Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 71-VІІІ від 28.12.2014 "Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи"

  • Версія для друку
  •  

 

пункт 200.3 виключити;

пункт 200.4 викласти в такій редакції:

"200.4. При від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу -

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації,

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду";

пункти 200.6 і 200.22 виключити;

у пункті 200.14 статті 200 слова та цифри "та враховує її згідно з пунктом 200.6 цієї статті у зменшення податкових зобов’язань з цього податку в наступних податкових періодах" замінити словами "у звітному (податковому) періоді, та зараховує таку суму заниження до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду";

пункт 200.19 викласти в такій редакції:

"200.19. Право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку мають платники податку, які відповідають одночасно таким критеріям:

200.19.1. не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

200.19.2. юридичні особи та фізичні особи - підприємці, включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено записів про:

а) відсутність підтвердження відомостей;

б) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);

в) прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

г) визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи;

ґ) припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

200.19.3. мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у три рази суму податку, заявлену до відшкодування, або отримали терміном на один рік від банківської установи, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, фінансову гарантію, що діє з дня подачі відповідної заявки про повернення суми бюджетного відшкодування (у разі якщо за результатами перевірки встановлено порушення норм податкового законодавства в частині зайво заявлених сум податку до бюджетного відшкодування, така фінансова гарантія має бути продовжена додатково на термін до двох років), а також:

а) здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів)

або

б) здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців. Платникам податку, які отримали право на автоматичне бюджетне відшкодування виходячи із цього критерію, сума такого відшкодування сукупно не може перевищувати суму податку, сплачену у складі вартості придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України)/споруджених необоротних активів незалежно від того, чи були вони введенні в експлуатацію;

200.19.4. не мають податкового боргу";

48) доповнити статтею 200-1 такого змісту:

"Стаття 200-1. Електронне адміністрування податку на додану вартість

200-1.1. Система електронного адміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку:

суми податку, що містяться у виданих та отриманих податкових накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

суми податку, сплачені платниками при ввезенні товару на митну територію України;

суми поповнення та залишку коштів на рахунках в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість встановлюється Кабінетом Міністрів України.

200-1.2. Платникам податку автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Для відкриття рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника.

200-1.3. Платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку (ΣНакл), обчислену за такою формулою:

ΣНакл = ΣНаклОтр + ΣМитн + ΣПопРах - ΣНаклВид - ΣВідшкод - ΣПеревищ,

де:

ΣНаклОтр - загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, податковими накладними, складеними платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;

ΣМитн - загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України;

ΣПопРах - загальна сума поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з поточного рахунку платника;

ΣНаклВид - загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;

ΣВідшкод - загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань, проведених за результатами перевірок;

ΣПеревищ - загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

200-1.4. На рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника зараховуються кошти:

а) з власного поточного рахунку платника в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу;

б) з власного поточного рахунку платника в сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з цього податку.

200-1.5. З рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника перераховуються кошти до державного бюджету або на спеціальний рахунок платника - сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим відповідно до статті 209 цього Кодексу, в сумі податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду, та на поточний рахунок платника податку за його заявою у розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов’язань.

200-1.6. За підсумками звітного податкового періоду, відповідно до задекларованих в податковій декларації результатів, платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтею 200 цього Кодексу.

Якщо на дату подання податкової декларації з податку сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої декларації, платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової декларації заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню:

а) або до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань з податку;

б) або на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов’язань з податку.

На суму податку, що відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню до бюджету або на поточний рахунок платника, на момент подання заяви зменшується значення суми податку, визначеної пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, шляхом зменшення на таку суму показника загальної суми поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з поточного рахунку платника (ΣПопРах).

Для відповідного перерахування таких коштів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету/на поточний рахунок та реквізити поточного рахунку платника (у випадку подання заяви платника на повернення коштів на такий рахунок).

На підставі такого реєстру орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів після граничного терміну, встановленого цим Кодексом для самостійної сплати платником сум податкових зобов’язань, здійснює таке перерахування до бюджету/на поточний рахунок платника податку.

200-1.7. Кошти, зараховані на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, є коштами, які використовуються виключно у цілях, визначених пунктом 200-1.5 статті 200-1 цього Кодексу.

200-1.8. Після анулювання реєстрації платника податку залишок коштів на його рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається. Перерахування коштів до бюджету здійснюється на підставі реєстру, який центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника і сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру такий орган перераховує суми податку до бюджету";

49) у статті 201:

у пункті 201.1:

абзаци перший - третій пункту 201.1 замінити одним абзацом такого змісту:

"201.1. Платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами другим - п’ятнадцятим;

пункт 201.4 викласти в такій редакції:

"201.4. Податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов’язань продавця.

Платники податку, які постачають електричну енергію, складають податкові накладні щодекадно на суму коштів, що надійшли в рахунок оплати за таку електричну енергію на їх поточні рахунки протягом відповідної декади. В останній день місяця такі платники податку складають податкові накладні/розрахунки коригування за результатами остаточного розрахунку зі споживачами електричної енергії з урахуванням поставленої електричної енергії та отриманих коштів протягом такого місяця";

пункт 201.6 виключити;

у пункті 201.10:

абзаци перший і другий замінити трьома абзацами такого змісту:

"201.10. При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних".

У зв’язку з цим абзаци третій - дванадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - тринадцятим;

після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"З метою отримання податкової накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, покупець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та податкову накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі податкова накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими покупцем.

З метою отримання продавцем зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупцем, такий продавець надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими продавцем".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - п’ятнадцятим;

в абзаці восьмому слово "продавцю" замінити словами "продавцю/покупцю";

після абзацу десятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, в якій загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу.

Якщо сума, визначена відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, є меншою, ніж сума податку в податковій накладній та/або розрахунок коригування, які платник повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних, то платник зобов’язаний перерахувати потрібну суму коштів із свого поточного рахунку на свій рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість".

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - сімнадцятим;

в абзаці п’ятнадцятому слова "даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних" замінити словами "даних податкової декларації та даних Єдиного реєстру податкових накладних";

в абзаці шістнадцятому слова "яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту" виключити;

у пункті 201.11:

доповнити підпунктами "в" і "г" такого змісту:

"в) бухгалтерська довідка, складена відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу;

г) податкова накладна, складена платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних";

у підпункті "в" слова та цифри "пункту 198.5 статті 198" замінити словами та цифрами "пункту 36 підрозділу 2 розділу XX";

доповнити пунктом 201.11-1 такого змісту:

"201.11-1. Платник податку веде реєстр документів, зазначених у підпунктах "а" - "в" пункту 201.11 цієї статті";

у пункті 201.12 слова "податкові зобов’язання за якою включені до податкової декларації попереднього періоду" замінити словами "складена платником за такими операціями та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкові зобов’язання за якою включені до податкової декларації відповідного звітного періоду";

пункт 201.15 викласти в такій редакції:

"201.15. Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, форма яких встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу";

50) у пункті 203.2 статті 203 слова "Платник податку зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації" замінити словами "Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті";

51) абзац третій пункту 208.2 статті 208 викласти в такій редакції:

"Така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних";

52) абзац другий пункту 209.2 статті 209 доповнити двома реченнями такого змісту: "Для перерахування суми податку із рахунку платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість на спеціальний рахунок платника в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку, встановленого цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов’язань, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, звітний період та сума податку, що підлягає перерахуванню. На підставі такого реєстру орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, не пізніше останнього дня строку, встановленого цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов’язань, перераховує суми податку на спеціальний рахунок платника в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";

53) у статті 212:

у пункті 212.1:

підпункт 212.1.9 виключити;

доповнити підпунктами 212.1.11-212.1.14 такого змісту:

"212.1.11. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

212.1.12. Оптовий постачальник електричної енергії.

212.1.13. Виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії.

Не є платниками податку особи, які здійснюють діяльність з виробництва електричної енергії за умови її продажу на оптовому ринку електричної енергії та/або з постачання електричної енергії, крім платників, зазначених в підпункті 212.1.12 цього пункту.

212.1.14. Особа - власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок";

доповнити підпунктом 212.3.1-1 такого змісту:

"212.3.1-1. Особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність";

підпункт 212.3.3 виключити;

54) у статті 213:

у пункті 213.1:

підпункт 213.1.2 викласти в такій редакції:

"213.1.2. реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу";

підпункт 213.1.7 виключити;

доповнити підпунктами 213.1.9-213.1.11 такого змісту:

"213.1.9. реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

213.1.10. оптового постачання електричної енергії;

213.1.11. переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль";

у пункті 213.2:

підпункти 213.2.3-213.2.7 виключити;

доповнити підпунктом 213.2.8 такого змісту:

"213.2.8. реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії";

у пункті 213.3:

підпункт 213.3.5 викласти в такій редакції:

"213.3.5. реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції). Ця норма не поширюється на операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства нафтопродуктів";

в абзаці першому підпункту 213.3.6 слова "(крім виробництва нафтопродуктів)" виключити;

доповнити реченням такого змісту: "Ця норма не поширюється на операції з ввезення нафтопродуктів";

55) у статті 214:

пункт 214.1 доповнити підпунктами 214.1.3-214.1.4 такого змісту:

"214.1.3. вартість реалізованої електричної енергії без податку на додану вартість;

214.1.4. вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу";

пункт 214.8 виключити;

56) у статті 215:

у пункті 215.1:

абзац четвертий доповнити словами "речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне";

абзац п’ятий доповнити словами та цифрами "транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"електрична енергія";

у підпункті 215.3:

у підпункті 215.3.2 цифри та слова:

"2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 101,72 відсотків 12"

замінити цифрами і словами:

"2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 227,33 відсотків 12";

у підпункті 215.3.3 цифри та слова:

"2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 133,35"

замінити цифрами і словами:

"2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 304,11";

підпункт 215.3.4 викласти в такій редакції:

"215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне:

Код товару (продукції) згідно зУКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниця виміру ставка
  Легкі дистиляти:    
2710 12 11 10 
2710 12 11 20 
2710 12 11 90
для специфічних процесів переробки євро за 1000 кілограмів 202
2710 12 15 10 
2710 12 15 20 
2710 12 15 90
для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарних підкатегоріях 
2710 12 11 10, 
2710 12 11 20, 
2710 12 11 90
євро за 1000 кілограмів 202
  Бензини спеціальні:    
2710 12 21 00 уайт-спірит - " - 202
2710 12 25 00 інші спеціальні бензини - " - 202
  Бензини моторні:    
2710 12 31 00 бензини авіаційні - " - 32
  бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:    
2710 12 41 11 
2710 12 41 12 
2710 12 41 13 
2710 12 41 31 
2710 12 41 32 
2710 12 41 33 
2710 12 41 91 
2710 12 41 92 
2710 12 41 93 
2710 12 45 01 
2710 12 45 02 
2710 12 45 09 
2710 12 49 01 
2710 12 49 02 
2710 12 49 09
із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші - " - 202
2710 12 41 14 
2710 12 41 15 
2710 12 41 19 
2710 12 41 34 
2710 12 41 35 
2710 12 41 39 
2710 12 41 94 
2710 12 41 95 
2710 12 41 99 
2710 12 45 12 
2710 12 45 13 
2710 12 45 99 
2710 12 49 12 
2710 12 49 13 
2710 12 49 99
інші бензини - " - 202
2710 20 90 00 інші нафтопродукти євро за 1000 кілограмів 202
2710 12 51 10 
2710 12 51 20 
2710 12 51 90 
2710 12 59 10 
2710 12 59 20 
2710 12 59 90
із вмістом свинцю більш як 0,013 г/л - " - 202
2710 12 70 00 Паливо для реактивних двигунів - " - 30
2710 12 90 00 Інші легкі дистиляти - " - 202
  Середні дистиляти:    
2710 19 11 10 
2710 19 11 20 
2710 19 11 90
для специфічних процесів переробки - " - 202
2710 19 15 10 
2710 19 15 20 
2710 19 15 90
для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у товарній категорії 2710 19 11 - " - 202
  Гас:    
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунів - " - 23
2710 19 25 00 інший гас - " - 202
2710 19 29 00 Інші середні дистиляти - " - 202
2710 19 31 01 
2710 19 31 10 
2710 19 35 01 
2710 19 35 10 
2710 19 43 00 
2710 19 46 00 
2710 19 47 10 
2710 20 11 00 
2710 20 15 00
Важкі дистиляти (газойлі): - " - 100
2710 19 31 20 
2710 19 31 30 
2710 19 31 40 
2710 19 35 20 
2710 19 35 30 
2710 19 35 40 
2710 19 47 90 
2710 19 48 00 
2710 20 17 00 
2710 20 19 00
Важкі дистиляти (газойлі): євро за 1000 кілограмів 132
2710 19 62 
2710 19 64 
2710 19 68 
2710 20 31 
2710 20 35 
2710 20 39
Тільки паливо пічне побутове - " - 102
2710 19 51 00 Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки - " - 102
2710 19 55 00 Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00 - " - 102
2711 11 00 00 Скраплений газ природний - " - 6
2711 12 11 00 
2711 12 19 00 
2711 12 91 00 
2711 12 93 00 
2711 12 94 00 
2711 12 97 00 
2711 13 10 00 
2711 13 30 00 
2711 13 91 00 
2711 13 97 00 
2711 14 00 00 
2711 19 00 00
Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази - " - 50
2707 10 90 00 Бензол сирий кам’яновугільний - " - 250
2905 11 00 00

Метанол технічний (метиловий спирт)

 

- " - 400
3826 00 10 00 
3826 00 90 00
Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот - " - 102
3824 90 97 10 Паливо моторне альтернативне - " - 99";

підпункт 215.3.5 викласти в такій редакції:

"215.3.5. Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД):

Код товару (продукції) згідно зУКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8702 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, включаючи водія:  
8702 10 - з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):  
  - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2 500 куб. см:  
8702 10 11 - - - нові:  
8702 10 11 10 - - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5 000 куб. см 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 10 11 30 - - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5 000 куб. см

0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

 

8702 10 19 - - - що використовувалися:  
8702 10 19 10 - - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5 000 куб. см 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 10 19 90 - - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5 000 куб. см 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
  - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 куб. см:  
8702 10 91 00 - - - нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 10 99 00 - - - що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 90 - iншi:  
  - - з двигуном внутрішнього згоряння з iскровим запалюванням:  
  - - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна понад 2800 куб. см:  
8702 90 11 00 - - - - новi 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 90 19 00 - - - - що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
  - - - з робочим об’ємом цилiндрів двигуна не бiльш як 2800 куб. см:  
8702 90 31 00 - - - - новi 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8702 90 39 00 - - - - що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна.

 

Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Неділя, 28 грудня 2014 № 71-VIII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"