Перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення
митного контролю ( 80-2006-п ), порядок їх подання визначаються
Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу.
Правоохоронні органи України, фінансові установи, податкові
та інші контролюючі органи України відповідно до законодавства
України на запити митних органів або за власною ініціативою
інформують митні органи про наявні в них відомості, необхідні для
здійснення митного контролю.
Стаття 46. Доступ посадових осіб митних органів на територію
чи в приміщення підприємств для здійснення митного
контролю
Посадові особи митних органів з метою здійснення митного
контролю мають право в межах наданої їм цим Кодексом та іншими
законами України компетенції безперешкодного доступу на територію
чи в приміщення будь-якого підприємства незалежно від форми
власності та підпорядкування, де знаходяться або можуть
знаходитися товари, що підлягають митному контролю.
Стаття 47. Спільний митний контроль на митному кордоні
України
На підставі міжнародних договорів України, укладених в
установленому законом порядку, на митному кордоні України може
здійснюватися спільний митний контроль разом з митними органами
суміжних держав.
Глава 7
ЗОНИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
Стаття 48. Місця розташування зон митного контролю
З метою забезпечення здійснення митними органами митного
контролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуються
через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з
виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень
митних правил, у пунктах пропуску на митному кордоні України, в
межах прикордонної смуги на державному кордоні України, у морських
і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на
територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших
місцях, визначених митними органами, створюються зони митного
контролю.
Стаття 49. Порядок створення зон митного контролю
Порядок створення зон митного контролю, режим їх
функціонування відповідно до цього Кодексу визначаються Кабінетом
Міністрів України ( 1947-2002-п ).
Зони митного контролю в межах пунктів пропуску через
державний кордон України створюються спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за
погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та
центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
Стаття 50. Розміщення споруд та об'єктів у зоні митного
контролю
У зонах митного контролю, створених у межах пунктів пропуску
на митному кордоні України, споруди та об'єкти інфраструктури, що
належать іншим органам, уповноваженим здійснювати види контролю,
зазначені у статті 27 цього Кодексу, розміщуються з дозволу
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в
галузі митної справи, спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону
України та центрального органу виконавчої влади в галузі
транспорту. Порядок надання таких дозволів визначається Кабінетом
Міністрів України ( 1947-2002-п ).
Стаття 51. Режим зони митного контролю. Забезпечення
законності і правопорядку у зоні митного
контролю
Режим зони митного контролю - це встановлені законодавством
України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо
перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови
розташування будівель та споруд, а також проведення господарських
робіт у зоні митного контролю.
Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів,
що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму,
законності та правопорядку у зоні митного контролю покладається на
відповідні митні органи.
Стаття 52. Проведення господарських робіт у зоні митного
контролю, переміщення товарів, транспортних
засобів і громадян через зону митного контролю
Проведення господарських робіт у зоні митного контролю,
переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони
товарів, транспортних засобів і громадян, у тому числі посадових
осіб органів державної влади, які не перетинають митний кордон
України, допускається тільки з дозволу керівника або заступника
керівника відповідного митного органу за погодженням з
Прикордонними військами України і під контролем посадових осіб
цього органу, крім випадків, передбачених законами України.
Глава 8
ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
Стаття 53. Права митних органів щодо здійснення митного
контролю
Митні органи у межах своїх повноважень, визначених цим
Кодексом, мають право застосовувати примусові заходи до порушників
режиму зони митного контролю.
Митні органи мають право у примусовому порядку зупиняти і
повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян,
які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю на
митну територію України, а також морські та річкові судна, які без
дозволу митних органів вийшли з зони митного контролю за межі
митної території України і не перебувають у територіальних водах
інших держав.
Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування
встановлюються цим Кодексом та іншими законами України.
Стаття 54. Подання документів та відомостей, необхідних
для здійснення митного контролю
Документи, необхідні для здійснення митного контролю,
подаються митному органові при:
1) перетинанні товарами і транспортними засобами митного
кордону України;
2) декларуванні товарів і транспортних засобів;
3) повідомленні митного органу про намір здійснити
переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон
України;
4) здійсненні митними органами інших контрольних функцій
відповідно до цього Кодексу.
Стаття 55. Огляд та переогляд товарів і транспортних
засобів
З метою перевірки законності переміщення через митний кордон
України товарів і транспортних засобів митний орган має право на
проведення огляду цих товарів і транспортних засобів.
Переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійснено
за рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо є
підстави вважати, що зазначені товари і транспортні засоби
переміщуються через митний кордон України з порушенням норм цього
Кодексу та інших законів України з питань митної справи.
Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів
здійснюються тільки в присутності особи, яка їх переміщує через
митний кордон України чи зберігає під митним контролем.
Стаття 56. Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу
Якщо є підстави вважати, що у ручній поклажі або багажі
громадянина переміщуються через митний кордон України, у тому
числі транзитом, товари, які підлягають обліку і відповідним видам
контролю органів державної влади, зазначеним у статті 27 цього
Кодексу, чи товари, при митному оформленні яких справляються
податки і збори, а також товари, переміщення яких через митний
кордон України заборонено або обмежено, митний орган має право
провести огляд, а у разі необхідності і переогляд ручної поклажі
та багажу з їх розпакуванням.
Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина
здійснюються в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним
особи.
Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за відсутності
громадянина чи уповноваженої ним особи здійснюються:
1) якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж
містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров'я
людей, тварин та рослин, а також довкілля;
2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися
протягом одного місяця з дня надходження несупроводжуваного
багажу;
3) якщо товари пересилаються у міжнародних поштових
відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях;
4) у разі залишення на території України ручної поклажі і
багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територію
України.
Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу у разі відсутності
громадянина чи його уповноваженого представника здійснюються в
присутності представників підприємства, що здійснює перевезення,
пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання.
Про здійснення огляду та переогляду у випадках, передбачених
у пунктах 1 та 2 частини третьої цієї статті, складається акт,
форму якого встановлює спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади в галузі митної справи.
Стаття 57. Особистий огляд
Особистий огляд як виняткова форма митного контролю
проводиться за письмовою постановою керівника митного органу або
особи, яка його заміщує, якщо є достатні підстави вважати, що
громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в
зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного
аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є
безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені
для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через
територію України.
На митному посту особистий огляд може також проводитися за
письмовою постановою керівника поста або особи, яка його заміщує,
з обов'язковим повідомленням протягом доби керівника відповідного
митного органу про підстави і результати такого огляду.
Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна
пред'явити громадянину письмову постанову керівника митного
органу, керівника митного поста чи особи, яка їх заміщує,
ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час
проведення такого огляду і запропонувати добровільно пред'явити
приховувані товари.
Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що
відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, посадовою
особою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить
огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї ж статі. Як
поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду.
Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому
огляду, а також працівники митних органів. Доступ до приміщення,
де проводиться огляд, громадян, які не беруть участі у ньому, і
можливість спостерігати за проведенням огляду з боку таких
громадян мають бути виключені. Обстеження органів тіла
громадянина, який підлягає огляду, має проводитися лише медичним
працівником.
Під час проведення особистого огляду складається протокол за
формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Протокол підписується посадовою особою митного органу, що
проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, які
були присутні під час огляду, а у разі обстеження медичним
працівником - також цим працівником. Громадянин, який проходив
огляд, має право зробити заяву в такому протоколі.
Копія протоколу надається громадянинові.
Особистому огляду не підлягають Президент України, Голова
Верховної Ради України, народні депутати України, Прем'єр-міністр
України, Перший віце-прем'єр-міністр України, Голова та судді
Верховного Суду України, Голова та судді Конституційного Суду
України, Міністр закордонних справ України, Генеральний прокурор
України та члени їхніх сімей, які прямують разом з ними.
Стаття 58. Облік товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України
Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України, - це реєстрація митним органом зазначених
товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного
контролю.
Облік товарів, що переміщуються через митний кордон України
трубопровідним транспортом та лініями електропередачі,
здійснюється з використанням відповідних приладів обліку.
Форми документів для здійснення обліку товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України,
встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи.
Стаття 59. Усне опитування громадян та посадових осіб
підприємств
Для забезпечення митного контролю посадовими особами митного
органу може проводитися усне опитування громадян та посадових осіб
підприємств.
Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств при
здійсненні митного контролю - це отримання посадовою особою
митного органу інформації, що має значення для здійснення митного
контролю, від осіб, які володіють такою інформацією.
У ході усного опитування складається протокол, форма якого
затверджується спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи.
Стаття 60. Перевірка системи звітності та обліку товарів
і транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України
Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України, - це
проведення митними органами на підприємствах дій щодо встановлення
відповідності документації про зазначені товари і транспортні
засоби вимогам, встановленим цим Кодексом та іншими законами
України.
Стаття 61. Огляд територій та приміщень складів тимчасового
зберігання, митних ліцензійних складів,
спеціальних митних зон, магазинів безмитної
торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть
знаходитися товари і транспортні засоби, що
підлягають митному контролю, чи провадиться
діяльність, контроль за якою законом покладено на
митні органи
Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання,
митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів
безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть
знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному
контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено
законом на митні органи, може здійснюватися посадовими особами
митних органів з метою:
а) перевірки законності ввезення на митну територію України
товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а
також правильності та повноти сплати податків і зборів;
б) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених
товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній
декларації;
в) перевірки дотримання встановлених цим Кодексом та іншими
законами України правил провадження діяльності, контроль за якою
покладено на митні органи.
За результатами огляду територій та приміщень складається
акт, форма якого встановлюється спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Копія
акта вручається відповідно власникові складу тимчасового
зберігання, митного ліцензійного складу, магазину безмитної
торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу
управління спеціальної митної зони.
Стаття 62. Використання технічних та спеціальних засобів
для здійснення митного контролю
Для здійснення митного контролю в порядку, встановленому
законодавством України, можуть використовуватися технічні та
спеціальні засоби, безпечні для життя і здоров'я людини, тварин та
рослин і такі, що не завдають шкоди товарам та транспортним
засобам.
Стаття 63. Операції з товарами і транспортними засобами,
митне оформлення яких не закінчено
З дозволу митного органу може здійснюватися навантаження,
вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки,
розпакування, упакування, перепакування товарів, митне оформлення
яких не закінчено, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на
цих товарах або їх упаковці, а також заміна транспортного засобу.
Зазначені операції здійснюються за рахунок власників товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон
України, або уповноважених ними осіб.
Митні органи з власної ініціативи або з ініціативи
правоохоронних органів мають право вимагати від осіб, які
переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон
України, проведення операцій, передбачених частиною першою цієї
статті. У таких випадках витрати на проведення зазначених операцій
відшкодовуються органом, з ініціативи якого вони проводилися. У
разі якщо в результаті цих операцій будуть виявлені порушення
законодавства України, витрати на проведення операцій
відшкодовуються власниками товарів, транспортних засобів або
уповноваженими ними особами.
Користування та розпорядження товарами і транспортними
засобами, митне оформлення яких не закінчено, забороняються, крім
випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України.
Стаття 64. Ідентифікація товарів, транспортних засобів,
приміщень та інших місць під час здійснення
митного контролю
Товари, що перебувають під митним контролем, транспортні
засоби, приміщення, де знаходяться чи можуть знаходитися товари,
які підлягають митному контролю, або провадиться чи може
провадитися діяльність, контроль за якою покладено на митні
органи, а також прилади обліку енергоносіїв, електричної, теплової
та інших видів енергії можуть ідентифікуватися митними органами.
Ідентифікація здійснюється шляхом накладення митних
забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбувальних пристроїв,
печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи
іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів,
взяття проб і зразків, складання опису товарів і транспортних
засобів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій,
ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.
Засоби ідентифікації можуть змінюватися чи знищуватися тільки
митними органами або за їх дозволом іншими органами, крім
випадків, коли існує реальна загроза знищення, безповоротної
втрати чи істотного псування товарів і транспортних засобів. У
таких випадках митний орган терміново сповіщається про зміну,
вилучення чи знищення засобів ідентифікації з поданням
документальних доказів існування зазначеної загрози.
Стаття 65. Залучення спеціалістів та експертів для участі у
здійсненні митного контролю
У разі потреби для участі у здійсненні митного контролю
можуть залучатися спеціалісти та експерти.
Залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівником
митного органу або його заступником за погодженням з керівником
підприємства, установи, організації, де працює спеціаліст чи
експерт.
Спеціалісти та експерти, які беруть участь у здійсненні
митного контролю, мають право на відшкодування витрат, пов'язаних
з їхньою участю у здійсненні митного контролю. За спеціалістами та
експертами зберігається середня заробітна плата за місцем роботи
за час, що був затрачений у зв'язку з такою участю.
Виплати, пов'язані із залученням спеціалістів та експертів,
включаючи витрати на їх проїзд, добові за час перебування у
відрядженні для участі у здійсненні митного контролю, та
винагорода за виконану спеціалістами і експертами роботу
здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України у
порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Глава 9
ОСОБЛИВІ ПРОЦЕДУРИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
Стаття 66. Звільнення від окремих форм митного контролю
Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється
цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними
договорами, укладеними в установленому законом порядку.
Незастосування митного контролю не означає звільнення від
обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів і
транспортних засобів через митний кордон України.
Стаття 67. Звільнення від митного огляду
Митному огляду не підлягає ручна поклажа та супроводжуваний
багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних
депутатів України, Прем'єр-міністра України, Першого
віце-прем'єр-міністра України, Голови та суддів Верховного Суду
України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Міністра
закордонних справ України, Генерального прокурора України та
членів їхніх сімей, які прямують разом з ними.
Стаття 68. Спрощений митний контроль
Регіональні митниці, митниці, за погодженням зі спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи, можуть застосовувати спрощений митний контроль.
Спрощений митний контроль застосовується у випадках
переміщення громадянами через митний кордон України товарів, що не
підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не
належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний
кордон України встановлено заборони чи обмеження.
Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в
яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.
Громадяни, які проходять через зони (коридори) спрощеного
митного контролю, звільняються від подання митної декларації.
Звільнення від подання митної декларації не означає
звільнення громадян від обов'язкового дотримання порядку
переміщення товарів через митний кордон України.
Стаття 69. Митний контроль після пропуску товарів і
транспортних засобів
Незалежно від закінчення операцій митного контролю,
оформлення та пропуску товарів і транспортних засобів митний
контроль за ними може здійснюватися, якщо є достатні підстави
вважати, що мають місце порушення законодавства України чи
міжнародного договору України, укладеного в установленому законом
порядку, контроль за виконанням яких покладено законом на митні
органи.
Такий контроль здійснюється на підставі письмового
розпорядження керівника митного органу або особи, яка його
заміщує.
Розділ III
МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ
Глава 10
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 70. Мета митного оформлення
Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних
під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України, та оформлення
результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення
на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через
її територію товарів і транспортних засобів. Митне оформлення
здійснюється посадовими особами митного органу.
Операції митного оформлення, порядок їх здійснення, а також
форми митних декларацій та інших документів, що застосовуються під
час митного оформлення товарів і транспортних засобів,
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 71. Місце і час здійснення митного оформлення
Митне оформлення здійснюється в місцях розташування
відповідних підрозділів митних органів протягом часу, що його
встановлюють митні органи за погодженням з органами,
уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 27
цього Кодексу.
Відповідно до міжнародних договорів, укладених в
установленому законом порядку, митне оформлення у пунктах пропуску
через митний кордон України може здійснюватися цілодобово.
Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України резидентами (крім
громадян), крім випадків переміщення товарів і транспортних
засобів через територію України у режимі транзиту, здійснюється
митними органами, у зонах діяльності яких розташовані ці
резиденти. У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України,
митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за
письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, у
зоні діяльності якого розташований відповідний резидент.
Місце здійснення митного оформлення товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України
нерезидентами (крім громадян), визначається Кабінетом Міністрів
України ( 584-2003-п ).
Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через територію України у режимі транзиту,
здійснюється митним органом за місцем ввезення цих товарів і
транспортних засобів на митну територію України.
Товари, які при ввезенні на митну територію України були
оформлені у режим митного складу, у подальшому можуть бути
переоформлені у режим транзиту митним органом за місцем
розташування митного ліцензійного складу, на якому зберігаються
зазначені товари.
Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади
в галузі митної справи можуть визначатися ділянки території з
комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів та
комунікацій, необхідних для здійснення митного контролю та
оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України, - вантажні митні комплекси, автопорти,
автотермінали. Вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал
можуть входити до митної служби України як спеціалізована митна
організація або належати на праві власності юридичній особі -
резиденту, зареєстрованій як суб'єкт підприємницької діяльності.
Відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів
суб'єктами підприємницької діяльності здійснюється за погодженням
із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи. Вимоги, яким повинен відповідати вантажний
митний комплекс, автопорт, автотермінал ( 132-2010-п ),
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Митне оформлення товарів і транспортних засобів, які
вивозяться за межі митної території України громадянами, може
здійснюватися у будь-якому митному органі на всій митній території
України.
Митне оформлення товарів (крім тих, що переміщуються у
несупроводжуваному багажі, а також автомобілів), які ввозяться на
митну територію України громадянами, здійснюється у пунктах
пропуску через митний кордон України.
Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію
України громадянами у несупроводжуваному багажі, здійснюється
митними органами за місцем проживання або тимчасового перебування
зазначених громадян.
Місця здійснення митного оформлення автомобілів, які
ввозяться на митну територію України громадянами, визначаються
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи.
На прохання осіб, що переміщують через митний кордон України
товари і транспортні засоби, митне оформлення може здійснюватися
поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим
часом, встановленим для митних органів, на умовах, визначених цим
Кодексом.
За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза
місцем розташування митних органів або поза робочим часом,
встановленим для митних органів, митними органами із
заінтересованих осіб справляється плата в порядку та у розмірах,
установлених Кабінетом Міністрів України ( 93-2003-п ). Розмір
такої плати не може перевищувати вартості фактичних витрат митних
органів на вчинення зазначених дій. { Щодо набрання чинності частини тринадцятої статті 71 див. Закони
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005; частина тринадцята статті 71 набирає чинності з
моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі
згідно із Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005; N 489-V
( 489-16 ) від 19.12.2006 }
За рішенням спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі митної справи митне оформлення товарів
окремих видів може здійснюватися у спеціально визначених для цього
митних органах.
Стаття 72. Початок митного оформлення
Митне оформлення розпочинається після подання митному органу
митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного
контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і
транспортних засобів, які підлягають митному оформленню.
Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних
засобів та документів на
них до митного контролю та митного оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних відміток
на митній декларації та товаросупровідних документах.
Митне оформлення товарів у режимі транзиту, що переміщуються
авіаційним транспортом у межах одного пункту пропуску, та митне
оформлення товарів у режимі транзиту, що переміщуються морським і
річковим транспортом у контейнерах та під час зберігання
залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного
контролю морського порту, здійснюються з урахуванням вимог Закону
України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 ). { Статтю 72 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2300-VI
( 2300-17 ) від 01.06.2010 }
Стаття 73. Присутність декларантів під час митного
оформлення
Декларанти можуть бути присутніми під час митного оформлення
товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для такого
оформлення.
У разі застосування заходів, передбачених статтями 55 і 56
цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутність
декларантів під час митного оформлення є обов'язковою.
Стаття 74. Митне оформлення військових транспортних засобів
та військової техніки
Військова техніка, укомплектована повністю військовою
командою, та бойові повітряні судна, а також військові кораблі,
судна забезпечення Військово-Морських Сил, які перетинають митний
кордон України, підлягають митному оформленню. Порядок такого
оформлення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Митне оформлення військової техніки, військових кораблів
(суден), бойових та військово-транспортних повітряних суден
іноземних держав здійснюється митним органом за участю
представників центрального органу виконавчої влади з питань
оборони.
Стаття 75. Взяття проб та зразків товарів
З метою здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів митним органом за вмотивованим письмовим розпорядженням
керівника відповідного митного органу або його заступника можуть
братися проби та зразки зазначених товарів для дослідження
(аналізу, експертизи). Оплата проведення дослідження (аналізу,
експертизи) товарів здійснюється за рахунок коштів Державного
бюджету України.
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон, Постанова Четвер, 11 липня 2002 92-IV
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"