Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.05.2015 м. Київ N 10-1
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 червня 2015 р. за N 676/27121

 

Про внесення змін до Інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни до Інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 23 квітня 1999 року N 4-5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 червня 1999 року за N 413/3706, виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління О. Зарудний
ПОГОДЖЕНО:  
Міністр соціальної
політики України
П. Розенко
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
О. Мірошниченко
Заступник Голови СПО
об'єднань профспілок
С. М. Кондрюк
Заступник Голови
Національного банку України
Я. В. Смолій
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
23 квітня 1999 року N 4-5
(у редакції постанови правління Пенсійного фонду України
від 20 травня 2015 року N 10-1)

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 червня 2015 р. за N 676/27121

Інструкція
про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні.

1.2. Згідно з цією Інструкцією переказування пенсій за кордон, в тому числі по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, та виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, здійснюються на підставі міжнародних договорів (угод) у галузі соціального (пенсійного) забезпечення, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (далі - міжнародні договори), та законодавства України щодо виплати пенсій у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон.

1.3. Переказування пенсій за кордон здійснюється Пенсійним фондом України (далі - Фонд) через публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (далі - уповноважений банк), якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

1.4. Пенсії громадянам, які виїхали на постійне місце проживання з України до іноземних держав до 01 січня 1992 року, переказуються в іноземній валюті в попередніх розмірах на підставі рішень, зазначених у пенсійних справах, в тому числі прийнятих від Пенсійного фонду Союзу РСР.

У разі зміни пенсійного законодавства України перерахунки розмірів пенсій за пенсійними справами, які перебувають на обліку в Фонді, проводяться структурним підрозділом Фонду, відповідальним за міжнародне співробітництво (далі - структурний підрозділ з питань міжнародного співробітництва).

1.5. Пенсії, призначені в Україні до виїзду на постійне проживання за кордон, виплачуються відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення.

Переказування пенсій здійснюється з дня припинення їх виплати в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії.

1.6. Пенсійне забезпечення пенсіонерів іноземних держав, які проживають в Україні, здійснюється на підставі міжнародних договорів за кошти цих держав шляхом їх переказу на поточний рахунок в іноземній валюті Фонду в уповноваженому банку.

Виплату пенсій в Україні пенсіонерам іноземних держав здійснюють головні управління Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головне управління Фонду), через банки, в яких за згодою одержувачів відкриті поточні рахунки в гривнях, якщо інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством про пенсійне забезпечення в Україні.

1.7. У разі якщо міжнародним договором або адміністративними угодами до нього передбачено, що призначення пенсії особам здійснюється головним управлінням Фонду, функції щодо організації призначення пенсій здійснюються відповідними структурними підрозділами такого управління.

1.8. Виплата пенсій пенсіонерам, які виїхали на постійне місце проживання до держав, що підписали Угоду про гарантії прав громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року (далі - Угода), здійснюється на умовах та в порядку, визначених Угодою, управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах (далі - управління Фонду).

Виплата пенсії особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, здійснюється поштовими переказами або платіжними дорученнями з урахуванням міжнародної Угоди про порядок переказу коштів громадянам за соціально значимими неторговими платежами від 09 вересня 1994 року.

Пенсії виплачуються на підставі повідомлення відповідного органу з питань пенсійного забезпечення держави за новим місцем проживання особи на умовах та в порядку, передбачених Угодою.

1.9. Після закінчення строку виплати пенсій, переказування яких здійснювалось відповідно до Угоди, пенсійні справи разом з довідкою-атестатом про дату припинення виплати пенсії надсилаються за належністю до відповідної установи тієї держави, де проживають пенсіонери, для вирішення питання про призначення і виплату пенсій, а особовий рахунок закривається і передається на зберігання до архіву.

В особовому рахунку зазначаються дата і причина закриття, а також дата, по яку включно виплачено пенсію.

II. Порядок переказу пенсій за кордон

2.1. У разі виїзду з України пенсіонера на постійне місце проживання за кордон головні управління Фонду на запит структурного підрозділу з питань міжнародного співробітництва надсилають пенсійну справу з розпорядженнями про перерахунки пенсії станом на дату надсилання пенсійної справи, довідку-атестат про дату припинення виплати пенсії та документи, які підтверджують зняття з реєстраційного обліку за місцем постійного проживання в Україні у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

У разі призначення частини пенсії відповідно до міжнародного договору головне управління Фонду надсилає пенсійну справу та відповідні формуляри структурному підрозділу з питань міжнародного співробітництва.

Після надходження пенсійної справи з усіма необхідними документами структурний підрозділ з питань міжнародного співробітництва готує розпорядження про переказування пенсії за кордон і подає його керівництву Фонду для затвердження.

2.2. На підставі розпорядження, прийнятого відповідно до пункту 2.1 цього розділу, структурний підрозділ з питань міжнародного співробітництва відкриває особовий рахунок одержувача пенсії (додаток 1), про що робиться позначка в розпорядженні.

Оформлені особові рахунки реєструються в книзі-реєстрі пенсійних справ і особових рахунків (далі - книга-реєстр).

Під час реєстрації особовому рахунку і пенсійній справі одержувача пенсії присвоюється один і той самий номер у вигляді шестизначного числа. Структура номера така: перша цифра - один, наступні п'ять - порядковий номер, що відповідає номеру реєстрації в книзі-реєстрі.

В особових рахунках щокварталу зазначається розмір пенсії в національній валюті України та розмір пенсії до виплати в іноземній валюті та дата перерахування коштів.

Правильність заповнення особового рахунку перевіряється уповноваженим працівником структурного підрозділу з питань міжнародного співробітництва відповідно до розподілу посадових обов'язків, завіряється його підписом та підписом працівника, відповідального за ведення особового рахунку.

2.3. На підставі особових рахунків структурний підрозділ з питань міжнародного співробітництва складає відомості на виплату пенсій (додаток 2) із зазначенням розміру пенсії в національній валюті України та розміру пенсії до виплати в іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України, на дату складання такої відомості.

Відомість складається в чотирьох примірниках і підписується заступником Голови правління Фонду і начальником структурного підрозділу з питань міжнародного співробітництва та засвідчується печаткою.

Два примірники відомостей надсилаються до органу, який здійснює виплату пенсій в іноземній державі, третій примірник передається структурному підрозділу Фонду, відповідальному за фінансування виплати пенсій, а четвертий - зберігається в структурному підрозділі з питань міжнародного співробітництва. На третьому та четвертому примірниках проставляється дата передання відомості до структурного підрозділу Фонду, відповідального за фінансування виплати пенсій.

У разі переказу пенсії безпосередньо на особистий рахунок пенсіонера в банку відомість складається в двох примірниках, один з яких передається структурному підрозділу Фонду, відповідальному за фінансування виплати пенсій, із зазначенням дати передання відомостей, другий - залишається в структурному підрозділі з питань міжнародного співробітництва.

2.4. Кошти на виплату пенсій переказуються платіжним дорученням в іноземній валюті.

2.5. Після надходження до структурного підрозділу з питань міжнародного співробітництва звіту іноземної установи про виплату пенсій (строк його подання передбачено відповідними угодами) в особових рахунках пенсіонерів робляться відповідні позначки.

У разі переказу пенсії на особистий рахунок пенсіонера в банку в особовому рахунку, який знаходиться в структурному підрозділі з питань міжнародного співробітництва, робиться відповідна позначка про її виплату (на підставі платіжного доручення).

Переказування пенсії припиняється та пенсійна справа разом з особовим рахунком передається для зберігання в архів у таких випадках:

смерть пенсіонера;

закінчення строку виплати пенсії по інвалідності (передається в архів через п'ять років після припинення перерахування пенсії);

закінчення строку навчання одержувача пенсії у зв'язку з втратою годувальника (передається в архів через три роки після припинення перерахування пенсії);

після досягнення одержувачем пенсії у зв'язку з втратою годувальника 23 років;

в інших випадках, передбачених законодавством.

Про припинення виплати пенсії та її переказування готується відповідне розпорядження та робиться відповідний запис в особовому рахунку пенсіонера.

У разі зміни пенсіонером місця проживання виплата йому пенсії призупиняється до повідомлення ним нового місця проживання.

Пенсіонерам, яким пенсія переказується за кордон, структурний підрозділ з питань міжнародного співробітництва в другому місяці четвертого кварталу поточного року розсилає для заповнення бланки заяв щодо посвідчення факту перебування особи в живих, якщо інше не передбачено міжнародним договором. У разі неповернення заповненої заяви пенсіонером, переказування пенсії з першого кварталу наступного року призупиняється, про що робиться помітка в особовому рахунку. У разі якщо інформація не надійшла від пенсіонера протягом двох років, пенсійна справа з розпорядженням про припинення виплати пенсії разом з особовим рахунком передається для зберігання в архів.

2.6. У разі смерті пенсіонера, переказ пенсії якому здійснювався за кордон, виплата допомоги на поховання та недоотриманої ним пенсії здійснюється структурним підрозділом з питань міжнародного співробітництва відповідно до законодавства.

III. Порядок виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні

3.1. Виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, проводиться на підставі відомостей, що надходять у порядку, передбаченому міжнародними договорами.

3.2. На підставі відомостей, зазначених у пункті 3.1 цього розділу, структурний підрозділ з питань міжнародного співробітництва відкриває особові рахунки (додаток 3) на кожного пенсіонера, зазначеного у відомостях, які реєструються в книзі-реєстрі особових рахунків.

Під час реєстрації особовому рахунку надається номер у вигляді восьмизначного числа.

Структура номера особового рахунку: перші дві цифри - код країни, яка переказує пенсію, дві наступні - код області, де проживає пенсіонер, останні чотири - порядковий номер, що відповідає номеру реєстрації в книзі-реєстрі особових рахунків. В особових рахунках пенсіонерів щокварталу зазначається розмір виплаченої пенсії в гривнях України або в іноземній валюті та в гривнях України (із зазначенням курсу та дати продажу іноземної валюти, якщо інше не передбачено міжнародними договорами).

Правильність ведення особового рахунку перевіряється уповноваженим працівником структурного підрозділу з питань міжнародного співробітництва відповідно до розподілу посадових обов'язків, завіряється його підписом та підписом працівника, відповідального за ведення особових рахунків.

Протягом п'яти робочих днів після надходження відомостей та коштів від установ іноземних держав, що здійснюють переказування пенсій, структурний підрозділ з питань міжнародного співробітництва складає в чотирьох примірниках відомість на виплату пенсій (додаток 4) із зазначенням курсу та дати продажу іноземної валюти за гривні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, за довідкою, виданою структурним підрозділом Фонду, відповідальним за фінансування виплати пенсій.

Відомість на виплату пенсій підписується заступником Голови правління Фонду і керівником структурного підрозділу з питань міжнародного співробітництва відповідно до розподілу посадових обов'язків.

Два примірники відомостей на виплату пенсій надсилаються головним управлінням Фонду за місцем проживання пенсіонера. Третій примірник відомості на виплату пенсій передається структурному підрозділу Фонду, відповідальному за фінансування виплати пенсій, для переказу в триденний строк коштів на відповідні рахунки головних управлінь Фонду. Четвертий контрольний примірник відомості на виплату пенсій залишається в структурному підрозділі з питань міжнародного співробітництва.

Після продажу через уповноважений банк іноземної валюти за гривні, що надійшла з-за кордону для виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором, кошти акумулюються на окремому поточному рахунку Фонду з подальшим перерахуванням протягом трьох робочих днів на рахунки головних управлінь Фонду відповідно до складених структурним підрозділом з питань міжнародного співробітництва відомостей на виплату пенсій.

Виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється головними управліннями Фонду, визначеними постановою правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року N 13-4 "Про органи, що здійснюють виплату пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 липня 2014 року за N 804/25581, поштовими переказами, в тому числі міжнародними, або за бажанням особи відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року N 1596, за умови відкриття рахунка в банку, розташованому за межами тимчасово окупованої території, з яким територіальним органом укладено відповідний договір.

3.3. Головні управління Фонду в триденний строк після одержання коштів і відомостей на виплату пенсій повідомляють пенсіонерам, яким виплата пенсій буде здійснюватися вперше, про надходження коштів та необхідність відкриття ними поточного рахунку в уповноваженому банку.

Після надходження заяви від пенсіонера про відкриття рахунку головне управління Фонду в триденний строк перераховує кошти на поточний рахунок пенсіонера у відповідному банку.

Управління Фонду ведуть облік пенсіонерів, яким виплачується пенсія за рахунок коштів іноземної держави, та організовують роботу з виявлення обставин (смерть, зміна місця проживання), які є підставою для припинення виплати пенсій.

Не пізніше першого числа третього місяця кварталу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, управління Фонду надсилають до головних управлінь Фонду підтвердження про факт проживання на території району (міста) пенсіонера, якому проводиться виплата пенсії за рахунок коштів установи іноземної держави.

3.4. Після перерахування сум пенсій з поточних рахунків головних управлінь Фонду на поточні рахунки пенсіонерів банки надають головним управлінням Фонду підтвердження про перерахування коштів на поточні рахунки пенсіонерів.

Головні управління Фонду в триденний строк після отримання підтверджень або відомостей з підтвердженням про проведену виплату пенсії повертають структурному підрозділу з питань міжнародного співробітництва відомість на виплату пенсій іноземним пенсіонерам з відміткою про виплату.

Відповідальність за правильне і своєчасне здійснення виплати пенсій покладається на головні управління Фонду.

Структурний підрозділ з питань міжнародного співробітництва здійснює контроль за виплатою пенсій і в триденний строк після отримання відомостей про виплату пенсій від головних управлінь Фонду надсилає звіт про проведену виплату відповідній установі іноземної держави.

IV. Кошти на переказування і виплату пенсій

4.1. Видатки на переказування пенсій за кордон та на виплату пенсій пенсіонерам інших держав, які проживають в Україні, здійснюються за рахунок коштів Фонду, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

4.2. Купівля іноземної валюти для переказування пенсій за кордон та продаж іноземної валюти, що надійшла з-за кордону, для здійснення виплат пенсій в Україні здійснюються Фондом через уповноважений банк у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. Бухгалтерський облік операцій, що проводяться згідно з цією Інструкцією, здійснюється територіальними органами Фонду відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509.

Начальник управління
міжнародного співробітництва
М. В. Плаксій

 

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні
(пункт 2.2 розділу II)

Особовий рахунок

одержувача пенсії _______________________________________________________, країна ______________________________.
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
Вид пенсії Призначення, перерахунок,
продовження виплати пенсії
Строк
виплати
 
     
Група
інвалідності
     
Місце проживання
 
Найменування банку, через який проводиться виплата
 
Місцезнаходження банку
 
Номер рахунку в банку
 
 
З якого часу пенсія переказується за кордон
 
Адреса попереднього місця проживання в Україні
 
 
З До (включно) Загальний розмір пенсії Розмір пенсії в іноземній валюті Підстави перерахунку пенсії
 
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Зворотний бік

N
з/п
Період, за який проводиться виплата Розмір пенсії в національній валюті Курс купівлі іноземної валюти Розмір пенсії до виплати в іноземній валюті Номер платіжного доручення Дата перерахування пенсії
дата курс
               
               
               
               
               
               
               
Примітка __________________________________
___________________________________________.
 

Додаток 2
до Інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні
(пункт 2.3 розділу II)

Відомість N

на виплату пенсій, призначених в Україні особам, які
проживають на території ___________ за _________________

Офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений
Національним банком України, на дату складання відомості, становить ______________

N Номер особового рахунку Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, дата народження Доплата пенсії за період Сума доплати за період
(включно)
Розмір пенсії за період
(включно)
Усього до виплати (5 + 6) в національній валюті Сума до виплати в іноземній валюті
1 2 3 4 5 6 7 8
               
Заступник Голови правління __________
(підпис)
_____________________
          (прізвище, ініціали)

Начальник структурного підрозділу
з питань міжнародного співробітництва

М. П.

 
__________
(підпис)
 
_____________________
          (прізвище, ініціали)
 

Додаток 3
до Інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні
(пункт 3.2 розділу III)

Особовий рахунок

одержувача пенсії __________________________, країна ___________________,
                                                (прізвище, ім'я та по батькові)

дата народження ____________________________________________________,
місце проживання ___________________________________________________,
країна, з якої надходять кошти _________________________________________,
вид пенсії __________________________________________________________,

строк виплати ____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
N
з/п
Період, за який проводиться виплата Розмір пенсії в іноземній валюті Курс продажу іноземної валюти Розмір пенсії до виплати в національній валюті Номер платіжного доручення Примітки
дата курс
               
               
               
               
               
               
               

Зворотний бік

N
з/п
Період, за який проводиться виплата Розмір пенсії в іноземній валюті Курс продажу іноземної валюти Розмір пенсії до виплати в національній валюті Номер платіжного доручення Дата одержання пенсії
дата курс
               
               
               
               
               
               
               
 

Додаток 4
до Інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні
(пункт 3.2 розділу III)

Відомість N

на виплату пенсій іноземним особам, які проживають на
території України __________________________ області,

за період ____________________

Курс продажу іноземної валюти на ___________ становить ___________

N Номер особового рахунку Прізвище, ім'я, по батькові, адреса Розмір доплати за період Розмір пенсії Усього
(4 + 5)
Сума до виплати в національній валюті Посвідчення, на підставі якого проводиться виплата (N) Розписка про одержання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
Заступник Голови правління ___________
(підпис)
____________________
         (прізвище, ініціали)

Начальник структурного підрозділу
з питань міжнародного співробітництва

М. П.

 
___________
(підпис)
 
____________________
         (прізвище, ініціали)

____________

Пенсійне законодавство Правління Пенсійного Фонду України Постанова Середа, 20 травня 2015 10-1
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Правління Пенсійного Фонду України"