Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 909-VIII від 24.12.2015р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»

  • Версія для друку
  •  

70. Статтю 256-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 256-1. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

256-1.1. Платниками рентної плати є суб’єкти господарювання, які експлуатують об’єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу трубопроводами України.

256-1.2. Об’єктом оподаткування рентною платою:

для нафти та нафтопродуктів є їх фактичні обсяги, що транспортуються територією України у податковому (звітному) періоді;

для аміаку є сума добутків відстаней відповідних маршрутів його транспортування (переміщення), узгоджених між платником рентної плати та замовником на відповідний податковий (звітний) період, на обсяги аміаку, транспортованого (переміщеного) кожним маршрутом транспортування.

256-1.3. Ставки оподаткування:

0,56 долара США за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами;

0,56 долара США за транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами;

2,4 долара США за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування.

У разі зміни тарифів на транспортування до ставок рентної плати застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім ставки рентної плати за транзитне транспортування аміаку та за транспортування нафти магістральними нафтопроводами для споживачів України.

256-1.4. Сума податкових зобов’язань з рентної плати обчислюється як добуток відповідного об’єкта оподаткування, визначеного у пункті 256-1.2 цієї статті, на відповідну ставку оподаткування, визначену у пункті 256-1.3 цієї статті, та з урахуванням коригуючого коефіцієнта, визначеного в установленому порядку.

256-1.5. Сума податкових зобов’язань з рентної плати за податковий (звітний) період сплачується виходячи з:

фактичних обсягів аміаку і відстані відповідних маршрутів його транспортування територією України;

фактичних обсягів нафти і нафтопродуктів, що транспортуються територією України.

256-1.6. Для цілей цієї статті застосовуються такі терміни:

вантаж - нафта та продукти її переробки (нафтопродукти), а також аміак;

відповідний маршрут - шлях транспортування (переміщення) вантажу, що визначається видом транспортних послуг під час його транзиту трубопроводами, зокрема:

а) між прикордонними пунктами приймання (відправлення) та призначення або перевалювальним комплексом для вантажу, що надійшов з територій інших держав і призначений для споживачів за межами України;

б) магістральними трубопроводами, у тому числі з наданням послуг з тимчасового зберігання або переробки вантажу на території України, з подальшим переміщенням за її межі;

маршрут транспортування - шлях транспортування (переміщення) вантажу між пунктами приймання (відправлення) та призначення, що визначені сторонами в істотних умовах договору з надання транспортних послуг;

послуги - транспортування (переміщення) вантажу магістральними трубопроводами України;

тариф - вартість транспортування облікової одиниці вантажу магістральними трубопроводами України (без податку на додану вартість), що встановлюється:

на транспортування для споживачів України - органом державної влади, уповноваженим відповідно до законодавства;

для транзиту територією України - на підставі договорів".

71. У статті 257:

1) пункт 257.1 викласти в такій редакції:

"257.1. Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу, а для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України, дорівнює календарному місяцю";

2) у пункті 257.3:

в абзаці першому слова "що дорівнює календарному кварталу" замінити словами "визначений цією статтею";

у підпункті 257.3.6 слова "природного газу та" виключити;

3) пункт 257.4 виключити;

4) у пункті 257.5 слова "з урахуванням фактично сплачених авансових внесків" виключити.

72. У статті 266:

1) підпункт "ґ" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 викласти в такій редакції:

"ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

2) у пункті 266.4:

абзац шостий підпункту 266.4.1 виключити;

у підпункті 266.4.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"266.4.2. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів";

в абзаці шостому слова "абзацу першого та другого" виключити;

3) підпункт 266.5.1 пункту 266.5 викласти в такій редакції:

"266.5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування";

4) у підпункті 266.7.1 пункту 266.7:

у підпунктах "а", "б", "в" слова "та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення)" виключити;

у підпункті "г" слова і цифри "підпунктів 2 і 3" замінити словами "підпунктів "б" і "в";

доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)";

5) абзац другий підпункту 266.9.1 пункту 266.9 викласти в такій редакції:

"Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про прийняття податків".

73. У статті 267:

1) підпункт 267.2.1 пункту 267.2 викласти в такій редакції:

"267.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті";

2) пункт 267.6 доповнити підпунктами 267.6.7-267.6.10 такого змісту:

"267.6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

267.6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

267.6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

267.6.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування".

74. У статті 268:

1) у підпункті 268.2.1 пункту 268.2 слова "та міської ради" замінити словами "міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

2) у підпункті 268.5.1 пункту 268.5:

в абзаці першому слова "та міської ради" замінити словами "міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

в абзаці четвертому слова "або міською радою" замінити словами "міською радою або радою об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад".

75. У статті 268-1:

1) у пункті 268-1.1:

у підпункті 268-1.1.1 слова "або міської ради" замінити словами "міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

у підпункті 268-1.1.2:

в абзаці першому слова "або міської ради" замінити словами "міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

абзац другий після слів "міської ради" доповнити словами "або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

2) у підпункті 268-1.2.1 пункту 268-1.2 слова "або міської ради" замінити словами "міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

3) у підпункті 268-1.3.2 пункту 268-1.3 слова "та міські ради" замінити словами "міські ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

4) у підпункті 268-1.4.1 пункту 268-1.4 слова "або міською радою" замінити словами "міською радою або радою об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад".

76. Пункт 274.1 статті 274 після слів "сільськогосподарських угідь" доповнити словами "та земель загального користування".

77. Абзац другий пункту 287.5 статті 287 після слів "каси сільських (селищних) рад" доповнити словами "або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад".

78. Абзац перший пункту 288.1 статті 288 викласти в такій редакції:

"288.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки".

79. У підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 цифри "20000000" замінити цифрами "5000000".

80. Абзац другий пункту 292-1.1 статті 292-1 виключити.

81. У статті 293:

1) у пункті 293.3:

у підпункті 1 цифру і слово "2 відсотки" замінити цифрою і словом "3 відсотки";

у підпункті 2 цифру і слово "4 відсотки" замінити цифрою і словом "5 відсотків";

2) у пункті 293.7 слова "або міської ради" замінити словами "міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад";

3) у пункті 293.9:

у підпункті 293.9.1 цифри "0,45" замінити цифрами "0,81";

у підпункті 293.9.2 цифри "0,27" замінити цифрами "0,49";

у підпункті 293.9.3 цифри "0,27" замінити цифрами "0,49";

у підпункті 293.9.4 цифри "0,09" замінити цифрами "0,16";

у підпункті 293.9.5 цифри "1,35" замінити цифрами "2,43";

у підпункті 293.9.6 цифру "3" замінити цифрами "5,4".

82. У розділі XIX "Прикінцеві положення":

1) абзац сьомий пункту 1 виключити;

2) у підпункті 4 пункту 2 цифри "2018" замінити цифрами "2017".

83. У розділі XX "Перехідні положення":

1) у підрозділі 2:

у пункті 12 цифри "2016" замінити цифрами "2017";

пункти 1515-1 та 15-2 виключити;

пункт 26 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до цього пункту, положення пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу та положення статті 199 цього Кодексу не застосовуються";

в абзаці четвертому пункту 33 цифри та слова "31 січня 2014 року" замінити цифрами та словами "31 грудня 2014 року";

доповнити пунктом 34-1 такого змісту:

"34-1. Для платників податку, які застосовують касовий метод податкового обліку відповідно до пункту 187.10 статті 187 цього Кодексу, у обрахунку суми ∑Накл беруть участь суми податку, зазначені в податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, за якими право на включення таких сум до податкового кредиту виникає після 1 липня 2015 року.

Такі суми податку беруть участь у обрахунку суми ∑Накл на підставі податкової декларації з податку за звітний період, у якому платник податку, що застосує касовий метод податкового обліку, відповідно до пункту 187.10 статті 187 цього Кодексу, включає такі суми податку до податкового кредиту (з урахуванням вимог пункту 198.6 статті 198 цього Кодексу) у зв’язку із застосуванням касового методу податкового обліку";

у пункті 37:

абзац перший після слів та цифр "після 1 липня 2015 року" доповнити словами та цифрами "крім випадків, визначених пунктом 200.11 статті 200 цього Кодексу";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість, задекларованих до відшкодування до 1 липня 2015 року, здійснюється у порядку, визначеному статтею 200 цього Кодексу у редакції, що діяла станом на 1 липня 2015 року";

доповнити пунктом 46 такого змісту:

"46. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від сплати податку на додану вартість операції платника податку - боржника з постачання товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно із статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації. Під час постачання товарів, що звільняються від сплати податку на додану вартість згідно із цим пунктом, платник податку - боржник не застосовує норми розділу V цього Кодексу щодо нарахування податкових зобов’язань або коригування раніше визнаних податкових зобов’язань та/або виділеного податкового кредиту у зв’язку з таким постачанням";

2) у підрозділі 4:

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. У січні - грудні 2015 року платники зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. Починаючи з 1 січня 2016 року щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств не сплачуються";

доповнити пунктами 38-40 такого змісту:

"38. Платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 року. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах, визначених статтею 123 цього Кодексу.

39. На період дії закону щодо фінансової реструктуризації платник податку на прибуток підприємств:

1) зменшує фінансовий результат до оподаткування:

на суму доходів, визнаних ним відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності внаслідок списання йому податкового боргу, анулювання (прощення) та/або розстрочення (відстрочення) його зобов’язань відповідно до положень пункту 37 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу та закону щодо фінансової реструктуризації;

на суму доходів, визнаних ним відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності у зв’язку з розформуванням резервів внаслідок реструктуризації ним зобов’язань відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно із статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації, якщо оподаткування таких резервів регулюється нормами пункту 139.3 статті 139 цього Кодексу;

2) збільшує фінансовий результат до оподаткування:

на одну третю частину суми доходів, визнаних у зв’язку із зменшенням (розформуванням) резервів, на яку зменшувався його фінансовий результат до оподаткування згідно з підпунктом 1 цього пункту, в кожному з трьох років, наступних за роком, у якому було погоджено план реструктуризації згідно із законом щодо фінансової реструктуризації або затверджено план санації згідно із статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації;

3) не змінює фінансового результату до оподаткування:

на суму використаного резерву внаслідок анулювання (прощення) зобов’язання на умовах плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно із статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації;

на суму доходів та витрат, не зазначених у підпунктах 1 і 2 цього пункту, що визнаються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності внаслідок реструктуризації зобов’язань на умовах плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно із статтею 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації.

40. Розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств у 2015 році здійснюється з урахуванням того, що фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів";

3) у підрозділі 5:

абзаци восьмий та дев’ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

"63,50 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 березня 2016 року, а з 1 квітня 2016 року - 89,94 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту;

з 1 січня 2017 року застосовується ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу";

доповнити пунктами 9-14 такого змісту:

"9. Протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 березня 2016 року, платник податку зобов’язаний подати контролюючому органу акт проведення інвентаризації обсягів залишку пального станом на початок дня 1 березня 2016 року із зазначенням адрес об’єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків пального, перелік резервуарів, в яких зберігаються обсяги залишку пального, їх технічних параметрів (фізична місткість, що відповідає технічним паспортам), правовстановлюючих документів на відповідні об’єкти та документів, що засвідчують правові підстави експлуатації таких об’єктів. Зазначені у такому акті інвентаризації обсяги залишку пального контролюючий орган враховує у формулі, визначеній пунктом 232.3 статті 232 цього Кодексу, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування в системі електронного адміністрування реалізації пального.

Форма акта проведення інвентаризації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Дані акта проведення інвентаризації обсягів залишку пального можуть бути перевірені контролюючим органом у встановленому порядку протягом шести календарних місяців із дня його подання.

При встановленні за результатами перевірки невідповідності обсягів пального, зазначених у акті інвентаризації, фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства контролюючий орган здійснює відповідні коригування в Єдиному реєстрі електронних акцизних накладних на підставі даних акта перевірки.

10. Платникам акцизного податку, які є виробниками пального, якими задекларовані до сплати до бюджету та погашені зобов’язання з акцизного податку на реалізацію пального у 12-місячному періоді починаючи з березня 2015 року, контролюючий орган відкриває на обліковій картці овердрафт у сумі, що дорівнює середньомісячному розміру сум податку, які за останні відповідних 12 звітних (податкових) місяців (березень 2015 року - лютий 2016 року) задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені.

За рахунок сум такого овердрафту платник податку має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального без наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку.

Такий овердрафт щокварталу (протягом першого числа відповідного кварталу) підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців/чотири квартали, станом на дату такого перерахунку, задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього розрахунку та додавання суми згідно з поточним перерахунком.

11. Норми статті 120-2 цього Кодексу не застосовуються при порушенні термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених у період з 1 березня 2016 року до 1 квітня 2016 року.

Період з 1 березня 2016 року до 1 квітня 2016 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється без обмеження обсягів, обчислених за формулою, визначеною у пункті 232.3 статті 232 цього Кодексу.

З 1 квітня 2016 року реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється з урахуванням усіх вимог, встановлених цим Кодексом.

12. Норми пункту 230.1 статті 230 цього Кодексу щодо обладнання акцизних складів, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального, витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками застосовуються з 1 січня 2017 року.

13. Тимчасово, до 29 лютого 2016 року (включно), до запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального встановити:

1) здійснення функціонування акцизних складів на підприємствах, що здійснюють виробництво пального, та представника (представників) контролюючого органу на такому акцизному складі відповідно до редакції цього Кодексу, що діяла до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році";

2) для пального, у виробництві якого як сировина використані інші оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини. Сума податку на сировину, що підлягає відніманню, обчислюється із застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на день реалізації пального. У разі якщо така сума перевищує суму податку на пальне, вироблене з такої сировини, різниця платнику не відшкодовується;

3) для обчислення зменшення суми акцизного податку відповідно до підпункту 2 цього пункту платник податку має отримати від виробника або імпортера підакцизної сировини довідку про обсяг поставленої підакцизної сировини (із зазначенням найменування покупця (отримувача) підакцизної сировини, відомостей про відповідні суми сплаченого акцизного податку та переліку податкових накладних з податку на додану вартість, оформлених на постачання такої сировини) та підтвердження контролюючого органу про зарахування акцизного податку до бюджету. Таке підтвердження надається виробнику або імпортеру підакцизної сировини контролюючим органом за його місцезнаходженням протягом одного робочого дня після звернення шляхом надання відповідної довідки.

14. Тимчасово, з 1 січня 2016 року до 29 лютого 2016 року (включно), встановити ставки акцизного податку на такі товари:

Код товару (продукції) згідно зУКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниця виміру ставка
2707 50 10 00 
2707 50 90 00
суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250 °C за методом, визначеним згідно з ASTM D 86 євро за 1000 кілограмів 228
  Легкі дистиляти:    
2710 12 11 10 
2710 12 11 20 
2710 12 11 90
для специфічних процесів переробки євро за 1000 кілограмів 228
2710 12 15 10 
2710 12 15 20 
2710 12 15 90
для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарних підкатегоріях 
2710 12 11 10, 
2710 12 11 20, 
2710 12 11 90
євро за 1000 кілограмів 228
  Бензини спеціальні:    
2710 12 21 00 уайт-спірит -"- 228
2710 12 25 00 інші спеціальні бензини -"- 228
  Бензини моторні:    
2710 12 31 00 бензини авіаційні євро за 1000 кілограмів 36
  бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:    
2710 12 41 11 
2710 12 41 12 
2710 12 41 13 
2710 12 41 31 
2710 12 41 32 
2710 12 41 33 
2710 12 41 91 
2710 12 41 92 
2710 12 41 93 
2710 12 45 01 
2710 12 45 02 
2710 12 45 09 
2710 12 49 01 
2710 12 49 02 
2710 12 49 09
із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші -"- 228
2710 12 41 14 
2710 12 41 15 
2710 12 41 19 
2710 12 41 34 
2710 12 41 35 
2710 12 41 39 
2710 12 41 94 
2710 12 41 95 
2710 12 41 99 
2710 12 45 12 
2710 12 45 13 
2710 12 45 99 
2710 12 49 12 
2710 12 49 13 
2710 12 49 99
інші бензини -"- 228
2710 20 90 00 інші нафтопродукти євро за 1000 кілограмів 228
2710 12 51 10 
2710 12 51 20 
2710 12 51 90 
2710 12 59 10 
2710 12 59 20 
2710 12 59 90
із вмістом свинцю більш як 0,013 г/л -"- 228
2710 12 70 00 Паливо для реактивних двигунів -"- 34
2710 12 90 00 Інші легкі дистиляти -"- 228
  Середні дистиляти:    
2710 19 11 10 
2710 19 11 20 
2710 19 11 90
для специфічних процесів переробки -"- 228
2710 19 15 10 
2710 19 15 20 
2710 19 15 90
для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у товарній категорії 2710 19 11 -"- 228
  Гас:    
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунів -"- 26
2710 19 25 00 інший гас -"- 228
2710 19 29 00 Інші середні дистиляти -"- 228
2710 19 31 01 
2710 19 31 10 
2710 19 35 01 
2710 19 35 10 
2710 19 43 00 
2710 19 46 00 
2710 19 47 10 
2710 20 11 00 
2710 20 15 00
Важкі дистиляти (газойлі): -"- 113
2710 19 31 20 
2710 19 31 30 
2710 19 31 40 
2710 19 35 20 
2710 19 35 30 
2710 19 35 40 
2710 19 47 90 
2710 19 48 00 
2710 20 17 00 
2710 20 19 00
Важкі дистиляти (газойлі): -"- 149
2710 19 62 00 
2710 19 64 00 
2710 19 68 10 
2710 19 68 20 
2710 19 68 90 
2710 20 31 00 
2710 20 35 00 
2710 20 39 00
Тільки паливо пічне побутове євро за 1000 кілограмів 115
2710 19 51 00 Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки -"- 115
2710 19 55 00 Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00 -"- 115
2711 11 00 00 Скраплений газ природний -"- 7
2711 12 11 00 
2711 12 19 00 
2711 12 91 00 
2711 12 93 00 
2711 12 94 00 
2711 12 97 00 
2711 13 10 00 
2711 13 30 00 
2711 13 91 00 
2711 13 97 00 
2711 14 00 00 
2711 19 00 00
Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази -"- 57
2707 10 10 00 
2707 10 90 00
Бензол євро за 1000 кілограмів 283
2707 20 10 00 
2707 20 90 00
Толуол -"- 283
2707 30 10 00 
2707 30 90 00
Ксилол -"- 283
  Вуглеводні ациклічні:    
2901 10 00 00 насичені -"- 228
2905 11 00 00 Метанол технічний (метиловий спирт) -"- 452
2909 19 10 00 
2909 19 90 10 
2909 19 90 20 
2909 19 90 90
Інші ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім диетилового ефіру (код згідно з УКТ ЗЕД 2909 11 00 00) -"- 228
  Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що й нафтопродукти:    
3811 11 10 00 
3811 11 90 00 
3811 19 00 00
антидетонатори: євро за 1000 кілограмів 228
3811 90 00 00 інші -"- 283
3826 00 10 00 
3826 00 90 00
Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних кладних ефірів жирних кислот -"- 115
3824 90 97 10 Паливо моторне альтернативне -"- 141";
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 24 грудня 2015 909-VIII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)
Підрозділ "Верховна Рада України"